نتایج جستجو

58166

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5817

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  227-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  371
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

امروزه، شهرها مهم ترین اجتماعات انسانی اند که در آن تعاملات و ارتباطات مختلف انسان ها، طبیعت، صنایع، کالا، و خدمات به شکل پیچیده ای به هم پیوند خورده و زندگی اجتماعی نیازمند مناسبات حقوقی نظام مند در میان افراد و گروه های مختلف جامعه شده است. از این رو، در اجتماعات شهری شاخه ای علمی به نام «حقوق شهروندی» شکل گرفته است که به بررسی روابط میان مردم شهر، وظایف، و مسیولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، محیط شهری و دولت یا قوای حاکم و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه آن بر عهده مدیران شهری و قوای حاکم است می پردازد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع مختلف اسنادی-پیمایشی سعی شده است وضعیت حقوق شهروندی در شهر قزوین بررسی شود. یافته های پژوهش پس از مصاحبه با کارشناسان حقوق شهروندی و اشباع نظری، با استفاده از ابزار پرسش نامه محقق ساخته از 384 نفر از ساکنان شهر قزوین، جمع آوری و با استفاده از آزمون فریدمن و پیرسون تحلیل شده است. پرسش نامه پژوهش شامل 41 گویه در چهار بعد از ابعاد حقوق شهروندی و شامل حقوق اجتماعی-فرهنگی، حقوق کالبدی و زیست محیطی، حقوق اقتصادی، و حق دسترسی به امکانات و خدمات است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سن افراد، میزان تحصیلات، و پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد با میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه دارد و تجربه زندگی اجتماعی و تعامل با دیگران و همچنین پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد که زمینه را برای گسترش تعاملات اجتماعی فراهم می کند با افزایش آگاهی از حقوق شهروندی رابطه مستقیم دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 371

دانلود 265 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  40
 • صفحات: 

  147-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

خشک شدن دریاچه ارومیه از جمله مخاطرات محیطی که از حدود دو دهه در ایران اتفاق افتاده و بخشی از روستاهای را دچار مشکل کرده است. کاهش آسیب پذیری روستاها در برابر خشک سالی نیازمند توجه به ابعاد تاب آوری است تا بتوان از ظرفیت های درونی روستا برای کاهش آسیب پذیری استفاده نمود که این امر نیز نیازمند آموزش و مهارت است. لذا این پژوهش با هدف بررسی وضعیت تاب آوری روستاها حوضه آبخیز قلعه چایی عجب شیر، نقش آموزش های عملی در بهبود تاب آوری و در نهایت استخراج پیشران های کلیدی ارتقای تاب آوری روستایی در برابر خشک شدن دریاچه ارومیه صورت گرفته است. تحقیق از نوع کاربردی بوده و تحلیل داده-ها به صورت توصیفی-تحلیلی و همچنین با رویکرد آینده پژوهشی نیز است. نتایج یافته های پژوهش نشان داد که وضعیت تاب آوری در روستاهای مورد مطالعه در قبل و بعد از آموزش ها اختلاف معناداری در سطح 714/0 دارند. همچنین نتایج مدل تاب آوری حاکی از این است که میزان AIR در روستاها برابر با 51/0 و در بعد از آموزش برابر با 63/0 است. در نهایت نتایج تحلیل داده با نرم افزار میک مک نشان داد که متغیرهای توجه به کارآفرینی و اشتغال به عنوان مؤثرترین پیشران کلیدی مطرح است. در مرحله بعدی پیشران های انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، تعلق مکانی به روستا، مسئولیت اجتماعی، درک خطر خشک سالی، اصلاح الگوی کشت، شیوه های نوین آبیاری، شکل گیری و فعالیت NGO ها، مقاوم سازی مساکن و رعایت ضوابط فنی ساخت وساز قرار به عنوان پیشران های کلیدی ارتقای تاب آوری روستایی هستند. در نهایت باتوجه به یافته های پژوهش، پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 109 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  8-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89007
 • دانلود: 

  31538
چکیده: 

Background: The most important and complex phenomenon of respiratory function of the nose is related to different nasal anatomy. The differences in facial anatomic structure between different races may also be reflected in nasal resistance and airflow. Caucasians has different facial anatomic structure which is the reflection of intranasal resistance or consequence of airflow. The active anterior rhinomanometric (AAR) is recommended for objective assessment of nasal airway resistance (NAR) in inspiration and expiration which can be calculated via nasal airflow.Methods: This study designed to evaluate the resistance of the nasal airway in Iranian samples and comparing with the standard methods. An epidemiologic case series cross sectional study was designed for 100 Iranian adult volunteer without nasal breathing problems and with AAR inclusion criteria. All subjects had to undergo a primary assessment of relevant symptoms of nasal disease and nasal examination before undergoing AAR assessment.Results: The mean values of total nasal airway resistance sere 0/38±0/17 pa/cm2/s in inspiration and 0/41±0/27 pa/cm2/s in expiration at 150 pas pressure point. Unilateral nasal resistance in right and left in inspiration were respectively 0.88±0.69pa/cm2/s and 0.90±0.57at 150 pa/cm2/s pas pressure point. Also unilateral nasal resistance in right and left in expiration were respectively 0.95±0.72 pa/cm2/s and 0.95±0.57 pa/cm2/s at 150 pas pressure point.Conclusion: The study concluded that nasal airway resistance had the same range as the standard in different races and also no CORRELATION exist between nasal resistance and sex, age, height, weight and smoking. Our suggestion is more epidemiologic studies if there are any queries in Iranians' airway resistance in larger sample size and wider areas.

آمار یکساله:  

بازدید 89007

دانلود 31538 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

FARAJZADEH ASL M. | KHOORANI A. | BAZGEER S. | ZEAEIAN P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  76
 • صفحات: 

  21-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127798
 • دانلود: 

  31395
چکیده: 

Introduction: Agricultural production is affected by risks originated from weather and international markets. Although these risks could never completely been removed, we can minimize their effects by realizing the effective parameters in plant growth and crop yield and consequently by estimating the crop yield amount. Among these parameters, climate has a more significant role, especially in rainfed crops. Rainfed wheat is one of the major agricultural crops in Kurdistan province that includes most of the cultivated area. In 2006, Kurdistan province had %11.8 of the cultivated area which encompasses %13.67 of the rainfed wheat yield of the country. Regarding environmental outcomes, quite good prediction may be acquired by empirical fits of these crop-yield weather regression type models to real datasets. The aim of this paper is achieving higher accuracy revealed statistical models for rainfed wheat yield in different plant growth stages, regarding weather parameters and some specific agrometeorological indices. It is noticeable that non-weather parameters such as economic and management consideration to rainfed wheat yield were not considered in this study.Methodology: Therefore, in this study the prediction of rainfed wheat yield in Kurdistan province has been carried out, based on agrometeorological indices and climatological parameters. For this purpose Ranifed wheat yield data for Kurdistan province (34: 44? to 36:30? N? to 45:31? to 48:16?E) as well as its counties include Bijar, Sanandaj, Saghez, Ghorveh, Marivan and Divandareh, were obtained from Iran Aagriculture Ministry and also necessary weather parameters were obtained for all the weather stations in Kurdistan province from Iranian National Meteorological Organization for the period 1991-2006 (1993-2006 for Marivan station). CORRELATION and nearest neighboring methods were used for filling the missing data. Then linear stepwise regression models were developed for rainfed wheat yield data and independent parameters during 1991- 2003 years (1993-2003 for Marivan station). Stepwise regression method was chosen due to high amount of the independent parameters. The independent parameters in this study are 5 agrometeorological indices include; Growing Degree Days (GDD), Heliothermal Units (HTU), Photothermal Units (PTU), Vapor pressure deficit (VPD), Temperature Differences (TD) and 12 climatological parameters include; average maximum (Tmax) and minimum temperature (Tmin), absolute maximum (Tabs(max)) and minimum temperature (Tabs(min)), average (FF) and absolute (FFabs(max)) wind speed, relative humidity (RH), total (PET(total)) and average evapotranspiration (PET), sunshine hours (SH), total precipitation (R), rainy days (R(day)). Each daily amount of hese parameters has been extracted for six phenological phases of plant growing season from sowing to harvest. These stages are; the first stage of active vegetative before dormancy stage from November 7th to December 11th, dormancy stage from December 12th to March 15th, the second stage of active vegetative after dormancy stage from March 16th to May 10th, reproductive stage from May 11th to June 9th and maturity stage from June 10thto July 10th. In order to obtain the best models, regression models were calibrated for each rainfed wheat yield stage as well as the entire growing Season and that of the start of second stage of active vegetative after dormancy stage to the end of reproductive stage from March 16th to June 9th. Thus, 8 regression models were calculated for each study area. After entering The independent parameters in stepwise regression models the predictive parameters were chosen for each station and each phenological phase and based on R, R2, and SEOE the best models were chosen. Then crop yield for 2003-2006 is estimated, accordingly.Results and Discussion: The developed models show that 81, 70.2, 82.2, 71, 80, 90.6 and 65.6 percent of wheat yield variations is due to climatological parameters and agrometeorological indices for Baneh, Marivan, Divandareh, Bijar, Ghorveh, Saghez and Sanandaj provinces, respectively. In addition, the best phenological phase for predicting wheat yield for Bijar, Ghorveh, Saghez provinces are reproductive stage(May 11th to June 9th), for Baneh province is the second stage of active vegetative after dormancy phase(March 16th to May10th) and for Marivan is the dormancy phase (December 12th to March15th). For Sanandaj and Divandare district regression models are developed by using the data of all the growing season.Conclusion: Based on developed regression models for Kurdistan provinde in this study and the comparesion between these models and previous studies, it is obvious that with a combination of climatological parameters and agrometeorological indices and using stepwise regression models can predict higher amounts of rainfed wheat yield variation.

آمار یکساله:  

بازدید 127798

دانلود 31395 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

جهانی رسانه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (پیاپی 25)
 • صفحات: 

  1-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  392
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

با گسترش نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه های مختلف، بازاریابان از رسانه های اجتماعی برای تبلیغ محصولات خود استفاده می کنند. از این رو، مسئله اصلی پژوهش حاضر واکاوی پیشایندها و پیامدهای نگرش دانشجویان نسبت به تبلیغات رسانه های اجتماعی از دیدگاه دانشجویان دانشکده مدیریت، دانشگاه دولتی شهر سمنان است. با این هدف از جامعه ی موردنظر، تعداد 325 نفر به روش در دسترس انتخاب شده اند. جهت سنجش اطلاعات از پرسشنامه 22 گویه ای با طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شد. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع تحقیقات توصیفی و با روش پیمایشی است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که سهولت استفاده درک شده تأثیر مثبت و معناداری بر عادت رفتاری و نگرش نسبت به تبلیغات رسانه های اجتماعی دارد. همچنین عادت رفتاری تأثیر مثبت و معنی دار بر وابستگی روانی دارد. با این وجود بین عادت رفتاری و نگرش رابطه معناداری یافت نشد. سرانجام، بین نگرش نسبت به تبلیغات رسانه های اجتماعی و پاسخ های اطلاعاتی و رفتاری تأثیر مثبت و معناداری یافت شد.

آمار یکساله:  

بازدید 392

دانلود 235 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  124
 • صفحات: 

  58-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  576
 • بازدید: 

  641
 • دانلود: 

  168
چکیده: 

زمینه و هدف: توجه به مهارت شایستگی مراقبت معنوی پرستاران، می تواند ارزشمند باشد زیرا به نظر می رسد پرستاران با بهره گیری از این مهارت در محیط پیچیده بالین، قادر می گردند که مراقبت های بهتری به بیماران خود ارایه دهند. واقع امر آن است که شایستگی مراقبت معنوی، یکی از مفاهیم مطرح در خلق مراقبت های پرستاری استاندارد برای بیماران است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر، تعیین شایستگی مراقبت معنوی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی البرز بود. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی-مقطعی، 200 پرستار شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی البرز شامل بیمارستان های کمالی، شریعتی، امام حسین، مدنی و رجایی در سال 1398 طی چهار ماه به شیوه نمونه گیری در دسترس، مشارکت نمودند. ابزار گردآوری داده ها، ابزار روا و پایا شده شایستگی مراقبت معنوی بود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل و آنالیز واریانس تحت نرم افزار SPSS نسخه 16، تحلیل شدند. یافته ها: نتایج مطالعه حاضر گویای آن بود که نمره کلی شایستگی مراقبت معنوی پرستاران 69/14 ± 21/54 می باشد که با توجه به میانه ابزار یعنی 81، این یافته نشان می دهد که نمره کلی شایستگی مراقبت معنوی پرستاران از میانه ابزار کمتر شده است. سایر یافته های پژوهش، حاکی از آن بود که از میان مشخصات فردی پرستاران، شایستگی مراقبت معنوی با سمت سازمانی (005/0=p) و سابقه کار پرستاری (003/0=P) ارتباط معنی دار آماری داشت. به طوری که شایستگی مراقبت معنوی پرستاران به طور معنی داری بهتر از سرپرستاران بود. افزون بر آن، شایستگی مراقبت معنوی پرستاران دارای سابقه کار پرستاری با محدوده 1-5 سال، نسبت به سایرین در وضعیت بهتری بود. نتیجه گیری کلی: با توجه به این که طبق یافته های مطالعه حاضر، شایستگی مراقبت معنوی پرستاران در وضعیت مطلوبی قرار نداشت، باید فرصتی فراهم نمود تا دانش آنان در این زمینه ارتقاء یابد. در واقع، نتایج حاصل از این مطالعه می تواند اطلاعات پایه ای جهت انجام مطالعات بعدی و همچنین جهت انجام مطالعات مداخله ای را در این زمینه فراهم سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 641

دانلود 168 استناد 576 مرجع 16
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  143-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  201
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

زمینه مطالعاتی: خشک کردن یکی از رایج ترین روش های موجود برای افزایش مدت زمان ماندگاری موادغذایی به خصوص میوه ها و سبزی ها است. هدف: با استفاده از خشک کردن، فعالیت آبی موادغذایی کاهش می یابد و از فساد میکروبی آن ها جلوگیری می شود. روش کار: در این پژوهش اثر روش های مختلف خشک کردن (هوای داغ 45 درجه سانتی گراد و سرعت هوای 1 متر بر ثانیه، مایکروویو 540 وات، مادون قرمز 600 وات، هوای داغ 45 درجه سانتی گراد-مایکروویو 540 وات، هوای داغ 45 درجه سانتی گراد-مادون قرمز 600 وات و هوای داغ 45 درجه سانتی گراد-مایکروویو 540 وات-مادون قرمز 600 وات) بر خواص کیفی سیب زمینی (ضریب انتشار موثر رطوبت، بازجذب آب، چروکیدگی، رنگ و انرژی مصرفی) بررسی شدند. نتایج: نتایج نشان داد که بیشترین میزان ضریب انتشار موثر رطوبت مربوط به روش های ترکیبی هوای داغ-مایکروویو و هوای داغ-مایکروویو-مادون قرمز می باشد. همچنین روش هوای داغ-مایکروویو بیشترین میزان بازجذب آب و روش هوای داغ-مایکروویو-مادون قرمز کمترین میزان چروکیدگی را به خود اختصاص داد. از طرفی در بین روش های مختلف خشک کردن، سیب زمینی های خشک شده با روش هوای داغ-مادون قرمز رنگ بهتری نسبت به سایر نمونه ها داشتند. به طوری که در این روش نسبت به روش های دیگر میزان تغییرات رنگ (Δ E) و میزان رنگ سبز تا قرمز (a) در پایین ترین مقدار و میزان روشنایی (L) و میزان رنگ آبی تا زرد (b) در بالاترین مقدار قرار داشتند. همچنین کمترین انرژی مصرفی در بین روش های خشک کردن مربوط به مایکروویو 540 وات بود. نتیجه گیری نهایی: در نهایت بر اساس ویژگی های بهینه کیفی به انتخاب نرم افزار Design Expert، مطلوب ترین روش خشک کردن سیب زمینی، روش هوای داغ 45 درجه سانتی گراد-مادون قرمز 600 وات انتخاب شد.

آمار یکساله:  

بازدید 201

دانلود 166 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  173-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  295
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

این پژوهش با هدف توصیف و تشریح چگونگی و چرایی کاربرد روش تبارشناسی برای تحلیل تحولات نقش شهرها در طول زمان تدوین شده است. برای تحلیل تحولات نقش شهرها رویکردهای متعددی نظریه پردازان اقتصادی و جغرافیای شهری ارایه کرده اند. شهر و نقش آن از منظر تبارشناسی فوکو تحت تاثیر قدرت و روابط قدرت در فضاست. تحلیل چگونگی ایجاد نقش های مسلط کنونی شهر به کمک ابزار و محصولات دانش وابسته به قدرت امکان پذیر می شود. تبارشناسی نقش شهر مشهد با هدف بررسی نقش های مسلط کنونی، گفتمان پدیدآورنده این نقش ها و قدرت و ظرفیت نهفته در شهر برای تنوع بخشی به نقش های جدید تدوین شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد نقش مسلط شهری مشهد در مقاطع تاریخی مختلف و در میانه گسست های تاریخی در نتیجه روابط فضایی بین عناصر کلان و خرد قدرت و دانش در فضای شهری به وجود آمده است. شبکه درهم تنیده دانش-قدرت در شهر متاثر از فلسفه های سیاسی حاکم در طول دوره های تاریخی پهنه های گفتمانی متفاوتی را با اثرهای متنوع در طول زمان خلق کرده است و روند توسعه شهری و تحولات کالبدی-انسانی آن را تحت تاثیر قرار داده است. این شهر به دلیل موقعیت ویژه خود در ساختار نظام شهری ایران و پذیرش نقش سیاسی-مدیریتی دارای کارکردهای مرتبط با این نقش است و همچنین از نقش و کارکرد منحصربه فرد زیارتی و گردشگری برخوردار بوده که این نقش چشم انداز توسعه شهر مشهد از گذشته(زمان پیدایش نقش) تا کنون را رقم زده است.

آمار یکساله:  

بازدید 295

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تدریس پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  29-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  627
 • دانلود: 

  308
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه باورهای معرفت شناختی و فلسفه های آموزشی با رویکردهای تدریس دانشجو معلمان صورت گرفته است. روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی بوده و از نظر هدف پژوهش نیز، کاربردی می باشد. جامعه پژوهش متشکل از کلیه دانشجو معلمان پردیس الزهراء(س) دانشگاه فرهنگیان استان سمنان، با حجم نمونه 122 نفر است. ابزار گردآوری داده ها نیز شامل سه پرسشنامه باورهای معرفت شناختی، فلسفه های آموزشی و رویکردهای تدریس با تایید روایی و پایایی مناسب بود. آزمون های توصیفی و همبستگی و روش های فراوانی، آزمون کلموگروف اسمیرنف، آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که اولویت باورهای معرفت شناختی دانشجو معلمان، «دانش ساده» بوده و اولویت فلسفه های آموزشی ایشان «بازسازی گرایی» بود و همچنین رویکرد تدریس «شاگرد محور» را بیشتر مورد تاکید قرار داده اند. بر اساس نتایج، باور معرفت شناختی دانش ساده با رویکرد تدریس معلم محور و شاگرد محور، و باور معرفت شناختی یادگیری سریع نیز با رویکرد تدریس معلم محور و شاگرد محور ارتباط مثبت و معناداری دارد. باور معرفت شناختی دانش قطعی با رویکرد تدریس معلم محور و باور معرفت شناختی تغییرناپذیری نیز با رویکرد تدریس معلم محور دارای ارتباط مثبت و معنادار می باشد. همچنین فلسفه های آموزشی ضرورت گرایی و پایدارگرایی با رویکرد تدریس معلم محور، و فلسفه های آموزشی پیشرفت گرایی و بازسازی گرایی با رویکرد تدریس شاگرد محور ارتباط مثبت و معنادار دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 627

دانلود 308 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

واثق محمود | محمدی احد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  733-758
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  799
 • دانلود: 

  450
چکیده: 

پوزیتیویسم یکی از مکاتب فلسفی است که در ادبیات جغرافیایی در مکاتب محیط گرایی، علم فضایی، جغرافیای رفتاری، و نگرش سیستمی تاثیرگذار بوده است. این رویکرد در پی معرفت به فضای جغرافیایی از راه بنیان های تجربی و منطق ریاضی است. بر این اساس، جغرافیا دانشی عینی، مشاهده ای، کمی، و استقرایی است و حاوی مشاهدات فارغ از نظریه و قضاوت های ارزشی است. بنابراین، جغرافی دانان؛ در پی کشف روابط علی میان پدیده ها و ارایه آن در قالب «قوانین عام و فراگیر جغرافیایی» هستند. بر این اساس، جغرافی دانان پوزیتیویست، ضمن وداع با مباحث متافیزیکی و رو آوردن به «تجربه آزمون پذیر»، تجربه و آزمون تجربی را معیار معنی داری می دانند. بنابراین، به نفی فرضیه ها، مقولات، و پیش فرض ها می پردازند و شروع علم را با مشاهده می دانند و به نقش مسیله، فرضیه، و نقش فعال و خلاق محقق در روند تحقیق بی توجه اند. سپس، براساس مشاهدات انجام شده بر پایه استدلال استقرایی، برای دست یابی به قوانین به تعمیم (تعمیم های ناروا/ مسئله استقرا) می پردازند که موجب خلط «روند و قانون» در جغرافیای تحصل گرا شده است. در این راستا، در مقاله حاضر، گزاره های متعدد جغرافیایی بررسی شد. بنابراین، بکارگیری رویکرد پوزیتیویسم به دلیل اشکالات فوق، به عنوان رهیافتی علمی، با مشکلات جدی مواجه است. بنابراین، فاقد قابلیت های لازم برای بکارگیری آن در حوزه مطالعات جغرافیایی در مرحله «داوری» به عنوان یک رویکرد و روش «علمی» است. هدف اصلی از مقاله حاضر، که با رویکردی ریالیستی و نگرش عقلانیت انتقادی نوشته شده، بررسی و واکاوی این مطلب از منظر تحلیل های منطقی و معرفت شناختی است.

آمار یکساله:  

بازدید 799

دانلود 450 استناد 0 مرجع 0
litScript