نتایج جستجو

58355

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5836

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  391-401
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  934
 • دانلود: 

  289
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 934

دانلود 289 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  168
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

سابقه و هدف: روش متاآنالیز برای تجمیع نتایج مطالعات انجام شده در زمینه برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی در گاو شیری با استفاده از داده های مقالات موجود و رسیدن به نتایجی با صحت بالاتر مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور یک مطالعه متاآنالیزی، از داده های مربوط به 96 مقاله منتشر شده در زمینه برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاو هلشتاین، در ایران استفاده شد. صفات مورد بررسی در گاو هلشتاین شامل تولید شیر، تولید چربی شیر، تولید پروتئین شیر، درصد چربی شیر، درصد پروتئین شیر، سن اولین زایش، فاصله گوساله زایی، روزهای خشک، روزهای باز، طول دوره آبستنی و طول دوره شیردهی بودند. مواد و روش ها: ابتدا، مقادیر وراثت پذیری و همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی از مقالات مرتبط استخراج شد. پس از آماده سازی داده ها،-مدل متاآنالیز با اثرات تصادفی با استفاده از بسته Metacor نرم افزار R نسخه 3، 3، 1 و نرم افزار CMA نسخه 3 برای برآورد میانگین وزنی وراثت پذیری و همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی، خطای استاندارد و حدود اطمینان 95 درصدی صفات تولیدی و تولید مثلی مورد استفاده قرار گرفت. بررسی مطالعات موجود، نشانگر وجود ناهمگنی زیاد برای اکثر صفات مورد بررسی بود. بنابراین، برای برآورد میانگین وزنی اثرات، امکان استفاده از مدل اثر ثابت وجود نداشت. داده ها توسط نرم افزار CMA مجددا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج حاصل از مدل اثرات تصادفی به عنوان نتایج نهایی متا آنالیز گزارش شد. نتایج: میانگین وزنی وراثت پذیری برای صفات تولیدی در محدوده 19/0 تا 27/0 بود. بیشترین میزان وراثت پذیری مربوط به صفت درصد پروتئین شیر (27/0) و کمترین میزان وراثت پذیری مربوط به صفت تولید چربی شیر (19/0) بود. میانگین وزنی وراثت پذیری برای صفات تولیدمثلی در محدوده 03/0 تا 14/0 بود. در این بین میزان وراثت پذیری طول دوره آبستنی (14/0) از سایر صفات بیشتر و وراثت پذیری روزهای باز (03/0) از سایر صفات تولیدمثلی کمتر بود. میانگین وزنی همبستگی ژنتیکی برای صفات تولیدی و تولیدمثلی در محدوده 56/0-تا 88/0 و میانگین وزنی همبستگی فنوتیپی صفات در محدوده 42/0-تا 83/0 بود. بررسی نتایج حاصل از متاآنالیز در این پژوهش و مقایسه آن با نتایج مطالعات انفرادی نشان داد که تجمیع نتایج مطالعات و نجزیه مجدد آنها با روش متاآنالیز از طریق کاهش خطای استاندارد سبب افزایش صحت در نتایج حاصله می شود. به طور مثال دامنه تغییرات وراثت پذیری در مقالات مورد استفاده در مورد صفت تولید شیر بین 047/0 تا 41/0، چربی شیر بین 05/0 تا 56/0 و پروتئین شیر بین 0 تا 7/0 بود، در حالی که پس از تجمیع نتایج توسط روش متاآنالیز، محدوده 95% برای وراثت پذیری این صفات به ترتیب به 23/0 تا 25/0، 17/0 تا 21/0 و 19/0 تا 29/0 کاهش یافت. از طرفی مقایسه خطای استاندارد متاآنالیز در مورد هر صفت با خطای استاندارد مطالعات نشان داد که تجمیع نتایج و افزایش حجم نمونه باعث کاهش شدید خطای استاندارد برآورد وراثت پذیری در صفات مورد بررسی بخصوص صفات تولیدی شد. نتیجه گیری: بنابراین استفاده از روش هایی نظیر متآنالیز با تجمیع کلیه اطلاعات موجود منجر به بهبود برآوردها و افزایش کارائی برنامه های اصلاح نژادی و بهبود پیشرفت ژنتیکی صفات اقتصادی بخصوص در جمعیت های فاقد رکورد و یا با رکوردهای نامناسب خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 141 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سرگزی فاطمه | ریاحی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  72-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  540
 • دانلود: 

  158
چکیده: 

مطالعه حاضر به بررسی مورفومتری و تنوع ژنتیکی 24 جمعیت از Hypnea می پردازد. تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که صفاتی مانند روش پیشروی انشعابات در زیستگاه، اندازه و موقعیت تتراسپورانژها نقش مهمی در تنوع درون گونه ای داشته است. در هر دو تجزیه و تحلیل های مورفومتری و تنوع ژنتیکی، در گروه بندی جمعیت ها، گونه ها به خوبی از هم جدا شده اند اما جمعیت ها به خوبی از هم جدا نشده اند. تجزیه و تحلیل ها تنوع ژنتیکی و برخی درجات آمیختگی و تبادل ژنتیکی را بین جمعیت های مورد مطالعه نشان دادند. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 540

دانلود 158 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  594
 • بازدید: 

  89801
 • دانلود: 

  31321
چکیده: 

Objectives: The associations between multi-drug resistance (MDR) phenotypes, prevalence of antibiotic resistance integrons (ARIs), blaSHV, blaTEM and blaCTX-M gene carriage and GENETIC fingerprints of random amplified polymorphic DNA (RAPD), confirmed by pulsed field gel electrophoresis (PFGE), were investigated among extended-spectrum b-lactamases (ESBL)-producing nosocomial isolates of Klebsiella pneumoniae.Materials and Methods: Susceptibility of 35 ESBL-producing K. pneumoniae nosocomial isolates to 22 antimicrobial agents was determined. Integron carriage was detected using specific primers for intI1, intI2 and intI3 genes by PCR.Results: All isolates were resistant to piperacillin and susceptible to imipenem. MDR phenotype was observed in 91.4% of the isolates. Class 1 integrons were detected in 21 (60%) and class 2 integrons in 3 (8.57%) of the isolates. Two of the isolates carried both classes and none harbored class 3 integrons. Significant CORRELATIONs were observed between resistance to aminoglycosides, fluoroquinolones and sulfonamides, and between genotype groups with carriage of ARIs, MDR phenotype and blaSHV gene carriage. ARI carriage was also significantly associated with MDR phenotype.Conclusions: Our findings suggest the possible co-carriage of some blaSHV genes and ARIs on the same plasmids harboring the MDR genes. Possible role of integrons in dissemination of ESBL-encoding blaSHV genes among ESBL-producing K. pneumoniae nosocomial isolates may be inferred.

آمار یکساله:  

بازدید 89801

دانلود 31321 استناد 594 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  4 (پیاپی 78)
 • صفحات: 

  475-484
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  136
چکیده: 

پژوهش پیش رو با هدف برآورد صفات ژنتیکی زردتاغ (Haloxylon persicum Bge) مستقر در باغ بذر تاغ استان یزد با استفاده از روش REML انجام شد. از بین توده های زردتاغ موجود در رویشگا ه های مختلف استان یزد، 60 پایه با ظاهر مناسب، کیفیت مطلوب، توازن نسبی بین تاج و تنه، مقاوم به آفات و بیماری ها و دارای بذرهای با قوه نامیه زیاد انتخاب شدند. پس از کاشت بذر و تولید نهال، نهال ها با حفظ شجره و براساس نقشه روی ردیف هایی با فواصل شش متر کاشته شدند. ثبت مستمر صفات نها ل ها با هدف ارزیابی ژنتیکی ژنوتیپ ها طی پنج سا ل و سالانه در سه نوبت انجام شد. صفات مورد مطالعه شامل صفات رویشی ارتفاع، گسترش تاج، قطر یقه، تعداد شاخه های فرعی، شادابی، تولید بذر و آلودگی به سفیدک و پسیل بود. نتایج نشان داد که بیشترین همبستگی ژنتیکی بین قطر تنه و تاج و ارتفاع و آلودگی به سفیدک وجود دارد و این صفات همبستگی محیطی زیادی با هم داشتند. با این حال، در همه موارد همبستگی محیطی کمتر از همبستگی ژنتیکی برآورد شد که بیانگر سهم بیشتر ژنتیک در ایجاد تنوع بین پایه ها بود. برآورد وراثت پذیری صفات نیز نشان داد که بیشترین وراثت پذیری به صفات ارتفاع و قطر تاج و کمترین آن به مقدار آلودگی به سفیدک مربوط بود، به طوری که مقدار وراثت پذیری صفت ارتفاع، قطر تاج، قطر تنه، تعداد شاخه های فرعی، آلودگی به سفیدک و شادابی به-ترتیب 0/619، 0/616، 0/509، 0/335، 0/170 و 0/200 برآورد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 136 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  27-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  340
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

اولین گام در برنامه های به نژادی و اصلاح گردو، استفاده از تنوع ژنتیکی موجود در بین جمعیت ها، ارقام و ژنوتیپ های موجود می باشد. به همین دلیل شناسایی و معرفی ژنوتیپ های برتر از جایگاه ویژه ای در توسعه باغ های اصلاح شده گردو دارد. در پژوهش حاضر تنوع ژنتیکی 33 ژنوتیپ بذری گردو موجود در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه ملایر با استفاده از برخی صفات مورفولوژیک و پومولوژیک مورد ارزیابی قرار گرفت. بین ژنوتیپ های مختلف مورد مطالعه اختلاف معنی داری از لحاظ صفات مورد بررسی مشاهده شد. ژنوتیپ های MKG112، MKG65 و MKG105 نسبت به سایر ژنوتیپ ها دیر برگده بودند. بیشترین درصد و وزن مغز به ترتیب با 51/67 درصد و 94/5 گرم در ژنوتیپ MSG15 و کمترین وزن پوسته چوبی با 3 گرم در ژنوتیپ شماره MKG82 بدست آمد. همچنین ژنوتیپ MKG105 بیشترین وزن تر میوه با پوست سبز را نسبت به سایر ژنوتیپ ها با 80/33 گرم دارا بود. کمترین و بیشترین درصد روغن به ترتیب در ژنوتیپ های MKG46 و MSG15 به میزان 93/51 و 95/72 درصد مشاهده شد. نتایج تجزیه همبستگی ساده صفات، وجود همبستگی مثبت و منفی معنی داری بین برخی از صفات رویشی، خشک میوه و مغز را نشان داد. براساس نتایج تجزیه خوشه ای، در فاصله 5 اقلیدسی ژنوتیپ ها به 5 گروه تقسیم بندی شدند. صفات مورد مطالعه در 11 گروه عاملی قرار گرفتند که مجموعاً 01/71 درصد از واریانس کل را توجیه کردند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر ژنوتیپ های MKG11، MKG12، MSG15 MKG16، MKG36، MKG41، MKG44، MKG45، MKG55، MKG65، MKG105، MKG111، MKG112 و MKG114 از نظر برخی صفات مهم مثل وزن خشک میوه و مغز بهتر از سایر ژنوتیپ ها بودند که می توانند در برنامه های اصلاحی مورد استفاده بیشتری قرار بگیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 340

دانلود 215 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  125-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  233
 • دانلود: 

  190
چکیده: 

شناسایی رابطه بین عملکرد دانه و صفات مهم زراعی و آگاهی از روند تغییرات این صفات برای تعیین استراتژی برنامه های به نژادی بسیار حائز اهمیت است. بدین منظور، تعداد 313 ژنوتیپ شامل 203 شماره از توده های بومی ایرانی و 110 رقم زراعی کشور به صورت طرح آگمنت با 3 رقم شاهد نوید، پیشتاز و آذر در 7 بلوک ناقص در سال زراعی 94-1393 در مزرعه ی تحقیقاتی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران ارزیابی شدند. برای افزایش دقت و کاهش تغییرات محیطی، طرح آگمنت در سه موقعیت تکرار شد. تجزیه رگرسیون خطی بین صفات مورد بررسی با سال معرفی ارقام زراعی و سال جمع آوری توده های بومی نشان داد که صفات عملکرد دانه و وزن هزار دانه هم در ارقام زراعی و هم در توده های بومی در طول زمان افزایش معنی داری داشته اند در حالیکه صفت وزن سنبله فقط در ارقام زراعی افزایش معنی داری یافته بود. ارتفاع بوته و طول سنبله در ارقام زراعی کاهش معنی داری در طی تاریخ 74 ساله به نژادی نشان دادند ولی در توده های بومی تغییر معنی داری ایجاد نشده بود. ولی صفت تعداد دانه در سنبله که براساس نتایج تجزیه همبستگی، رگرسیون و تجزیه علیت به عنوان یکی از مهم ترین صفات مؤثر روی عملکرد دانه شناخته شده بود، در طول روند به نژادی هیچ گونه تغییر معنی داری اتفاق نیافتاده است. با توجه به اینکه ضریب تغییرات فنوتیپی و ژنتیکی بالایی در بین ارقام و توده های بومی برای این صفت مشاهده شده است، به نظر لازم است در برنامه های به نژادی در راستای انتخاب برای افزایش این صفت توجه بیشتری انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 233

دانلود 190 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Kolahkaj S. | Mojtabaie Zamani M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  3 (124)
 • صفحات: 

  10-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27410
 • دانلود: 

  29629
چکیده: 

Introduction: Rapeseed cultivation as an important oil seed crop for edible oil supply in Iran and therefore, the identification of cultivars adapted to the particular environmental condition of each region have a particular importance in terms of attaining higher yield in the current state of the country (Hasan et al., 2014). On the other hand, recognizing the relationships between agronomic traits and determining the contribution of each of these traits to yield production provides the necessary information for the breeders to select the most suitable genotype for each region (Basalma, 2008; Marjanovic-Jeromela et al., 2008). Therefore, the purpose of this study was to determine the contribution of effective traits to grain yield and identify the most effective traits as criteria for selecting high yielding cultivars in Ramhormoz region. Materials and Methods: This research was carried out in a randomized complete block design with three replications and ten spring rapeseed genotypes in the cropping year of 2016-2017 in Ramhormoz. The quantitative traits in this study included the number of flowers on the main raceme, siliques on the main raceme, ratio of siliques produced per flowers produced, number of lateral branches, siliques on the lateral branches, grain per silique, 1000-grain weight, silique length, plant height and height of the lowest silique from the soil surface, grain yield, biological yield, number of days to flowering and days to end of flowering, number of days to silique formation and days to maturity, duration of flowering and duration of silique formation to maturity. Results and Discussion: The studied rapeseed genotypes showed a significant difference in the all investigated traits except for success ratio for flower development into silique (%). The Safi6 with the highest number of siliques per plant, Hyola420 with the relatively high number of grain per silique and the highest grain weight and SAN34 with the highest number of grain per silique produced the highest grain yield. These three genotypes also had longer flowering duration. Despite the high number of siliques per plant, the late maturity genotype of Hyola60 with the lowest number of grain per silique and the relatively low grain weight had the least grain yield, due to its grain-filling coinciding with the end of the growing season and heat stress. Among the studied traits, the number of grains per silique had the most positive and significant CORRELATION with grain yield and in stepwise regression analysis, it was the first trait which was entered to the model and explained 71% of the variation of yield along with the number of siliques on the lateral branches, 1000-grain weight and the height of the lowest siliques from the soil surface. According to the results of path analysis, the number of grain per silique had the most positive direct effect on grain yield. The indirect effects of this trait via the number of siliques on the lateral branches, 1000-grain weight and height of the lowest silique from the soil surface were negligible. In spite of the relatively high direct effect of the number of siliques in the lateral branches on grain yield, there was no significant CORRELATION between the number of siliques on the lateral branches and grain yield, due to the negative indirect effect via 1000-grain weight and height of the lowest silique from the soil surface Conclusion: The results of this study showed that Safi6, Hyola420 and SAN34 were the most suitable genotypes to achieve the highest yield in Ramhormoz region (with consideration of the recommended planting date). Grain number per siliques with the highest positive direct effect on grain yield and negligible indirect effects via other traits was introduced as criteria for selection of high yielding genotypes in spring rapeseed breeding programs.

آمار یکساله:  

بازدید 27410

دانلود 29629 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  127-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  784
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

از آنجا که شناخت همبستگی های ژنتیکی و روابط بین صفات جهت برنامه ریزی صحیح در برنامه های به نژادی گیاهان حایز اهمیت می باشد، این مطالعه به منظور بررسی روابط بین صفات زراعی در ژنوتیپ های گلرنگ در دو رژیم رطوبتی دارای تنش و بدون تنش رطوبتی انجام شد. در این مطالعه 15 ژنوتیپ گلرنگ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و بطور جداگانه در دو رژیم رطوبتی مختلف شامل آبیاری بر اساس 50% و 85% تخلیه رطوبت از خاک مزرعه مورد ارزیابی قرار گرفتند. ضرایب همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی نشان داد که در هر دو رژیم رطوبتی، صفات تعداد دانه در طبق، ارتفاع بوته و تعداد روز تا رسیدگی بیشترین همبستگی مثبت را با هرکدام از صفات عملکرد دانه در بوته و در واحد سطح داشتند، ولی ضرایب همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی بین تعداد طبق در بوته و هرکدام از صفات عملکرد دانه در بوته و در واحد سطح منفی و معنی دار بود (P<%1). نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون مرحله ای برای عملکرد دانه در بوته نشان داد که در شرایط رطوبتی بدون تنش به ترتیب تعداد دانه در طبق، وزن 100 دانه، ارتفاع بوته و تعداد طبق در بوته وارد مدل شدند و مجموعا 93% از تغییرات عملکرد دانه در بوته را توجیه نمودند. در شرایط دارای تنش رطوبتی نیز همین صفات بجز ارتفاع بوته به ترتیب وارد مدل شدند و جمعا 94% از تغییرات عملکرد دانه در بوته را موجب گردیدند. نتایج حاصل از تجزیه ضرایب مسیر برای ضرایب همبستگی ژنتیکی بین هرکدام از صفات عملکرد دانه در بوته و در واحد سطح با صفات موجود در مدل رگرسیون نشان داد که در هر دو رژیم رطوبتی، تعداد دانه در طبق بیشترین اثر مستقیم مثبت را بر عملکرد دانه در بوته و در واحد سطح داشته است، ولی این اثر مستقیم از طریق اثرات غیرمستقیم منفی آن از طریق تعداد طبق در بوته و سپس از طریق وزن 100 دانه کاهش یافته است. تعداد طبق در بوته نیز در هر دو محیط دارای تنش و بدون تنش دارای اثرات مستقیم مثبت بر عملکرد دانه در بوته و در واحد سطح بود ولی به دلیل اثر چشمگیر غیرمستقیم و منفی آن از طریق تعداد دانه در طبق، همبستگی منفی با عملکرد دانه در بوته و در واحد سطح نشان داد. بطور کلی نتایج نشان می دهد که در هر دو شرایط بدون تنش و دارای تنش رطوبتی، تعداد دانه در طبق می تواند در برنامه های به نژادی گلرنگ به عنوان یک شاخص انتخاب مناسب جهت بهبود عملکرد دانه مورد استفاده قرار گیرد. در ضمن در شرایط بدون تنش رطوبتی به نظر می رسد ژنوتیپ های پابلند و دیررس تر عملکرد دانه بیشتری تولید نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 784

دانلود 128 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  106
 • صفحات: 

  162-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  701
 • دانلود: 

  280
چکیده: 

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی بین ارقام کلزا از لحاظ صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد و شناسایی بهترین رقم مناسب با شرایط آب و هوایی خرم آباد، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، متشکل از 15رقم پاییزه و بهاره در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان انجام گردید. در طول اجرای آزمایش از صفات مهم از جمله ارتفاع بوته، تعداد روز تا 50 درصد گلدهی، تعدا روز تا رسیدگی، تعداد خورجین در بوته، طول خورجین، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه، عملکرد دانه در واحد سطح، درصد روغن دانه و عملکرد روغن یادداشت برداری گردید. میانگین مربعات برای صفات اندازه گیری شده در سطح یک درصد برای همه صفات به جز طول خورجین معنی دار گردید. مقایسه میانگین چند دامنه ای دانکن بین ژنوتیپ ها برای کلیه صفات اندازه گیری شده در سطح 5 درصد اختلاف معنی داری را نشان داد که نشان دهنده وجود تنوع ژنتیکی در صفات مورد مطالعه ارقام می باشد. در این آزمایش ژنوتیپ شماره SLM- 046 با عملکرد دانه 4177 و عملکرد روغن 1817 کیلو گرم در هکتار بیشترین عملکرد را دارا بود که با بقیه ژنوتیپ ها اختلاف معنی داری نشان داد. رابطه همبستگی عملکرد با وزن هزار دانه، تعداد دانه در خورجین، تعداد خورجین در بوته، طول خورجین، درصد روغن و عملکرد روغن در سطح یک درصد قوی، مثبت و معنی دار بود. برآورد توارث پذیری برای کلیه صفات به جز صفت ارتفاع نیز در این آزمایش بالا بود. در این بررسی ضرایب تنوع فنوتیپی کلیه صفات بیشتر از ضرایب تنوع ژنتیکی بود که نشان دهنده وجود اثرات عوامل محیطی براین صفات است. نتایج تجزیه علیت مو ید آن بود که 3 صفت طول خورجین، تعداد خورجین در بوته و درصد روغن بیشترین اثر را بر عملکرد داشتند. تجزیه خوشه ای نشان داد که مواد ژنتیکی مورد مطالعه در سه گروه تفکیک می گردند به طوری که دورترین فاصله ژنتیکی بین ژنوتیپ های Sahra و Sunday مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 701

دانلود 280 استناد 0 مرجع 0
litScript