نتایج جستجو

58164

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5817

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

NAIR A.S. | SHIVA K.N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  180-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  41333
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 41333

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
نویسندگان: 

موسوی زاده سیدعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  460
 • دانلود: 

  187
چکیده: 

به منظور بررسی پارامترهای ژنتیکی توده های بومی پیاز ایران، بذر 20 توده بومی در آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی طی دو سال کشت شد. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که میان توده ها از نظر کلیه صفات مورد بررسی تنوع وجود دارد. عملکرد تک بوته پیاز بیشترین ضریب تغییرات فنوتیپی و ژنوتیپی را به ترتیب 81/27 و 27/24 درصد داشت. همچنین وراثت پذیری و بازده ژنتیکی این صفت بالا بود. عملکرد تک بوته پیاز همبستگی مثبت و معنی داری با طول برگ، تعداد برگ، قطرپیاز و طول پیاز در سطح فنوتیپی و ژنوتیپی داشت. تجزیه علیت نشان داد که قطر پیاز بیشترین اثر مستقیم مثبت را بر عملکرد تک بوته پیاز دارد. اثر غیر مستقیم طول برگ از طریق قطر پیاز بر عملکرد قابل توجه بود. بنابراین گزینش بوته های با طول برگ بیشتر که دارای قطر سوخ زیادی هستند، می تواند در اصلاح برای افزایش عملکرد پیاز مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 460

دانلود 187 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4 (پیاپی 8)
 • صفحات: 

  9-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  958
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

در این تحقیق از تعداد 4817، 1913، 1515، 6249، 1871، 1532 و 1208 رکورد مربوط به صفت وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن 12 ماهگی، وزن بیده کرک، مجموع تعداد بزغاله های متولد شده، مجموع تعداد بزغاله های از شیر گرفته شده و فاصله زایش بزهای کرکی رائینی ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد بافت، که در فاصله سالهای 1368 تا 1385 جمع آوری شده بودند، استفاده گردید. ارزیابی ژنتیکی و تخمین همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی و تولید مثلی بر اساس مدلهای دام، یک و دو صفتی انجام شد، وراثت پذیری مستقیم بر اساس بهترین مدل برای صفات فوق بترتیب 0.24، 0.07، 0.20، 0.17، 0.06، 0.08 و 0.03 برآورد گردید. همبستگی ژنتیکی بین صفات وزن تولد و وزن 12 ماهگی، وزن تولد و وزن کرک، وزن شیرگیری و مجموع تعداد بزغاله های متولد شده، وزن شیرگیری و مجموع تعداد بزغاله های از شیر گرفته شده، وزن 12 ماهگی و وزن کرک، وزن 12 ماهگی و مجموع تعداد بزغاله های متولد شده، وزن 12 ماهگی و مجموع تعداد بزغاله های از شیر گرفته، وزن 12 ماهگی و فاصله زایش، فاصله زایش و مجموع تعداد بز غاله های متولد شده، فاصله زایش و مجموع تعداد بزغاله های از شیر گرفته شده بترتیب 0.27، 0.072، 0.02، 0.16-، 0.28، 0.10، 0.27-، 0.12-، 0.30 و 0.42 برآورد گردید و همبستگی فنوتیپی بین صفات بترتیب 0.23، 0.056، 0.066، 0.07، 0.20، 0.01، 0.54-، 0.43-، 0.02 و 0.04 برآورد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 958

دانلود 238 استناد 0 مرجع 4
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  2 (پیاپی 166)
 • صفحات: 

  323-335
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  869
 • دانلود: 

  247
چکیده: 

 بیمارگر مهم اقتصادی مولد پژمردگی آوندی است که بیش از 160 گونه گیاهی را تحت تاثیر قرار می دهد. اغلب جدایه های این قارچ دامنه میزبانی وسیع دارند. چهل و پنج جدایه V. dahliae از میزبان متفاوت و مناطق مختلف ایران از میان گیاهان چوبی و زراعی مختلف بدست آمدند. تنوع ژنتیکی این جدایه ها براساس تعیین گروه های سازگاری رویشی انجام شد. سازگاری رویشی این جدایه ها با تلافی موتانت های نیت مکمل در کلیه ترکیبات ممکن مشخص گردید. سه گروه محلی سازگاری رویشی شناسایی و به صورت VCGB, VCGA و VCGC نشان داده شدند. همچنین گروه های سازگاری رویشی جدایه ها با استفاده از جدایه های مرجع بین المللی (OARDC) نیز تعیین گردید و دو گروه سازگاری رویشی در میان جدایه های مورد بررسی شامل VCG2B و VCG2A تعیین شد. 88% جدایه ها در VCG2B قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تنوع ژنتیکی V. dahliae بسیار کم بوده و گروه های سازگاری رویشی با محدوده جغرافیایی ارتباط ندارند. تخصص میزبانی این قارچ نیز مورد بررسی قرار گرفت. آزمون های بیماری زایی در مورد 11 گونه گیاه میزبان مختلف با 18 جدایه قارچ انجام شد. گیاهان مختلف به جدایه های قارچ واکنش های متفاوت نشان دادند و از نظر حساسیت به قارچ به سه دسته تقسیم شدند: گیاهان با حساسیت زیاد (بادنجان، پنبه، پسته و بامیه)، گیاهان با حساسیت متوسط (آفتابگردان، ترب و کلزا)، گیاهان با حساسیت کم (گوجه فرنگی، فلفل، تربچه و کلم). جدایه های مختلف هم روی هر گیاه از نظر شدت بیماریزایی اختلاف معنی دار نشان دادند. گیاه نعناع که با 5 جدایه مایه زنی شده بود حساسیت کمتری نسبت به سایر میزبان های مورد آزمایش نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 869

دانلود 247 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  245
 • صفحات: 

  1105-1113
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  620
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

مقدمه: میگرن همی پلژیک خانوادگی (familial hemiplegic migraine یا FHM) یک نوع نادر از میگرن است که نقش ژن CACNA1A در آن به اثبات رسیده است. در مطالعه حاضر، 6 جهش شایع ژن CACNA1A بر روی بیماران مبتلا به فرم معمول میگرن در جمعیت اصفهان بررسی شد.روش ها: جمعیت مورد مطالعه شامل 74 بیمار بود که به دو گروه با سابقه فامیلی و بدون سابقه فامیلی ابتلا به میگرن تقسیم گردیدند. اطلاعاتی نظیر فرکانس و مدت زمان حملات میگرنی، شدت بیماری و کیفیت زندگی بر اساس پرسشنامه HIT6 (Headache impact test) و MSQ2(Migraine-specific quality of life questionnaire) گردآوری شد. نمونه های  DNA بیماران برای تعیین توالی اگزون های 5، 16، 32 و 36 ژن CACNA1A آماده شد.یافته ها: 50 بیمار مبتلا به میگرن با سابقه فامیلی و 24 بیمار بدون سابقه فامیلی بودند. میانگین ± انحراف معیار تعداد حملات میگرن در ماه (فرکانس) و مدت زمان حملات میگرنی (میزان سردرد بر حسب ساعت در ماه)، شدت بیماری و کیفیت زندگی در مبتلایات به میگرن با سابقه فامیلی به ترتیب 9.66 ± 8.11، 18.08 ± 11.49 ساعت، 62.84 ± 7.03 و 44.8 ± 13.5 در بیماران بدون سابقه فامیلی به ترتیب 9.95 ± 9.39، 18.83 ± 12.11 ساعت، 61.04 ± 6.55 و 38.38 ± 10.9 بود. تنها تفاوت معنی دار در کیفیت زندگی در دو گروه بیماران مشاهده شد (P=0.047). آنالیز تعیین توالی در ژن CACNA1A در 30 بیمار مبتلا به میگرن با سابقه فامیلی مثبت نشان داد که در 9 نفر از بیماران پلی مورفیسم (G® Ant 2369) در اگزون 16 وجود داشت. همچنین در تعیین توالی هیچ جهشی مشاهده نگردید. در این تحقیق ارتباط معنی داری بین میانگین فرکانس، مدت زمان حملات میگرنی، شدت بیماری و کیفیت زندگی با پلی مورفیسم دیده نشد.نتیجه گیری: داده های این مقاله حاکی از آن است که در بین 30 بیمار مبتلا به میگرن در جمعیت اصفهان، هیچ جهشی مشاهده نشد. به عبارت دیگر ارتباطی بین ژن درگیر در FHM و مبتلایان به میگرن در اصفهان وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 620

دانلود 197 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

GOVARESH JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  SUPPLEMENT
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93186
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: To determine bowel abnormalities of MR Enterography (MRE) in patients with Celiac disease (CD) and investigate their associations with endoscopic, histopathologic, serologic and GENETIC features.Methods: Forty consecutive new or poorly controlled adult patients with CD, aged 17-76 years, underwent MRE. Two radiologists evaluated qualitative and quantitative findings. Endoscopic manifestations were categorized into normal/mild (erythema, erosions) and severe (scalloping, villous atrophy).Histopathological results were divided into mild (Marsh 1, 2 and 3A) and severe (Marsh 3B, 3C).Genotyping of HLA-DQ2 and DQ8 was performed.Serum levels of tissue-trasnglutaminase, endomysial and gliadin antibodies were also determined.Results: Eleven (27.5%) cases showed unremarkable MRE. Fold reversal pattern was significantly associated with severe endoscopic (OR=8.38, 95%CI 1.7-40.5) and pathologic (OR=7.36, 95%CI 1.3-40.5) features. In multivariate regression analysis, increased numbers of ileal folds/inch were significantly associated with severe MARSH score (OR=2.83, 95%CI 1.4-5.5) and HLA-DQ8 (OR=1.11, 95%CI 1.06-3.2). Mean numbers of duodenal and jejunal folds/inch did not exhibit significant associations with endoscopic, pathologic, serologic and GENETIC features. Among quantitative measures, ileal fold number demonstrated to have the highest areas under the curve for prediction of severe endoscopic and pathologic findings and antitransglutaminase level.Conclusion: Fold reversal pattern in MRE is highly associated with severe endoscopic and pathologic features of CD. Increased ileal folds showed higher CORRELATION with endoscopic-pathologic features, HLA-DQ8 and anti-transglutaminase level. MRE might be more sensitive for detection of increased ileal folds in CD rather than reduction of duodenal and jejunal folds due to better distension of ileal loops.

آمار یکساله:  

بازدید 93186

دانلود 31395 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  13217
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13217

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3 (پیاپی 45)
 • صفحات: 

  157-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

امروزه اختلالات دریچه​ های قلبی یکی از اصلی​ ترین عوامل مرگ و میر در جهان هستند. این اختلالات عبارت است از بروز عوارضی در دریچه های قلبی به نحوی که موجب تغییر شکل و یا تخریب دریچه ها شده و به تبع آن صداهای ناشی از باز و بسته شدن آنها نسبت به قلب سالم، دچار تغییر شوند. بدیهی است با توجه به پیچیدگی های سیگنال های صوتی قلبی و ثبت آنها، طراحی سامانه ای عاری از خطا و در عین حال دقیق از نظر میزان صحت تشخیص به سختی دست یافتنی باشد. با این وجود در این پژوهش تلاش شده است، سامانه ای هوشمند برای تشخیص نارسایی​ های دریچه​ ای قلب با استفاده از سیگنال های صوتی فونوکاردیوگرافی ارائه شود تا بیشینه قدرت تشخیصی را داشته باشد. هدف اصلی در روش پیشنهادی انتخاب بردارهای ویژگی مؤثر با استفاده از روش بهینه​ سازی ژنتیک و نیز بر اساس تابع ارزیابی مبتنی بر ضرایب همبستگی پیرسون است. پیش از انتخاب ویژگی با توجه به ماهیت سیگنال های صوتی قلب، مراحل پیش​ پردازشی شامل ثبت داده ها، نرمال​ سازی، تقسیم بندی و فیلتر کردن مورد استفاده قرار گرفته تا صحت عملکرد سامانه را افزایش دهد. در گام بعدی سه دسته ویژگی های مختلف زمانی، موجک و انرژی سیگنال (هر یک پانزده ویژگی) از روی سیگنال عاری از نوفه استخراج شده که با توجه به تراکم و ناهمبستگی این ویژگی​ ها، به کمک روش های ادغام، همبسته سازی و نیز کاهش فضای مسأله شامل تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی، تحلیل جداکننده های خطی و تحلیل جداکننده های خطی ناهمبسته بردارهای ویژگی در فضای جدیدی استخراج می شوند. این بردارها شامل هجده بردار جدید (هر یک شش بردار) بوده که در نهایت از شبکه پرسپترون چند​ لایه و المن برای طبقه بندی آنها استفاده می شود. نتایج مدل سازی فرآیند انتخاب ویژگی های مؤثر و تشخیص بیماری نشان از کارایی روش پیشنهادی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JAFARI A. | NASERI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  145
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  599-610
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  26121
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26121

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  117-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  646
 • دانلود: 

  341
چکیده: 

به منظور بررسی روابط علی و معلولی صفات مؤثر بر عملکرد دانه گندم دوروم، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 18 ژنوتیپ در چهار تکرار در سال زراعی 94-1393 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان انجام شد. در تجزیه به عامل ها، فاکتور اول عامل مؤثر بر خصوصیات برگ پرچم، فاکتور دوم عامل مؤثر بر ارتفاع و فاکتور سوم عامل مؤثر بر عملکرد نامیده شد. طبق نتایج همبستگی ژنتیکی صفات عملکرد زیست توده، عملکرد کاه، تعداد دانه در سنبله و طول سنبله همبستگی مثبت بسیار قوی با عملکرد دانه داشتند. بر اساس نتایج رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت، صفات عملکرد کاه، تعداد دانه در سنبله و طول پدانکل وارد مدل رگرسیونی شدند به طوری که عملکرد کاه دارای بیشترین اثر مستقیم و بزرگ بر عملکرد دانه بود. از آنجا که صفات تعداد دانه در سنبله و عملکرد کاه اهمیت بیشتری داشتند، می توان در برنامه های اصلاح گندم دوروم به این صفات توجه داشت. در این تحقیق، تجزیه بای پلات برای بررسی همزمان صفات و جایگاه ژنوتیپ ها در ارتباط با آنها استفاده شد و بر این اساس، ارقام Dehdasht، Seimareh، Pod-20 و Alas به عنوان بهترین ارقام معرفی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 646

دانلود 341 استناد 0 مرجع 0
litScript