نتایج جستجو

22143

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2215

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  پیوست شماره 2 (ویژه مقالات دندان پزشکی)
 • صفحات: 

  60-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  691
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

تکنیک سفید کردن دندانها در منزل (HOME Bleaching) با استفاده از کارباماید پراکساید امروزه یکی از روشهای رایج در دندانپزشکی زیبایی به شمار می رود. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر ژل کارباماید پراکساید 10% در تکنیک سفید کردن دندانها در منزل (HOME Bleaching) روی پریودنشیوم بود. در این مطالعه که بصورت کارآزمایی بالینی دوسو کور انجام شد، 30 بیمار کاندید Bleaching انتخاب شدند. آنها هیچ بیماری سیستمیکی که بر ایجاد یا سیر بیماری پریودنتال یا پاسخ به درمان اثر گذارند را نداشته و دخانیان نیز استفاده نمی کردند. دندانهای آنها پوسیدگی یا ترمیم نامناسب نداشتند. شاخصهای پلاک (Plaque Index (PI، لثه ای (Gingival Index (GI، خونریزی( Bleeding Index (BI، عمق پاکت( Probing Depth (PD و سطح چسبندگی( Clinical Attachment Level (CAL قبل از درمان در دندانهای قدامی و مولر اول بالا ثبت گردید. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (ژل کارباماید پراکساید 10%) و شاهد (پلاسبو) قرار گرفتند و به هریک، سرنگ کددار حاوی ژل کارباماید پراکساید 10% یا پلاسبو که هر دو ساخت دانشکده داروسازی مشهد بودند به همراه تری مخصوص داده شد. در روز اول و سوم Polshing Rootplaning , Scaling انجام شد و از بیماران خواسته شد ضمن رعایت بهداشت دهان از روز چهارم تا آخر مطالعه هر شب بعد از تمیز کردن دهان ژل را به مقدار مناسب در تری ریخته و تری را تا صبح حداقل به مدت 4 ساعت در دهان بگذارند. بیماران به مدت چهارهفته فراخوانده شده و BI. GI. PI در پایان هر هفته و CAL , PD در ابتدا و انتهای مطالعه ثبت شدند. در هردو گروه نتایج حاصل در مورد PD , CAL در ابتدا و انتهای مطالعه و درمورد BI. GI. PI در مقاطع مختلف تفاوت معنی دار داشتند اما بین دو گروه بجز در مودر GI در هفته چهارم در هیچ مورد اختلاف معنی داری مشاهده نشد. تنها در یک مورد از گروه آزمایش حساسیت دندانی ایجاد گردید که با تجویز خمیردندان ضد حساسیت و قطع استفاده از ژل درمان گردید. ژل کارباماید پراکساید 10% در HOME Bleaching اثر سویی روی پاسخ بافتهای پریودنتال، عمق پاکت و سطح چسبندگی ندارد و تنها Gingivitis را کاهش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 691

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  141
 • صفحات: 

  19-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  7173
 • دانلود: 

  2255
چکیده: 

انقلاب کشاورزی و صنعتی با تغییر نیازها و شیوه زندگی انسان، خانه و محل زندگی او را تغییر داده و انتظارات جدید و متفاوتی از آن را به وجود آوردند. امروز با شروع انقلاب دیجیتالی موج عظیمی از تحول جریان یافته است که در مسیر خود خانه و مسکن انسان ها را نیز دچار تغییر و دگرگونی می کند. آنچه که در این سرآغاز تحول مهم است سعی بر شناخت نوع و حوزه تغییرات الگوی مسکن کشورمان و ارائه رهنمودها و الگوهای مناسب برای مواجهه با این دگرگونی است تا پیش از رویارویی با این تحول عظیم آمادگی لازم برای تغییر به وجود آید.گذشته و به عبارتی تاریخ گذشته مسکن، عامل اشتراک و همبستگی مسکن ایرانی در دوران های مختلف این سرزمین بوده و بهتر می تواند زمینه ساز مسکن آینده باشد. بنابراین باید آنچه که تاکنون بر تحول مسکن تاثیرگذار بوده را در جهان و به خصوص در کشورمان بررسی کرده و با نگرش به آینده این عوامل و نحوه تاثیرگذاری آن ها بر حوزه مسکن، قدمی به سوی آینده بهتر و زندگی در خانه هایی درخور برداریم.آنچه که در پیمودن هر راه و رسیدن به مقصد نهایی بسیار حیاتی و مهم است، نقطه آغاز راه و نحوه قدم گذاشتن در آن است، به همین دلیل در این مقاله تلاش شده است پیشنهادهایی برای مراحل اولیه دست یابی به الگوی مسکن آینده، حفظ هویت و ارزش های مسکن ایرانی در گذار از انقلاب دیجیتالی ارائه گردد. بدین منظور عوامل موثر بر تحول مسکن و حوزه تاثیر آن ها، از بدو اسکان بشر تاکنون (مسکن دیروز) شناسایی شده و با مطالعه روند تحول این عوامل در آینده، عوامل موثر بر شکل گیری مسکن فردا معرفی شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 7173

دانلود 2255 استناد 2 مرجع 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3 (مسلسل 52)
 • صفحات: 

  233-238
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1000
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

زمینه و هدف: محصولات بلیچینگ با مکانیسم اسید کنندگی به عنوان یک ماده شیمیایی می توانند اثرات جانبی بر روی بافت های نرم و سخت و مواد ترمیمی موجود در حفره دهان داشته باشند. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثر دو نوع ژل بلیچینگ با غلظت های 15% و 35% به ترتیب به عنوان HOME و in office bleaching بر روی ریز سختی و توپوگرافی سطح کامپوزیت رزین می باشد.روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی، 75 نمونه از کامپوزیت Z100 (3M) به شکل دیسک به ضخامت 2 میلی متر و قطر 5 میلی متر تهیه شد. نمونه ها به طور تصادفی در سه گروه باروش های آماده سازی به شرح زیر قرار گرفتند: گروه 1 آب مقطر، گروه 2 کارباماید پراکساید 15% به مدت 6 ساعت در روز طی سه هفته و گروه 3 کارباماید پراکساید 35% به مدت 30 دقیقه در هفته طی سه هفته. پس از آن ریزسختی نمونه ها در مقیاس Vickers در سه نقطه از هر نمونه اندازه گیری و ثبت گردید. از هر گروه 8 نمونه نیز به طور تصادفی، جهت ارزیابی تغییرات مورفولوژی سطح توسط میکروسکوپ الکترونی انتخاب شد. پس از جمع آوری داده ها، جهت آنالیز آماری از آزمون های One Way ANOVA و Duncan با P<0.05 به عنوان سطح معنی داری استفاده شد.یافته ها: بیشترین میزان ریزسختی در گروه کارباماید پراکساید 15% (84.43±1.87) و کمترین میزان در گروه کارباماید پراکساید 35% (76.12±1.77) حاصل شد. تفاوت بین میانگین ریزسختی گروه های HOME bleaching و کنترل (1 و 2) معنی دار نبود (P=0.24). ولی بین سایر گروه ها (1 و 3) و (2 و 3) تفاوت معنی دار وجود داشت (P<0.002). در بررسی میکروسکوپ الکترونی تغییری در توپوگرافی سطح از نظر وجود ترک و شکاف پس از درمان بلیچینگ مشاهده نشد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر in-office bleaching باعث کاهش ریزسختی سطح کامپوزیت می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1000

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  9-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  540
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از مشکلات شایع در افراد سالمند افتادن می باشد. برنامه های پیشگیری از افتادن بر اصلاحات محیطی تاکید دارد که در آن ابزاری روا و پایا استفاده می شود که با فرهنگ های مختلف سازگار باشد. HOME FAST یکی از این ابزارهای روا و پایای در دسترس می باشد که جهت شناسایی افراد سالمند که در معرض خطر افتادن در خانه هستند استفاده می شود.روش بررسی: در این مطالعه از روش ارزیابی بین المللی کیفیت زندگی (International Quality of life Assessment: IQOLA) جهت روایی تست HOME FAST استفاده شده است. بعد از انجام ترجمه های پیشرو و برگردان، تست به 5 کارشناس کاردرمانی جهت بررسی روایی محتوا داده شد.60منزل از افراد سالمند 65 سال به بالا در 5 منطقه جغرافیایی شهر تهران به طور تصادفی انتخاب شدند. دو کارشناس کاردرمانی منازل را جهت بررسی پایایی بین آزمونگر و آزمون باز آزمون با فاصله یک هفته ای مورد بازدید قرار دادند.یافته ها: توافق میان نظر کارشناسان در خصوص روایی ابزار غربالگریHOME FAST ، با اطمینان بیش از 96% وجود داشت. همچنین همبستگی آزمون- باز آزمون ابزار غربالگری HOME FAST با ضرایب مطلق و نسبیICC=0.72  و SEM=0.84 و همبستگی بین آزمونگران با ضرایب مطلق و نسبیICC=0.88  و SEM=0.54 معنی دار بوده که نشان دهنده پایایی بالای این آزمون است.نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که این ابزار از پایایی و روایی بالایی برخوردار می باشد. این یافته ها از این نظر قابل انتظار بوده اند که ماده های آزمون متناسب با اهداف پیشگیری از افتادن بودند.این ابزار می تواند به عنوان ابزاری مناسب در اختیار متخصصان قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 540

دانلود 135 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  39-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5615
 • دانلود: 

  1929
چکیده: 

استفاده از فن آوری در بخش بهداشت و درمان با وجود اینکه بر سیر بهبود و درمان بیماران موثر است، موجب افزایش هزینه ها خصوصا در بیمارستان ها می گردد. این حقایق توجه محققان و صاحبنطران را به روشهای دیگر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی معطوف داشت که از آن جمله می توان به مراقبت در منزل ( HOME care) اشاره کرد. این مقاله نظری ابتدا به تعریف مراقبت در منزل و دامنه کاربرد آن می پردازد و سپس نقاط قوت و ضعف این استراتژی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد .

آمار یکساله:  

بازدید 5615

دانلود 1929 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  210
 • دانلود: 

  109
کلیدواژه: 
چکیده: 

ویروس کرونا این روزها در سراسرجهان به سرعت در حال شیوع است و کشورهای زیادی در دنیا گرفتار این ویروس شدهاند. کرونا در حقیقت یک خانواده گسترده از ویروس هایی است که منجر به عفونت های تنفسی از یک سرماخوردگی ساده تا اپیدمی CoV2-SARS میشوند که در سال 2019 شیوع پیدا کرد. و حاال کووید-19 جدیدترین عضو این خانواده که اصطلاحاً با نام کرونا در ایران شهرت یافته است با سرعت در حال گسترش است. گسترش این بیماری نظام مراقبت های بهداشتی و پزشکی را تحت تأثیر قرار داده است و ارایه خدمات مراقبت های بهداشتی را سرعتی سریع به سوی روشهای جدید سوق میدهد. تردیدی نیست که بحران جهانی فعلی کووید-19 با توجه به شیوع بالای بیماری کرونا و محدودیت های مراجعه حضوری یا رو در رو، اکنون بیش از هر زمان دیگری بر اعمال روشهای دیجیتالی )کامپیوتر، شبکهها کامپیوتری چندرسانهای، اینترنت، تلفن. . . ( برای بهینه سازی مراقبتهای بهداشتی تأکید میکند. در حال حاضر مراقبت از راه دور به یک روش مؤثر برای ارایه مراقبت های پزشکی و همچنین آموزش از راه دور تبدیل شده و در قالب روش های گوناگونی مانند مراقبت خانگی از راه دور )HOMEcare Tele )بکار گرفته میشود . مراقبتهای خانگی از راه دور (THC (زیرمجموعهای از پزشکی از راه دور است. این امر شامل ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران در خانه از طریق استفاده از فن آوری های ارتباطی از راه دور، که امکان تعامل صدا، فیلم و داده های مرتبط با سلامت را فراهم میکند، است. THC شامل طیف وسیعی از مراقبت های بهداشتی از طریق آموزش، پشتیبانی عاطفی و اجتماعی، انتشار اطلاعات و کمک و پیشنهادات خود مراقبتی است .اجرای THC به مدیریت بهتر بیماران دارای بیماری های مزمن مانند بیماری های قلبی ، COPD، دیابت و غیره کمک میکند و سبب مراجعه کمتر فرد به خدمات مراقبتهای بهداشتی اولیه میشود. THC دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی را افزایش میدهد، به ویژه با توجه به اینکه نیاز به مراقبت در منزل با بالارفتن سن، افزایش مییابد .علاوه بر این، THC میتواند به ایجاد شبکه های خدمات بین بیمارستان ها و ارایه دهندگان مراقبت های اولیه کمک کند، از این طریق به بیماران امکان دسترسی بهتر به خدمات را میدهد. عالوه بر بهبود مدیریت شرایط مزمن و افزایش دسترسی به مراقبت های بهداشتی، THC معتقد بر این است که هزینه های مراقبت های بهداشتی را کاهش میدهد...

آمار یکساله:  

بازدید 210

دانلود 109 استناد 0 مرجع 5
strs
نویسندگان: 

RASHEDI V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  782
 • بازدید: 

  24703
 • دانلود: 

  16455
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24703

دانلود 16455 استناد 782 مرجع 0
نشریه: 

آمایش محیط

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  121-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  3038
 • دانلود: 

  1061
چکیده: 

هدف عمده طراحی خیابان های مسکونی باید بر زیست پذیری استوار باشد. امروزه طراحی خیابان های مسکونی به گونه ای است که سرعت خودرو ها به خاطر مسیرهای عریض بالا بوده و عابران پیاده و دوچرخه سواران را مجبور به عقب نشینی کرده است. نتیجه این امر از دست دادن فرصت برای ساکنان محلی به منظور ایجاد جوامع سالم تر و قوی تر است. یکی از این راه حل ها ایجاد پهنه های خانگی در محلات مسکونی می باشد. این پژوهش سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که آیا محله خانقاه سنندج دارای ویژگی های مناسب جهت ایجاد یک پهنه امن خانگی است؟ وچه راهکارهایی وجود دارد تا این محله تبدیل به یک پهنه امن خانگی شود. با توجه به چند بعدی بودن این مساله، مدل ارزیابی چند معیاری AHP با ماهیتی کمی- کیفی به عنوان مدل کارآمدی برای ارزیابی و اولویت بخشی به معیارهای محله خانقاه سنندج انتخاب شد و معیارهای مورد بررسی (کالبدی- فضایی، اجتماعی- فرهنگی، محیطی) در چهارچوب درختچه سلسله مراتبی به یازده زیر معیار تبدیل و با استفاده از نرم افزار Expert choice به صورت دودویی ارزیابی شدند. نتایج آزمون T تک نمونه ای بررسی میزان معیارها (نتایج استخراجی از 95 پرسش نامه) با استفاده از spss مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاصل از پژوهش (5>3.5>1) نشان دهنده بالاتر از حد متوسط بودن میزان معیارها و وجود پتانسیل های لازم در محدوده مربوطه جهت ایجاد پهنه امن خانگی است به گونه ای که معیار کالبدی- فضایی با ضریب 0.70% و زیر معیارهای خوانایی، پوشش گیاهی، سرزندگی بیش ترین اثربخشی را در ایجاد پهنه امن خانگی در محله خانقاه سنندج داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 3038

دانلود 1061 استناد 2 مرجع 5
نویسندگان: 

نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  254-259
تعامل: 
 • استنادات: 

  548
 • بازدید: 

  16348
 • دانلود: 

  19665
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16348

دانلود 19665 استناد 548 مرجع 0
نویسندگان: 

GOONATILAKE SUSANTHA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  43-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  389
 • بازدید: 

  12445
 • دانلود: 

  16114
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12445

دانلود 16114 استناد 389 مرجع 0
litScript