نتایج جستجو

13310

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1331

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  220-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2943
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

مقدمه: گفته می شود یکی از علل خستگی و ناتوانی زودرس در بیماران قلبی تغییرات پاتولوژیک و متابولیک رشته های عضلانی است و تمرینات ورزشی می تواند موجب بهبود این تغییرات گردد. در این تحقیق بر آن شدیم. تا اثر توانبخشی قلبی عروقی را بر روی دو فاکتور نمایانگر کارایی سیستم قلبی عروقی، یعنی Ejection fraction (EF) و FUNCTIONAL class (FC) بررسی کنیم. مواد و روش: گروه مورد مطالعه در این تحقیق، بیمارانی بودند که بعد از انفارکتوس قلبی برای انجام بازتوانی به مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان ارجاع شده بودند. از میان این بیماران تعداد پنجاه نفر به طور تصادفی ساده انتخاب شدند. همچنین از میان بیماران ترخیص شده از ccu که به بخش بازتوانی معرفی نشده بودند 50 بیمار به طور تصادفی به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. سن بیماران در هر گروه بین 30 تا 65 سال بود. کلیه بیماران شرکت کننده در مطالعه یکبار در شروع و یکبار در انتهای مطالعه تحت انجام تست ورزش و اکوکاردیوگرافی قرار گرفتند. نتایج: در هر دو گروه مورد و شاهد EF افزایش یافته بود. ولی وقتی که این تغییرات با تست آماری بررسی شد افزایش EF نسبت به گروه شاهد معنی دار نبود (P>0.05) در مورد فعالیت فیزیکی یا FC علاوه بر این که افزایش در هر دو گروه قابل توجه بوده است. تفاوت بین دو گروه مورد و شاهد هم از نظر آماری معنی دار بوده است (P<0.05). بحث: احتمالا بازتوانی قلبی به وسیله فعال کردن یک سری از مکانیزم های فیزیولوژیک مانند برداشت بیشتر اکسیژن از خون در گردش، افزایش بازده واکنش های اکسیداتیو و... باعث استفاده بهتر از برون ده قلبی و افزایش FC در بیماران قلبی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2943

دانلود 229 استناد 1 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

BRUN R. | KUO B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  145-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  463
 • بازدید: 

  32314
 • دانلود: 

  29629
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 32314

دانلود 29629 استناد 463 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  17081-17081
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  13438
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13438

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  16-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48283
 • دانلود: 

  22591
چکیده: 

FUNCTIONAL MRI is a noninvasive method in brain imaging. Localization, classification, prediction and connectivity are the most common issues. FUNCTIONAL connectivity is a branch of fMRI that focuses on connectivity between voxels and ROIs. There are several methods for investigating FUNCTIONAL connectivity such as correlation analysis. In any field, it is very important that results of any research have reliability according to the experiment. Any methods and measurement instruments need to be reliable. Without reliability, results are meaningless and our research is not trustworthy. Brain imaging can be used as a valuable tool for pre-surgical planning, so the results should be highly reproducible. Test-retest reliability can be explored using the intra-class correlation coefficient (ICC). I2C2 is an extent of ICC to verify the reliability in high-dimensional data as imaging studies. 13 subjects of testretest resting-state fMRI are used to investigate reliability. I2C2 of four ROIs are also computed (Caudate, Cingulate, Cuneus and Precentral regions). FUNCTIONAL connectivity is found to have moderate reliability ranging 0. 6244 to 0. 6941. 95% confidence interval of I2C2 is calculated by nonparametric bootstrap in which CI of Caudate region I2C2 has the shortest length.

آمار یکساله:  

بازدید 48283

دانلود 22591 استناد 0 مرجع 1170
نویسندگان: 

SHARMA NIDHI | SHARMA ARCHNA | SANDHU JASPAL SINGH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  249-258
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78355
 • دانلود: 

  49110
چکیده: 

Purpose: To determine if FUNCTIONAL performance deficits are present in athletes with FUNCTIONAL ankle instability (FAI) compared to healthy athletes using various FUNCTIONAL performance tests.Methods: Sixty two athletes (mean age-21.7±1.8years; height-168.2±9.1cm; weight-63.8±11.0kg) participated in this case control study. Athletes were divided into two groups: athletes with FAI (FAI group, n=31) and healthy athletes (Non-FAI group, n=31). The FAI group was further divided into two subgroups: FAI with giving way (FAI-GW), FAI with no giving way (FAI-NGW). FUNCTIONAL performance was assessed with the single-limb hopping test, figure-of-8 hop test, side-hop test, single-limb hurdle test, square hop test and single hop test.Results: Significant differences (P<0.05) were observed for all the FUNCTIONAL performance tests (FPTs) except the single hop test between FAI and Non-FAI groups; between FAI-GW, FAI-NGW and Non-FAI groups. Additionally, the involved limb performed significantly worse (P<0.05) than the contra-lateral uninvolved limb of the FAI-GW group for the above-mentioned FPTs.Conclusion: Significant FUNCTIONAL performance deficits were observed in the FAI group in all tests except single hop test with greater deficits observed in the FAI-GW group. Hence, these tests can be used to determine the presence of FAI. However no deficits were identified for the test involving sagittal plane FUNCTIONAL activities suggesting that this test can not be used as a criterion to discriminate individuals with FAI. It was further ascertained that FUNCTIONAL performance was not affected by limb dominance.

آمار یکساله:  

بازدید 78355

دانلود 49110 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BERGA S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  207-313
تعامل: 
 • استنادات: 

  453
 • بازدید: 

  23784
 • دانلود: 

  27569
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23784

دانلود 27569 استناد 453 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

LONGSTRETH G.F. | THOMPSON W.G. | CHEY W.D.

نشریه: 

GASTROENTEROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  130
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1480-1491
تعامل: 
 • استنادات: 

  462
 • بازدید: 

  11972
 • دانلود: 

  29437
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11972

دانلود 29437 استناد 462 مرجع 0
نویسندگان: 

TACK J. | TALLEY N.J. | CAMILLERI M.

نشریه: 

GASTROENTEROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  130
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1466-1479
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  34365
 • دانلود: 

  30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 34365

دانلود 30210 استناد 466 مرجع 0
نویسندگان: 

VESAL K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (SUPPLEMENT)
 • صفحات: 

  12-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67750
 • دانلود: 

  31550
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction & Background: The historical evolution of concepts of the mind has had a tremendous impact on human civilization. Aside from Smith surgical papyrus, there exists practically no documentation down to the era of Hippocrates. While in Corpus, the seat of all sensations is put in the brain, there is an amazing regression, for many centuries thereafter notably influenced by Aristotle, to displace it to the heart. This erroneous diversion promulgated in De Anima with minor corrections by Galen, has per-peculated to our time when we say, for example, that we love something with our very hearts or knowing by heart when we mean to memorize something. Avicenna challenged many of Aristotle ideas in El-monads (psychology) section of Al Shafer, paving the road for the later European Renaissance. Cartesian choice of pineal body as the seat of soul in the first half of the 7th century was a fundamental departure from brain-soul dichotomy. It was followed by Galls pseudo-science, phrenology, as the first attempt of brain mapping in ascribing mental faculties to the speculative organ of the brain. Brain mapping through FUNCTIONAL Brain Imaging has flourished ex-pensively in the past decades -starting from PET with later substitution by firm- as robust tools for interred-gating mysteries of the brain. With a surprising pace of development, FUNCTIONAL Brain Imaging heralds a welcome adjunct to the science of radiology in ex-poring mind and human behavior. Given the multi-tide of appropriate MRI machines operating across the country, attention to this aspect of imaging can invigorate research in radiology and boost generation of knowledge in this rapidly growing field. Recent advances in MRI fast imaging, firm, as well as cline-cal and spectroscopic imaging with present clinical application and future trends are discussed. 

آمار یکساله:  

بازدید 67750

دانلود 31550 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ROSS S.E. | GUSKIEWICZ K.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  44-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  453
 • بازدید: 

  16587
 • دانلود: 

  27569
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16587

دانلود 27569 استناد 453 مرجع 0
litScript