نتایج جستجو

18187

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1819

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  190
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  207-211
تعامل: 
 • استنادات: 

  444
 • بازدید: 

  5277
 • دانلود: 

  25913
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5277

دانلود 25913 استناد 444 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  101-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1184
 • دانلود: 

  316
چکیده: 

در این پژوهش، تاثیر یک جلسه تمرین فزاینده درمانده ساز بر تستوسترون و کورتیزول بزاقی در کشتی گیران دانشگاهی بررسی شد.9 دانشجوی مرد کشتی گیر با میانگین سنی 2.18±22.44، قد 8.24±170 سانتی متر، وزن 9.02±66.6 کیلوگرم، حداکثر اکسیژن مصرفی 3.44±47.11 میلی لیتر در دقیقه به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن و سابقه تمرین کشتی 3±6 سال به عنوان آزمودنی این پژوهش انتخاب شدند. هر یک از آزمودنی ها روی نوارگردان با استفاده از دستورالعمل بروس تا سرحد خستگی دویدند. نمونه تحریک نشده بزاق در زمان استراحت قبل از تمرین به مدت 90 دقیقه با فواصل زمانی 30 دقیقه بعد از تمرین جمع آوری شد. غلظت تستوسترون و کورتیزول بزاقی با استفاده از روش (ELISA) مورد سنجش قرار گرفتند، اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش آماری (ANOVA) با اندازه گیریهای مکرر تجزیه و تحلیل آماری شد و سطح معنی داری نیز (P<0.05) در نظر گرفته شد. غلظت تستوسترون بزاقی بلافاصله پس از یک جلسه تمرین فزاینده تا سرحد خستگی کاهش یافت (P<0.001) و این کاهش پس از 90 دقیقه دوره ریکاوری در مقایسه با زمان استراحت معنی دار شد (P<0.001). غلظت کورتیزول بزاقی بلافاصله و 30 دقیقه پس از تمرین در مقایسه با مقادیر زمان استراحت افزایش یافت (P<0.001)، اما 90 دقیقه پس از تمرین از غلظت کورتیزول کاسته شد و به نزدیکی مقادیر استراحتی رسید. غلظت نسبت تستوسترون به کورتیزول نیز بلافاصله پس از تمرین در مقایسه با مقادیر استراحتی کاهش یافت (P<0.001) و تا 90 دقیقه پس از تمرین روند کاهش آن ادامه یافت. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد یک جلسه تمرین فزاینده درمانده ساز موجب تغییرات برجسته ای در غلظت تستوسترون و کورتیزول بزاقی می شود. این تغییرات تا 90 دقیقه پس از تمرین نیز ادامه دارد. کاهش نسبت تستوسترون به کورتیزول نیز نشان دهنده بر هم خوردن تعادل روندهای آنابولیک و کاتابولیک متعاقب یک فعالیت درمانده ساز است.

آمار یکساله:  

بازدید 1184

دانلود 316 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2 (پیاپی 74)
 • صفحات: 

  225-230
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  148
چکیده: 

هدف: دیابت شیرین بیماری متابولیک شایعی است و ارتباط آن با تستوسترون سرم در مطالعات متعدد بررسی شده است. با توجه به نقش هورمون تستوسترون در کاهش میل جنسی و باروری و کاهش توده عضلانی و پوکی و شکستگی استخوان بر آن شدیم تا در بیماران دیابت نوع دو سطح سرمی تستوسترون آزاد اندازه گیری و ارتباط آن با شاخص کنترل قند خون مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، 50 نفر از مردان دیابتی بالای 20 سال بر اساس معیارهای ورود وارد مطالعه شدند ابتلا به بدخیمی زمینه ای، سابقه رادیاسیون و تروما یا جراحی سر و گردن و اختلال عملکرد کلیوی، تیرویید، هیپوفیز یا هر گونه بیماری مزمن قبلی و نیز مصرف داروهایی که ممکن بود با سطح تستوسترون سرم تداخل داشته باشند به عنوان معیارهای خروج از مطالعه لحاظ شدند. برای تمام افراد، آزمایش نمونه خون ناشتا جهت اندازه گیری سطح سرمی تستوسترون آزاد، قند خون ناشتا و HbA1C انجام شد. اطلاعات دموگرافیک نیز توسط بیمار تکمیل شد. یافته ها: میانگین± انحراف معیار سن بیماران 6/10± 5/57 بود. 22% بیماران چاق (شاخص توده بدنی 30 کیلوگرم بر مربع یا بیش تر) بودند. 54% از بیماران چاقی شکمی داشتند. تنها 14% بیماران کنترل قند خون مطلوب (HbA1C کمتر از 7%) داشتند. هم بستگی معنی داری بین سطح تستوسترون آزاد با شاخص توده بدنی (007/0=، r 963/0=p)، دور کمر (206/0=، r 152/0=p) و شاخص کنترل قند خون (172/0=، r232/0=p) وجود نداشت. نتیجه گیری: اگر چه یافته های ما نشان داد که سطح سرمی تستوسترون آزاد با شاخص کنترل قند خون در مردان دیابتی نوع دو ارتباط معنی داری نداشت ولی با توجه به حجم کم نمونه منطقی است که مطالعات وسیع تر با حجم نمونه بیش تر جهت قضاوت دقیق تر انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 148 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (پیاپی 46)
 • صفحات: 

  81-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  809
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

مقدمه: اختلالات پرفشاری خون شایع ترین عارضه طبی حاملگی به شمار می روند و پره اکلامپسی از علل مهم مرگ و میر در طول حاملگی می باشد. با وجود این که پاتوژنز این بیماری تاکنون به طور دقیق شناخته نشده ولی شواهدی در مورد نقش هورمون های جنسی به خصوص تستوسترون در روند این بیماری موجود است. پژوهش حاضر نیز با هدف مقایسه تستوسترون سرم خانم های مبتلا به پره اکلامپسی با خانم های حامله با فشارخون طبیعی انجام شد.روش کار: در این مطالعه موردی– شاهدی 27 خانم حامله تک قلوی مبتلا به پره اکلامپسی که شامل 11 مورد پره اکلامپسی شدید و 16 مورد پره اکلامپسی خفیف بوده با 62 زن باردار سالم مشابه که از نظر سن مادر، سن بارداری و نمایه توده بدنی با هم شبیه بودند انتخاب شدند و تستوسترون سرم آنها به روش الایزا اندازه گیری شد. جهت بررسی تفاوت ها در دو گروه از t-test استفاده شد و P<0.05 معنی دار تلقی گردید.نتایج: میانگین تستوسترون در بیماران مبتلا به پره اکلامپسی 1.66 و در گروه کنترل 1.26 نانوگرم در میلی لیتر بود. ولی اختلاف دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود. هم چنین میانگین تستوسترون در گروه پره اکلامپسی شدید 2.083 و در پره اکلامپسی خفیف 1.37 نانوگرم در میلی لیتر بوده که این اختلاف نیز معنی دار نبود.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که به نظر نمی رسد تستوسترون در پاتوفیزیولوژی بیماری پره اکلامپسی نقش عمده ای را دارا باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 809

دانلود 207 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Endocrine connections

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  430-436
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  11812
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11812

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (مسلسل 46)
 • صفحات: 

  393-403
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  923
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

مقدمه: سندرم متابولیک به دلیل ارتباط آن با دیابت نوع 2 و بیماری های قلبی - عروقی بسیار مورد توجه است. یافته های متناقضی در مورد نقش هورمون های جنسی در پاتوژنز سندرم متابولیک وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی ارتباط تستوسترون تام، نمایه تستوسترون آزاد و SHBG سرم با بروز سندرم متابولیک بر اساس دو معیار IDF و ATP III بود.مواد و روش ها: از میان جمعیت شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران، 836 مرد 80-20 ساله که بر اساس دو معیار ATP III و IDF فاقد سندرم متابولیک بودند، به مدت 6.5 سال پیگیری شدند. شانس بروز سندرم متابولیک بر اساس هر دو معیار به طور جداگانه قبل و بعد از تعدیل عوامل مداخله گر اعم از سن، فعالیت بدنی، مصرف سیگار، سطح تحصیلات، قند خون ناشتا، تری گلیسرید و HDL-C سرم، دور کمر و فشارخون سیستولی و دیاستولی با استفاده از مدل رگرسیون لوجستیک در هر دو گروه محاسبه شد و ارتباط آن با سطح سرمی تستوسترون و SHBG و نمایه تستوسترون آزاد تعیین شد.یافته ها: سن افراد شرکت کننده 38±9 سال بود. پس از 6.5 سال، 131 مرد (15%) بر اساس معیار ATP III و 207 مرد (24%) بر اساس معیار IDF به سندرم متابولیک مبتلا شدند. بعد از تعدیل عوامل مداخله گر فقط در یک سوم تحتانی غلظت سرمی، تستوسترون تام با سطح سرمی بر اساس هر دو معیار سندرم متابولیک تری گلیسرید سرم ارتباط معنی دار داشت (%95 CI=1.02-2.5 و OR=1.5). بر اساس معیار ATP III، همبستگی معنی داری بین نمایه تستوسترون آزاد و SHBG با سندرم متابولیک وجود نداشت و تستوسترون تام در یک سوم تحتانی غلظت هورمون در صورت تعدیل با دور کمر پیش بینی کننده سندرم متابولیک نبود (%95 CI=0.8-2.3 و OR=1.34) بر اساس معیارIDF ، SHBG بعد از تعدیل با مولفه تری گلیسرید در یک سوم تحتانی غلظت هورمونی پیش بینی کننده سندرم متابولیک نبود (%95 CI=0.9-2.5 و OR=1.5) و تستوسترون تام هم در صورت تعدیل با مولفه دور کمر پیش بینی کننده سندرم متابولیک بر اساس معیار IDF نبود (%95 CI=0.9-2.3 و OR=1.45).نتیجه گیری: داده های ما، تئوری کمبود آندروژن ها در پیش بینی سندرم متابولیک بر اساس معیار ATP III و یا IDF را تایید نکرد. یافته ها موید آن است که کمبود آندروژن ها در سندرم متابولیک ممکن است حاصل کنترل ضعیف تری گلیسرید سرم و افزایش دور کمر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 923

دانلود 237 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

FANG C.Y. | EGLESTON B.L. | BROWN K.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  590-597
تعامل: 
 • استنادات: 

  448
 • بازدید: 

  19257
 • دانلود: 

  26649
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19257

دانلود 26649 استناد 448 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55135
 • دانلود: 

  39261
چکیده: 

Objective: To assess the relationship between FREE TESTOSTERONE level and components of MS in women with PCOS. Materials and methods: This is a cross-sectional study which was conducted on 215 women with PCOS. PCOS was diagnosed based on the Rotterdam criteria. Patients were divided into two subgroups of patients with and without MS based on ATP III criteria. In each subgroup, the association between individual components of MS with FREE TESTOSTERONE was measured. Data were analyzed using SPSS software. Results: The prevalence of MS was 28. 8% (n = 62). The mean level of FREE TESTOSTERONE in patients with blood pressure ≥ 130/85 was significantly higher than those with blood pressure < 130/85 mm/hg. (p = 0. 029) Also, in patients with diastolic blood pressure ≥ 85, the level of FREE TESTOSTERONE was significantly higher than patients with diastolic blood pressure < 85. (p = 0. 026). Results showed significant positive correlation between the level of FREE TESTOSTERONE and cholesterol (p = 0. 024). But no significant correlation was noted between levels of FREE TESTOSTERONE and other variables. Conclusion: Regarding the relationship between blood pressure and high levels of FREE TESTOSTERONE, it seems that regular blood pressure screening has a higher priority of concern comparing other complications for preventing cardiovascular adverse effects in women with PCOS and hyperandrogenism.

آمار یکساله:  

بازدید 55135

دانلود 39261 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

گرانمایه سیامک

نشریه: 

تشخیص

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  34-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 31 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3 (پی در پی 47)
 • صفحات: 

  64-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  775
 • دانلود: 

  245
چکیده: 

زمینه و هدف: اندروژن ها از جمله عوامل ایجاد کننده پره اکلامپسی است. این مطالعه به منظور مقایسه سطح سرمی تستوسترون توتال، تستوسترون آزاد و دهیدرواپی اندروسترون سولفات و پروژسترون در زنان مبتلا به پره اکلامپسی و زنان دارای بارداری طبیعی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه مورد - شاهدی روی 30 زن باردار مبتلا به پره اکلامپسی بستری شده در مرکز آموزشی درمانی دزیانی گرگان و 30 زن باردار سالم انجام شد. معیار تشخیص پره اکلامپسی فشارخون بیشتر یا مساوی 140.90 میلی متر جیوه و پروتئینوری بیشتر یا مساوی 1+ در تست نواری ادرار در سه ماهه سوم حاملگی بود. مقادیر پروژسترون، تستوسترون آزاد، تستوسترون توتال و دهیدرواپی آندروسترون سولفات به روش ELISA اندازه گیری شد.یافته ها: میزان تستوسترون توتال در دو گروه مورد و شاهد به ترتیب 1.8±1.3 ng/ml و 1.3±0.9 ng/ml بود که اختلاف آماری معنی داری نداشتند. میزان پروژسترون در گروه مورد (95±46.9 ng/ml) از گروه شاهد (165.4±75 ng/ml) کمتر بود (P<0.01). میزان تستوسترون آزاد و دهیدرواپی آندروسترون سولفات به ترتیب در گروه مورد5.6±2.3 ng/ml  و 1±0.5 ng/ml از گروه شاهد به ترتیب 3.2±1.5 ng/ml و 0.7±0.4 ng/ml بیشتر بود (P<0.045).نتیجه گیری: این مطالعه نشان دهنده تغییرات افزایشی تستوسترون آزاد و دهیدرواپی آندروسترون سولفات و تغییرات کاهشی پروژسترون در مبتلایان به پره اکلامپسی است.

آمار یکساله:  

بازدید 775

دانلود 245 استناد 0 مرجع 0
litScript