نتایج جستجو

64

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

عباس پور مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  149-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1146
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

سابقه و هدف: گسترش پدیده خشکسالی و شوری در کشور و تحمل ارزن به شرایط خشک و شور سبب گسترش کشت ارزن شده است. علف های هرز یکی از مهمترین عوامل کاهش عملکرد ارزن هستند. بنابراین مدیریت مناسب علف های هرز باعث بهبود عملکرد محصول و افزایش کارآیی نهاده های مصرفی در آن می شود. کنترل شیمیایی علف های هرز از نظر سهولت در کاربرد و کاهش هزینه های کارگری همواره مورد توجه بوده است. از سوی دیگر تاکنون تحقیق جامعی در مورد امکان استفاده از علف کش ها در کنترل علف های هرز مزارع ارزن (دم روباهی) کشور انجام نشده است. بنابراین هدف از انجام این تحقیق، بررسی کارآیی چند علف کش دو منظوره و باریک برگ کش با نحوه عمل متفاوت بر روی علف های هرز مزارع ارزن بود تا علف کش های قابل استفاده در این محصول معرفی و توصیه شوند. مواد و روش ها: به منظور بررسی امکان مصرف پس رویشی علف کش های مت سولفورون متیل+ سولفوسولفورون (توتال® WG) 32 گرم در هکتار، سولفوسولفورون (آپیروس® WG) 95/19 گرم در هکتار، مزوسولفورون+ یدوسولفورون (آتلانتیس® OD) 18 گرم در هکتار، ایزوپروتون+ دیفلوفنیکان (پنتر® SC ) 1100 گرم در هکتار، آنیلوفوس+ اتوکسی سولفورون (سان رایس پلاس® EC) 945 گرم در هکتار، اگزادیارژیل (تاپ استار® SC 400) 1200 گرم در هکتار، اگزادیازون (رونستار® EC 25) 1000 گرم در هکتار و باریک برگ کش های فنوکساپروپ پی اتیل (پوماسوپر® EW%5/7) 2/55 گرم در هکتار، دیکلوفوپ متیل (ایلوکسان® EC ) 5/867 گرم در هکتار، پینوکسادن (آکسیال® EC 100) 150 گرم در هکتار، کلودینافوپ (تاپیک® EC 240) 192 گرم در هکتار و پینوکسادن+ کلودینافوپ (تراکسوس® EC) 300 گرم در هکتار (دز علف کش ها بر اساس ماده موثره ذکر شده است) در کنترل علف های هرز در ارزن دم روباهی رقم باستان، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی در ایستگاه تحقیقات طرق مشهد در تابستان سال زراعی 1391 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد علف های هرز پهن برگ غالب مزرعه ارزن شامل تاج خروس (Amaranthus retroflexus L. )، سلمه (Chenopodium album L. ) و خرفه (Portulaca oleracea L. ) بودند و علف های هرز باریک برگ غالب مزرعه شامل چسبک (Setaria viridis (L. ) P. Beauv. ) و سوروف (Echinocloa crus-galli (L. ) P. Beauv. ) بودند. تمامی علف کش های دو منظوره و باریک برگ کش ها، باعث کنترل مناسب علف های هرز و کاهش معنی دار تراکم و وزن خشک علف های هرز پهن برگ و باریک برگ نسبت به شاهد بدون مبارزه شدند. مصرف فنوکساپروپ پی اتیل، دیکلوفوپ متیل، پینوکسادن، کلودینافوپ، پینوکسادن+ کلودینافوپ، مت سولفورون متیل+ سولفوسولفورون، سولفوسولفورون و مزو سولفورون+ یدوسولفورون به دلیل ایجاد خسارت شدید و کاهش معنی دار عملکرد ارزن توصیه نمی شوند. نتیجه گیری: مصرف علف کش های دو منظوره آنیلوفوس+ اتوکسی سولفورون، ایزوپروتون+ دیفلوفنیکان، اگزادیارژیل و اگزادیازون ضمن کنترل مناسب علف های هرز، باعث افزایش معنی دار عملکرد نسبت به شاهد بدون مبارزه شدند و بنابراین به نظر می رسد مصرف آنها در ارزن قابل توصیه است.

آمار یکساله:  

بازدید 1146

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Aishi Zhu

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  510-520
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2194
 • دانلود: 

  828
چکیده: 

In order to understand the mechanism of the extraction process of polysaccharides from FOXTAIL millet by hot water, the extraction was carried out for studying the kinetics and thermodynamics of the extraction process. After the appropriate stirring rate and liquid material ratio were selected through the preliminary experiment, the changes in polysaccharides mass concentration in the extract liquor extraction temperature and extraction time were measured. The experimental data were fitted by the first-order model. The kinetics and thermodynamics parameters were calculated. The results showed that the appropriate stirring rate and the liquid material ratio were 150 r/min, 20. 0 mL/g respectively. A greater extraction rate and higher equilibrium mass concentration could be obtained under higher extraction temperatures. The extraction process accorded with the first-order dynamics model. The apparent activation energy of the process was 12. 03 kJ/mol under study conditions. The internal diffusion coefficient was increased with increasing temperature in the range of 7. 84×10-10-1. 29×10-9 m2/min. The half-life was decreased from 25. 2 min to 3. 9 min as the temperature increased. The Gibbs free energies were all less than zero, the enthalpy change was 31. 96 kJ/mol and the entropy change was 120. 3 J/(mol. K) in process. The polysaccharides extraction process was a spontaneous, endothermic and entropy increases process.

آمار یکساله:  

بازدید 2194

دانلود 828 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  2549-2552
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79371
 • دانلود: 

  25354
چکیده: 

Objective: Fusarium diseases that cause grain mold and stalk rot of millet are the most important diseases, of these crops in Iran. Fusarium can cause stalk rots, ear rots, and grain mold, resulting in serious production losses in millet, and produce mycotoxins that are harmful to both humans and domesticated animals.Methods: A total of 23 Fusarium isolates were recovered from FOXTAIL millet collected from different geographic regions of Southern Khorasan provinces in Iran during 2012 - 2014. Fusarium isolates were identified based on the morphological characters.Results: According to morphological features, 9 out of 23 isolates were identified as F. solani, one as F. fujikuroi, three as F. diversisporum., one as F. verticillioides, three as F. semitectum, two as F. equiseti, one as F. crookwellense and three as F. acuminatum. Based on the available references, all Fusarium species that were recovered in this study, are reported from millet for the first time from Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 79371

دانلود 25354 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

حمامی حسین | پارسا مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  47-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  202
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

بهینه سازی کارایی علف کش ها به وسیله مواد افزودنی یکی از راهکارهای اکولوژیکی و اقتصادی در مدیریت علف های هرز است. به منظور بررسی اثر کاربرد روغن های گیاهی بر کارایی علف کش کلتودیم در کنترل دم روباهی آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی شامل غلظت کلتودیم در شش سطح (صفر، 7/5، 15، 30، 60 و 120 گرم ماده موثره در هکتار) و ماده افزودنی در هشت سطح (بدون روغن گیاهی و با روغن های گیاهی کنجد، بادام تلخ، بادام شیرین، پنبه دانه، کلزا، منداب و سویا) با چهار تکرار در سال 1393 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که غلظت کلتودیم، نوع روغن گیاهی و اثر متقابل غلظت در روغن گیاهی بر صفات اندازه گیری شده دم روباهی شامل ارتفاع، وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه و حجم ریشه معنی دار است. افزایش توانایی نسبی برای تمامی صفات اندازه گیری شده بر اساس دز موثر 50 درصد مشاهده شد که نشان دهنده افزایش کارایی کلتودیم در کنترل دم روباهی است. نتایج این مطالعه همچنین کاهش دز موثر 90 درصد برای زیست توده تر و خشک دم روباهی سبز در حضور تمامی روغن های گیاهی را نشان داد. بیشتر بودن مقادیر توانایی نسبی برای زیست توده تر و خشک ریشه در مقایسه با زیست توده تر و خشک اندام هوایی حساسیت بیشتر ریشه به کاربرد روغن های گیاهی با افزایش انتقال کلتودیم به ریشه نشان داده شد. کاربرد روغن های گیاهی کنجد، بادام تلخ، بادام شیرین، پنبه دانه، کلزا، منداب و سویا به ترتیب منجر به افزایش کارایی کلتودیم در کاهش وزن خشک اندام هوایی دم روباهی سبز به ترتیب به میزان 1/20، 1/26، 1/42، 1/39، 1/41، 1/43 و 1/41 برابر شد. درنهایت، کاربرد روغن های گیاهی به همراه دم روباهی سبز می تواند به عنوان رهیافتی اکولوژیکی و زیست محیطی مدنظر قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 202

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  161-173
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  354
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

به منظور بررسی پایداری ارزن دم روباهی، شش ژنوتیپ ارزن دم روباهی (پنج ژنوتیپ جدید و رقم باستان به عنوان شاهد) در شش منطقه (کرج، گنبد، ورامین، یزد، ساری و بیرجند) طی دو سال در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در چهار تکرار کشت گردید. نتایج تجزیه مرکب برای صفات مورد بررسی (تعداد پنجه، تعداد برگ، تعداد روز تا گلدهی، ارتفاع، عملکرد علوفه تر، عملکرد علوفه خشک و عملکرد دانه) نشان داد ارقام و محیط های مورد آزمایش اختلاف معنی داری با یکدیگر دارند و اثرات متقابل ژنوتیپ و محیط از لحاظ آماری معنی دار بود. تمامی ژنوتیپ ها به جز ژنوتیپ G4 میانگین عملکردی (علوفه) بالاتر از رقم شاهد داشتند. میانگین کل آزمایش 76/24 تن در هکتار بود و میانگین عملکرد کلیه ارقام به جز دو ژنوتیپ G3 و G5 کمتر از میانگین کل بود. بررسی پایداری ارقام به روش های مختلف نشان داد ژنوتیپ G5 علاوه بر عملکرد بالا از پایداری خوبی به کلیه محیط های مورد آزمایش داشت. نتایج همبستگی بین آماره های مختلف پایداری و عملکرد نشان داد دو آماره شاخص برتری ژنوتیپ (Pi) و رتبه بندی ژنوتیپ ها (S1) دارای همبستگی منفی با عملکرد علوفه بودند و آماره های خوبی برای گزینش هم زمان ژنوتیپ های پایدار با عملکرد بالا بودند. آماره های پایداری انحراف از رگرسیون، واریانس پایداری شوکلا و اکووالانس ریک هم ارز یکدیگر بودند و امکان جایگزینی این آماره ها با یکدیگر در برنامه های اصلاحی وجود دارد. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد ژنوتیپ G5 علاوه بر عملکرد بالا، از پایداری خوبی به کلیه محیط ها برخوردار بود و می تواند به عنوان یک رقم جدید در آینده معرفی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 354

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MAY W. | ERIC J.N. | ULRICH U.J.

نشریه: 

WEED TECHNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  94-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  14180
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14180

دانلود 31395 استناد 472 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  173-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  369
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

هدف: با توجه به اهمیت و کاربرد نشانگر های اطلاع رسان در برنامه های اصلاحی گیاهان زراعی، این تحقیق با هدف شناسایی نشانگرهای مرتبط با صفات مورفولوژیک با استفاده از روش تجزیه ارتباطی در ژنوتیپ های ارزن دم روباهی انجام گرفت. مواد و روش ها: به منظور شناسایی نشانگرهای مولکولی مرتبط با صفات زراعی در 30 ژنوتیپ ارزن دم روباهی (ارزن ایتالیایی Setaria italica L. )، از تجزیه ارتباطی با استفاده از مدل خطی مخلوط (MLM) استفاده شد. جهت اجتناب از لینکاژ دروغین، ابتدا مطالعه ساختار جمیعت انجام و 9 زیرگروه احتمالی در ژنوتیپ های مورد مطالعه مشاهده شد. نتایج: تجزیه ارتباطی با در نظر گرفتن ساختار جمعیت و روابط خویشاوندی، 38 مکان پیوسته با 12 صفت زراعی را نشان داد. ضریب تبیین نشانگر در سطح بسیار معنی داری از 102/0 تا 328/0 متغیر بود. نتایج نشان داد که از میان 12 ترکیب آغازگری AFLP استفاده شده در این مطالعه، ترکیبات آغازگری M-CTG/E-AAC، M-CTT/E-AAC و M-CTA/E-AAC موثرترین ترکیب ها در بررسی تنوع ژنوتیپ های مورد مطالعه بودند. همچنین تعدادی از نشانگرهای مورد بررسی نظیر M-CAA/E-AAC، M-CTG/E-AGC و M-CTT/E-AAC با چندین صفت نظیر ارتفاع، طول وعرض برگ، تعداد پنجه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در ارتباط بوده که بیشترین ارتباط با ترکیب آغازگری M-CTT/E-AAC مشاهده شد. نتیجه گیری: شناسایی نشانگرهای مشترک اهمیت زیادی در برنامه های به نژادی گیاهان دارد زیرا گزینش همزمان چند صفت را امکان پذیر می کنند. این نشانگرها می توانند در صورت لینکاژ نزدیک با ژن های کنترل کننده، در غربال ژرم پلاسم استفاده شوند. همچنین در برنامه های شناساییQTL در ژنوتیپ یابی جمعیت های حاصل از تلاقی ارزن مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین اطلاعات حاصل از این مطالعه می تواند در برنامه های به نژادی، جهت اصلاح به کمک نشانگر (MAS) در ارزن دم روباهی مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 369

دانلود 237 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  153-165
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1864
 • دانلود: 

  340
چکیده: 

گیاه سریش با نام علمی Eremurus spectabiils M.B. گیاهی چند ساله از خانواده Liliaceae است. ریشه های این گیاه پس از خشک شدن به سادگی پودر شده و در مجاورت با آب چسبناک می شود. در این تحقیق نیازهای بوم شناختی گیاه و نیز رویشگاههای آن در استان خراسان مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تعیین روابط خاک و گیاه، برخی خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک از قبیل بافت، اسیدیته، هدایت الکتریکی، میزان سدیم، پتاسیم، آهک و گچ تعیین گردید. زمین شناختی رویشگاهها نیز با استفاده از نقشه های زمین شناسی و قابلیت اراضی و بازدید صحرایی مطالعه شد.نتایج نشان دادند که دامنه ارتفاعی رویشگاههای این گونه از 900 تا 3000 متر در استان خراسان مشاهده می شود. این گیاه در اراضی کم عمق و سنگلاخی در تمام جهات جغرافیایی و شیب 12 تا نزدیک 70 درصد دیده می شود. نوسانهای میزان بارندگی در رویشگاهها، از 200 تا 600 میلیمتر و متوسط درجه حرارت سالانه بین 5 تا 15 درجه سانتیگراد متغیر است. بر اساس روش طبقه بندی اقلیمی دومارتن توسعه یافته، حدود 50 درصد رویشگاهها در اقلیم نیمه خشک سرد قرار دارند. گونه فوق، خاکهای کم عمق و سنگلاخی با بافت لومی شنی تا لومی سیلتی بدون گچ با اسیدیته حدود خنثی که به خوبی زهکشی شده اند را ترجیح می دهد. پایین بودن هدایت الکتریکی (EC) خاک بیانگر مقاومت کمتر این گونه به شوری است. بررسیهای زمین شناختی نشان دادند که بستر اصلی استقرار این گونه را زمینهای سنگلاخی و به ویژه سازندهای شیلی، سنگهای آهکی و آذرین حد واسط تشکیل می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 1864

دانلود 340 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RITZ C. | STREIBIG J.C.

نشریه: 

WEED TECHNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  304-311
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  44798
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 44798

دانلود 30995 استناد 470 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  293-309
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  805
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

به منظور ارزیابی کارایی علف کش جدید فورام سولفورون + یدوسولفورون + سیفنر ایزوگزادیفن آزمایشی در سال زراعی 1390 در مناطق ورامین و کرج انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 11 تیمار و چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل علف کش های نیکوسولفورون به میزان دو لیتر در هکتار، بروموکسینیل+ ام سی پی آ به میزان 1.5 لیتر در هکتار به همراه وجین دستی باریک برگ ها‏، توفوردی + ام سی پی آ به میزان 1.5 لیتر در هکتار به همراه وجین دستی باریک برگ ها، ریم سولفورون به میزان 50 گرم در هکتار به همراه سیتوگیت دو در هزار‏، فورام سولفورون به میزان 2.5 لیتر در هکتار، نیکوسولفورون + ریم سولفورون 175 گرم در هکتار، کاربرد توام بروموکسینیل + ام سی پی آ به میزان یک لیتر و نیکوسولفورون به میزان 1.5 لیتر در هکتار، فورام سولفورون+ یدوسولفورون به میزآن های 1.25، 1.5 و 1.75 لیتر در هکتار از ماده تجارتی و شاهد کنترل تمام فصل علف های هرز بودند. در این آزمایش خصوصیاتی مانند درصد کاهش تعداد و وزن خشک علف های هرز به تفکیک گونه در 30 و 60 روز پس از سمپاشی و عملکرد دانه و اجزای عملکرد در هنگام برداشت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد در بین تیمارهای آزمایش کاربرد توام بروموکسینیل + ام سی پی آ با نیکوسولفورون نسبت به سایر تیمارها از برتری (بیش از سه برابر) در منطقه ورامین برخوردار بود. در منطقه کرج نیز کاربرد تیمار فورام سولفورون + یدوسولفورون + سیفنر ایزوگزادیفن به میزان 1.75 لیتر در هکتار نسبت به سایر تیمارها از برتری (بیش از 4 برابر) برخوردار بود. کاربرد تیمار علف کش فورام سولفورون + یدوسولفورون به میزان 1.5 لیتر در هکتار توانست علف های هرز پهن برگ و برخی از علف های هرز باریک برگ را همانند دو تیمار نیکوسولفورون و نیکوسولفورون + ریم سولفورون به خوبی کنترل نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 805

دانلود 244 استناد 0 مرجع 3
litScript