نتایج جستجو

111422

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11143

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

WEINGER K. | O DONNELL K.A. | RITHOLZ M.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  330-336
تعامل: 
 • استنادات: 

  461
 • بازدید: 

  33783
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 33783

دانلود 29245 استناد 461 مرجع 0
نویسندگان: 

OTOIDE V.O. | ORONSAYE F. | OKONOFUA F.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  30568
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 30568

دانلود 31395 استناد 472 مرجع 0
نشریه: 

پیاورد سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  501-508
تعامل: 
 • استنادات: 

  618
 • بازدید: 

  1509
 • دانلود: 

  546
چکیده: 

زمینه و هدف: نقش آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در مراکز درمانی نسبت به اصول اخلاق اسلامی در مراقبت های پرستاری قابل توجه می باشد، لذا در این مطالعه سطح آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران در مورد اصول اخلاق اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفته است.روش بررسی: در این بررسی مقطعی، آگاهی و نگرش 551 پرستار برحسب متغیرهای سن، جنس، تحصیلات و نوع استخدام در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1394 به وسیله پرسشنامه ارزیابی گردید. پرسشنامه این مطالعه از طریق FOCUS GROUP DISCUSSION (بحث گروهی و بارش افکار) تهیه شد، همچنین از استادان و صاحبنظران این رشته بهره گرفته شد و در نهایت میزان روایی سنجیده شد. پایایی پرسشنامه از طریق ارزیابی تست آلفا کرونباخ سنجیده شد. اطلاعات در SPSS آنالیز و مورد تحلیل آماری شد. یافته ها: مطالعه ما نشان داده است که جنس زن، داشتن سابقه کاری 20-15 سال، نوع استخدام رسمی و داشتن سطح تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر، با آگاهی، نگرش و عملکرد مرتبط می باشد. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه ارتباط معنی داری بین سن و سطح آگاهی، نگرش و عملکرد را در مورد اصول اخلاق اسلامی به ویژه در دهه سنی 50-40 سال گزارش کرده است (p>0.05).نتیجه گیری: نگرش نسبت به اصول اخلاق اسلامی قوی ترین پیشگویی کننده در التزام به اخلاق در مراقبت می باشد، از اینرو آموزش این اصول به پرستاران می تواند نقش به سزایی در رعایت اخلاق در مراقبت از بیماران داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1509

دانلود 546 استناد 618 مرجع 13
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  196-200
تعامل: 
 • استنادات: 

  117
 • بازدید: 

  1632
 • دانلود: 

  8301
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1632

دانلود 8301 استناد 117 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  113-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  441
 • بازدید: 

  8240
 • دانلود: 

  25361
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8240

دانلود 25361 استناد 441 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  225-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36295
 • دانلود: 

  39334
چکیده: 

Introduction: Improving self-management of the patients undergoing hemodialysis is an effective way to reduce complications and to improve the quality of life of them. The current study aims to assess the effects of GROUP DISCUSSION on the promotion of self-management behaviors in hemodialysis patients. Methods: In this quasi– experimental study (with experimental and control GROUPs) 60 patients were arranged in two experimental and control GROUPs through using convenience sampling with random allocation. Self-management interventions were conducted on the experimental GROUP during 3 to 4 sessions of GROUP DISCUSSION. The control GROUP received routine interventions. The data were collected through Li and colleagues' self-management standard questionnaire before and 3 months after the intervention. The data were analyzed via SPSS software version 13 and chi-square, t-test, Mann-Whitney, and Wilcoxon test. Results: The results showed that the mean scores of four dimension of self-management including participation with the medical team, problem solving, self-care and emotional management after the implementation of GROUP were significantly different between the experimental and control GROUPs. Conclusion: Based on the findings, GROUP DISCUSSION was an effective educational method to promote self-management of chronic hemodialysis patients. Therefore, holding GROUP DISCUSSION to reinforce the self-management behaviors in patients undergoing hemodialysis is recommended.

آمار یکساله:  

بازدید 36295

دانلود 39334 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Ganji Mansoor | Jafari Sakineh | Asgari Majid

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  131-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5686
 • دانلود: 

  7589
چکیده: 

This study aimed at measuring the impact of transcribing GROUP-DISCUSSION tasks on the development of university students' autonomy and oral proficiency. A quasi-experimental research design was followed to compare the performances of four GROUPs: two experimental GROUPs and two control GROUPs (each one divided into low and high proficiency students). The study lasted for 12 weeks, and the teacher assigned a classroom oral DISCUSSION task in each session. The students were asked to form DISCUSSION GROUPs of three or four students, with low and high proficiency learners in different GROUPs. The participants had to record their GROUP DISCUSSION tasks. Control GROUPs’ students had to submit their recorded conversations to their instructor, but they did not do any post-task activity. However, the experimental GROUPs’ students had to transcribe their recorded speaking tasks, to find their own and their peers' grammatical mistakes, and to correct them. Finally, while working in GROUPs, students discussed the texts and reformulated their mistakes. Employing ANCOVA to analyze the results, researchers found that experimental GROUPs has a better performance than the control GROUPs on both post-tests of oral proficiency and learner autonomy. Thus, transcription followed by reflection on inaccurate production contributed to the superior performance of participants in the experimental GROUPs.

آمار یکساله:  

بازدید 5686

دانلود 7589 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  180-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70143
 • دانلود: 

  15542
چکیده: 

Background&aim: Mothers’ training about suitable nutritional models plays an important role in the development of children’s nutritional habits. These habits may continue into adulthood and promote the individual’s lifestyle. In the present study, we aimed to compare the effects of mother’s training via newsletter and DISCUSSION GROUP on energy intake of preschool children.Methods: This experimental study was performed on 192 mothers of preschool children. The convenience method of sampling was employed, and the subjects were randomly assigned to three GROUPs: GROUP DISCUSSION, newsletter, and control GROUP. In the newsletter GROUP, the subjects received newsletters over 4 weeks. In the DISCUSSION GROUP, subjects were trained about the same educational content, as the newsletter GROUP, in 1-hour classes for a total of 4 weeks; the control GROUP received no intervention. Data collection was carried out before, immediately, and one month after the interventions, using questionnaires to measure maternal knowledge and children's dietary intake. Data were analyzed using SPSS version 16 with ANOVA, Kruskal-Wallis, and Friedman tests.Results: Energy intake was similar before intervention in three GROUPs. Immediately after intervention, no significant difference was observed between newsletter (5.7±2.10) and DISCUSSION GROUP (0.8±2.10); however, it was significantly higher, compared to the control GROUP (P=0.015). After one month follow-up, no significant difference was observed between newsletter (5.7±2.10) and DISCUSSION GROUP; but the energy intake in both GROUPs was significantly higher than the control GROUP (P=0.003).Conclusion: The study results showed that training via newsletters and GROUP DISCUSSION has the same effect on children’s energy intake. Therefore, it is recommended to use newsletter as an effective and simple alternative educational method.

آمار یکساله:  

بازدید 70143

دانلود 15542 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  39
 • صفحات: 

  1-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5435
 • دانلود: 

  5262
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی تاثیر روش های آموزشی مباحثه گروهی، پرسش و پاسخ، نمایش علمی و سخنرانی بر انگیزه پیشرفت دانشجویان بود. جامعه آماری این پژوهش همه دانشجویان مراکز تربیت معلم استان البرز بودند. در یک طرح نیمه آزمایشی 270 دانشجو به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب و در چهار گروه قرار شدند. دانشجویان نمونه تحقیق پس از قرار گرفتن در گروه های چهارگانه روش تدریس (مباحثه گروهی، پرسش و پاسخ، نمایش علمی و سخنرانی) به مدت یک ترم تحصیلی درس مشترکی (روانشناسی تربیتی) را با روش های تدریس اختصاصی گروه خود گذراندند. در خاتمه ترم انگیزه پیشرفت گروه ها بوسیله پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس (1970) و با در نظر گرفتن چهار مولفه اصلی انگیزه پیشرفت هرمنس یعنی اعتماد به نفس، پشتکار، آینده نگری و سخت کوشی، اندازه گیری شد. برای تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا)، تحلیل واریانس یک راهه (آنوا) و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. یافته هانشان داد که میزان انگیزه پیشرفت دانشجویان با توجه به روش های مختلف تدریس (مباحثه گروهی، پرسش وپاسخ، نمایش علمی و سخنرانی) متفاوت است. همچنین نتایج تحلیل ها نشان داد دانشجویانی که باروش مباحثه گروهی آموزش می بینند انگیزه پیشرفت بیشتری ازخود نشان می دهند. بر همین اساس به ترتیب روش های نمایش علمی، پرسش و پاسخ بر انگیزه پیشرفت دانشجویان تاثیرگذار بودند بنابراین دانشجویانی که با شیوه های نوین آموزش می بینند به انگیزه پیشرفت بیشتری دست می یابند.

آمار یکساله:  

بازدید 5435

دانلود 5262 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  281-286
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  846
 • دانلود: 

  378
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 846

دانلود 378 استناد 0 مرجع 0
litScript