نتایج جستجو

109975

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

10998

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KUMAR SANTOSH | ZAYAPRAGASSARAZAN ZAYABALARADJANE | KADAMBARI DHARANIPRAGADA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  50-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4461
 • دانلود: 

  1965
چکیده: 

Teachers need to follow adult learning principles and students need to have DISCUSSION and problem-solving skills for the use of active learning methods in classroom. We aimed to find out whether MBBS freshers had GROUP DISCUSSION and problemsolving skills. A free GROUP DISCUSSION session for problem-solving using adult learning principles was held during the foundation course for MBBS freshers. The task for GROUP DISCUSSION was to give suggestions to improve the situation indicated by the given general medical professional problem. Qualitative deductive thematic analysis was used to analyze suggestions which could be GROUPed under the themes of seven roles of CanMEDS Physician Competency Framework. The results of deductive thematic analysis of suggestions of student GROUPs are described under seven themes of the roles of the CanMEDS Physician Competency Framework. MBBS freshers showed excellent GROUP DISCUSSION, plenary presentation, and problem-solving skills for the given problem. They also had relevant general knowledge about medical profession. Their problem-oriented thinking skills were facilitated using adult learning principles. It is recommended that the use of GROUP DISCUSSION for problem-solving with facilitation by using adult learning principles should be emphasized in undergraduate medical education to promote the use of active learning methods in classroom.

آمار یکساله:  

بازدید 4461

دانلود 1965 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

COSTA M.L. | RENSBURG L.W. | RUSHTON N.

نشریه: 

MEDICAL EDUCATION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  214-217
تعامل: 
 • استنادات: 

  460
 • بازدید: 

  24218
 • دانلود: 

  29056
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24218

دانلود 29056 استناد 460 مرجع 0
نویسندگان: 

Ramooz Mahboobeh | Sharifzadegan Hossein

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  62-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  473
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

The present study aims to analyze teaching methods from the perspective of primary school teachers in Qom through The post-positivism approach. This research examines three methods of teaching lecturing, GROUP DISCUSSION, and question and answer using a qualitative analysis survey method. The lecture method should not be left out; it is widely used in teaching different levels of education and in different courses. Therefore, more efforts should be made to increase its efficiency and diversiy, including ways to diversify the speech method using note-taking and binary methods. The method of GROUP DISCUSSION has not been very effective in developing the critical thinking of elementary students, but it has a great impact on the growth of students' self-confidence. The question and answer method in primary school is done as a one-way; teachers ask questions and students give answers and its benefits such as supplementing other methods and understanding and deepening learning are neglected.

آمار یکساله:  

بازدید 473

دانلود 242 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  74-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  259
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

Introduction: Dialysis dependence may have negative effects on the self-esteem of patients by changing their mental self-image. The present study aimed to investigate the effect of self-management training program based on GROUP DISCUSSIONs on the self-esteem of adolescents with hemodialysis. Methods: The statistical sample of this quasi-experimental study included 62 adolescents with hemodialysis. The participants were selected using sequential sampling and then were assigned into two GROUPs, namely intervention (32 members) and control (30 members). The Coopersmith Self-Esteem Inventory (CSEI) was filled out by all participant as the pretest. Then, those in the intervention GROUP participated in four 90-minute sessions of GROUP DISCUSSION as a self-management training for 4 weeks. The posttest was conducted one month later. Results: The results showed that compared to the control GROUP, the mean score of self-esteem in the intervention GROUP significantly increased after the implementation of the program (P<0. 001). Conclusions The study findings suggested that self-management training program based on GROUP DISCUSSIONs was effective in increasing the self-esteem of adolescents receiving hemodialysis. Therefore, it is recommended that GROUP DISCUSSIONs should be included in self-management training program for this GROUP of adolescents.

آمار یکساله:  

بازدید 259

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  121-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  68
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

Background and aims: Patients with chronic illnesses such as stroke have different physical and mental problems and need the care and support of their family members. Family caregivers face many different problems and experience burnout during caregiving to their patients. The aim of this study was to investigate the effects of care-oriented GROUP DISCUSSION (GD) on burnout among the caregivers of patients with stroke. Methods: This two-GROUP pretest-posttest quasi-experimental study was conducted in 2019. Participants were forty family caregivers of patients with stroke randomly selected from the neurology and stroke care ward of Sina hospital, Hamadan, Iran. They were randomly allocated to two twenty-person GROUPs. Participants in the control GROUP received routine care services, while participants in the intervention GROUP received routine care services in addition to care-oriented GD in six two-hour sessions. Burnout was assessed before and two weeks after the study intervention and the SPSS program (v. 22. 0) was used to analyze the data through the Kolmogorov-Smirnov, paired-sample t, independent-sample t, and Chi-square tests. Results: GROUPs did not significantly differ from each other respecting the pretest mean scores of burnout and all its dimensions as well as the posttest mean scores of the personal and financial dimensions of burnout (P > 0. 05). However, the posttest mean scores of burnout and its social and emotional dimensions in the intervention GROUP were significantly less than the control GROUP (P < 0. 05). Conclusion: As an effective strategy, care-oriented GD can be used to reduce burnout among the family caregivers of patients with stroke.

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رحمتی عباس | اعتمادی احمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  117-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1710
 • دانلود: 

  438
چکیده: 

در این مطالعه تاثیر یک نوع مداخله آموزشی بر تغییر و منفی سازی نگرش دانش آموزان نسبت به سوء مصرف مواد مخدر، مورد بررسی قرار گرفت. مداخله آموزشی شامل 8 جلسه آموزش مهارت های مقابله ای بود که به روش بحث گروهی بر روی یک نمونه از دانش آموزان پسر پایه اول متوسطه (n=559) در ده منطقه آموزش و پرورش استان کرمان اجرا شد. برای سنجش نگرش آزمودنی ها یک پرسشنامه نگرش سنج مورد استفاده قرار گرفت که توسط محقق ساخته شد و پایایی و اعتبار آن با استفاده از روش بازآزمایی، آلفای کرونباخ و اعتبار سازه به روش تحلیل عاملی برآورد گردید. نتایج، نشان دهنده تایید فرضیه های پژوهش بود. یعنی آموزش مهارت های مقابله ای به شیوه بحث گروهی، نگرش دانش آموزان نسبت به مواد مخدر را تغییر دارد؛ بر منفی سازی نگرش دانش آموزان در گروه های آزمایش (ده کلاس در ده مدرسه، (n=282 و بر تغییر هر سه مولفه شناختی، عاطفی و رفتاری نگرش نسبت به سوء مصرف مواد مخدر نیز تاثیر معنادار داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1710

دانلود 438 استناد 2 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  ویژه نامه
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  925
 • دانلود: 

  584
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی روش تدریس بحث گروهی و روش تدریس سخنرانی در ماده درسی پداگوژی بر عملکرد تحصیلی فراگیران آموزشگاه فنی و حرفه ای ناحیه یک شهر اهواز بود. جامعه آماری شامل کلیه فراگیران آموزشگاه فنی و حرفه ای که در سال تحصیلی 99-98 مشغول به تحصیل بودند. در این پژوهش، با توجه به اینکه در ناحیه تنها یک آموزشگاه بود از نمونه گیری صرف نظر شده و با اجرای پیش آزمون، 30 نفر از شرکت کنندگان که عملکرد تحصیلی آنها زیر یک انحراف معیار متوسط همکلاسی های خود بود، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی تقسیم شدند. دو گروه شامل 15 نفر گروه آزمایش روش سخنرانی و 15 نفر کلاس گروه آزمایش روش بحث گروهی جایگزین شدند. طرح پژوهشی تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون دو گروه آزمایش بود. ابزار پژوهش شامل مقیاس عملکرد تحصیلی محقق ساخته بود. برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس تک متغیره آنکوا (ANCOVA) برای دو گروه مستقل استفاده شد. یافته ها نشان داد که میان اثربخشی روش تدریس بحث گروهی و روش تدریس سخنرانی بر عملکرد تحصیلی ماده درسی پداگوژی فراگیران آموزشگاه فنی و حرفه ای تفاوت وجود دارد. به طوری که روش تدریس بحث گروهی بطور معنی داری باعث افزایش نمرات عملکرد فراگیران آموزشگاه فنی و حرفه ای نسبت به روش تدریس سخنرانی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 925

دانلود 584 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 47)
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  609
 • بازدید: 

  810
 • دانلود: 

  477
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 810

دانلود 477 استناد 609 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  supplement 1
 • صفحات: 

  1-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9562
 • دانلود: 

  11973
چکیده: 

The improved model of the Agile Kanban (i-KAM) is developed to enhance the software project monitoring task when employing Agile project management (APM) approach. The i-KAM have been initially verified by 11 knowledge and domain experts. In consequence, it has been reconstructed and enhanced based on the remarks and recommendations provided by the experts. This paper aims to present the final evaluation results of i-KAM achieved from seven software practitioners participated in a FOCUS GROUP. The FOCUS GROUP method was selected because it is an empirical approach used in the evaluation studies conducted in the software engineering (SE) domain. Therefore, this method was employed to obtain the practitioners’ feedback on the proposed model. Results confirm the effectiveness of i-KAM, in which it can assist the project managers and team members in monitoring their projects’ progress effectively. In addition, it is indicated that i-KAM is an applicable model with easy and practical implementation. This study contributes to improve the task of monitoring software development projects within the APM environment. Accordingly, this would systematically facilitate the top managements’ work, and assist in making meaningful decisions regarding to the management of projects’ workflow. Practically, case studies will be carried out in different software development organizations (SDOs) to implement i-KAM in actual projects within real environments.

آمار یکساله:  

بازدید 9562

دانلود 11973 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

WEINGER K. | O DONNELL K.A. | RITHOLZ M.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  330-336
تعامل: 
 • استنادات: 

  461
 • بازدید: 

  33783
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 33783

دانلود 29245 استناد 461 مرجع 0
litScript