نتایج جستجو

111422

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11143

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

CONTEMPORARY NURSE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  56
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  120-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  235
 • بازدید: 

  1271
 • دانلود: 

  22345
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1271

دانلود 22345 استناد 235 مرجع 0
نویسندگان: 

GIBSON F. | BAMFORD O.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  331-342
تعامل: 
 • استنادات: 

  475
 • بازدید: 

  14020
 • دانلود: 

  31995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14020

دانلود 31995 استناد 475 مرجع 0
نویسندگان: 

RIVAZ MOZHGAN | SHOKROLLAHI PAYMANEH | EBADI ABBAS

نشریه: 

NURSING PRACTICE TODAY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  413-415
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44225
 • دانلود: 

  58421
چکیده: 

Data collection is a centerpiece in qualitative research. The use of multiple sources in data collection can improve conceptual interest of a qualitative inquiry and make it interesting. Online FOCUS GROUPs (OFGs) as a complementary choice to make the research project easier and engaging. Selection of the most appropriate method of data collection is essential for ensuring the trustworthiness. This commentary is noted to important issues involved in using OFG DISCUSSIONs for data collection in qualitative health research. In order to determine the suitability of data collection techniques, qualitative researchers are recommended for analysis the question, the research context, the preference of participants, technical issues, the advantages and disadvantages of each method, and provide authentic data to enrich their project by applying innovative approaches.

آمار یکساله:  

بازدید 44225

دانلود 58421 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  62-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  954
 • بازدید: 

  8491
 • دانلود: 

  32295
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8491

دانلود 32295 استناد 954 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  30-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53924
 • دانلود: 

  34251
چکیده: 

The present study was an attempt to illustrate the interaction between writers and readers. Conveying of the writers’ voice, stance, and interaction with reader was put forward within this paradigm. Being a good academic writer is highly related to the use of these strategies. Adopting a position and persuading readers of claims are very important. This study was aimed at showing the differences between Iranian and American M.A. EFL writers in using stance strategies (hedges, boosters, attitude markers, and self-mentions) in Introduction and DISCUSSION sections of academic papers. The corpora for this study were 40 articles (20 for American native and 20 for Iranian nonnative writers) from different journals such as Journal of Research Studies in Education, English language Teaching, System, TESOL Quarterly, and ELT. The significance and frequency of items were calculated using SPSS software version 22. Such statistical tools as frequency, percentage, and Chi-square were utilized to analyze the collected data. The findings showed that there was no statistically significant difference between native and nonnative writers in using stance strategies although native writers tended to use hedges, attitude markers, and self-mentions comparatively more than nonnatives, whereas nonnative writers used a greater number of boosters.

آمار یکساله:  

بازدید 53924

دانلود 34251 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  46-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1019
 • دانلود: 

  299
چکیده: 

زمینه و هدف: هرکشوری برای رسیدن به توسعه و طی مسیر قله های ترقی و پیشرفت، برنامه هایی بلندمدت را در دستور کار خود دارد. در کشور ما هم این موضوع اهمیت فوق العاده ای دارد چرا که نقطه امید تمام مسلمانان دنیاست. سند چشم انداز توسعه کشور هم در جهت رسیدن به قله های ترقی، نقطه عطفی به شمار می آید که می تواند با کمک نقشه جامع علمی کشور که توسط متخصصین حیطه های مختلف علمی تهیه و تنظیم گشته، در رسیدن به اهداف بلندمدت توسعه و پیشرفت کشور، ما را یاری بخشد. بنابراین هدف از این مطالعه، تعیین ریز فعالیت های حیطه های مختلف آموزش پزشکی در نقشه جامع علمی کشور از دیدگاه صاحبنظران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1389 می باشد.روش کار: این مطالعه از نوع کیفی (Qualitative Study) به صورت مصاحبه گروهی (FOCUS GROUP DISCUSSION) انجام شد. 8 نفر از اساتید عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بر اساس سابقه کار در زمینه هر یک از حیطه ها انتخاب شدند. این مطالعه در 10 جلسه انجام شد. اعضای گروه فعالیت های لازم جهت تحقق نقشه جامع علمی سلامت را و ریز فعالیت های هر حیطه را به صورت راهکارهایی بیان کردند. سپس مطالب بیان شده دسته بندی و خلاصه گردید و بر اساس شاخص های اولویت بندی وزن دهی شد و در نهایت اولویت های هر حیطه معین گردید.یافته ها: بر اساس دیدگاه صاحبنظران معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، فعالیت های لازم جهت تحقق نقشه جامع علمی سلامت به شرح زیر بودند: در حیطه عدالت آموزشی: نیازسنجی نیروی انسانی و بازنگری برنامه درسی، در حیطه نیازسنجی اساتید: اصلاح ساختار و چارت تشکیلاتی و توانمندسازی اساتید، در حیطه پیاده سازی نظام ارزشیابی سیستماتیک: ارزشیابی اساتید و دانشجویان بر اساس استانداردها، در حیطه ارتقا سطح علمی و عملکرد دانشجویان: تدوین نظام جامع تشویق و آموزش با رویکرد جامعه نگر، در حیطه توسعه همکاری های دانشگاهی و بین دانشگاهی: استقلال دانشگاه، در حیطه گسترش مرزهای دانش و فن آوری: پیاده سازی و نهادینه کردن پزشکی مبتنی بر شواهد در دانشگاه، در حیطه ارتقای کمی و کیفی نیروی انسانی غیرعضو هیات علمی: اصلاح چارت سازمانی حوزه معاونت آموزشی، در حیطه استقرار نظام حاکمیت بالینی: تشکیل کمیته برنامه ریزی بر اساس اصول شش گانه حاکمیت بالینی و در حیطه جذب منابع مالی درون و برون سازمانی: اصلاح ساختار بودجه مشخص شدند.نتیجه گیری: با توجه به نظرات این صاحبنظران اولویت های هر حیطه مشخص گردید که باید با برنامه ریزی های مستمر و توجه های بیشتر مسوولین دانشگاه به اولویت های هر حیطه، برنامه های عملیاتی جهت رسیدن به این اولویت ها تنظیم گردید و بر اساس این برنامه ها اقدام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1019

دانلود 299 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (پیاپی 8) (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  438
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: با توجه به اهداف ارزشیابی از فعالیت معلمین و مشکل بودن دستیابی به آن، این تحقیق بمنظور تعیین دیدگاه اساتید نسبت به شیوه ارزشیابی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1380 انجام شد. روشها. مطالعه با روش کیفی و با استفاده از شیوه GROUP DISCUSSION انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تشکیل دادند، که بطور تصادقی ساده با استفاده از لیست اسامی آنان انتخاب شدند. از بین اعضای هیات علمی با مدارک مختلف در دو جنس از (زن و مرد) هر کدام 8-6 نفر انتخاب شدند. راهنمای بحث با استفاده از منابع و اطلاعات موجود طراحی شده و سپس در یک مطالعه مقدماتی در جلسه 2 نفره GROUP DISCUSSION بکار برده شد و اصلاحات لازم اعمال شد. در هر جلسه بحث گروهی، سه نفر همکار برای ثبت نکته نظرات اعضاء در جلسه حضور داشتند و پس از پایان هر جلسه، نظرات براساس اهداف جمع بندی و دسته بندی گردید. یافته ها. پژوهش نشان داد که اکثر اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام ارزشیابی را به شرط آماده کردن شرایط و بستر مناسب ضروری ، مشارکت خود را در امر ارزشیابی اعتقاد نداشته، و اهداف ارزشیابی برای اساتید دانشگاه شفاف و روشن نبوده و این احساس وجود دارد که ارزشیابی صرفا" برای تصمیم گیریهای پرسنلی انجام میشود و غالب افراد این اعتقاد را داشتند که دانشجویان منبع مناسبی برای نظردهی در مورد استادان خود هستند. نتیجه. بطور کلی به نظر میرسد که انجام ارزشیابی از نظر اعضای هیات علمی ضرورت ولی نحوه برخورد با آن جای بحث و گفتگو دارد که بستگی به انتساب درونی و بیرونی افراد داشته ، لذا بهتر است شرایط مناسب تری برای مشارکت اساتید در انجام ارزشیابی و حق انتخاب آنان برای این امر ایجاد گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 438

دانلود 33 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  62-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  263
 • دانلود: 

  211
چکیده: 

مقدمه: امروزه در بسیاری از سازمانها، ثبت، اصلاح و بهبود فرآیندها به منظور رشد و ارتقاء عملکرد و حرکت در مسیر تعالی سازمانی دنبال می گردد. از جمله ابزارهای کارآمد در حوزه سلامت که در سال های اخیر در کشور ایران برای ارتقاء فرآیندهای سازمانی استفاده شده است، مدل FOCUS-PDCA می باشد. مطالعه حاضر با هدف ثبت و ارتقاء کیفیت فرآیندهای آموزشی دانشکده پرستاری بر اساس مدل FOCUS-PDCA انجام شد. روش ها: این پژوهش نیمه تجربی از نوع تک گروهی پیش و پس آزمون می باشد که در نیمسال اول و دوم تحصیلی 98-1397 در دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی انجام شد و 36 فرآیند آموزشی انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها در بخش رضایتمندی توسط پرسش نامه محقق ساخته در هریک از مراحل (قبل و بعد از مداخله) سنجیده شد. در بحث زمان سنجی فرآیندها مدت زمان اجرای هر فرآیند برحسب روز سنجیده و گزارش گردید یافته ها: میانگین زمان انجام فرآیندها با احتساب زمان بری برخی از فرآیندها که تحقق آنها عملا در طول یک ترم تحصیلی بود 8/42 روز گزارش گردید که پس از تشکیل کارگاه های FOCUS-PDCA و انجام مداخله ارتقاء توسط دانشجویان و اعضاء هییت علمی، میانگین زمان انجام فرایندهای مذکور به 32 روز تقلیل پیدا نمود. میانگین درصد ارتقاء فرآیندهای بررسی شده در خصوص زمان سنجی 4/34 درصد گزارش گردید. میانگین نمره رضایت سنجی اولیه فرآیندهای بررسی شده نمره 301 از مجموع 500 بود که بعبارتی میانگین رضایت مندی دانشجویان و اساتید از فرآیندهای آموزشی دانشکده پرستاری 2/60 درصد گزارش گردید که پس از ارتقاء، این رضایت مندی بطور میانگین در مجموع فرآیندها به 26 درصد بهبود یافت. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد که اجرای روش FOCUS-PDCA منجر به ارتقای عملکرد آموزشی دانشکده پرستاری شده است. پیشنهاد می گردد که این روش در دیگر بخش های پژوهشی و خدمات رفاهی درگیر با دانشجویان و اساتید انجام و از نظر تاثیر آن بر شاخص های دیگر نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 263

دانلود 211 استناد 0 مرجع 5
نشریه: 

مجله طب نظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (مسلسل 38)
 • صفحات: 

  277-282
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2377
 • دانلود: 

  480
چکیده: 

اهداف: اورژانس بیمارستان نقش اساسی در نجات جان افراد به هنگام بروز حوادث و سوانح ایفا می کند. هر یک دقیقه تاخیر در اجرای عملیات احیا، 10-7% شانس بازگشت مصدوم را کاهش می دهد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر دوره های آموزشی خاص بر کارکرد بخش های اورژانس است.روش ها: این مطالعه پژوهشی مداخله ای نیمه تجربی، از نوع تک گروهی پیش ـ و پس آزمون است. برای نمونه گیری از روش های سرشماری و نمونه گیری آسان استفاده شد. بر اساس قضیه حد مرکزی، تعداد نمونه حداقل 30 مورد برآورد گردید و 40 مورد مطالعه شد. رضایت مندی توسط پرسش نامه محقق ساخته در هر یک از مراحل (قبل از مداخله، بعد از مداخله و مرحله پیگیری) سنجیده شد. مدت زمان انتقال بیمار با کرونومتر محاسبه شد. پس از تشکیل کارگاه FOCUS-PDCA در گروه های 12 نفره، دوره های ارتقا برای آموزش قدم به قدم مراحل FOCUS-PDCA به اجرا در آمد.یافته ها: میانگین مدت زمان انتظار بیمار اورژانسی در مرحله قبل از مداخله 12/69±65/428 ثانیه، در مرحله بعد از مداخله 7/25±250 ثانیه و در مرحله پیگیری (دو ماه بعد) 57/27±235 ثانیه بود. میانگین نمره رضایت مندی صاحبان فرآیند، از فرآیند انتقال و رسیدگی به بیمار اورژانسی در مرحله قبل از مداخله 4/13±6/86 و در مرحله بعد از مداخله 4/9 ± 9/116 و 2 ماه بعد در مرحله پیگیری 3/8±7/123 بود.نتیجه گیری: اجرای FOCUS-PDCA بر عملکرد بخش اورژانس تاثیر مثبت دارد و موجب کاهش مدت زمان انتقال و رسیدگی به بیماران اورژانسی و همچنین افزایش رضایت مندی صاحبان فرآیند می شود. 

آمار یکساله:  

بازدید 2377

دانلود 480 استناد 0 مرجع 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (پیاپی 9)
 • صفحات: 

  75-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  967
 • دانلود: 

  277
چکیده: 

مقدمه: مطالعات حاکی از پایین بودن سطح اگاهی و عملکرد نامطلوب مادران در تغذیه کودک می باشد. بنابراین، یافتن روش های موثر و در دسترس آموزشی اهمیت ویژه ای دارد. بحث گروهی از بهترین روش های آموزشی تغییر رفتار و خبرنامه یک رسانه نوین آموزشی است که سبب سهولت دسترسی خانواده به منابع اطلاعاتی می شود.هدف: مقایسه تاثیر آموزش مادران به روش بحث گروهی و خبرنامه بر کیفیت تغذیه کودکان پیش دبستانی.روش: در این مطالعه تجربی سه گروهه، 192 مادر کودک پیش دبستانی به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه بحث گروهی، خبرنامه و شاهد توزیع شدند. جلسات آموزشی بحث گروهی هر هفته یک جلسه یک ساعته تا 4 هفته برگزار گردید. در گروه خبرنامه، به طور همزمان یک خبرنامه ارسال شد. کیفیت تغذیه کودک با استفاده از پرسشنامه عادت های تغذیه ای کودک و شاخص تغذیه سالم در مراحل قبل، بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله ارزیابی گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس با اندازه های تکراری و نرم افزار SPSS ویرایش 16 انجام شد.یافته ها: نمرات آگاهی مادر و امتیاز شاخص تغذیه سالم قبل از مداخله در سه گروه تفاوت معنی داری نداشت؛ ولی بلافاصله و یک ماه بعد از آموزش در گروه های خبرنامه و بحث گروهی بیشتر از گروه شاهد بود (p<0.001). اما این امتیاز در دو گروه آموزش در مراحل بعد از آموزش تفاوت معنی دار نداشت (p>0.05).نتیجه گیری: تاثیر آموزش مادران به شیوه بحث گروهی و خبرنامه بر کیفیت تغذیه کودکان پیش دبستانی یکسان است. با توجه سهولت استفاده از خبرنامه به عنوان یک روش موثر، می تواند جایگزین روش های حضوری از جمله بحث گروهی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 967

دانلود 277 استناد 0 مرجع 0
litScript