نتایج جستجو

109555

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

10956

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها



گروه تخصصی











متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1247
 • دانلود: 

  473
چکیده: 

مقدمه: بر اساس آمار موجود در طول جنگ عراق و ایران حدود 40000 نفر از ایرانیان توسط نیروهای عراقی به اسارت گرفته شدند. اسیران جنگی علاوه بر مشکلات جسمی و روانی، ناتوانی های اجتماعی و شغلی بیشتری نسبت به افراد عادی جامعه دارند. هدف از انجام این مطالعه تعیین مشکلات اشتغال آزادگان و الویت بندی آن ها بود.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کیفی(Qualitative study)  و به صورت مصاحبه گروهی (FOCUS GROUP DISCUSSION)  انجام شد. 10 نفر از آزادگانی که دارای تحصیلات در رشته حقوق بودند و با قوانین مربوط به اشتغال آشنایی بیشتری داشتند از لیست آزادگان موجود در بنیاد شهید و امور ایثارگران انتخاب شدند. این بررسی در 7 جلسه انجام شد. اعضای گروه مشکلات مهم پیش روی آزادگان در زمینه اشتغال رابه صورت بارش افکار بیان کردند. سپس مشکلات بیان شده دسته بندی و خلاصه شدند.اعضای گروه به لیست مشکلات بر اساس شاخص های الویت بندی بین یک تا 10 امتیاز دادند. جهت تعیین مهمترین مشکل اشتغال آزادگان، امتیازات داده شده به هر مشکل توسط شرکت کنندگان در تمامی فرم ها با هم جمع شده و بالاترین امتیاز به منزله مهمترین مشکل اشتغال آزادگان درنظر گرفته شد.یافته ها: میانگین سنی افراد گروه مورد مطالعه 47 سال با طیف سنی 41 تا 55 بود. کمترین مدت اسارت 48 ماه و بیشترین مدت اسارت 118 ماه بود. مهمترین مشکلات عنوان شده توسط آزادگان در زمینه اشتغال که از بالاترین امتیاز برخوردار بودند به ترتیب شامل: بازنشستگی زودرس، کمبود سیستم نظارت بر اجرای قوانین در ساختار بنیاد شهید و امور ایثارگران، حالت اشتغال، دو برابر شدن سنوات کاری دوره اشتغال آزادگان بدون پرداخت مالی یا افزایش حقوق بر اساس سنوات کاری و عدم اطلاع کامل آزادگان از قوانین موجود اشتغال بودند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که گروه بر این باورند بازنشستگی زودرس، حالت اشتغال و کمبود سیستم نظارت بر اجرای قوانین در ساختار بنیاد شهید و امور ایثارگران مهمترین مشکلات اشتغال آزادگان است. به منظور تایید یافته های این پژوهش ضروری است مطالعه ای کمی با حجم نمونه بالا طراحی و اجرا شود تا نوع و شدت مشکل اشتغال آزادگان دقیق تر بررسی شود تا در صورت نیاز برای رفع آن برنامه ریزی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1247

دانلود 473 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

WONG L.

نشریه: 

SINGAPORE MEDICAL JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  256-260
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  26702
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26702

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  142-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  929
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

بررسی رفتار و نگرش مردان در زمینه مشارکت در برنامه های تنظیم خانواده و آگاهی از نیازهای آنان، نقش اساسی در جهت تغییرات مناسب ساختاری مراکز بهداشتی- درمانی دارد. جهت تعیین علل عدم مشارکت کامل مردان در برنامه های تنظیم خانواده در شهر بوشهر، از روش مباحثه گروهی روی عنوان خاص (FOCUS GROUP DISCUSSION) استفاده شد. در این پژوهش، 16 مصاحبه گروهی با 100 نفر شرکت کننده در گروههای 7-6 نفره انجام شد. شرکت کنندگان شامل زنان (دو زیرگروه کمتر از 30 سال و 30 سال به بالا) و مردان (دو زیر گروه کمتر از 35 سال و 35 سال به بالا) متاهل شهر بوشهر بود؛ هر کدام از زیرگروهها بر اساس سطح سواد به زیر دیپلم و دیپلم به بالا تقسیم شدند. از علل عدم مشارکت کامل مردان در برنامه های تنظیم خانواده شامل: مسائل فرهنگی، اجتماعی همچون طعن و تمسخر اطرافیان در صورت استفاده مردان از روش های پیشگیری، عدم آگاهی از حقوق زنان در خصوص بهداشت باروری، به نحوی که تنها خود را مسئول پیشگیری از بارداری می دانند، تبلیغات ناکارآمد با مفاهیم کلی گو و غیرقابل فهم عامه، اطلاع رسانی ناکافی در خصوص نحوه ارائه خدمات در مراکز دولتی، عدم تطابق ساعات کار مراکز با وقت آزاد مردان، نبود فضای مناسب جهت مشاوره حضوری با مردان (اتاق مناسب و خصوصی) و عدم پاسخ مناسب به تمایل مردان جهت دریافت خدمات در این زمینه از افراد همگن (مشاورین مرد)، باعث شده که شدت عدم مشارکت مردان تحت تاثیر قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد می شود که تبلیغات فکورانه و کارآمد، متناسب با گروههای هدف افزایش یافته و از پرسنل مرد ارائه دهنده خدمت استفاده گردد و افزایش کیفیت خدمات تنظیم خانواده با تاکید بر افزایش آگاهی زنان از حقوق خود در زمینه بهداشت باروری می بایست مورد توجه جدی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 929

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

PEYMAN NOOSHIN | OAKLEY DEBORAH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4 (49)
 • صفحات: 

  281-288
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  61786
 • دانلود: 

  28295
چکیده: 

Background: Oral contraceptive pills effectiveness is lower in actual use than in clinical trials. The views of a GROUP of married Iranian women were sought as a step toward improving the enhanced use of contraceptive pills.Methods: Two FOCUS GROUPs of current pill users (n=13) and two FOCUS GROUPs of women not currently taking the pills (n=14) were held. Leaders trained facilitators; themes were identified from line-by-line analysis of transcripts.Results: The majority of the participants were primary school graduates with a mean age of 34 years. Knowledge about mechanisms of action was low; some women wanted more information. Both users and non-users recognized positive and negative characteristics of contraceptive pills. For non-users, physical and emotional sideeffects were the most important; and anecdotal information from their social network was more important. They tended to trust more traditional methods. For users, their own experience and more reality-based understanding of side-effects mitigated concerns about side-effects. They also felt that health clinic staff had a negative attitude toward the pills. A stronger expression of self-efficacy seemed to be associated with more positive attitudes toward oral contraceptive pills.Conclusion: Although Iran has had a government-funded family planning program since 1990, and pills are the single most popular modern contraceptive method, women who take OCPs can provide important information that could increase effective health education about their use.

آمار یکساله:  

بازدید 61786

دانلود 28295 استناد 0 مرجع 5798
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  20-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  449
 • بازدید: 

  6875
 • دانلود: 

  26833
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6875

دانلود 26833 استناد 449 مرجع 0
نویسندگان: 

GARJANI A. | SALIMNEZHAD M. | MALEKI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  73-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75867
 • دانلود: 

  46732
چکیده: 

Background and purpose: Rational use of drugs remains a problem in Iran. Polypharmacy, overuse of antibiotic, misuse and overuse of injections, short consulting time and poor patient compliance are common patterns of irrational use of drugs in Eastern Azarbydjan - Iran. Concerning the promotion of rational use of drugs, this study aimed the effect of educational intervention as interactive GROUP DISCUSSION on prescribing behavior of Tabriz Northwest physicians. Methods: Fifty one general physicians from private and public sectors in Northwest of Tabriz were selected randomly and their prescriptions were analyzed. A questionnaire with 8 close questions was completed for each prescription to investigate all aspects of prescribing patterns. By a professional software the information of the prescriptions was analyzed and drug prescribing indicators such as percentage of patients receiving antibiotics, glucocorticoids and other drug GROUPs were determined. The method of intervention included FOCUS GROUP and interactive GROUP DISCUSSIONs. FOCUS GROUP was built in GROUP of health professionals to collect training material using pre-intervention results for interactive GROUP DISCUSSION. The physicians were divided into two GROUPs of control and intervention GROUPs. Following pre-intervention study the physicians of intervention GROUP were discussed and trained in one-day interactive GROUP DISCUSSION course using pre-intervention data and educational materials obtained from the FOCUS GROUP DISCUSSION. Results: The results of pre-intervention study showed that the average number of drugs in each prescription was 3.82. The percentage of patients receiving antibiotics, corticosteroids and injections were 40.81, 25.94 and 58.04 %, respectively. The results of this survey show great differences from WHO and international standards. Following the intervention the indicators were similar in both intervened and non-intervened GROUPs and also were same as the pre-intervention results. Conclusion: The results of this study show that a very close and effective method of training program as an interactive GROUP DISCUSSION has no beneficial effects on improving rational prescription behavior of general physicians involved in this study. To promote rational prescription the underlying factors must be considered more.

آمار یکساله:  

بازدید 75867

دانلود 46732 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  172-178
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2445
 • دانلود: 

  490
چکیده: 

عوامل تنش زا در محیط کار پرستاری بسیار شایع است و موجب خستگی و عدم کارائی، کاهش حس همکاری و اشکال درتصمیم گیری و اشتباه وی می شود. از این رو برای دستیابی به دیدگاه پرستاران درخصوص شناسایی عوامل تنش زا و روش های کاستن آنها درمحیط کار، باروش پژوهش کیفی بحث گروهی متمرکز (FGD) ، هشت مصاحبة گروهی در چهار گروه (سابقة کار کمتر از 5 سال و 5 سال در هر جنس) با حضور 56 نفر انجام گردید. گروهها کمبود وسایل و تجهیزات و دارو، استاندارد نبودن دستگاهها، مناسب نبودن محیط فیزیکی بیمارستان، انتقال بیماری، عدم حضور به موقع پزشکان و ارتباط نامناسب همکاران با هم را از عوامل استرس زا در محیط کار نام بردند. پرستاران معتقد بودند که برنامة عملی و آشکاری برای کاستن تنش ها در محیط کادر پرستاری وجود ندارد ولی عدة کمی از افراد به نقش کلاس های آموزشی، وجود وسایل رفاهی محل کار، و همکاری بین واحدهای مختلف بیمارستان وخدمات تأسیساتی را از عوامل کاهش استرس دانستند. گروهها بر این نکته تأکید داشتند که حرکت هماهنگ مسئولین دفتر پرستاری وانجمن پرستاری می تواند به کاهش استرس در پرستاران کمک شایانی نماید. در نهایت به نظر می رسد که عوامل استرس زا درمحیط کادر پرستاری بسیار شایع بوده و ضمن نیاز عطف توجه مسئولین انجمن پرستاری به ایجاد کلاس های آموزشی و مشاوره برای کاستن استرس درمحیط کادر پرستاری بخوبی محسوس است.

آمار یکساله:  

بازدید 2445

دانلود 490 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

خانواده پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  257-267
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1264
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

این مطالعه با هدف بررسی دیدگاه های زنان قربانی خشونت و بررسی عوامل خطر و محافظت کننده از آن صورت گرفته است. این بررسی یک مطالعه کیفی می باشد که با برگزاری دو جلسه بحث گروهی متمرکز با حضور 9 الی 10 نفر از زنان قربانی خشونت همسر از مناطق جنوب و جنوب شرقی تهران در هر جلسه برگزار گردید. داده ها، مطالعه ثبت و ضبط گردیدند سپس کدبندی شدند و نتایج استخراج شد. یافته ها نشان دادند که زنان قربانی خشونت با هر سه جنبه خشونت یعنی عاطفی، جنسی و جسمی آشنایی داشتند و خشونت عاطفی را از سایر جنبه های خشونت مهم تر می دانستند. به نظر ایشان، زنان قربانی خشونت بیشتر زنانی با اعتماد به نفس پایین، بدون حمایت اجتماعی و خانوادگی هستند و از شرایط بعد از طلاق می ترسند. این زنان بیشترین منبع حمایتی را قوانین می دانستند که در حال حاضر نقش قوانین را در حمایت از زنان کم رنگ می دانستند. در نتیجه همسرآزاری یک پدیده چند بعدی است که در حال حاضر آن نمی توان فقط به یک بعد پرداخت، هر چند که اصلاح و اجرای قوانین بیش از همه ابعاد در کمک به این زنان نقش خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1264

دانلود 128 استناد 2 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  29759
 • دانلود: 

  26370
چکیده: 

Background: Social issues have short‑ or long‑ term as well as positive or negative effects on health systems. Identifying and analyzing events and trends help managers to make the vision and strategic planning. The purpose of this study is to identify the social trends and their impacts on the future of the Iranian health system. Methods: FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) was used to collect the data in 2017‑ ‑ 18. The participants were selected through purposive sampling and the snowball method. The DISCUSSIONs were all written and recorded with the consent of the participants. A qualitative content analysis was used to analyze the data. Results: The participants believed that the most important social trends affecting future of health system in Iran are increase health literacy, demographic transition, nutritional pattern, migration and urbanization, marginal settlement, rising unemployment, and increased usage of personal cars. Conclusions: The increase in health problems, healthcare costs, and mortality because of social behaviors and trends are considered as threats to the health system. Therefore, policymakers should reduce their negative effects by taking into account and FOCUSing on these trends and making appropriate plans.

آمار یکساله:  

بازدید 29759

دانلود 26370 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1166
 • دانلود: 

  336
چکیده: 

مسایل و مفاهیم بهداشت باروری، به عنوان یک نیاز مبرم آموزشی، مورد تاکید شرع و عرف می باشند و در فرآیند تامین سلامت انسان و تعامل مثبت با محیط زیست و نهایتاً توسعه متوازن نقش انکارناپذیری دارند. بنابراین برای دستیابی به دیدگاههای والدین، معلمین و دانش آموزان به مفاهیم بهداشت باروری و روش های آموزشی مفاهیم مربوطه به دانش آموزان (راهنمایی و دبیرستان)، با روش پژوهش کیفی بحث گروهی متمرکز 24, (FGD) مصاحبه گروهی در 12 گروه با حضور 162 نفر (64 دانش آموز، 50 معلم، 48 ولی) انجام گردید. گروهها آموزش بهداشت بلوغ را به جهت افزایش آمادگی نوجوانان در قبال تغییرات جسمی و کاهش ترس حاصل از آن و پیشگیری از کسب اطلاعات ناصحیح یا از افراد بی صلاحیت لازم دانستند. در خصوص آموزش مسائل جمعیت و تنظیم خانواده، معدودی از پدران و گروهی از مادران معتقد بودند که آموزش دانش آموزان لازم نیست. دانش آموزان دختر بهبود روابط عاطفی و کیفیت زندگی زنان و افزایش فرهنگ خانواده را از نتایج این آموزشها می دانستند. مصاحبه شوندگان بر لزوم آموزش ایدز تاکید داشتند. آموزش مسائل مربوط به ازدواج مورد تاکید اکثر گروهها بود و دانش آموزان دختر دبیرستانی به نقش کلاسهای مشاوره پیش از ازدواج اشاره داشتند. از این رو پیشنهاد می شود با توجه به خلاهای موجود آموزشی و کمبود مهارتهای مناسب رفتاری در حیطه بهداشت باروری، علاوه بر استفاده از تبلیغات مناسب و به خصوص استفاده از رسانه های گروهی، افزایش دسترسی به رسانه های مکتوب و جذاب آموزشی و هماهنگی هرچه بیشتر بین خانواده، کادر بهداشتی و معلمین در ارایه این آموزشها و جلوگیری از دوگانگی در آموزش مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1166

دانلود 336 استناد 1 مرجع 0
litScript