نتایج جستجو

3126

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

313

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  20-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  1626
 • بازدید: 

  1055
 • دانلود: 

  262
چکیده: 

زمینه و هدف: خستگی یکی از شایع ترین عوارض بیماری مالتیپل اسکلروزیس می باشد و به عنوان یک علامت ناکارآمدی در زمینه جسمی، اجتماعی، شناختی و نیز به عنوان عامل بزرگی در محدود کردن مسوولیتهای کاری و اجتماعی بیماران می باشد. هدف از انجام این مطالعه ترجمه و تطبیق فرهنگی پرسشنامه تاثیر خستگی به زبان پارسی ایرانی و ایجاد ابزاری مناسب برای سنجش میزان تاثیر مداخلات درمانی و توانبخشی بر خستگی بر روی بیماران مورد نظر می باشد.روش بررسی: به منظور استفاده از پرسشنامه تاثیر خستگی در بیماران ایرانی با استفاده از روش ترجمه پیش رو و ترجمه پس رو و سنجش استفهام بیماران، نسخه فارسی پرسشنامه مذکور تهیه گردید.یافته ها: پرسشنامه ترجمه شده توسط 20 بیمار مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس تکمیل شد و زمان تکمیل برای پر کردن پرسشنامه ده الی بیست دقیقه بود. تغییرات نهایی انجام شد. در مجموع سوالات از نظر بیماران قابل قبول و قابل فهم گزارش شد. سوالات فعالیت های جنسی فقط توسط بیماران متاهل تکمیل گردید و سوال تامین نیاز مالی فقط توسط افراد شاغل تکمیل شد. در نهایت تا حد امکان این پرسشنامه با فرهنگ جامعه ایرانی تطبیق داده شد و جملات مورد تایید موسسه تحقیقاتی مپی قرار گرفت.نتیجه گیری: نسخه فارسی تاثیر خستگی می تواند به عنوان ابزاری مناسب در ارزیابی تاثیر خستگی بر فعالیت های روزمره زندگی و نیز برای سنجش میزان تاثیر مداخلات درمانی و توانبخشی بر خستگی در بیماران مالتیپل اسکلروزیس مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1055

دانلود 262 استناد 1626 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

FULLER GRAHAM E.

نشریه: 

NATIONAL INTEREST

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  84
 • صفحات: 

  37-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  493
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 493

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

SESBOUE B. | GUINCESTRE J.Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  257-264
تعامل: 
 • استنادات: 

  720
 • بازدید: 

  10036
 • دانلود: 

  12462
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10036

دانلود 12462 استناد 720 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

Prof Case Manag

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  53-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  403
 • بازدید: 

  1514
 • دانلود: 

  18441
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1514

دانلود 18441 استناد 403 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  24-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  741
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 741

دانلود 266 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

MCEVILY A.J. | MATSUNAGA H.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (TRANSACTION B: MECHANICAL ENGINEERING)
 • صفحات: 

  75-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110491
 • دانلود: 

  70223
چکیده: 

This paper provides a review of the research that has led to our current understanding of the process of FATIGUE striation formation. An important question addressed is whether or not at low stress intensity values, FATIGUE cracks can propagate intermittently in steels and aluminum alloys. It is concluded that there is no valid evidence for propagation on other than a cycle-by-cycle basis.

آمار یکساله:  

بازدید 110491

دانلود 70223 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

SOCIETY SCIENCE MEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  237
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  1123-1129
تعامل: 
 • استنادات: 

  394
 • بازدید: 

  4217
 • دانلود: 

  16971
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4217

دانلود 16971 استناد 394 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پیاپی 15)
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1262
 • دانلود: 

  334
چکیده: 

در این تحقیق، اثر شکل ناچ بر روی عمر خستگی نمونه های ناچدار از جنس آلیاژ آلومینیوم 2024-T3 به صورت تجربی و همچنین با استفاده از تحلیل خستگی چندمحوری مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور، چهار نوع نمونه آزمایش با شکل ناچ مختلف تهیه گردیده و در دستگاه تست خستگی برای بارهای کششی مختلف آزمایش گردیدند. تستهای خستگی به صورت بار کنترل و در دستگاه سرو هیدرولیک Amsler HA250 با فرکانس 10 هرتز انجام گرفته است. علاوه بر بدست آوردن عمر نمونه ها به روش تجربی، در قسمت عددی این تحقیق از کد اجزا محدود غیرخطی ANSYS برای بدست آوردن توزیع تنش و کرنش در نمونه های مورد بررسی، در اثر اعمال بارگذاری کششی استفاده شده است. در نهایت برای پیش بینی عمر خستگی نمونه ها، از چندین معیار خستگی چندمحوری شامل معیارهایSWT، KBM، گلینکا، FS، کراسلند،  VFو WY با استفاده از توزیع تنش و کرنش بدست آمده از تحلیل غیر خطی اجزا محدود استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده از تحلیل خستگی چندمحوری مشخص کرد که از بین معیارهای استفاده شده در این تحقیق، معیار کراسلند بیشترین دقت را برای تمامی نمونه ها دارا می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1262

دانلود 334 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1 (پی در پی 83)
 • صفحات: 

  12-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  696
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

سابقه و هدف: علیرغم تقاضای روز افزون جهت استفاده از کامپوزیت ها، هنوز شواهد علمی متناقضی در خصوص کارایی طولانی مدت آنها در نواحی خلفی وجود دارد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین استحکام خستگی و نحوه شکست در دندان های پره مولردرمان ریشه شده به روش ترمیم غیر مستقیم کامپوزیتی انجام شد.مواد و روش ها: :در این مطالعه تجربی، 84 دندان پره مولر انسانی سالم انتخاب و بصورت تصادفی در 7 گروه 12 تایی قرار گرفتند. گروه اول دندان های سالم ، گروه دوم دندان هایدرمان ریشه شده دارای ترمیم غیرمستقیم با کامپوزیت Z-250، گروه سوم و چهارم نیز همانند گروه دوم تهیه شده بودند با این تفاوت که به آنها به ترتیب یک میلیون و دو میلیون سیکل نیرو وارد شد. گروه پنجم دارای ترمیم غیر مستقیم با کامپوزیت Tetric ceram بود. گروه ششم و هفتم نیز همانند گروه پنج تهیه شدند با این تفاوت که به آنها به ترتیب یک میلیون و دو میلیون سیکل نیرو وارد شد. سپس نمونه ها توسط universal testing machine تحت نیروی فشاری شکسته شدند. آنالیزهای آماری با استفاده از آزمون هایKruskal-Wallis ،Two way ANOVA و Chi-Square انجام پذیرفت.یافته ها: تمام نمونه های مورد آزمایش، نیروی FATIGUE را در دستگاه مقلد جویدن تحمل کردند و هیچ شکستگی مشاهده نشد. میانگین مقاومت به شکست در نمونه های گروه 1 تا 7 به ترتیب 92/1276، 05/1269، 8/1217، 13/1188، 97/1228، 86/1127 و 58/1105 بود، اما اختلاف معنی دار آماری بین 7 گروه آزمون از نظر مقاومت به شکست و نحوه شکست دیده نشد. مقایسه مقاومت به شکست در دو نوع کامپوزیت در زمان های صفر، 4 و 8 سال اثر معنی داری برای متغیرهای نوع کامپوزیت (P=0.203) و سیکل نیرو(P=0.298)  نشان نداد.نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که دندان های پرمولر ترمیم شده با انله های کامپوزیتی غیرمستقیم می توانند تا 8 سال پس از ترمیم مقاومت به شکستی معادل دندان دست نخوره دارا باشند. از سوی دیگر، طی دوره های 4 و 8 ساله سیکل جویدن، فقدان اختلاف آماری نشان می دهد که نوع ماده ترمیمی استفاده شده در این بررسی (Tetric Ceram, Z-250) اثری در مقاومت به شکست دندان ندارد. بیشتر شکست های مشاهده شده در انله های کامپوزیتی غیرمستقیم در زیر CEJ و از نوع غیرقابل ترمیم می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 696

دانلود 217 استناد 0 مرجع 42
نویسندگان: 

BARDWELL W.A. | ANCOLI ISRAEL S.

نشریه: 

SLEEP MEDICINE CLINICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  1164
 • بازدید: 

  27381
 • دانلود: 

  15944
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27381

دانلود 15944 استناد 1164 مرجع 0
litScript