نتایج جستجو

6291

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

630

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (پیاپی 50)
 • صفحات: 

  43-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1631
 • دانلود: 

  294
چکیده: 

هدف از تحقیق حاضر عبارت است از مقایسه اکسیداسیون چربی بین دانشجویان زن و مرد غیرورزشکار. 10 مرد و 10 زن غیرورزشکار فعالیت دوی فزاینده ای را با مراحل 3 دقیقه ای روی نوارگردان اجرا کردند. در طول آزمون با استفاده از روش کالری سنجی غیرمستقیم میزان اکسیداسیون چربی اندازه گیری شد. متغیرهای حداکثر اکسیداسیون چربی (MFO) و شدت متناسب با آن (FATmax) در هر فرد تعیین شد. با آزمون آماری t مستقل میانگین مقادیر بین دو گروه مقایسه شد. میزان مطلق اکسیداسیون چربی (g/min) به طور معناداری در همه شدت های نسبی فعالیت در مردان بالاتر از زنان بود (P≤0.05). اما در میزان نسبی اکسیداسیون چربی (g/min/kg ffm) تفاوتی بین دو گروه مشاهده نشد. میزان MFO در مردان به طور معناداری بالاتر از زنان بود (به ترتیب 0.26±0.07 و 0.17±0.05 گرم در دقیقه؛ P≤0.05). با وجود این، MFO در دو گروه، در شدت های یکسانی رخ داد (مردان 41.1±7.7 و زنان 40.2±7.8 درصد VO2max). میزان اکسیداسیون کربوهیدرات در شدت های بالاتر از 40 درصدVO2max  در مردان بیشتر از زنان بود و سهم نسبی اکسیداسیون چربی در تامین انرژی زمان فعالیت بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت. 56 درصد از تغییرات اکسیداسیون چربی به واسطه عوامل VO2max و FFM تبیین شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد مقادیر اکسیداسیون چربی و MFO در مردان نسبت به زنان بیشتر است اما اگر دو گروه از لحاظ آمادگی بدنی و توده عضلانی همتراز باشند، ممکن است زنان اکسیداسیون چربی بالاتری داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1631

دانلود 294 استناد 3 مرجع 30
نویسندگان: 

ACHTEN J. | JEUKENDRUP A.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  603-608
تعامل: 
 • استنادات: 

  374
 • بازدید: 

  12596
 • دانلود: 

  14119
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12596

دانلود 14119 استناد 374 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

BIOMOLECULES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  229
 • بازدید: 

  1519
 • دانلود: 

  21241
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1519

دانلود 21241 استناد 229 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

RAJAEIAN H. | SOLEIMANI MOHAMMADI E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (19)
 • صفحات: 

  138-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74874
 • دانلود: 

  41188
چکیده: 

Tetracycline may be used to treat several types of bacterial diseases in ruminants. In addition, tetracycline is added to food to promote the growth. There are few reports on the pharmacokinetics of tetracycline in sheep. Therefore, the objective of this study was to examine the pharmacokinetic characteristics of the drug in sheep. Ten apparently healthy mixed-breed sheep were administered 20 mg/kg tetracycline orally and intravenously with a time interval of two weeks. Blood samples were collected before and at various time intervals after the administration of the drug. Sera were separated, kept at -20°C, and analysed using fluorescence spectrophotometry. The volume of distribution (Vd), elimination rate constant (Kel), half-life (t1/2), and clearance (ClB) of tetracycline after intravenous injection were determined to be 0.21 L/kg, 0.21/hr, 3.3 hr, and 0.73 ml/kg/min, respectively. When the drug was given orally, these parameters were found to be 0.37 L/kg, 0.12/hr, 5.8 hr, and 0.73 ml/kg/min, respectively. Moreover, the bioavailability of tetracycline after oral administration was around 55%.

آمار یکساله:  

بازدید 74874

دانلود 41188 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOVAHED S. | GHAVAMI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  8-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  451
 • بازدید: 

  23395
 • دانلود: 

  27201
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23395

دانلود 27201 استناد 451 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  133-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  452
 • بازدید: 

  4045
 • دانلود: 

  27293
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4045

دانلود 27293 استناد 452 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KITTIAKARASAKUN J. | TSE Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  430-440
تعامل: 
 • استنادات: 

  906
 • بازدید: 

  49159
 • دانلود: 

  27569
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 49159

دانلود 27569 استناد 906 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

SCIENTIFIC REPORTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  459
 • بازدید: 

  17647
 • دانلود: 

  28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17647

دانلود 28870 استناد 459 مرجع 0
نویسندگان: 

BHAT K.K. | BHATTACHARYA S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  499-507
تعامل: 
 • استنادات: 

  463
 • بازدید: 

  14937
 • دانلود: 

  29629
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14937

دانلود 29629 استناد 463 مرجع 0
نویسندگان: 

ACHANTA K. | ARYANA K.J. | BOENEKE C.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  424-429
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  18811
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18811

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
litScript