نتایج جستجو

6312

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

632

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ASILIA ALI | SIADAT AMIR HOSSEIN | IRAJI RAZIEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  556-561
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67214
 • دانلود: 

  47275
چکیده: 

Background: Autogenous FAT injection of the face is a viable and lasting remedy for soft tissue loss and has become a mainstay in facial rejuvenation. FAT transfer as either a stand-alone technique or as an adjunct to other filler technique and lifting depending on patient needs. Although soft tissue augmentation with autologous FAT transfer has been increasingly used by esthetic surgeon, but there is no agreement concerning the best way of processing the harvested FAT before injection? This study compared the clinical results obtained using simple filtered and washed FAT via metal sieve with those achieved by means of pure centrifuged FAT.Materials and Methods: A prospective single-blind analysis on 32 healthy patients undergoing nasolabial fold FAT transplantation from 2009 to 2011 (simple sampling). Patients assigned in two groups randomly. The face of half (16 subjects) was injected with centrifuged, another half with simple filtered and washed FAT to evaluate the effect of preparation methods on FAT graft viability. Objective method was used to evaluate the results, involving the evaluation of postoperative photographs (in month 1, 6 and 12) by an esthetic surgeon (according to the nasolabial scale). Subjective method was a self-assessment obtained from patients about general level of satisfaction and improvement of skin texture, statistical analysis were performed by means of the Wilcoxon and Mann–Whitney test. Acquired data were analyzed using SPSS version 15 and a value of P>0.05 was considered as significant.Results: There was no significant difference in the survival of grafted FAT between the Group 1 (FAT-processing with centrifuge at 3400 rpm for 1-min) and Group 2 (washing the FAT in the sieve).Conclusion: Our data suggest that the centrifuge of the FAT does not enhance survival of grafted FAT (P > 0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 67214

دانلود 47275 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GRODZKA K.

نشریه: 

ZYWNOSC

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  52-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  457
 • بازدید: 

  36857
 • دانلود: 

  28498
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 36857

دانلود 28498 استناد 457 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  83-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88175
 • دانلود: 

  42959
چکیده: 

Background: Inappropriate body composition represents impaired energy and nutrient intake and can be a risk factor for many diseases, especially for cardiovascular disease. Different methods have been suggested for the estimation of body FAT volume and its distribution. However, they may be either expensive or hazardous for some groups of patients. Sonography is a very accessible technique, which may be used for the evaluation of visceral and subcutaneous FAT volume. The purpose of this study was to evaluate the sonographic prediction of body FAT and its distribution in subcutaneous and visceral compart­ments.Methods: During a three-month period, we conducted sonographic evaluations for visceral and subcutaneous FAT in 106 patients who were admitted to our hospital. The subcutaneous FAT was measured at the para-umbilical region and visceral FAT was measured in the right para-renal space. The results were compared with the data obtained from the body mass index (BMI) and bioelectric impedance analysis.Results: The mean age of the patients was 58.8 years, and the mean BMI was26.48±0.33. The mean values of FAT percent and FAT mass obtained by the electric-method were 31.07±0.81% and 22.12±0.68 kg, respectively. The respective mean values of subcutaneous and visceral FAT obtained by sonography were 20.50±0.56 mm and 24.14±0.58 mm. The correlation between BMI and subcutaneous FAT was 0.85 (p value<0.0001) and the correlation between BMI and visceral FAT was0.46 (p value<0.0001).Conclusion: Sonography is a reliable and available method for the estimation of body FAT and its distribution in cardiovas­cular patients, in subcutaneous and visceral compartments.

آمار یکساله:  

بازدید 88175

دانلود 42959 استناد 0 مرجع 1788
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

NATEGHI L. | ROOHINEJAD S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  46-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  23971
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23971

دانلود 30995 استناد 470 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  133-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4494
 • دانلود: 

  869
چکیده: 

در این پژوهش، تاثیر افزودن مالتودکسترین به عنوان جایگزین چربی، بر روی ویژگی های فیریکی - شیمیایی و ریزساختاری ماست بدون چربی مورد بررسی قرار گرفت. ماست بدون چربی، از پودر شیر خشک کم چرب بازسازی شده تهیه شد. مالتودکسترین به میزان 1، 2 و 3% (وزنی / وزنی) به شیرهای پایه با 14% ماده خشک اضافه گردید و یک نمونه شاهد فاقد مالتودکسترین نیز تهیه شد. مخلوط حاصله توسط مایه کشت آغازگر ماست، تلقیح و نمونه های ماست حاصله در دمای 5oC نگهداری شدند، سپس آزمون های فیزیکوشیمیایی نظیر pH، اسیدیته قابل تیتراسیون، درصد مواد جامد، آب اندازی، خصوصیات بافت، رنگ و ریز ساختار ماست یک روز پس از تولید انجام گرفت. pH و اسیدیته نمونه ها تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند، اما درصد مواد جامد متناسب با مالتودکسترین اضافه شده به طور معنی داری افزایش یافت. افزودن مالتودکسترین باعث کاهش آب اندازی شد ولی نمونه 1 درصد، آب اندازی بیشتری نسبت به نمونه شاهد داشت. نمونه های حاوی 2 و 3% مالتودکسترین، ریزساختاری متراکم تر و یکنواخت تر داشته، در حالی که تراکم ساختاری تیمار 1% مالتودکسترین از نمونه شاهد کمتر بود. در آنالیز پروفایل بافت، نمونه های حاوی 3% مالتودکسترین و شاهد به ترتیب بیشترین و کمترین سفتی را داشتند. مالتودکسترین تاثیر معنی داری برچسبندگی و صمغیت نمونه ها نداشت ولی پیوستگی نمونه ها را کاهش داد. افزودن مالتودکسترین در هیچ یک از سطوح مورد مصرف، تاثیر معنی داری روی پارامترهای رنگ (L*، a* و b*) نمونه ها نداشت. با توجه به یافته های حاصل از این پژوهش، مالتودکسترین در سطح 3% با کاهش آب اندازی، ایجاد ریزساختاری متراکم و بافتی سفت می تواند به عنوان جایگزین چربی در فرمولاسیون ماست بدون چربی مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 4494

دانلود 869 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2 (نیمه دوم)
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1348
 • دانلود: 

  371
چکیده: 

حلوا ارده یک فرآورده سنتی در ایران و کشورهای خاورمیانه است که از مخلوط کردن ارده (دانه های کنجد بو داده، پوستگیری شده و آسیاب شده) با یک شیرین کننده مناسب نظیر شیره انگور، خرما و عسل بدست می آید. این فرآورده بطور متوسط حاوی 65-57 درصد وزنی روغن است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر جایگزین های چربی شامل نشاسته اصلاح شده (در سه سطح 75/0، 25/1 و 75/1 درصد)، صمغ گوار (در سه سطح 1/0، 15/0 و 2/0 درصد) و صمغ گزانتان (در سه سطح 01/0، 015/0 و 02/0 درصد) بر پایداری امولسیونی و خواص حسی (روغنی بودن، سفتی، پخش شوندگی، چسبندگی، رنگ، احساس دهانی، مزه و پذیرش کلی) مخلوط ارده کم چرب و شیره خرما بوده است. نتایج نشان داد که ثبات امولسیونی تمامی نمونه های حاوی جایگزین های چربی در همه سطوح جایگزینی (بجز صمغ گزانتان در سطح 02/0 درصد جایگزینی) در مقایسه با نمونه شاهد افزایش یافت. همچنین نتایج ارزیابی های حسی توسط داوران نشان داد که نوع و سطح جایگزین های چربی بر بسیاری از ویژگی های حسی نمونه ها تاثیر معنی داری نداشته است (a=%5) اما به طور کلی تمامی جایگزین ها در کل سطوح مورد آزمایش باعث بهبود خواص پخش شوندگی و سفتی نمونه ها نسبت به نمونه شاهد شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1348

دانلود 371 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  41
 • صفحات: 

  31-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  394
 • دانلود: 

  285
چکیده: 

اختلال در سوخت وساز چربی یکی از نقص های موجود در افراد پیش دیابت و زمینة ابتلابه دیابت نوع دو است. هدفاز انجاممطالعةحاضر، بررسی اثر 12 هفته تمرین تداومی و تناوبی شدید بر ظرفیت چربی سوزی بیماران پیش دیابتی بود. تعداد 32 بیمار پیش دیابتی (سن 0/4± 7/38 سال، BMI 4/1 ± 9/26 کیلوگرم بر مترمربع، چربی بدن 5/2± 2/26 درصد و VO2peak 22/0 ± 49/2 لیتر در دقیقه) در چهار گروه کنترل (CON)، تمرین تناوبی شدید (HIT)، تمرین تداومی با شدت FATmax (FAT) و تمرین تداومی با شدت آستانة بی هوازی (IAT) قرار گرفتند. گروه های HIT، FAT و IAT، به مدت 12 هفته و هفته ای چهار جلسه به اجرای تمرین ورزشی (به ترتیب با شدت 90 درصد VO2peakدر هر تناوب، شدت FATmax و شدت آستانة بی هوازی) پرداختند. از آزمون آماری تی همبسته و تحلیل واریانس یک طرفه برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. میزان تأثیر تمرین ورزشی بر حداکثر اکسیداسیون چربی در گروه های FAT، IAT و HIT، به ترتیب 35 درصد، 25 درصد و 26 درصد بود که این تفاوت بین گروه FAT با گروه های IAT و HIT معنا دار بود (P < 0. 05). همچنین، میزان تأثیر تمرین ورزشی بر FATmax در گروه های FAT، IAT و HIT، به ترتیب 33 درصد، 24 درصد و 27 درصد بود که این تفاوت فقط بین گروه های FAT و IAT معنادار بود (P < 0. 05). نتایج پژوهش نشان داد که میزانتغییر اکسیداسیون چربی در سه گروه تمرینی نسبت به قبل از تمرین متفاوت بود. این بدان معنی است که شدت و نوع فعالیت ورزشی ممکن است از عوامل تأثیرگذار بر اکسیداسیون چربی در افراد پیش دیابتی باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 394

دانلود 285 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BHATTACHARYYA S. | BHATTACHARYYA D.K. | DE B.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  102
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  323-328
تعامل: 
 • استنادات: 

  414
 • بازدید: 

  20525
 • دانلود: 

  20479
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20525

دانلود 20479 استناد 414 مرجع 0
نویسندگان: 

VELLA C.A. | KRAVITZ L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  36-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  38647
 • دانلود: 

  27940
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 38647

دانلود 27940 استناد 454 مرجع 0
نویسندگان: 

CZECH M.P.

نشریه: 

MOLECULAR CELL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  695-696
تعامل: 
 • استنادات: 

  460
 • بازدید: 

  16344
 • دانلود: 

  29056
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16344

دانلود 29056 استناد 460 مرجع 0
litScript