نتایج جستجو

6312

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

632

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

AKIN M.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  16636
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16636

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
نویسندگان: 

ASKARI M. | MOSTAGHIM T. | MOSTAGHIM T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  63-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119689
 • دانلود: 

  32680
چکیده: 

In the present study, salep and chitosan hydrocolloid were used as stabilizers and FAT replacer in low-FAT mayonnaise and rheological and physicochemical characteristics were evaluated. FAT has been substituted with 0. 1, 0. 2 and 0. 3% chitosan and 6. 4, 0. 0, 0. 7, 1. 0 and 1. 3% salep. High-FAT mayonnaise sample or control with 67% FAT and without salep and chitosan(FF), mayonnaise with 67% FAT and 0. 4% salep and 0. 2% chitosan(F1), mayonnaise with 48% FAT and 0. 6% salep(F2), mayonnaise with 30% FAT and 1. 3% salep(F3), mayonnaise with 30% FAT and 1% salep and 0. 1% chitosan(F4), mayonnaise with 30% FAT and 0. 7% salep and 0. 2% chitosan(F5) and mayonnaise with 30% FAT and 0. 6% salep and 0. 3% chitosan(F6) were used as treatments of the present study. The results showed that salep and chitosan hydrocolloids could increase the viscosity of low-FAT mayonnaise samples by absorbing water as well as substitution role for FAT to increase the stability of low-FAT mayonnaise. Among the produced samples, F1 and F2 had the most similarity to the control sample. All the samples (both control ad low-FAT samples) did not have significant microbial load and the pH and acidity were at the allowed level. Creamy and phase separation phenomenon was not observed among the samples. Based on the results, it can be concluded that salep and chitosan hydrocolloids are proper substitutes for common high-FAT mayonnaises and can be employed in the formula of low-FAT mayonnaise without changing the qualitative features of the product significantly.

آمار یکساله:  

بازدید 119689

دانلود 32680 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (پیاپی 62)
 • صفحات: 

  15-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1475
 • دانلود: 

  600
چکیده: 

مقدمه: به دلیل تمایل مصرف کنندگان به مصرف غذاهای سالم تر، استفاده از جایگزین های چربی برای توسعه فرمولاسیون های غذایی کم چرب روز به روز در حال افزایش است. هدف از انجام پژوهش پیش رو، بررسی امکان استفاده از صمغ های بومی زدو و بادام به عنوان جایگزین چربی در فرمولاسیون دسرهای لبنی کم چرب می باشد. مواد و روش ها: تأثیر سطوح مختلف صمغ زدو و بادام (1/0، 2/0 و 3/0 درصد وزنی/وزنی) بر رفتار جریانی و ویژگی های حسی دسر لبنی وانیلی کم چرب در مقایسه با نمونه شاهد کم چرب و پرچرب مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: رفتار جریانی نمونه ها با همبستگی بالایی به مدل اوستوالد دویل برازیده شد (99/0<2R). همگی نمونه ها از یک رفتار جریانی رقیق شونده با برش پیروی کردند؛ با این حال، کاهش چربی، منجر به کاهش چشمگیر ویسکوزیته ظاهری، شاخص قوام و افزایش اندیس جریان شد (p<0. 05). حضور صمغ زدو یا بادام در فرمولاسیون دسرهای لبنی کم چرب، باعث نزدیک شدن اندیس جریان به صفر و تقویت رفتار رقیق شوندگی با برش گردید. دسرهای کم چرب حاوی 2/0 % صمغ زدو و یا 3/0 % صمغ بادام، از نقطه نظر پارامترهای رئولوژیک مورد بررسی، تفاوت معنی داری با نمونه شاهد پرچرب نشان ندادند (p≥ 0. 05). نمونه کم چرب حاوی 3/0 % صمغ زدو، علی رغم رفتار رقیق شوندگی با برش قوی تر نسبت به نمونه شاهد پرچرب، به گونه قابل ملاحظه ای کمتر مورد پسند مصرف کنندگان واقع شد (p<0. 05). نتیجه گیری: با استفاده از سطوح 2/0 % صمغ زدو یا 3/0 % صمغ بادام، می توان دسر لبنی کم چربی با ویژگی های رئولوژیک و حسی قابل قبول تولید کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1475

دانلود 600 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  141-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1211
 • دانلود: 

  369
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1211

دانلود 369 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  68-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  166
 • بازدید: 

  294
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

زمینه و هدف: مطالعات ژنتیکی از PPARy به عنوان مولفه ژنتیکی موثر در بروز و شدت دیابت نوع 2 حمایت نموده اند. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر تمرینات مقاومتی بر بیان PPARy در بافت چربی زیرپوستی، مقاومت انسولین، گلوکز و سطوح انسولین سرم در موش های دیابتی نوع 2 انجام گرفت. روش کار: در این مطالعه تجربی-کاربردی 14 سر موش نر ویستار دیابتی شده 10 هفته ای توسط رژیم غذایی پرچرب + STZ به شیوه تصادفی به گروه های ورزش (7=n) و کنترل (7=n) تقسیم شدند. گروه ورزش 6 هفته تمرین مقاومتی را در قالب بالا رفتن از نردبان پله ای (5 روز در هفته) اجرا نموده و گروه کنترل در مداخله تمرینی شرکت ننمودند. بیان نسبی PPARy در بافت چربی زیرپوستی، گلوکز ناشتا و مقاومت انسولین در 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی در دو گروه اندازه گیری شد. از آزمون تی مستقل جهت مقایسه داده ها استفاده شد. تغییرات کمتر از پنج درصد معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: تمرینات مقاومتی به کاهش معنی دار گلوکز ناشتا (001/0>p) و مقاومت به انسولین (001/0>p) در مقایسه با گروه کنترل منجر شد. در مقایسه با گروه کنترل، بیان PPARy در پاسخ به تمرینات مقاومتی به میزان معنی داری افزایش یافت (013/0 = p). تفاوت معنی داری در سطوح انسولین سرم بین 2 گروه مشاهده نشد (184/0 = p). نتیجه گیری: بر پایه شواهد موجود، کاهش مقاومت انسولین و گلوکز ناشتا را می توان به افزایش بیان PPARy در بافت چربی زیرپوستی موش های چاق دیابتی در پاسخ به تمرینات مقاومتی نسبت داد.

آمار یکساله:  

بازدید 294

دانلود 185 استناد 166 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  63
 • صفحات: 

  91-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1106
 • دانلود: 

  494
چکیده: 

پنیر سفید، یکی از انواع رایج و معروف پنیر در منطقه خاورمیانه است. در ایران نیز این نوع پنیر در شکل فراپالایش، ﻣﺼﺮف قابل توجهی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰء اصلی ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ دارد. با اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻣﺼﺮف ﭼﺮﺑﻲ، ﺗﻘﺎﺿﺎ برای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻢ ﭼﺮب از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻨﻴﺮﻫﺎی ﻛﻢ چرب افزایش یافته است. نمونه های پنیر سفید ایرانی فراپالوده در سه غلظت صمغ فارسی (0، 0.1 و 0.2 درصد) و صمغ درخت بادام (0، 0.1 و 0.2 درصد)، در سه سطح چربی (3، 6.5 و 10 درصد) از طریق اندازه گیری ویژگی های فیزیکوشمیایی، حسی و رنگ با استفاده از روش سطح پاسخ ارزیابی گردیدند. تاثیر کاهش چربی و استفاده از دو هیدروکلوئید به کار رفته روی پنیر فراپالوده تولیدی به وسیله نمودارهای سطح پاسخ بررسی گردید و سپس مطلوب ترین نمونه پنیر کم چرب بر اساس مشابهت به نمونه شاهد پرچرب تعیین شد. نتایج حاصل از بهینه سازی حاکی از آن بود که با استفاده از غلظت 0.2 درصد صمغ فارسی و 0.14 درصد صمغ بادام و 10 درصد چربی در فرمولاسیون پنیر سفید ایرانی فراپالوده می توان پنیری کم چرب با ویژگی های فیزیکوشیمیایی، حسی و رنگ مطلوب تولید نمود. همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد که با به کارگیری هیدروکلوئیدهای بومی به عنوان جایگزین چربی در فرمولاسیون پنیر کم چرب می توان معایب مربوط به کاهش چربی را در این محصول بهبود بخشید.

آمار یکساله:  

بازدید 1106

دانلود 494 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  43
 • صفحات: 

  55-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  574
 • بازدید: 

  454
 • دانلود: 

  307
چکیده: 

هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید با مکمل سازی زردچوبه بر چربی احشایی، چربی زیرپوستی شکمی و مقاومت انسولین در زنان چاق بود. تعداد 30 زن چاق با دامنه سنی 20 تا 25 سال درقالب یک طرح نیمه تجربی با پیش آزمون-پس آزمون، به صورت هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه همگن 15 نفری تمرین تناوبی شدید-مکمل زردچوبه (سه میلی گرم کورکومین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در یک روز) و گروه تمرین تناوبی شدید-دارونما تقسیم شدند. دوره آماده سازی به مدت سه هفته و تمرین تناوبی شدید به مدت شش هفته و چهار جلسه در هفته انجام شد. نمونه های خونی در دو مرحله؛ یعنی قبل از شروع دوره تمرینی و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی در فاز فولیکولی گرفته شدند. چربی شکمی با دستگاه اولتراسونوگرافی اندازه گیری شد و انسولین و گلوکز سرمی به ترتیب به روش ایمونواسی آنزیمی و فتومتری اندازه گیری شدند. داده ها در سطح معنا داری P < 0. 05 تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که در هر دو گروه، چربی شکمی و مقاومت انسولین به طور معنتاداری کاهش یافتند. در مقادیر چربی احشایی و چربی شکمی دو گروه تفاوت معنا دار وجود داشت. این مقادیر در گروه تمرین-زردچوبه کمتر بود. تمرین های تناوبی شدید با مکمل زردچوبه احتمالا می توانند مقاومت انسولین و چربی شکمی (چربی احشایی و چربی زیرپوستی) را کاهش دهند. به نظر می رسد که تمرین تناوبی شدید و زردچوبه در مقایسه با تمرین تناوبی شدید در کاهش چربی شکمی موثرتر بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 454

دانلود 307 استناد 574 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  95-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  573
 • بازدید: 

  956
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به مضرات روغن از لحاظ تغذیه ای و جذب بالای روغن در محصولات سرخ شده، کاهش میزان روغن ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش امکان سنجی تولید چیپس کیوی کم چرب بر پایه ژل آلوورا و تاثیر روش های مختلف پیش تیمار (آبگیری اسمزی و اسمز- فراصوت) بر روی کاهش جذب روغن محصول مطالعه شد.مواد و روشها: جهت تولید چیپس کیوی کم چرب، تاثیر نوع پوشش (صمغ کربوکسی متیل سلولز و ژل حاصل از گیاه آلوورا) و پیش تیمار (آبگیری اسمزی و فراصوت) بر روی پروفایل انتقال جرم چیپس کیوی سرخ شده مورد بررسی قرار گرفت. آزمون های کیفی انجام شده بر روی نمونه شامل مقدار رطوبت، جذب روغن، راندمان سرخ کردن، درصد پوشش دهی و اتلاف آب طی سرخ کردن می باشد.یافته ها: نتایج نشان داد که پیش تیمار آبگیری اسمزی توانست میزان جذب روغن چیپس کیوی را نسبت به نمونه شاهد و پیش تیمار شده با اسمز-فراصوت کاهش دهد. نتایج بهینه سازی فرآیند تولید چیپس کیوی نشان داد که چیپس کیوی تهیه شده با پیش فرآیند آبگیری اسمزی و پوشش دهی شده با محلول 1%(w/v) کربوکسی متیل سلولز در ژل آلوورا به عنوان بهترین تیمار جهت تولید چیپس کیوی کم چرب معرفی گردید.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که ژل آلوورا به عنوان یک ترکیب هیدروکلوئیدی، توانست جذب روغن را کاهش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 956

دانلود 242 استناد 573 مرجع 24
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  149-153
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2132
 • دانلود: 

  303
چکیده: 

هدف: تاکنون نقش میزان ترکیبات اصلی شیر بر مقاومت لیستر یا مونوسیتوژنز در برابر امواج مایکروویو مشخص نشده است. با توجه به استفاده روزافزون از اجاقهای میکروویو خانگی برای سالم سازی شیر، در تحقیق حاضر اثر مقادیر مختلف اسیدیته، چربی و ماده خشک بدون چربی شیر بر بقای بیوتیپ 4b این باکتری در برابر امواج مایکروویو بررسی شده است.طرح: مطالعه تجربی.روش: در این تحقیق حدود 107× 5/1 واحد تشکیل دهنده کلنی در میلی لیتر باکتری به نمونه های شیر حاوی مقادیر مختلف ماده خشک بدون چربی (5/7 و 5/8 درصد)، چربی (5/2، 0/3 و 5/3 درصد) و اسیدیته (6/1، 7/1 و 8/1 گرم در لیتر) اضافه شده و نمونه ها در حجم های 50 میلی لیتری در زمانهای صفر، 10، 20، 23، 26، 29، 32، 35 و 40 ثانیه در معرض امواج مایکروویو قرار گرفتند. بلافاصله پس از پرتودهی، از نمونه ها رقت های متوالی تهیه و تعداد باکتری های زنده با روش شمارش صفحه ای استاندارد در محیط آگار اختصاصی لیستریا شمارش گردید.تجزیه و تحلیل آماری: تاثیر مقادیر مختلف ماده خشک بدون چربی، چربی و اسیدیته شیر بر بقای باکتری در برابر امواج مایکروویو بوسیله آزمون آماری ANOVA Repeated Measures و آزمون تعقیبی Duncan مقایسه شد.نتایج: تعداد باکتری در مدت 35 ثانیه و کمتر از حدود 107×5/1 واحد تشکیل دهنده کلنی در میلی لیتر به صفر کاهش یافت. تاثیر مدت زمان پرتودهی درسیر نزولی تعداد باکتری معنی دار بود (P<0/01). روند کاهش تعداد باکتری در شیر حاوی 5/8 درصد ماده خشک بدون چربی به طور معنی داری سریعتر از شیرهای حاوی 5/7 درصد ماده خشک بدون چربی بود (P<0/01). روند کاهش تعداد باکتری در شیرهای حاوی 0/3 و 5/2 درصد چربی بود (P<0/01). افزایش اسیدیته شیر سرعت کم شدن تعداد باکتری را کاهش داد (P<0/01).نتیجه گیری: برعکس حرارت دهی مستقیم مواد غذایی که در آن با افزایش چربی و ماده خشک غذا مقاومت حرارتی لیستر یا مونوسیتوژنز افزایش می یابد، نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که در حرارت دهی با میکروویو، افزایش چربی و ماده خشک بدون چربی شیر، مقاومت حرارتی باکتری را کاهش می دهد. PH بعضی غذاها و محیط کشت در دامنه 5/5 تا 0/7 تاثیری در اثر تخریبی مایکروویو بر لیستر یا مونوسیتوژنز ندارد، اما اثر تخریبی امواج مایکروویو در شیر از این اصل پیروی نمی کند، به طوری که با افزایش اسیدیته، اثر تخریبی امواج مایکروویو کاهش می یابد که احتمالا به دلیل افزایش محتوای یونی شیر و کاهش عمق نفوذ امواج می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2132

دانلود 303 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  352-359
تعامل: 
 • استنادات: 

  427
 • بازدید: 

  7619
 • دانلود: 

  22819
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7619

دانلود 22819 استناد 427 مرجع 0
litScript