نتایج جستجو

80

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  40 (ب)
 • صفحات: 

  257-264
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2202
 • دانلود: 

  357
چکیده: 

بیماری آتشک گلابی با عامل Erwinia amylovora یکی از بیماری های خطرناک درختان میوه دانه دار در بسیاری از مناطق دنیا می باشد که موجب نکروز شدن بافت های میزبان می گردد. این باکتری یک نکروژن تدریجی است که می تواند به تدریج با گسترش خود موجب تخریب تمام بافت های گیاه میزبان شود. در این بررسی طی بازدیدهای مکرر از مناطق کشت گلابی آستانه اشرفیه، لاهیجان و کیاشهر در استان گیلان از درختان آلوده به آتشک گلابی نمونه برداری به عمل آمد. علایم بیماری روی درختان گلابی آلوده به صورت نکروز سرشاخه ها همراه با ترشحات صمغ در بافت های آلوده بود. جهت جداسازی عوامل بیماری زای باکتریایی تعدادی از بافت های آلوده، شاخه، تنه و جوانه ها پس از شستشو و ضدعفونی سطحی با هیپوکلریت سدیم 5%، و شستشوی مجدد با آب مقطر سترون در آب پپتونه له شدند. سپس 100 میکرولیتر از عصاره روی محیط های کشت روی محیط آگار مغذی سوکروز دار حاوی آنتی بیوتیک سیکلوهگزامید (50 میکروگرم در میلی لیتر) با یک میله شیشه ای خمیده پخش گردید بعد از سه تا پنج روز کلنی های سفید مایل به کرم کمرنگ انتخاب و روی محیط های کشت مذکور خالص شدند. جدایه های باکتری به دست آمده به صورت میله ای شکل، گرم منفی و بی هوازی اختیاری بودند. جدایه ها روی محیط کشت های غنی از سوکروز تولید لوان نموده، ولی قادر به تولید رنگدانه فلورسنت در محیط KB نبودند. تمام جدایه های مورد بررسی در توتون و شمعدانی فوق حساسیت ایجاد کردند. باکتری های جداشده اکسیداز، نیترات، اوره آز و ایندول منفی بوده و قادر به لهانیدن برش های سیب زمینی، تولید گاز H2S و هم چنین رشد در دمای 36oC نبودند. به علاوه جدایه ها قادر به استفاده از سیترات، استوئین، سوربیتول و تری هالوز بوده و آزمون ژلاتین آنها نیز مثبت بود. بر اساس مجموع خصوصیات مرفولوژیکی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی و تکثیر یک قطعه 937 جفت بازی از DNA با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلی مرآز (PCR) به کمک آغازگرهای اختصاصی Ea1 و Ea2 جدایه های مذکور به عنوان Erwinia amylovora شناسایی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 2202

دانلود 357 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  27-1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  826
 • دانلود: 

  225
چکیده: 

Golden delicious  به عنوان شاهد، به باکتری Erwinia amylovora (Burrill.) Winslow et al. عامل بیماری آتشک گلابی بررسی شد. سویه های باکتری عامل آتشک از باغ های درختان میوه دانه دار مناطق ارومیه، کرج، مشهد، زنجان، شاهرود، قزوین و سنندج جمع آوری و با آزمون های فنوتیپی و مولکولی شناسایی شدند. مخلوط هفت سویه بیماریزا از مناطق مختلف به عنوان مایه باکتری به کار برده شد. ارزیابی مقاومت ژنوتیپ ها با تزریق سرشاخه نهال های یکساله پیوندی بر روی پایه M26 در شرایط گلخانه انجام و شدت بلایت شش هفته پس از مایه زنی تعیین شد. بر اساس نتایج این پژوهش، 5% ارقام و ژنوتیپ های مقاوم (ارقام موروتی، قرمز تابستانه و سفید و قرمز)، 17% نیمه مقاوم، 18% نیمه حساس، 28% حساس و 32 % بسیار حساس بودند. با توجه به این یافته ها می توان نتیجه گرفت که ژرم پلاسم سیب بومی ایران نسبت به بیماری آتشک نسبتا حساس است.

آمار یکساله:  

بازدید 826

دانلود 225 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Arab Maliha | Azari Ania Ahani

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1331-1338
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5354
 • دانلود: 

  4501
چکیده: 

Fire blight, caused by Erwinia amylovora, is one of the most important diseases of fruit trees worldwide. The aim of this study was to isolate and identify rhizospheric and endophytic bacteria with antagonistic activity against Erwinia amylovora in apple and pear orchards around Gorgan, Golestan province. Root, leaf and rhizospheric soil samples were cultured on nutrient agar medium and after incubation morphological features of the appeared colonies were examined. The antagonistic activity of the isolates was determined by well diffusion agar. Chloroform test was used to evaluate the production of antimicrobial agent by antagonist isolates and catalase and protease sensitivity tests were used to determine its nature. The thermal stability of the antimicrobial agent and the effect of pH on its inhibitory activity were also evaluated. Isolates with more antagonistic activity were identified based on 16S rRNA sequencing. Fourteen isolates produced antimicrobial substance with antagonistic activity, which had a nature other than hydrogen peroxide. The antimicrobial agents from 8 isolates were proteinaceous in nature. The inhibitory activity of cell-free supernatant of these isolates was inactivated at 100 ° C and had the best effect at neutral pH. The isolates identified by molecular method had a more than 90% similarity to Bacillus subtilis strain B-12, Bacillus subtilis strain YL-3, Paenibacillus polymyxa strain DST34, Pantua aglomrans strain ACBP1 strain. In the present study, bacteria with antagonistic activity against E. amylovora were isolated from rhizosphere and endophyte, but to better judge their performance, more tests are needed in different conditions.

آمار یکساله:  

بازدید 5354

دانلود 4501 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  831
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

از اواخر فروردین سال 1385 تا شهریور سال 1386 باغات میوه مناطق مختلف شیراز مورد بازدید قرار گرفتند و از درختان سیب، به و گلابی دارای علایم سوختگی آتشی نمونه برداری شد. تعداد چهل و هفت جدایه باکتری با استفاده از محیط کشت های آگار غذایی از بافت های آلوده جدا و بر اساس آزمون های استاندارد باکتری شناسی به عنوان  Erwinia amylovoraتشخیص داده شدند. جدایه ها از نظر خصوصیات فنوتیپی، بیماری زایی، اندازه قطعاتDNA  تکثیر شده در حضور آغازگر اختصاصی A/B در واکنش زنجیره ای پلی مراز  (PCR)و تنوع نقوش حاصل از محصولات واکنش rep-PCR با سه آغازگر REP،ERIC  و  BOXمورد مقایسه قرار گرفتند. کلیه جدایه ها گرم منفی، اکسیداز منفی، کاتالاز مثبت و بی هوازی اختیاری بودند. روی محیط کشت آگار غذایی پرگنه های براق، گرد، محدب و کرم رنگ و روی محیط CCT پرگنه های آبی کم رنگ، براق با حاشیه مشخص ایجاد کردند. جدایه ها قادر به ایجاد واکنش فوق حساسیت در توتون، تولید لوان، ذوب ژلاتین، تولید استوئین و تولید مواد احیاکننده از ساکاروز بودند ولی هیچ یک از جدایه ها قادر به تولید رنگدانه فلورسنت روی محیط کشت YDC، هیدرولیز توئین، هیدرولیز ژلاتین، تولید لستیناز، رشد در 39 درجه سلسیوس و تولید اوره آز نبودند. اکثر جدایه ها در آزمون تصاعد گاز از گلوکز واکنش مثبت نشان دادند. در مایه زنی روی نهال های سیب، به و گلابی علایم خشکیدگی در برگ ها و سرعصایی شدن دم برگ ها پس از سه هفته ایجاد شد و در مایه زنی میوه های نارس گلابی لکه های قهوه ای تا سیاه در اطراف ناحیه مایه زنی شده ایجاد گردید. در آزمون PCR، تمام جدایه ها که بر اساس آزمون های باکتری شناسی و بیماری زایی به عنوان E. amylovora تشخیص داده شده بودند با جفت آغازگر اختصاصی A/B قطعه قابل انتظار 1000 جفت بازی را تولید کردند. در واکنش rep-PCR یازده جدایه نماینده که بر اساس آزمون های باکتری شناسی، بیماری زایی و واکنش زنجیره ای پلی مراز به عنوان  E. amylovoraتشخیص داده شده بودند قطعات متفاوتی از لحاظ اندازه تولید کردند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان دهنده همگن بودن جدایه های این باکتری از میزبان های مختلف می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 831

دانلود 202 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  745-754
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  655
 • دانلود: 

  190
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 655

دانلود 190 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1701
 • دانلود: 

  526
کلیدواژه: 
چکیده: 

استفاده از اسانس های گیاهی بعنوان آفت کش یا قارچ کش ایمن تر از سموم شیمیایی مورد استفاده در این زمینه است، اما نیاز به تهیه مقادیر زیاد گیاه برای تهیه اسانس مشکلاتی به همراه دارد. بنابراین ترکیبات موثر بر روی آفات و قارچ ها و ساخت مصنوعی آنها می تواند مشکل تهیه اسانس بصورت طبیعی را برطرف نماید. اثر ضد باکتریایی اسانس های آویشن و مرزه و همچنین اجزای اصلی آنها با استفاده از روش پخش بر روی صفحه مشخص شد. این اسانس ها از رشد باکتری اروینیا آمیلوورا (عامل اصلی آتشک گلابی) جلوگیری کردند. با استفاده از کروماتوگرافی ستونی تهیه ای (ستون سیلیکاژل) اجزای اصلی هر یک از اسانس ها از یکدیگر جدا شده و تمامی اجزا برروی باکتری اثر داده شدند، اجزای موثر با کمک کروماتوگرافی گازی - طیف سنج جرمی شناسایی شدند. پس از این مرحله استانداردهای خالص خریداری شدند و با اثر بر روی باکتری صحت آزمایش را تایید کردند. این تحقیق نشان داد که کارواکرول که قسمت اصلی اسانس مرزه است خاصیت ضدباکتریایی قوی دارد و همچنین در اسانس آویشن تیمول و کارواکرول اجزای اصلی اسانس را تشکیل می دادند و به خوبی از رشد باکتری اروینیا آمیلوورا در شرایط آزمایشگاه جلوگیری کردند.

آمار یکساله:  

بازدید 1701

دانلود 526 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  4 (پیاپی 188)
 • صفحات: 

  471-474
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  757
 • دانلود: 

  257
چکیده: 

بیماری آتشک با عامل Erwinia amylovora یکی از مهم ترین و مخرب ترین بیماری های خانواده گل سرخیان است. روش هایی که با سرعت و حساسیت زیاد پاتوژن را ردیابی می کنند ابزار مهمی در کنترل بیماری هستند. در این تحقیق حساسیت و دقت چهار روش تشخیصی مختلف بدون غنی سازی و به همراه غنی سازی مقایسه و ارزیابی گردید. روش کشت روی محیط نیمه انتخابی CCT تا 1 CFU/ml باکتری E. amylovora را از عصاره گیاه آلوده تشخیص داد اما قادر به ردیابی آلودگی پنهان نبود. با استفاده از غنی سازی تشخیص و ردیابی باکتری در آلودگی های پنهان امکانپذیر شد. روشLateral flow immuno Chromatography  غلظت 105 CFU/ml باکتری در عصاره گیاه آلوده را شناسایی نمود، ولی پس از غنی سازی علاوه بر توان ردیابی باکتری در شرایط آلودگی پنهان، دقت تشخیص این آزمون صد هزار برابر یعنی تا 1 CFU/ml افزایش پیدا کرد. روش PCR معمول و PCR آشیانه ای با استفاده از آغازگرهای اختصاصی با موفقیت قادر به ردیابی آلودگی پنهان و جمعیت های پایین باکتری در حد1 CFU/ml  باکتری در عصاره گیاهی با غنی سازی و بدون غنی سازی شد. غنی سازی تاثیری در افزایش دقت این آزمون مولکولی نداشت هرچند که در ردیابی سلول های زنده باکتری بسیار موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 757

دانلود 257 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  337
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

باکتری گرم منفی Erwinia amylovora عامل بیماری آتشک، یکی از مهم ترین بیماری های درختان دانه دار به شمار می رود. هدف این مطالعه ایجاد بانک جهش یافته های ترانسپوزونی در باکتری E. amylovora به منظور شناسایی ژن های دخیل در بیماریزایی باکتری بود. از ترانسپوزون mini-Tn5 lacZ1 برای ایجاد کتابخانه جهش زایی ترانسپوزونی در استرین بومی E. amylovora استفاده شد. از بین 1500 پرگنه جهش یافته، دو پرگنه که دارای قدرت بیماریزایی کمتری بر روی میوه های گلابی نارس بودند انتخاب شدند. نتایج تعیین توالی DNA جهش یافته های منتخب نشان دهنده وقوع الحاق ترانسپوزون در یک ژن از خانواده تنظیم کننده بیانی araC و یک ژن از گروه non-ribosomal peptide synthetase (NRPS) بود. این تحقیق نشان دهنده تأثیر ژن تنظیم کننده بیانی araC و ژن NRPS در بیماریزایی باکتری E. amylovora می باشد. بررسی های بیشتری برای پی بردن به نقش این دو ژن در فیزیولوژی و پر آزاری باکتری E. amylovora مورد نیاز است.

آمار یکساله:  

بازدید 337

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

امتی فرخنده | ذاکر مسعود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  57-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  529
 • دانلود: 

  356
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 529

دانلود 356 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پیاپی 33)
 • صفحات: 

  177-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  597
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 597

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
litScript