نتایج جستجو

59

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  4 (پیاپی 45)
 • صفحات: 

  709-719
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  856
 • دانلود: 

  255
چکیده: 

ارمک ها (ریش بز) یا افدراها از جمله گونه های بومی رویشگاه ایران و تورانی هستند که تاکنون ویژگی های آناتومیکی و فیزیکی آن ها مورد مطالعه قرار نگرفته است. بدین منظور چوب تنه سه گونه ارمک میانه (Ephedra intermedia)، ارمک ریش بز (Ephedra major) و ارمک بیابانی یا ارمک آسیای مرکزی (Ephedra strobilaceae Bge.) از مناطق کویری استان یزد جمع آوری و ویژگی های آناتومیکی و فیزیکی آن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که سه گونه از افدراهای ایران نظیر سایر گونه های افدراهای جهان از سه جزء آناتومیکی: آوند، تراکئید و فیبر برخوردارند و روی دیواره بعضی از آوندها پونکتواسیون های بزرگ شبیه پونکتواسیون های تراکئیدی وجود دارد که حد واسط بودن بازدانگان و نهاندانگان که توسط دیگر محققان پیشنهاد شده است را قوت می بخشد. از مهمترین ویژگی های آناتومیکی افدراهای ایران می توان به دوایر رویشی واضح و دندانه دار، اشعه های چوبی بلند و بسیار ناهمگن و دریچه های آوندی مشبک آن ها اشاره کرد. البته بین سه گونه از افدراهای ایران تفاوت آناتومیکی که موجب شود تا سه گونه از یکدیگر مورد شناسایی قرار گیرند مشاهده شد. میانگین ویژگی های فیزیکی (دانسیته های خشک و تر، هم کشیدگی و واکشیدگی) چوب افدراهای با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشته ولی میانگین هم کشیدگی و واکشیدگی در جهت شعاعی نسبت به جهت مماسی بیشتر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 856

دانلود 255 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  195-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  740
 • دانلود: 

  338
چکیده: 

گونه گیاهی Ephedra strobilacea گونه ای ارزشمند از نظر علوفه ای و حفاظت آب و خاک بوده و در داروسازی نیز کاربرد فراوانی دارد. در این پژوهش رویشگاه بالقوه این گونه گیاهی در مراتع پشتکوه استان یزد با استفاده از روش Maxent مدلسازی شد و مهمترین عوامل موثر بر پراکنش این گونه و دامنه اکولوژیک پتانسیل آنها معرفی گردید. بدین منظور اطلاعات مربوط به نقاط حضور گونه با پیمایش صحرایی، اطلاعات مربوط به متغیرهای خاکی با استفاده از روش های زمین آماری، اطلاعات توپوگرافی از مدل رقومی ارتفاع منطقه و اطلاعات اقلیمی از نقشه های موجود تهیه شدند. آماده سازی لایه ها با استفاده از نرم افزارهای +GS و ARC GIS انجام شد. در ابتدا همبستگی بین متغیرهای محیطی مورد بررسی قرار گرفت و 24 متغیر محیطی برای ورود به مدل مناسب تشخیص داده شده و وارد نرم افزار Maxent3.3 شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که گونه E. strobilacea گونه ای گچ دوست می باشد زیرا که مهمترین شاخص تأثیرگذار در ترجیح رویشگاه این گونه گچ عمق دوم ( از 35 تا 40 درصد) می باشد. متغیرهای بعدی تأثیرگذار در حضور این گونه متغیرهای گچ عمق اول (35-5 درصد)، آهک عمق اول و دوم (45-5 درصد) و شن عمق اول و دوم (90-45 درصد)، کلسیم عمق اول ( 5 نا 40 درصد) و هدایت الکتریکی خاک کمتر از 10 دسی زیمنس بر متر می باشند. همچنین بیشترین احتمال استقرار و پراکنش این گیاه در اراضی کم شیب (کمتر از 10 درصد) است. دقت و توانایی مدل پیش بینی برای این گونه بر اساس مقدار سطح زیر منحنی (AUC) 0.98 خوب ارزیابی شد. ضریب کاپای حاصل از مقایسه نقشه های پیش بینی و واقعی نیز مقدار 0.88 به دست آمد که در سطح بسیار خوب می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 740

دانلود 338 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  99-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4767
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

افدرا متعلق به رده کلامیدوسپرم و تیره افدراسه است. دارای بیش از 44 گونه در جهان و 10 گونه و واریته در ایران و سه گونه E.strobilacea، E.intermedia و E.procera در منطقه بیارجمند می باشد. برای بررسی عوامل بوم شناختی موثر بر گیاه افدرا، ابتدا نقشه پوشش گیاهی منطقه از طریق پیمایش صحرایی تکمیل شد که سه تیپ افدرا، افدرا - درمنه و درمنه - افدرا از یکدیگر تفکیک گردید. در هر تیپ گیاهی پارامترهای تراکم، درصد پوشش تاجی، تولید، درصد سنگ و سنگریزه، خاک لخت و لاشبرگ اندازه گیری شد. به منظور تعیین اثر بارندگی بر میزان تولید، تولید افدرا در دو سال متوالی با استفاده از روش قطع و توزین اندازه گیری شد. برای مطالعات خاک اقدام به نمونه برداری در تیپهای گیاهی گردید. همچنین ترکیب شیمیایی افدرا در مراحل مختلف فنولوژیکی مشخص شد.بر اساس نتایج بدست آمده افدرا به دو روش ریزوم و بذر تکثیر می یابد. دارای دو نوع سیستم ریشه افقی و عمودی می باشد و دارای میزان تولید قابل ملاحظه است و برای حفاظت خاک حایز اهمیت است. تولید سالیانه آن رابطه مستقیمی با بارندگی دارد و برای مقاومت در برابر خشکی رشد رویشی و زایشی خود را محدود می کند. ساقه و گل گیاه برای گوسفند و بز بالغ مسموم کننده نیست، ولی میوه آن موجب مسمومیت گوسفند، بز، بره و بزغاله ها می شود. میزان سمیت افدرا در مراحل مختلف رشد تغییر می کند و بهترین زمان چرای آن پاییز و زمستان می باشد. خوشخوراکی افدرا متوسط است. میزان چربی گیاه در گونه E. intermedia برابر 4.45 درصد و در گونه E. strobilacea 5.6 درصد بوده و میزان پروتئین این دو گونه به ترتیب 5.34 و 3.91 درصد بود. در منطقه مورد مطالعه رابطه بسیار معنی داری )در سطح (%99 بین ارتفاع، پوشش تاجی و تولید افدرا وجود داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 4767

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  745
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

دانه گرده 9 گونه از جنس افدرا بوسیله میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) برای اولین بار در ایران مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از:E. foliata Boiss., Ephedra strobilacea Bge, E. intermedia Schrenk & C.A.Mey: E. laristanica Assadi; E.sarcocarpa Aitch. & Hems; E. procera Fish. & C.A.Mey; E. major Host E. pachyclada Boiss; E. brevifoliata Ghahreman. تفاوت های مشخصی از نظر تزیینات سطح دانه گرده از قبیل تیغه ها، نوع شیارها و خطوط شفاف کف شیارها در بین گونه های مطالعه شده بخصوص با گونه E.strobilacea مشاهده شد. نتایج بدست آمده، بیشترین شباهت را بین دو گونه E. major و E. procera  و دو گونه E. foliata و E. brevifoliata و نیز بیشترین تفاوت را در گونه E. strobilacea نسبت به بقیه گونه ها نشان داد. این مطالعه و بررسی های تشریحی انجام شده (ارشادی 1382)، گروه بندی اسدی (1376) مبنی بر مترادف بودن گونه E.major  با E. procera و E. foliata با E. brevifoliata را که براساس مطالعات ریخت شناسی می باشد. تایید می نماید. ریخت شناسی دانه گرده گونه های E.laristanica, E.strobilacea, E. brevifoliata, E. sarcocarpa توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره برای اولین بار در جهان گزارش می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 745

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3 (پی آیند 76) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  136-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1163
 • دانلود: 

  300
چکیده: 

این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین حضور گونه های گیاهی با عوامل محیطی د ر مراتع پشتکوه استان یزد انجام شد . بعد از تهیه نقشه پوشش گیاهی د ر منطقه معرف هر تیپ رویشی به روش تصاد فی- سیستماتیک نمونه برد اری صورت گرفت. اند ازه پلات های نمونه برد اری با توجه به نوع و پراکنش گونه های گیاهی به روش حد اقل سطح تعیین گرد ید . با توجه به همگن بود ن تغییرات پوشش گیاهی و عوامل محیطی جمعا د ر 10 پلات نمونه برد اری از عوامل محیطی و پوشش گیاهی انجام شد . د ر د اخل پلات ها، فهرست گیاهان موجود ، د رصد تاج پوشش و تعد اد گیاهان تعیین گرد ید . همچنین د ر د اخل هر پلات، پروفیل حفر شد که با توجه به مرز تفکیک افق ها د ر منطقه و نوع گیاهان موجود از د و عمق 0-30 و 30-60 سانتی متر نمونه خاک برد اشت شد و خصوصیات د رصد رس، سیلت، ماسه، آهک، گچ، اسید یته، هد ایت الکتریکی، سد یم، کلسیم، منیزیم، کلرید ، کربنات، بی کربنات و سولفات اند ازه گیری گرد ید . به علاوه ویژگی های محیطی هر سایت نمونه برد اری نظیر ارتفاع از سطح د ریا، شیب و جهت نیز ثبت شد . به منظور تعیین رابطه بین حضور گونه های گیاهی از رگرسیون لجستیک استفاد ه شد . نتایج نشان د اد که مهمترین خصوصیات خاک موثر د ر تفکیک تیپ های رویشی منطقه مورد مطالعه، آهک، سنگریزه، رطوبت اشباع، گچ و هد ایت الکتریکی است. با توجه به روابط بد ست آمد ه حضور گونه Artemisia sieberi با هد ایت الکتریکی عمق د وم رابطه معکوس د ارد . از خصوصیات خاک که د ر ظهور گونه Dorema ammoniacum نقش د ارند ، رطوبت اشباع عمق د وم و د رصد سنگریزه و آهک عمق اول هستند ، بطوری که حضور گونه مذکور با این خصوصیات رابطه معکوس د ارد . همچنین حضور گونه های Ephedra strobilacea-Zygophyllum eurypterum با د رصد گچ عمق د وم رابطه مستقیم د ارد .

آمار یکساله:  

بازدید 1163

دانلود 300 استناد 2 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  166-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1263
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

ارزش تغذیه ای گیاه افدرا (Ephedra intermedia) به صورت تعیین ترکیبات شیمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای و تولید گاز به صورت آزمایشگاهی با استفاده از سه راس گوسفند بالغ بلوچی دارای فیستولای دائمی شکمبه ای تعیین شد. نمونه آزمایشی در اواخر فصل بهار در مراتع طبیعی شمال خراسان رضوی جمع آوری گردید. تولید گاز و خصوصیات تجزیه پذیری ماده خشک در ساعات متوالی صفر، 2، 4، 6، 8، 12، 24، 36، 48، 72 و 96 اندازه گیری شد. بررسی ترکیبات شیمیایی نشان داد که این گیاه به ترتیب محتوی 91.9، 9.2، 60.7، 30.8، 8.1، 3.3 و 18.6 درصد ماده آلی، پروتئین خام، فیبر نامحلول در شوینده خنثی، فیبر نامحلول در شوینده اسیدی، خاکستر، چربی خام و کربوهیدرات های غیرفیبری بود. فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک شامل بخش سریع تجزیه (a)، بخش کند تجزیه (b) و ثابت نرخ تجزیه (c) به ترتیب برابر با 20.16 درصد، 42.06 درصد و 0.07 درصد در ساعت بود. همچنین، فراسنجه های تولید و نرخ تولید گاز، ماده آلی قابل هضم و انرژی قابل متابولیسم نمونه آزمایشی به ترتیب برابر با 65.22 میلی لیتر به ازای گرم ماده خشک، 0.043 میلی لیتر در ساعت، 27.42 گرم در 100 گرم ماده خشک و 4.18 مگاژول در کیلوگرم ماده خشک تعیین شد. مقدار کل ترکیبات فنولی و تانن گیاه برابر 2.93 و 0.97 درصد بود. نتایج این آزمایش به طور کلی نشان می دهد گیاه افدرا به کندی در شکمبه تخمیر می شود که می تواند ناشی از وجود تانن و مواد فنولی در این گیاه باشد. چنین خصوصیاتی در گیاهان مراتع طبیعی می تواند به حفظ و احیا مراتع در معرض تخریب کمک کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1263

دانلود 129 استناد 0 مرجع 1
strs
نویسندگان: 

ZARE CHAHOUKI M.A. | ZARE CHAHOUKI A.

نشریه: 

DESERT (BIABAN)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  151-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71222
 • دانلود: 

  13277
چکیده: 

The aim of this research was to study the relationships between presence of plant species and environmental factors in Garizat rangelands of Yazd province and providing their predictive habitat models. After delimitation of the study area, sampling was performed using randomized-systematic method. Accordingly, vegetation data including presence and cover percentage were determined in each quadrate. The topographic conditions were recorded in plot locations. Soil samples were taken at depths of 0-30 and 30-80 cm in each plot. The measured soil variables included texture, lime, saturation moisture, gypsum, acidity (pH), ECe and soluble inos (Na+, K+, Mg2+, Cl-, Co3 2-, HCo3-and So4 2-). Logistic regression technique was used to analyze the collected data. The results showed that the vegetation distribution is mainly related to soil characteristics such as texture, gravel, EC, gypsum, lime and OM. The presence ofArtemisia sieberi- Zygophyllum eurypterum has relation with gravel, lime, available water and pH. Ephedra strobilaceae-Zygophyllum eurypterumhas positive relation with gypsum. Rheum ribes-Artemisia sieberi has relation with clay and OM.Cornulaca monacantha has also relation with elevation above sea, gravel and gypsum. The presence ofSeidlitzia rosmarinus has relation with lime. Electrical conductivity is the most factors effect on presence of Tamarix ramosissima.

آمار یکساله:  

بازدید 71222

دانلود 13277 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

IBRAGIC S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  21-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  453
 • بازدید: 

  15565
 • دانلود: 

  27569
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15565

دانلود 27569 استناد 453 مرجع 0
نشریه: 

مرتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  237-249
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1088
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

هدف از این تحقیق بررسی شرایط رویشگاهی گونه افدرا E. intermedia به عنوان گیاهی دارویی و موثر در حفاظت آب و خاک در بخشی از حوزه آبخیز دامغان است. ابتدا محدوده مورد مطالعه بر روی نقشه توپوگرافی مشخص گردید. سپس با بازدیدهای صحرایی منطقه، سه تیپ گیاهی که در آنها گونه افدرا، گونه غالب بود، شناسایی شد. سپس محدوده تیپ های شناسایی شده بر روی نقشه توپوگرافی منتقل و شیب جهت و ارتفاع هر تیپ مشخص گردید همچنین با استفاده از نقشه زمین شناسی، جنس سنگ در تیپ های مورد مطالعه مشخص گردید. در هر یک از این تیپ ها نمونه برداری در 10 پلات 1×1 متر مربعی به روش تصادفی - سیستماتیک انجام شد. در داخل پلاتها، لیست گونه های گیاهی موجود و درصد پوشش تاجی هر یک از گونه ها و در نهایت رخساره ژئومرفولوژی مشخص گردید. در داخل پلاتها، به صورت یکی در میان در پای گیاه پروفیل حفر گردید و از عمق 0-50 سانتی متری خاک (متوسط عمق ریشه دوانی) نمونه برداری انجام شد. در نمونه های خاک خصوصیات بافت، درصد آهک، درصد گچ، درصد ماده آلی، اسیدیته، هدایت الکتریکی، نسبت جذب سدیم و درصد سدیم تبادلی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که آزمون F برای خصوصیات اسیدیته، نسبت جذب سدیم، میزان گچ خاک و ارتفاع از سطح دریا، در سطح یک درصد و برای شیب، هدایت الکتریکی و درصد سدیم تبادلی در سطح پنج درصد معنی داراست. نتایج کلی تحقیق نشان داد که با توجه به افزایش درصد نسبی تاج پوشش گیاهی افدرا با افزایش املاح گچ و نمک E. intermedia را می توان به عنوان گونه گچ دوست و آهک دوست ترجیحی قلمداد کرد. این گونه به سبب سازگاری با شرایط دشواری چون وجود املاح گچ و آهک زیاد از یک سو و از سوی دیگر ارزش دارویی و نقش موثری که در حفاظت آب و خاک در مناطق خشک و نیمه خشک دارد، می تواند در ارایه راهکارهای مدیریتی صحیح و کارآمد در جهت حفظ، احیا و استفاده بهینه از رویشگاه های این گونه مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1088

دانلود 133 استناد 1 مرجع 2
نشریه: 

رستنیها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2 (پیاپی 60)
 • صفحات: 

  231-247
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  468
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

Ephedra major Host (Ephedraceae)، به عنوان منبع بسیار ارزنده ماده افدرین، با زیستگاه های مختلف در ایران سازگار شده است. طی چند دهه اخیر فعالیت های انسانی، به ویژه بهره برداری بیش از حد از جمعیت های گونه مذکور جهت استخراج مواد دارویی ارزشمند، این گونه را در معرض خطر قرار داده است. در این تحقیق، سطح تنوع ژنتیکی و ساختار ژنتیکی در 16 جمعیت E. major برای نخستین بار با استفاده از نشانگرهای مولکولی inter-simple sequence repeat (ISSR)ارزیابی شد. سطح بالایی از تنوع ژنتیکی در میان جمعیت مشاهده شد که منطقه دهبار واقع در استان خراسان رضوی بیش ترین تنوع در پارامترهای ژنتیکی را نشان داد (P = 67. 96%, H = 0. 365 236, I = 0. 365). تنوع ژنتیکی درون جمعیت (71٪ ) به طور قابل توجهی بالاتر از تنوع ژنتیکی بین جمعیت (29%) بود و تنها 1 درصد تنوع ژنتیکی بین مناطق وجود داشت. روش های متوسط فاصله بین گروه ها (UPGMA)و همچنین روش های خوشه بندی بایسین (Bayesian) بیانگر وجود ساختار نسبتا قوی جمعیت است تا حدودی منطبق با منش جغرافیایی جمعیت می باشد. با این حال، موفقیت UPGMA در گروه بندی جمعیت متناسب با موقعیت جغرافیایی آن ها محسوس تر بوده و با توجه به نتایج این مطالعه، می توان ادعا کرد، نشانگرهای ISSR در تشخیص الگوی تنوع ژنتیکی در جمعیت های E. major مؤثر هستند. از سوی دیگر، با داشتن دانش قابل اعتماد از وضعیت تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیتی این گونه، می توان گام های نخستین را در راستای حفاظت از جمعیت های با تنوع ژنتیکی پایین استوار نمود تا راه برای اجرای برنامه های اصلاحی در انتخاب جمیعت های برتر هموار گردد.متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 468

دانلود 162 استناد 0 مرجع 0
litScript