نتایج جستجو

19406

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1941

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  602
 • بازدید: 

  117441
 • دانلود: 

  37764
چکیده: 

Background: Health is a national priority and it is always a duty of the government to establish a good and fair health system. The National heath care system reform program and evaluation of health system reform plan funding these programs were enforced by the Honorable Minister of Health and Medical Education on May 5th, 2014. Given the importance of this issue, the present study was conducted to evaluate the implementation of 6 programs of national health system reform plan based on the main indexes of each program.Methods: This is a cross-sectional, applied study conducted from May 8th, 2014 to September 2nd, 2014. The sample of study which were selected through random sampling method included 197 hospitals affiliated to 57 universities of Medical Sciences. A standard checklist designed by EXPERTS of Commission of Ministry of Health and Medical Education, including the main indexes which after confirmation of its validity and reliability, was reviewed and monitored by the EXPERTS at the Department of Health Monitoring and Accreditation of Ministry of Health and Medical Education through observation and interview.Results: Findings of this study showed that the indicators of current health care reform have been improved related to indexes of the cost paid by hospitalized patients, promotion of natural birth, promotion of inpatient services, residency of doctors, encouraging doctors to remain in deprived areas and improvement of the quality of hoteling. The following objectives were achieved too: ‘not providing medication and medical supplies and equipment from outside the hospitals’ (88.5%), ‘free franchise of natural birth’ (90.8%), ‘active participation of resident doctors according to the program and suitability of the facilities and conditions of doctors’ residence at the hospitals’ (60.3%), ‘timely payment of doctors’ salary according to the regulations and based on monitoring their performance’ (81.8%), ‘employing approved specialists in accordance with the type of visits and patients’ (65.2%) ‘operational program, Gantt chart of the program in terms of evaluation and executive measures regarding the building and facilities’ (73.3%) had the most desirable condition in comparison with other indexes.Conclusion: The findings of this study showed that health care system reform program has been successful in Iran. Among the objectives of the program, promotion of natural birth has been more successful than other indexes of health care system reform program.

آمار یکساله:  

بازدید 117441

دانلود 37764 استناد 602 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  58
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  273
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

انتشار گازهای گلخانه ای از کشاورزی به عنوان یکی از پیامدهای فعالیت های انسانی موجب تغییرات اقلیمی می گردد. در این راستا، تغییرات کوچک در فعالیت های زراعی و کشاورزی می تواند تا حد زیادی انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهد. تمایل متخصصان کشاورزی به کاهش تغییرات اقلیمی می تواند نقش مهمی در یافتن راه حل های مناسب برای هر منطقه جهت کاهش تغییر اقلیم و ارائه آن به کشاورزان داشته باشد. با این حال نیت و تمایل به اجرای فعالیت های کاهش دهنده تغییرات اقلیمی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. هدف این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر تمایل متخصصان کشاورزی استان خوزستان به کاهش تغییرات اقلیمی است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را متخصصان کشاورزی استان خوزستان به تعداد 520 نفر تشکیل می دادند، که از این تعداد نمونه ای 320 نفری با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه بود که روایی آن از طریق پانل اعضای هیات علمی تایید شد و پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ (87/67-0/0) مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد، متغیر تجربه تاثیر آماری مثبت، مستقیم و معنی داری بر سه متغیر درک خطر، خودکارآمدی و نگرش زیست محیطی دارد. همچنین، خودکارآمدی و نگرش زیست محیطی از طریق تاثیر مستقیم و معنی دار قادر هستند 61/0 درصد از تغییرات تمایل به اقدام جهت کاهش تغییرات اقلیمی را پیش بینی کنند. همچنین تجربه به طور غیرمستقیم تمایل به اقدام را تحت تاثیر قرار داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 200 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  982
 • دانلود: 

  314
چکیده: 

هدف کلی این مقاله شناسایی عوامل بهبود دهنده تمایل به کارآفرینی در میان کارشناسان ترویج کشاورزی استان خوزستان است. روش مورد استفاده در تحقیق علی، ارتباطی بوده و ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه می باشد. روایی پرسشنامه از طریق پانل متخصصان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری مورد بررسی شامل کارشناسان ترویج جهاد کشاورزی استان خوزستان بود که تعداد آن ها 120 نفر (N=120) بودند. نتایج بررسی با استفاده از تحلیل عاملی نشان داد که در زمینه عوامل بهبود دهنده تمایل به کارآفرینی، عوامل توسعه زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی، ریسک پذیری، توفیق طلبی و تعهد پذیری، توسعه نظام اطلاع رسانی و آموزشی، گسترش اهرم های حمایتی، توسعه تشکل های کارآفرینی و گسترش مشارکت افراد، توجه به تحقیقات بنیاد محور و کارآفرین، و نظام مند بودن فعالیت ها نقش دارند. بررسی رگرسیونی نیز نشان می دهد که در مجموع متغیرهای مستقل، 70.5 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 982

دانلود 314 استناد 0 مرجع 4
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4 (پیاپی 6)
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  773
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

طراحی و اجرای مناسب برنامه های حفاظتی در اصلاح و احیا منابع طبیعی ضمن کاهش تخریب این منابع متضمن توسعه پایدار و مشارکت جوامع محلی است. بر این اساس هدف این تحقیق بررسی موانع پذیرش پروژه مدیریت چرا از دیدگاه کارشناسان منابع طبیعی است. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را 180 نفر از کارشناسان شاغل و با زنشسته منابع طبیعی تشکیل دادند که در اکیپ ممیزی، تهیه طرح های مرتعداری، نظارت طرح ها و بخش مدیریتی یا ستادی فعالیت داشته اند. تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 43 نفر تعیین گردید. یافته های این پژوهش نشان داد رابطه معنی داری بین موانع پذیرش بهره برداران با پروژه مدیریت چرا از دیدگاه کارشناسان در عرصه های مراتع وجود دارد. نتایج آزمون بررسی هر یک از شاخص های موانع پذیرش حاکی از آن است که محدودیت وجود مراتع قشلاقی و میان بند می تواند بیشترین چالش را در پذیرش اجرای پروژه مدیریت چرا ایجاد نماید. با رتبه بندی متغیرها بر اساس شدت همبستگی مشخص گردید که کمبود علوفه مراتع و گرانی قیمت علوفه دستی ، ضعف در ارایه تسهیلات کم بهره، کاهش انگیزه مالکیت به دلیل برخورد کمتر با متخلفین و ضعف پیگیری و نظارت کارشناسان به ترتیب بیشترین همبستگی را با پروژه مدیریت چرا داشته اند. اما بین محدویت میزان سطح و سهم هر بهره بردار، توانایی و میزان آگاهی بهر ه برداران با پروژه مدیریت چرا رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد بین سابقه، تحصیلات و نوع همکاری کارشناسان با موانع پذیرش پروژه مدیریت چرا توسط بهره برداران رابطه معنی داری وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 773

دانلود 249 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  30-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  608
 • بازدید: 

  1105
 • دانلود: 

  1854
چکیده: 

زمینه و هدف: توسعه ماشین آلات کشاورزی همزمان با رشد این بخش، سلامت و ایمنی کشاورزان و سایر افراد حاضر در مزارع را تهدید می کند. آموزش ایمنی نقش مهمی در کاهش مصدومیت های شغلی کشاورزان و کابران ماشین های کشاورزی دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی دانش کارشناسان در خصوص کار ایمن با ماشین های کشاورزی بود.روش بررسی: حجم نمونه آماری پژوهش 230 نفر بود که از جامعه آماری 493 نفری کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان های خوزستان و ایلام به روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی متناسب انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بود که روایی آن را جمعی از صاحب نظران و اساتید مجرب تایید کردند و پایایی آن نیز از طریق آزمون کرونباخ آلفا محاسبه شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS19 و آزمون مقایسه میانگین ها تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: دانش ایمنی کارشناسان با میانگین کل 3.73 از 5 و انحراف معیار 1.41 در سطح مناسبی بود و 72.22 درصد پاسخگویان از این نظر در سطح «متوسط» ارزیابی شدند. همچنین بین دانش کارشناسان در خصوص کار ایمن با ماشین های کشاورزی بر اساس سطح تحصیلات و داشتن سابقه حادثه در محیط کار تفاوت معنی داری وجود داشت. اما شرکت در دوره آموزش ایمنی و شاهد بودن حوادث کار رابطه معنی داری با دانش ایمنی نداشت.نتیجه گیری: با توجه نقش آموزش در ارتقای ایمنی کشاورزان و کم توجهی مدیران بخش کشاورزی و نظام سلامت به بهداشت کار و ایمنی در مزارع، ضرورت دارد دوره های آموزش ایمنی بطور گسترده و با کیفیت مناسب برای کارشناسان برگزار شده و آن ها را برای شرکت در برنامه ترویج «کشاورزی ایمن» توانمند و مهیا نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1105

دانلود 1854 استناد 608 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4 (پیاپی 38)
 • صفحات: 

  335-342
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1928
 • دانلود: 

  232
چکیده: 

زمینه و هدف: پمفیگوس و ولگاریس شایع ترین بیماری تاولی در ایران و بسیاری از کشورهای آسیایی به شمار می رود و به طور عمده پوست و غشاهای مخاطی را در گیر می کند. در این مطالعه نظریه های متخصصان آسیایی پوست در مورد روش های تشخیصی درمان این بیماری مورد بررسی قرار گرفته است.روش اجرا: پرسش نامه ای حاوی پرسش های مربوط به طول مدت تجربه کاری در زمینه تشخیص و درمان بیماری پمفیگوس و ولگاریس، تعداد بیمارانی ک تا کنون تحت درمان قرار داده اند، و روش های تشخیصی و درمان تنظیم و برای 29 متخصص پوست (23 متخصص ایرانی و 6 متخصص از کشورهای هند، کویت، ترکیه و بنگلادش) با حداقل 5 سال تجربه در این زمینه و پذیرش حداقل 5 بیمار جدید در سال ارسال شد و از سوی آن ها تکمیل و بازپس فرستاده شد. سپس داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 11.5 آنالیز شد.یافته ها: 79.3% این متخصصان زمان مراجعه بیماران را در 6 ماه اول شروع علایم ذکر کردند. مشخص شد که 65.5% افراد برای تایید تشخیص بیماری از هیستولوژی و روش direct immunoflurescence استفاده می کنند. هم چنین تمام متخصصان، درمان را با تجویز کورتیکواسترویید شروع می کنند، 48.3% دوز اولیه حداقل 2mg/kg/d را ترجیح می دهند و 89.7% تجویز یک داروی سرکوب گر ایمنی به همراه کورتیکواسترویید را اولین قدم درمانی خود ذکر کردند. هم چنین مشخص شد که 82.8% از متخصصان از آزاتیوپرین به عنوان انتخاب اول داروی سرکوب گر ایمنی استفاده می کنند.نتیجه گیری: در بین متخصصان با تجربه پوست در زمینه تشخیص و درمان بیماری پمفیگوس و ولگاریس نظریه های متنوعی به چشم می خورد که لزوم مطالعه هایی با حجم نمونه بالا را برای دست یابی به استانداردهای مشخص در حیطه تشخیص و درمان بیماری مطرح می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1928

دانلود 232 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  15-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  856
 • دانلود: 

  289
چکیده: 

فناوری کشاورزی دقیق راهی برای ایجاد تعادل بین افزایش جمعیت، کمبود منابع و حفظ محیط زیست است، بنابراین آموزش کشاورزی دقیق به کارشناسان می تواند به عنوان عامل تسریع کننده انتقال و پذیرش این فناوری باشد. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی قابلیت های مورد نیاز کارشناسان شرکت های خدمات مشاوره ای ترویج به منظور آموزش و توسعه کشاورزی دقیق بود. جمعیت مورد مطالعه، کلیه کارشناسان شرکت های خدمات مشاوره ای ترویج در شهرستان شیراز (142 نفر) بودند. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری ساده تصادفی، 110 نفر برآورد گردید. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی صوری آن به وسیله پانلی از متخصصین تایید و برای بررسی پایایی آن نیز آزمون راهنما اجرا شد که آلفای کرونباخ متغیرها 0.83 بود. نتایج نشان داد که قابلیت های مورد نیاز آموزشگران در سه دسته قابلیت های کاربردی، شناختی و تبیین اثرات بکارگیری قرار گرفتند. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهای کاربردی ارائه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 856

دانلود 289 استناد 1 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  896-902
تعامل: 
 • استنادات: 

  608
 • بازدید: 

  621
 • دانلود: 

  286
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 621

دانلود 286 استناد 608 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1005
 • دانلود: 

  838
چکیده: 

مدل های ذهنی چارچوب های مرجعی اند که افراد بر اساس آن ها جهان را تاویل و تفسیر می کنند. در این مقاله مدل های ذهنی دو گروه اصلی از ذی نفعان جنگل، یعنی 1. کارشناسان سازمان جنگل ها و 2. دامداران محلی در حوزه آبخیز شماره 35 جنگل های شمال، درمورد علل تخریب جنگل بررسی شده است. داده های لازم از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با اعضای هر یک از دو گروه مذکور به دست آمده است. نتایج مصاحبه ها در قالب رهیافت پویایی های سیستم مفهوم سازی شده و مدل های ذهنی هر یک از دو گروه به صورت نمودارهای علت و معلولی به دست آمده است. بررسی مدل های ذهنی این دو گروه نشان دهنده این است: هر یک از دو گروه مذکور، دیگری را عامل تخریب جنگل می داند و ارتباطی بین فعالیت های خود و تخریب جنگل و جایی برای تجدید نظر در اقدامات خود متصور نیست. کارشناسان سازمان جنگل ها، فعالیت های طرح های جنگلداری، از جمله بهره برداری را در راستای بهبود کمیت و کیفیت توده، و فعالیت های دامداری سنتی را سبب تخریب جنگل می دانند. دامداران محلی نیز فعالیت های مجریان طرح های جنگلداری در قالب بهره برداری از جنگل را عامل تخریب جنگل می دانند و ارتباطی بین حضور دام در جنگل و تخریب آن قائل نیستند. برگزاری دوره های آموزشی در زمینه اهداف طرح های جنگلداری، برای روستاییان و دامداران و ارتقای ظرفیت و توان کار کردن با مدل های ذهنی مبتنی بر سیاست ها و تصمیم گیری ها، برای کارشناسان اداره جنگل ها در ایجاد فضای مساعد برای درک اهداف و اولویت های هر یک از دو گروه ذی نفع و بهبود مدل های ذهنی آن ها می تواند در رسیدن به درک مشترکی از هدف مدیریت جنگل سودمند باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1005

دانلود 838 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  336-345
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  385
چکیده: 

مقدمه: تقاضای القایی، تقاضایی است که با بهره گیری از مزیت اطلاعاتی بیشتر نسبت به بیماران انجام می گیرد و مراقبت بیش از حد با ارزش مشکوک ارایه می شود. پس زمینه برای فرضیه تقاضای القایی، فرض اطلاعات نامتقارن بین پزشک و بیمار است. بیمار تخصص کافی برای ارزیابی میزان و کیفیت خدمات عرضه شده را ندارد. آن ها به ندرت می دانند که چه خدمات پزشکی و به چه میزانی نیاز دارند. در واقع بیماران به واسطه عللی می توانند بر القای تقاضا تاثیر بگذارند. آن ها خواسته ها، آرزوها و تمایلات نامحدودی نسبت به خدمات دارند. هدف مقاله حاضر بررسی نقش بیمار در پدیده تقاضای القایی با استفاده از تجربیات صاحب نظران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.روش: روش تحقیق به شیوه کیفی بود. از مصاحبه نیمه ساختار یافته برای جمع آوری داده ها استفاده گردید. مشارکت کنندگان در این پژوهش مشتمل بر افرادی بودند که در این زمینه مطلع و دارای تجربه بودند و به عنوان صاحب نظر شناخته شده بودند. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد و تا اشباع داده ها ادامه یافت. تعداد 17 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. معیارهایی مانند «موثق بودن اطلاعات»، «قابل اعتماد بودن» و «قابل تثبیت بودن» داده ها در نظر گرفته شد. به مصاحبه شوندگان اطمینان داده شد که نامی از آنها برده نمی شود و تمامی اطلاعات آن ها محرمانه باقی خواهد ماند. از روش تجزیه و تحلیل موضوعی برای تحلیل داده ها استفاده گردید.یافته ها: بر اساس تحلیل موضوعی انجام شده 5 موضوع اصلی و 7 زیر موضوع استخراج شد که تجارب صاحب نظران در رابطه با نقش بیماران در تقاضای القایی بود. در این مطالعه 5 موضوع اصلی «تقاضای غیر صحیح بیمار از پزشک، اعتماد بیش از حد بیمار به پزشک، تمایل بیمار به استفاده بیشتر از خدمات رایگان و بدون فرانشیز، عدم آگاهی بیمار و دسترسی آزادانه بیماران به پزشکان» بدست آمد. هر کدام از این موضوعات نیز دارای زیر موضوعاتی بودند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش در مورد نقش بیماران در تقاضای القایی به سیاستگذاران بخش سلامت کمک می کند تا بیماران و علل مرتبط به آن ها را نیز در برنامه ریزی های کلان خود درمورد تقاضای القایی مدنظر قرار دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 385 استناد 0 مرجع 0
litScript