نتایج جستجو

19514

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1952

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  591
 • دانلود: 

  427
چکیده: 

مقدمه: به رغم انجام مطالعاتی در زمینه های مرتبط با سلامت معنوی، نیازسنجی مراقبتهای معنوی، در خدمات سلامت و کاربرد این مراقبتها نیاز به مطالعات بیشتری دارد. مطالعه حاضر با اهداف " تعیین بیماریها و اولویتهایی که مراقبت معنوی در بهبود آن کاربرد دارد"، "تعیین سطوحی از پیشگیری مورد نیاز در ارائه مراقبت معنوی" و "تعیین مراقبتهای معنوی و حیطه های آن" به بررسی نیازهای موجود در زمینه های مراقبت های معنوی از دیدگاه صاحبنظران پرداخت. مواد و روش کار: این مطالعه از نوع کیفی بوده، پس از بررسی متون پیش نویس سوالات پرسشنامه آماده شده و از طریق مصاحبه عمیق با متخصصان مختلف و کارشناس روحانی نهایی شدند. سپس با استفاده از نظرات 10 متخصص با سابقه ی فعالیت علمی و دانشگاهی هم راستا، به صورت مطالعه دلفی طی دو مرتبه مورد بررسی و تکمیل قرار گرفت. در مرتبه اول پرسشنامه ی مدون ارسال شد و در مرتبه دوم پرسشنامه همراه با نتایج نظرات صاحبنظران که در مرتبه اول جمع آوری شده بود، ارسال شده و نظرات نهایی جمع آوری شد. یافته ها: طبق نظرات صاحبنظران، نیاز به مراقبت معنوی در طیف سلامت به ترتیب اولویت شامل بیماریهای مزمن، بیماریهای حاد با تاکید بر دوره ی نقاهت آن، ناخوشی های جزئی و شرایط سالم و به ظاهر سالم است. همچنین بر اساس انواع بیماریها 4 اولویت به ترتیب بیماریهای مزمن نظیر دیابت، بیماریهای ناتوان کننده نظیر MS، بیمار در حال احتضار و خانواده وی و بیماریهای صعب العلاج نظیر سرطان هستند. شایان ذکر است شرایطی مانند اعتیاد، ایدز، بیماریهای جنسی، اختلالات روانی، مشکلات ناباروری، بارداری پس از چهار اولویت اول قرار گرفتند و نسبت به هم دارای اولویت خاصی نبودند. همچنین مراقبتهای معنوی در چهار حیطه ی ارتباطی، فهمی، سازگاری و عملکردی قابل ارائه است. نتیجه گیری: شرایط مرتبط به بیماریهای مزمن و ناتوان کننده، صعب العلاج و انتهای زندگی هم برای بیماران و هم خانواده آنان، نیاز به مراقبت های معنوی دارد که پرداختن به آنها در سطوح مختلف پیشگیری اولویت دارد. مراقبت های معنوی برای فرد (مراجع) نقش تکمیلی داشته و مکمل درمانهای رایج پزشکی است که با توجه به شرایط، نیاز و فرهنگ فرد ارائه می شود. در ارائه خدمات مراقبتهای معنوی، اصول اخلاق پزشکی مانند هر مراقبت دیگری باید لحاظ شود که شامل حق انتخاب بیمار نیز هست.

آمار یکساله:  

بازدید 591

دانلود 427 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  95-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1364
 • دانلود: 

  581
چکیده: 

هدف این پژوهش شناسایی وضع موجود برنامه های تحصیلی رشته آموزش و پرورش ابتدایی در آموزش عالی ایران از نظر استادان علوم تربیتی و ارایه راهکارهایی برای بهبود و رسیدن به وضع مطلوب است. در این مطالعه پنج فرضیه در ارتباط با وضع موجود و وضع مطلوب، اهداف، محتوا، روش آموزش و روش ارزشیابی از آموخته ها مطرح گردیده است. تحقیق از نوع کاربردی و روش زمینه یابی است. جامعه آماری 500 نفر از استادان علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی سراسرکشور است که پس از تعیین حجم نمونه تعداد 100 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و پرسشنامه (83 گویه) محقق ساخته روی آنها اجرا گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون z) با استفاده از نرم افزار SPSS11 انجام شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد برنامه های تحصیلی فعلی با وضعیت مطلوب فاصله آشکار و نیاز به بازنگری جدی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1364

دانلود 581 استناد 1 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  81
 • صفحات: 

  84-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  443
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

مقدمه: استقلال دانشگاه از الزامات ساختی و کارکردی آن است. این پژوهش باهدفاولویت بندی ابعاد استقلال دانشگاهی از دیدگاه خبرگان دانشگاه علوم پزشکی بابل و صنعتی نوشیروانیانجام شد. روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی– پیمایشیو در سال 1396 انجام شد. سی نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی و دانشگاه علوم پزشکی بابل که در زمینه آموزش عالی، آموزش و یادگیری دارای سابقه و تجربه بودند به عنوان خبرگان دانشگاهی به روش نمونه گیری هدف مند برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته ماتریس مقایسه های زوجی استفاده شد. روایی پرسشنامه به تأیید خبرگان دانشگاهی رسید. همچنین، نرخ ناسازگاری پرسشنامه در دانشگاه علوم پزشکی 085/0و در دانشگاه صنعتینوشیروانی 074/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده هااز روش AHP با نرم افزار expert choice-11 استفاده شد. نتایج: ابعاد استقلال دانشگاهی از دیدگاه خبرگان دانشگاه صنعتی نوشیروانی به ترتیباولویت، آزادی علمی با وزن 37/1، استقلال حقیقی با وزن 23/1، استقلال مالی با وزن 21/1، استقلال سازمانی و استقلال کارکنان با وزن 86/0 را به خود اختصاص داد. ابعاد استقلال دانشگاهی از دیدگاه خبرگان دانشگاه علوم پزشکی بابل به ترتیباولویت استقلال مالی با وزن 33/2، استقلال حقیقی با وزن 25/1، استقلال سازمانی با وزن 9/0 و آزادی علمی 61/0، استقلال کارکنان با وزن 44/0 را به خود اختصاص داد. نتیجه گیری: دستیابی به استقلال دانشگاهی مطلوب، یکی از نقاط قوت بسیار مهم نظام های آموزش عالی است. بررسی اولویت های استقلال دانشگاهی دو دانشگاه نشان داد، اهمیت هر بعد استقلال دانشگاهی تحت تاثیر رسالت و اهداف و کارکردهای آن دانشگاهقرار دارد وپیشنهاد می گردد برنامه ای برای حساس سازی نسبت به استقلال دانشگاهی و ارتقای تمامی ابعاد برای دستیابی به استقلال طرح ریزی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 443

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4 (پیاپی 8)
 • صفحات: 

  55-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1814
 • دانلود: 

  963
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف سنجش تجارب زیست شده متخصصان علوم تربیتی از برنامه درسی تربیت شهروند فعال برای دوره تحصیلی راهنمایی در کشور ایران انجام گرفته است. این پژوهش یک پژوهش کیفی از نوع تجربه زیست شده یا همان پدیدار شناختی بوده است. شرکت کنندگان در این پژوهش شامل متخصصان علوم تربیتی کشور بوده که مطالعاتی در حوزه تربیت شهروندی داشته اند. روش نمونه گیری با استفاده از تکنیک گلوله برفی انجام گرفته که در مصاحبه ای با 6 نفر متخصص آغاز شده و تا زمان اشباع اطلاعات ادامه پیدا کرد. جمع آوری اطلاعات، به وسیله مصاحبه نیمه ساختار یافته توسط دستگاه ضبط صدا انجام شده و داده ها با رویکرد توصیفی-تفسیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از مهم ترین یافته های این پژوهش، تدوین چهارچوب برنامه درسی شهروندی فعال با استفاده از مدل کلایزی می باشد که حداقل 4 عنصر اهداف، محتوا، روش تدریس و شیوه های ارزشیابی برنامه درسی تربیت شهروندی فعال برای دوره تحصیلی راهنمایی را پوشش می دهد. در عنصر اهداف، رئوس هدف های تربیت شهروندی فعال در سه حیطه شناختی، عاطفی و روان حرکتی مطرح شده است. همچنین در عنصر محتوا نیز تاکید صاحب نظران بر لحاظ کردن موضوعات و مصادیقی بوده که به کسب دانش، نگرش و توانش در حوزه شهروندی فعال منجر شود و در عنصر روش های تدریس نیز بر روش های فعال و مشارکتی تاکید شده است. در رابطه با عنصر ارزشیابی نیز بر تلفیقی از شیوه های ارزشیابی کیفی و کمی، بر خود ارزشیابی و ارزشیابی مستمر به عنوان شیوه های ارزشیابی مطلوب برای تربیت شهروندی فعال تاکید شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1814

دانلود 963 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  11 (پی در پی 124)
 • صفحات: 

  850-861
تعامل: 
 • استنادات: 

  353
 • بازدید: 

  413
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: از رویکردهای نوین آموزشی که در بسیاری از دانشکده های پزشکی دنیا به عنوان روش مناسب جهت آموزش و یادگیری پذیرفته شده، برنامه درسی مبتنی بر تکلیف بوده که توسط هاردن و همکاران (1996)، در برنامه های درسی آموزش پزشکی ارایه شده است. لذا هدف از پژوهش حاضر شناسایی ویژگی ها و روش های یاددهی و یادگیری برنامه درسی تکلیف محور در رشته آموزش پرستاری است. مواد و روش کار: این پژوهش به صورت کیفی انجام گردید. بر الگوی تفسیری استوار بود و با استفاده از روش پدیدارشناسی به اجرا درآمد، شیوه جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که با 12 نفر از متخصصین آموزش پرستاری که معیارهای ورود رو داشتند انجام گرفت. به منظور تحلیل داده های مصاحبه شده از روش Colaizzi استفاده شد. . یافته ها: با تحلیل و ادغام یافته ها 2 مولفه اصلی شامل " ویژگی ها و روش های یاددهی و یادگیری برنامه درسی تکلیف محور " و 9 مولفه فرعی شامل "مسیله محوری، یادگیرنده محوری، انعطاف و قابلیت انطباق در سطح کلان و خرد، کاربردی و عملی بودن، روش آزمایشگاهی، شبیه سازی، حل مسیله، روش های تلفیقی، یادگیری مشارکتی"استخراج گردید. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهد که از میان مولفه های فرعی به دست آمده از تحلیل پاسخ های متخصصین آموزش پرستاری، مهم ترین مولفه اصلی در شناسایی ویژگی های برنامه درسی تکلیف محور (کاربردی و عملی بودن) و در مولفه اصلی روش های یاددهی و یادگیری (استفاده از روش های تلفیقی) می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 413

دانلود 203 استناد 353 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  113-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  168
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

هدف: دانش ضمنی دانشی است که از تجربه یک فرد، گروه یا سازمان، در طول زمان و طی فرایندهای عملی و کنش و واکنش با واقعیات روزمره کاری پدید می آید. تکنیک های زیادی برای اکتساب دانش ضمنی خبرگان توسعه داده شده است که هرکدام برای شرایط خاص با درنظر گرفتن نوع دانش، فرد خبره و ویژگی های محیط مناسب است. با وجود تحقیقات گسترده و انجام طرح های عملیاتی متعدد در زمینه مستندسازی و اکتساب دانش خبرگان، بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی در خصوص اکتساب دانش دچار چالش هستند. هدف اصلی این مقاله، بررسی جوانب و عوامل اثرگذار بر موفقیت اکتساب دانش، در قالب نگاشت شناختی فازی، برای اکتساب و مستندسازی دانش سازمانی خبرگان است. روش: نگاشت شناختی که روش مفیدی برای حل مساله است، به تصمیم گیرندگان در تحلیل روابط علی پنهان و دستیابی به جواب مطلوب کمک می کند. این نگاشت حاوی ساختارهای نموداری فازی برای نشان دادن استدلال های علی است. به منظور دستیابی به نگاشت شناختی فازی، با خبرگان و متخصصان اجرایی دانشگاه جامع امام حسین(ع) در حوزه دانش و پژوهش مصاحبه شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که عوامل تیم مهندسی دانش، انتخاب تکنیک و ابزار کسب دانش، تعیین نوع دانش، شناسایی دانش مورد نیاز و عوامل اثرگذار سازمانی به ترتیب و با داشتن بزرگ ترین مقادیر علی فازی، بیشترین اثر را بر موفقیت اکتساب دانش سازمانی خبرگان دارند. اصالت اثر: استفاده از نگاشت شناختی فازی-که رویکردی نرم در پژوهش عملیاتی به شمار می رود-در موضوع اکتساب دانش ضمنی خبرگان، نوآوری اصلی پژوهش حاضر است.

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 199 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  5-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  833
 • دانلود: 

  366
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 833

دانلود 366 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  260
 • بازدید: 

  2352
 • دانلود: 

  27159
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2352

دانلود 27159 استناد 260 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  191-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  184
 • دانلود: 

  236
چکیده: 

در دنیای معاصر باتوجه به بحران معنای بوجود آمده و از بین رفتن هویت فردی، اهمیت توجه به رشد فردی و تلاش جهت خودشکوفایی بیش از پیش نمایان می گردد. خودشکوفایی گرایش بنیادین هر انسان برای تحقق قابلیت های بالقوه است، بطوریکه به بیشترین ادراک از خویش و یکپارچگی نیازهای جسمانی، اجتماعی، ذهنی و عاطفی برسد. باتوجه به اهمیت تاثیرات محیط مسکونی بر افراد، لازم است طراحی مسکن به گونه ای صورت پذیرد که زمینه ساز شکوفایی افراد باشد، چراکه عدم توجه به خودشکوفایی سبب اختلال در رشد و تکامل فردی و در فضای مسکن، سبب عدم شکل گیری ارتباط معنادار بین فرد و فضا خواهد شد. با توجه به ضرورت عنوان شده، پژوهش حاضر با هدف ارائه ی ابعاد طراحی مجتمع های مسکونی مبتنی بر خودشکوفایی ساکنین براساس دیدگاه متخصصان نگارش شده و روش تحقیق پژوهش، آمیخته (کمّی-کیفی) می باشد. جامعه ی مورد مطالعه متخصصان رشته ی معماری بوده و نمونه گیری از طریق روش گلوله برفی انجام گرفته است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش اکتشافی دلفی و باتوجه به نظریات اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، در دو مرحله صورت پذیرفته است؛ در مرحله ی اول پس از مصاحبه بازپاسخ با متخصصین، به وسیله ی تکنیک کدگذاری باز و محوری، جدول هدف-محتوا تشکیل شده و پرسشنامه ی محقق ساخت شکل گرفته است؛ پیمایش نیز در دو دور صورت پذیرفته و پرسشنامه ها توسط متخصصان تکمیل شده است. داده ها به وسیله ی نرم افزارSpss-23 و با استفاده از تحلیل عاملQ، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن تحلیل شد. درنهایت تأثیرگذارترین عوامل بر خودشکوفایی از دیدگاه متخصصان مشخص شده است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که ابعاد روانشناختی-ذهنی، تعاملی-اجتماعی و شناختی-معنایی از دیدگاه متخصصان موثرترین عوامل بر خودشکوفایی ساکنین مجتمع های مسکونی می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 184

دانلود 236 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  21-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  127
 • بازدید: 

  14295
 • دانلود: 

  13503
چکیده: 

Background: Universities and research institutes are among the most significant mainstays of a society growth and its excellence. The need to support the higher education sector requires the increasing of attractions associated with this sector be entice specialized workforce, especially qualified faculty members to serve in these organizations. Thus, this study aimed to determine the status of faculty recruitment indicators at Mashhad University of Medical Sciences. The present study confirmed that it is necessary to improve the status of faculty recruitment indicators given the lack of valid and adequate indicators. Methods: This study was conducted based on the focus group method as well as gathering the EXPERTS and benefactors’ opinions on the faculty member recruitment process. In the focus group meetings, the status of the components comprising the form of academic expertise score of the volunteer faculty members was reviewed in accordance with the regulations of admission. However, it was finally revised and developed. Results: The research findings revealed that the necessary points, documents, and the scoring approach for the research and educational components of this form should be revised. The revision should be arranged in a manner that the number of points assigned to the educational components increases in proportion to the total points of the form; however, some components were removed and some added. Furthermore, improvements should be made in the scoring approach and the necessary documents to review these components. Conclusion: Ultimately, data analysis led to the classification of revisions about the current form of the volunteer's scientific expertise and the design of a new form from the specialists’ perspectives.

آمار یکساله:  

بازدید 14295

دانلود 13503 استناد 127 مرجع 0
litScript