نتایج جستجو

19381

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1939

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SIEGRIST M. | WIEK A. | HELLAND A.

نشریه: 

NATURE NANOTECHNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  67-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  419
 • بازدید: 

  14590
 • دانلود: 

  21289
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14590

دانلود 21289 استناد 419 مرجع 0
نویسندگان: 

Asadi Amiri S. | Hassanpour H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  1684-1690
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48071
 • دانلود: 

  11553
چکیده: 

Joint Photographic EXPERTS Group (JPEG) is one of the most widely used image compression methods, but it causes annoying blocking artifacts at low bit-rates. Sparse representation is an efficient technique which can solve many inverse problems in image processing applications such as denoising and deblocking. In this paper, a post-processing method is proposed for reducing JPEG blocking effects via sparse representation. In this method, a dictionary is learned via the single input blocky image using KSVD. There is no need for any prior knowledge about the blocking artifacts. Experimental results on various images demonstrate that the proposed post-processing method can efficiently alleviate the blocking effects at low bit-rates and outperform some new well-known image deblocking methods.

آمار یکساله:  

بازدید 48071

دانلود 11553 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

HEALTH SCOPE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  3010
 • بازدید: 

  32531
 • دانلود: 

  29692
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 32531

دانلود 29692 استناد 3010 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  113-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  462
 • بازدید: 

  16620
 • دانلود: 

  29437
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16620

دانلود 29437 استناد 462 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  34-1
 • شماره: 

  1/2
 • صفحات: 

  37-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  431
 • دانلود: 

  281
چکیده: 

انتخاب بهترین ترکیب از متخصصان برای تشکیل تیم پروژه همواره یکی از مهم ترین مسائل تصمیم گیری برای پیش برد پروژه ها و تحقیقات است. اعضای یک تیم علاوه بر ضرورت تخصص در زمینه ی مورد نظر و توانمندی در تامین مهارت های مورد نیاز فعالیت های پروژه، باید همکاری و تعامل مناسبی با یکدیگر داشته باشند. در این پژوهش، برای یافتن زیرمجموعه یی از متخصصان دردسترس و حل دقیق مسئله ی تیم سازی که علاوه بر تامین تخصص ها و مهارت های موردنیاز، بهترین تعاملات را با یکدیگر داشته باشند یک مدل بهینه سازی ریاضی خطی توسعه داده شده است. از آنجا که اطلاعات مربوط به سابقه ی همکاری متخصصان دردسترس است، مدل می کوشد ترکیبی از افراد را بیابد که بهترین سابقه ی همکاری را با یکدیگر دارند. برای بررسی و ارزیابی کارایی و عملکرد مدل، یک مسئله ی واقعی و یک مسئله ی مصنوعی ارائه شده است. نتایج اجرای مدل روی این مسائل حاکی از توانمندی مدل در حل مسئله مورد نظر است.

آمار یکساله:  

بازدید 431

دانلود 281 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (پیاپی 50)
 • صفحات: 

  71-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  538
 • دانلود: 

  387
چکیده: 

مقدمه: امروزه، یکی از مهم ترین دغدغه های پلیس در سرتاسر جهان، اثربخشی و کارآمدی در مدیریت بحران های اجتماعی است. بنابراین در این پژوهش با استفاده از نظر خبرگان، الگوی اخلاق حرفه ای پلیس در مراحل سه گانه مدیریت بحران تهیه و اعتبارسنجی شود. روش: این پژوهش به شکل توصیفی-تحلیلی انجام شد. به همین منظور، 35 نفر از خبرگان علمی و عملیاتی نیروی انتظامی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با آنان مصاحبه نیمه سازمان یافته انجام که منجر به شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگو شد و در پایان، پس از تهیه و نهایی سازی پرسشنامه به روش دلفی، از آنان درخواست شد که پرسشنامه پژوهش را تکمیل کنند. یافته ها: الگوی اخلاق حرفه ای پلیس در مراحل سه گانه پیش، حین و پس از وقوع بحران های اجتماعی از منظر خبرگان دارای شش مولفه و 29 شاخص می باشد. بیشترین میانگین، متعلق به مولفه های اقدامات پیشگیرانه و آمادگی مواجه با بحران، و کمترین میانگین، متعلق به مولفه اقدامات قهری با رعایت ملاحظات حرفه ای است. همچنین، خروجی نرم افزار Smart-Pls نشان داد الگوی اخلاق حرفه ای پلیس در مراحل مدیریت بحران از منظر خبرگان مورد تایید می باشند. نتیجه گیری: پلیس در مراحل سه گانه مدیریت بحران، لازم است هنجارهای خاصی را مبتنی بر مسیولیت حرفه ای خود مورد توجه قرار دهد. برای مثال، در مرحله پیش از وقوع بحران نسبت به تهیه گزارش های هشدارگونه به مقامات و سازمان های مسیول و. . . بپردازد. در مرحله وقوع بحران به استفاده از فنون مسالمت آمیز و بکارگیری اقدامات قهری با رعایت ملاحظات خاص پرداخته و در آخرین مرحله، نسبت به رفع نیازهای ترمیمی جامعه و سازمان خود بپردازد. کلیدواژه ها: اعتبارسنجی، بحران، مدیریت بحران، اغتشاش، اخلاق حرفه ای، پلیس.

آمار یکساله:  

بازدید 538

دانلود 387 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

پیاورد سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  201-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  606
 • بازدید: 

  702
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

زمینه و هدف: بهینه کاوی (الگوبرداری) فرایند جستجوی بهترین هاست که در آن سازمان های با انگیزه رشد و تعالی تلاش می نمایند تا تجارب و دستاوردهای موفق دیگران را شناسایی و برای بهبود شاخص های عملکردی مورد استفاده قرار دهند. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی بهینه کاوی مدیران و کارشناسان دانشکده علوم پزشکی آبادان انجام گرفت.روش بررسی: این مطالعه مقطعی در شهریور 1393 انجام گرفت. جامعه پژوهش مدیران و کارشناسان دانشکده علوم پزشکی آبادان بودند که به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته شامل متغیرهای فردی با 8 سوال و جدول ثبت موارد الگوبرداری شده با 4 سوال باز و بسته بوده که روایی و پایایی آن تایید گردید. داده ها با مراجعه حضوری بعد از توجیه مبانی پژوهش و نحوه تکمیل پرسشنامه، به صورت خود ایفاد جمع آوری و در SPSS18 در سطح معنی داری P<0.05 تحلیل شد.یافته ها: از بین 139 نفر مورد مطالعه، 56 نفر (40.3 درصد) جهت بهبود و توسعه عملکرد سازمانی، 106 مورد از دستاوردهای موفق دیگر سازمان ها (با سرانه 0.4 مورد در سال) را استفاده نمودند که 67 مورد (63.3 درصد) در حیطه مدیریتی و سازمانی، 96 مورد (90.6 درصد) از سازمان های دولتی، 103 مورد (90.6 درصد) از داخل کشور، 44 مورد (41.5 درصد) با مراجعه به سایت های اینترنتی بوده است. از بین عوامل فردی و سازمانی هیچ کدام با میزان یا سابقه بهینه کاوی رابطه معنی دار نداشت (P>0.05). نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که سرانه بهینه کاوی در دانشکده علوم پزشکی آبادان پایین می باشد. لذا طراحی و اجرای برنامه های مداخله ای به منظور ترویج و توسعه بهینه کاوی پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 702

دانلود 265 استناد 606 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  399-424
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1377
 • دانلود: 

  355
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1377

دانلود 355 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  14-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  954
 • دانلود: 

  346
چکیده: 

مقدمه: بلایای طبیعی همواره در طول تاریخ زندگی بشر به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده سلامت جوامع بشری محسوب می شود و کشور ما و از جمله استان آذربایجان شرقی نیز از این مساله مصون نبوده است. از این رو تحقیق حاضر با هدف مطالعه سنجش میزان آگاهی کارشناسان بهداشت محیط استان آذربایجان شرقی در خصوص مسائل بهداشتی مربوط به زمان وقوع بلایای طبیعی صورت گرفت.روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی است که در بین 144 نفر از کارشناسان بهداشت محیط استان (52.1% از شهرستان ها و 47.9% از شهر تبریز) انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی از جامعه آماری انتخاب شدند. پس از تایید اعتبار پرسشنامه توسط صاحب نظران، با توزیع و تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان، داده ها جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: شرکت کنندگان 45.5 درصد کارشناس و 53.5 درصد کاردان بهداشت محیط بودند. نتایج تفاوت معنی داری را بین میزان آگاهی کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان تبریز و میزان آگاهی کارشناسان مراکز بهداشتی شهرستان های استان نشان داد. همچنین بین سطح آگاهی با میزان تحصیلات و محل کار رابطه معنی داری (P£0.05) وجود داشت. بین میزان آگاهی کارشناسان بهداشت محیط با میزان سن و سابقه کار در مراکز بهداشتی رابطه معنی داری یافت نشد (P³0.05).نتیجه گیری: تجزیه و تحلیل نتایج گویای اثر میزان تحصیلات بر میزان سطح آگاهی کارشناسان بهداشت محیط در هنگام وقوع بلایای طبیعی است؛ لذا تدابیری به منظور ارتقای سطح علمی کارکنان از طریق ایجاد دوره های بازآموزی یا ایجاد تسهیلات برای ادامه تحصیل یا جذب و استخدام کارشناسان ضرورت دارد. از این طریق می توان در خصوص کاهش میزان مرگ و میر ناشی از عدم رعایت مسائل بهداشتی مربوط به زمان وقوع بلایای طبیعی قدم های مثبتی برداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 954

دانلود 346 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  107-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  274
 • دانلود: 

  186
چکیده: 

هدف از این پژوهش، طراحی مدل راهکارهای بهبود سطح کشتی استان کرمانشاه از دیدگاه صاحب نظران بود. روش پژوهش آمیخته (کیفی و کمی) می باشد. نمونه آماری در بخش کیفی با توجه به رسیدن به نقطه ی اشباع نظری 7 نفر بود. در بخش کمی جامعه ی آماری شامل کلیه ی مدیران، مربیان، کشتی-گیران نخبه و پیشکسوتان کشتی استان کرمانشاه به تعداد 155 نفر بود و نمونه با توجه به فرضیه های به دست آمده از بخش کیفی به روش نمونه گیری تصادفی ساده برابر با 110 نفر در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده از بخش کیفی بود که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 0/76؛ و روایی نیز با استفاده از روایی صوری بر اساس نظر 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی تایید شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS برای انجام آمار توصیفی (میانگین) و آمار استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد) و همچنین از نرم افزار لیزرل برای انجام تحلیل عاملی تاییدی (CFA) و آزمون فرضیه های تحقیق استفاده گردید. نتایج نشان داد که مدل نهایی راهکارهای بهبود کشتی استان کرمانشاه دارای نه عامل شامل راهکارهای پیشرفت، مدیریتی، قهرمانی، استعدادیابی، مالی، عمومی، اجتماعی، دانشی، راهکار مربوط به مربی و ورزشکار می باشد و برازش مدل با استفاده از شاخص هایCFI، NFI، NNFI، IFI، PNFI، RMSEA و χ 2/df مورد تایید قرار گرفت. بنابراین مسئولان کشتی استان کرمانشاه برای رفع موانع و مشکلات این رشته ی ورزشی پرطرفدار باید این راهکارهای به دست آمده را در کشتی استان به کار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 274

دانلود 186 استناد 0 مرجع 0
litScript