نتایج جستجو

19549

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1955

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ناصری علی | عزیزی حمیدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  56
 • صفحات: 

  65-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  134
چکیده: 

تصادفات غیرواقعی (ساختگی) یکی از معضلات اصلی کارشناسان تصادفات، سیستم قضایی، بیمه و پزشکی قانونی در استان قم است. افراد متقلب و سودجو با هدف رسیدن به منافع مالی نامشروع هربار با روش و الگویی جدید، اقدام به ایجاد تصادفات غیرواقعی کرده و با ایجاد صدمات بدنی و تشکیل پرونده های قضایی و مراجعه به مراکز پزشکی قانونی پول های کلان و نامشروع به دست می آورند. هدف پژوهش حاضر، روش های موثر بر شناسایی تصادفات غیرواقعی با بهره گیری از نظرسنجی از کارشناسان تصادفات و کارشناسان ارزیاب خسارت بیمه است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 90 نفر از کارشناسان تصادفات و 10 نفر از کارشناسان ارزیاب خسارت بیمه استان قم است. با بررسی و تجزیه و تحلیل پرسش نامه های محقق ساخته، نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده این است که افراد فاقد گواهی نامه رانندگی، مخدوش کردن اسناد کروکی و پزشکی بیشترین عامل و روش ها در بروز تصادفات غیرواقعی هستند. هم چنین نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که تجهیزات نوین، بیشترین تاثیر را در شناسایی تصادفات غیرواقعی دارد و در رتبه های بعدی به ترتیب، سیستم یک پارچه تصادفات و آموزش کارشناسان بیشترین تاثیر را در شناسایی دارا هستند و در رتبه آخر تجهیزات به روز پزشکی قانونی در مقایسه با روش های دیگر کمترین تاثیر را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 134 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1 (پیاپی 57)
 • صفحات: 

  297-322
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

حق ها و آزادی های مطبوعاتی و انتشار رسانه ها جزیی از حقوق و آزادی های فردی و عمومی عنصری ساختاری و بنیادین قلمداد می شود. قانون اساسی مشروطه برای نخستین بار در تاریخ این سرزمین حقوق مطبوعات را به رسمیت شناخت. خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز همین حقوق را در قانون اساسی نوبنیاد با افتراق هایی جزیی گنجاندند. نویسندگان و مقننان اساسی چهار اصل را به حقوق و منزلت مطبوعات و رسانه های گروهی اختصاص دادند. پرسش اصلی در این مقاله این است: جایگاه و حقوق رسانه ها در قوه موسسان نوین، از منظر خبرگان قانون اساسی چه ارزش و ارجی داشته است؟ به عبارتی بهتر، قانون گذاران اساسی در مقطع 1358 چه نگرش ها یا دیدگاه هایی درباره رسانه ها داشته اند؟ نگارندگان با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، پس از بررسی مبانی تیوریک حقوق و جایگاه رسانه ها در جهان امروز، هفت نوع نگرش را از درون مشروح مذاکرات قانون اساسی استخراج و تبیین نموده اند: نگرش ابزارگرای سودمند، تحدید گرا، راهبرد گرا، جرم انگارانه، نظارتی، تلفیقی و دو نوع نگرش حق گرا. نویسندگان، با توضیح مختصر مفهوم هر نگرش، مذاکرات و دیدگاه هایی را که درباره اصول مذکور در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شده بود، به بررسی و طیف بندی گذاشته اند. نتایج پژوهش حاکی از این است که علاوه برآن که در مشروح مذاکرات رسانه ها مبتنی بر حقوق اساسی امروز قلمداد شدند، ماهیت دینی و انقلابی نظام حقوقی-سیاسی جدید، سبب شد، رسانه ها واجد ویژگی ارزشی و اخلاقی نیز باشند. همچنین، در مجلس خبرگان قانون اساسی به نهاد مطبوعات و رسانه اهمیت و ارج بسیاری داده شد، لکن تنها کلیت مطبوعات موردبحث و گفتگو بود و به حقوق روزنامه نگاران و اهالی رسانه اشاره ویژه ای نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 18

دانلود 104 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  84
 • صفحات: 

  155-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

مقدمه: در طی سال های اخیر نظام آموزش علوم پزشکی در ایران با تدوین برنامه های راهبردی در زمینه توسعه آموزش پزشکی، پیشرفت قابل توجهی داشته است. برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، ازجمله گام های طرح تحول نظام سلامت است که در سال 1394 با نگاه به سیاست ها، نقشه ها و راهبردهای کلان کشور ارایه گردید. این پژوهش به منظور تبیین درک صاحب نظران و مدیران ارشد آموزش علوم پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور درباره سند برنامه تحول و نوآوری در آموزش پزشکی انجام شد. روش ها: این مطالعه به روش کیفی و با رویکرد تحلیل محتوی در سال 1396 انجام شد. جهت جمع آوری اطلاعات، از مصاحبه استفاده شد. مطالعه با روش نمونه گیری هدف مند و حجم نمونه مبتنی بر پدیده اشباع بود. تعداد 15 نفر از صاحب نظران این حوزه به صورت حضوری و تلفنی مورد مصاحبه قرار گرفتند. آنالیز داده ها با استفاده از روش 5 مرحله ای گرانیهایم و لاندمن انجام شد. نتایج: از سخنان شرکت کنندگان در پژوهش مجموعا 108 کد استخراج گردید. با توجه به شباهت ها و تفاوت های موجود بین کدها طبقات و زیرطبقات مختلفی به دست آمد و در قالب پنج درون مایه قرار داده شد. این پنج تم اصلی عبارت بود از پیچیدگی، چالش ثبت و گزارش محوری، جامعیت، گفتمان سازی آموزش و افق های جدید. نتیجه گیری: برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی موجب تقویت تعامل و ارتباط هدف مند بین دانشگاه های منطقه و ایجاد گفتمان تحول و نوآوری آموزش در فضاهای دانشگاهی شد. در نظر گرفتن نقاط قوت و نقاط ضعف این برنامه (مطابق با دیدگاه صاحب نظران) می تواند برنامه ریزی اجرایی این طرح را به واقعیت نزدیک نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 32

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

حیدری آزاده

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  23-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1842
 • دانلود: 

  444
چکیده: 

هدف: در سازوکار ملی ترویج علم، علاوه بر موضوع سیاست گذاری و فرایند مهم پیاده سازی آن، عوامل متعدد و تاثیرگذار دیگری نیز مدنظر قرار بگیرند زیرا بر موفقیت و یا عدم موفقیت سازوکار طراحی شده نقش عمده ای دارند. شناسایی عوامل بازدارنده و همچنین راهکارهای حل مساله و ارتقاء وضعیت ترویج علم در کشور، از جمله مسائل مهمی است که باید به آن ها توجه ویژه داشت.روش شناسی: جامعه پژوهش، 60 نفر از صاحب نظران حقیقی و حقوقی (شاغل در سازمان هایی متولی ترویج علم) فعال و باتجربه در زمینه ترویج علم در کشور هستند که بر اساس معیارهایی همچون سابقه فعالیت، تخصص، تجربه کاری و ... انتخاب شده اند. داده های پژوهش با استفاده از روش پیمایشی گردآوری شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه و روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی بوده است.یافته ها: تحلیل یافته ها نشان داد که «اصلاح نظام آموزشی (مدارس و دانشگاه ها) به گونه ای که ترویج علم بخش مهمی از فعالیت های مهم آن ها قلمداد شود» با کسب امتیاز نهایی 59 بالاترین امتیاز را از آن خود کرده است و به عنوان اولویت اول متولیان و اولویت دوم صاحبنظران، به عنوان راهکار مهمی در توسعه ترویج علم در کشور معرفی و شناخته شده است.نتیجه گیری: «ارتقاء آگاهی مسوولان دولتی و نهادهای خصوصی نسبت به اهمیت ترویج علم» و «توجه به ترویج علم از سنین پایین تر» با کسب امتیاز نهایی 56 و 54، دو راهکار مهمی هستند که توسط صاحبنظران و متولیان معرفی شده اند. «حمایت مالی دولت از مراکز تازه تاسیس، خصوصی، مراکز پرورش خلاقیت، کارآفرینی و ... که در راستای ترویج ایده ها و خلاقیت های خود با امکانات محدود تلاش می کنند»، با میانگین 5.93، «پرداخت وجوهی به عنوان کمک هزینه در قالب برنامه های تشویقی به سازمان های فعال (جهت جبران برخی محدودیت های مالی و تشویق سایر نهادها به فعالیت بیشتر)» با میانگین 5.78 و «تعریف و تعیین سیاست ویژه اعطای بودجه مورد نظر، حقوق و مزایا، اعطای وام های بلاعوض، کم بهره و ... برای سازمان ها و نهادهای متولی (دولتی و خصوصی) توسط دولت» با میانگین 5.55، سه راهکار مهمی هستند که توسط متولیان، به منظور رفع مشکلات مالی نهادهای متولی معرفی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1842

دانلود 444 استناد 0 مرجع 4
نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  193-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1288
 • دانلود: 

  405
چکیده: 

سابقه و هدف : امروزه توجه به کاربران طرح در پروژه های معماری اهمیت بیشتری یافته و بعد اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین ابعاد تاثیرگذار بر طرح مورد توجه طراحان قرار گرفته است. اهمیت این موضوع در طراحی معماری منظر، با توجه به بعد ذهنی و مخاطب محور بودن آن، دوچندان است. یکی از مهم ترین رویکردها در معماری که به مخاطبان طرح توجه دارد، رویکرد طراحی مشارکتی است. مبحث طراحی مشارکتی، اولین بار در سال 1980 در آمریکا در اعتراض به قدرت زیاد طراحان و بی توجهی آنها به نیازهای حقیقی مردم در پروژه های معماری مطرح شد. به تدریج طراحی مشارکتی در سایر کشورها نیز رواج یافت و در دهه 1990 شاهد اوج اهمیت آن در حوزه معماری بودیم. در این زمان منابع متعدد اثرات گسترده و تکنیک های این رویکرد را بررسی کردند و بدین ترتیب انتظارات زیادی نسبت به طراحی مشارکتی پدید آمد. با عدم تحقق تمام این انتظارات در پروژه های طراحی مشارکتی اجرا شده در آن زمان، موضوع موانع طراحی مشارکتی طرح شد. با این حال نوشتارهای زیادی طراحی مشارکتی را لازمه دنیای امروز دانسته اند. اگرچه طراحی مشارکتی در معنای جدید آن و مباحث نظری مطرح شده در این زمینه از آمریکا آغاز شد ولی در ایران سابقه طراحی مشارکتی به طور سنتی به سال ها پیش برمی گردد. امروزه پروژه های طراحی مشارکتی در شهرهای ایران به صورت محدود و اغلب غیرموثر انجام می شود.در این راستا، هدف این مقاله بررسی موانع استفاده از طراحی مشارکتی منظر و تعیین درجه اهمیت آنها در ایران از دیدگاه متخصصان امر است.مواد و روش ها : در این راستا، ابتدا موانع اصلی استفاده از رویکرد طراحی مشارکتی منظر، از منابع متعدد استخراج و دسته بندی شده است و سپس به کمک روش دلفی و انجام مصاحبه هایی با معماران منظر، میزان تاثیر موانع استخراج شده بر استفاده از رویکرد طراحی مشارکتی منظر در ایران، ارزیابی و اولویت بندی شد. اعضای پانل دلفی شامل ده نفر از متخصصان منظر، شش نفر از متخصصان معماری و چهار نفر از متخصصان شهرسازی شاغل در دانشگاه ها، پژوهشکده ها یا شرکت های مرتبط با طراحی معماری منظر هستند.نتایج و بحث : در نهایت گروه موانع سیاسی و تکنیکی به عنوان مهم ترین دسته موانع منظر مشارکتی شناخته شدند و در زیرشاخه های این موانع، بی علاقگی کارفرما در شرکت در فرایند مشارکتی طراحی، به عنوان مهم ترین مانع با ضریب روایی صددرصد و کمبود وقت آزاد جامعه معاصر به عنوان کم اهمیت ترین مانع شناخته شده است. در میان زیرشاخه های موانع تکنیکی، به ترتیب مرحله زمانی مشارکت مردم در فرایند طراحی مشارکتی، فقدان رابطه باز و مستقیم بین مردم، طراح و کارفرما با ضریب روایی 60 درصد و تجربه و مهارت کم متخصصان در فرایند طراحی مشارکتی و دانش و مهارت کم مردم شرکت کننده در فرایند طراحی مشارکتی با ضریب روایی 40 درصد و از میان زیرشاخه های موانع اجرایی، عدم مطلوبیت سیستم های اداری و اجرایی با ضریب روایی 80 درصد و زمان بر بودن شرکت دادن مردم در فرایند طراحی منظر مشارکتی با ضریب روایی 40 درصد به عنوان مهمترین موانع شناخته شده اند.نتیجه گیری : با توجه به اینکه موانع تکنیکی از دیدگاه متخصصان بسیار مهم ارزیابی شده است، باید ارزیابی مدونی درباره این تکنیک ها انجام شود. توصیه می شود این تحقیقات دارای جنبه های نظری و عملی باشند و طی پژوهش ها به مسائل مرحله زمانی مشارکت مردم و وجود رابطه باز و مستقیم بین مردم، طراح و کارفرما توجه بیشتری شود. همچنین پیشنهاد می شود تحقیقاتی برای ارزیابی روش های طراحی مشارکتی به کار گرفته شده صورت گیرد. بدین ترتیب می توان از تجربیات کشورهای غربی در طراحی مشارکتی مدرن استفاده کرد و از سوی دیگر برخی سنت های گذشته ایران که مرتبط با طراحی مشارکتی بوده را احیا کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1288

دانلود 405 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پیاپی 17)
 • صفحات: 

  163-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  238
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف دست یابی به «پیامدهای واگذاری شرط توکیل در طلاق از جانب مردان» به منزله ی یک پدیده ی اجتماعی انجام شده است. داده های مورد نیاز این پژوهش با رویکرد کیفی و تکنیک مصاحبه نیمه-ساختاریافته گردآوری و با روش تحلیل مضمون تحلیل شده است. با توجه به ملاحظات نظری، واگذاری وکالت مرد در طلاق تمام ابعاد حیات آنان را تحت الشعاع خویش قرار داده، ضمن اینکه می تواند مثبت یا منفی تلقی گردد. بسترهای درخواست اخذ شرط از منظر مصاحبه شوندگان حقوقی، فرهنگی اجتماعی بوده و براساس یافته-های تحقیق، کارشناسان عواملی مانند اطاله دادرسی قضایی، برداشت فمینیستی، شکل گیری منیت در زندگی، ناکامی های حقوقی، قدرت طلبی، بی اعتمادی اجتماعی، ضرورت های اجتماعی، بزرگ منشی متظاهرانه، ناامنی روحی و خودتنظیمی در زندگی را از جمله بسترهای شکل دهنده این پدید می دانند. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که پیامدهای مثبت معطوف به مردان از دیدگاه کارشناسان، واگذاری شرط در ازای بذل مهریه که دین مرد تلقی می گردد، بسیاری از مشکلات را حل می نماید. همچنین آثار منفی معطوف به مردان، فروگذاری تعهد اقتصادی، اقتدارزدایی خاموش، تله رهاشدگی، مخفی کاری و تظاهر اخلاقی، ناامنی روانی و محدودیت بخشی است.

آمار یکساله:  

بازدید 238

دانلود 229 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  125-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1332
 • دانلود: 

  269
چکیده: 

در این مقاله، به آموزش بازشناسی چهره مبتنی بر اختلاط خبره ها پرداخته شده است و ایده اساسی آن اضافه کردن واحد گشتاور به ساختار اختلاط خبره ها با هدف افزودن کارایی بازشناسی چهره می باشد. این واحد به هر طبقه بند ساختار اختلاط خبره ها نسبت داده می شود. برای استخراج ویژگی از تجزیه مولفه های اساسی و برای بازشناسی از روش بهبود یافته اختلاط خبره ها با اضافه کردن واحد گشتاور بهره گرفته شده است. ضمنا در ساختار اختلاط خبره های به کار گرفته شده به جای به کارگیری شبکه پرسپترون خطی در خبره های ساختار اختلاط خبره های مرسوم از شبکه پرسپترون چندلایه استفاده شده است. در آزمایش ها سه ساختار متفاوت بر روی مجموعه تصاویر Yale و ORL در مقایسه با روش ارایه شده، مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج آزمایش ها حاکی از این است که ساختار ارایه شده با سرعت بیشتری به کارایی بالاتری رسیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1332

دانلود 269 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

باغ نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  93
 • صفحات: 

  23-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  284
 • دانلود: 

  270
چکیده: 

بیان مسئله یکی از مباحث اصلی در حوزه روانشناسی اجتماعی مطالعه در خصوص ارزش هاست. پرداختن به «ارزش به عنوان عامل هدایتگر رفتار» اصلی بنیادی در این حوزه است که سابقه ای نزدیک به یک قرن دارد. مطالعه درباره ارزش ها و تاثیر آن بر رفتار به حوزه های دیگر نیز وارد شده که یکی از این حوزه ها معماری است. اگرچه در حوزه معماری «طراحی به مثابه عملی تاملی» از دهه 1970 میلادی نماینده این دیدگاه است، اما تا کنون بحث ارزش ها در معماری ایران مورد مطالعه قرار نگرفته است. در این راستا این پژوهش به دنبال شناسایی ارزش های خبرگان در جامعه طراحی معماری ایران، منشایابی این ارزش ها و چگونگی پارادایم ارزشی غالب در این جامعه است. هدف پژوهش آشکارکردن الگوی مسلط ارزشی و چارچوب فکری و عملی خبرگان طراحی جامعه معماری ایران است. در واقع این مقاله به دنبال وضوح بخشیدن و آشکارکردن ارزش ها، منشا ارزش ها و نحوه اندیشه و عمل، منطبق بر ارزش های طراحان خبره در جامعه مذکور است. روش پژوهش این پژوهش کیفی، به روش میدانی با ابزار مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته، داده ها را جمع آوری کرده و با روش نظریه داده بنیاد آنها را تحلیل کرده است، در این زمینه از نرم افزار «مکس کیودا 2018» استفاده شده است. نتیجه گیری یافته ها نشان می دهد «نوآوری» اصلی ترین ارزش طراحان خبره است و پس از آن «ارزش های زیست محیطی، تاریخی و سنتی و ارزش های اجتماعی» نزد این طراحان اهمیت دارد. نمود خلاصه شده مجموعه این ارزش ها را می توان با عبارت «آینده نگری زمینه گرا» در قالب پارادایمی معرفی کرد. این ارزش ها تحت تاثیر «تلاش شخصی»، «دانشگاه» و فعالیت در «حرفه»، در اندیشه طراحان شکل گرفته است و طراحان بیشتر از رضایت بهره برداران و عام مردم، به دنبال «مقبولیت نزد نخبگان» هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 284

دانلود 270 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  245-255
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  947
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 947

دانلود 151 استناد 0 مرجع 1196
نویسندگان: 

KAABI ABDOLVAHED | ROOSTA KUROUSH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  421-431
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50121
 • دانلود: 

  23597
چکیده: 

Recently, innovation has become a very important issue, asit provides a strategic advantage for organizations to outperformcompetition and remain agile in the environment. Additionally, knowledge management is considered to be astrong support for innovation. However, few studies examinethe role of human resource management in fostering knowledgecapability which leads more innovation in the organizations. The purpose of this study was to examine the role of knowledgemanagement components in organizational innovation amongagricultural extension EXPERTS in Khuzestan Province. Thestatistical population of this study consisted of all agriculturalextension EXPERTS in Khuzestan Province (N=328). UsingBartlett’ s et al. (2001) sampling table, 130 of them wereselected as a sample using the proportionate stratified randomsampling method (n=130). The instrument of gathering datawas a questionnaire that validity was confirmed by the panelof EXPERTS and its reliability was established by Cronbach'sAlpha coefficient (α >0. 70). The results of multiple regressionanalysis revealed that knowledge management components(knowledge creation, knowledge acquisition, knowledge storageand knowledge sharing and application) had positive significanteffect on organizational innovation among agricultural extensionEXPERTS in Khuzestan Province. The results emphasize the importanceof knowledge management components to the successof innovation process in agricultural extension system.

آمار یکساله:  

بازدید 50121

دانلود 23597 استناد 0 مرجع 0
litScript