نتایج جستجو

19865

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1987

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  274-285
تعامل: 
 • استنادات: 

  446
 • بازدید: 

  2032
 • دانلود: 

  26281
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2032

دانلود 26281 استناد 446 مرجع 0
نویسندگان: 

AHMAD KOHANDELAN F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  40721
 • دانلود: 

  28126
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 40721

دانلود 28126 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  541-548
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  80909
 • دانلود: 

  44929
چکیده: 

Background: Despite huge advances in improving most health indicators, Iranian primary health care (PHC) has faced several problems in improving the quality of care inside the health care system. Developed countries with similar problems have used various models of PHC governance for improving quality in their PHC sys-tem. This study aimed to obtain health professionals’ perspectives about the suitable pillars and components of Iran's PHC governance model. Methods: A purposeful sampling method was used to select seven participants who had a minimum of five years of experience in PHC and background education in the field of medical sciences. Between Jan and Jun 2015, three focus group discussions (FGD) were conducted with seven PHC EXPERTS in Tabriz. Data were ana-lyzed using the conventional content analysis method. Results: The eight main categories including quality improvement, management and leadership, community involvement and customer participation, effectiveness of PHC, human resource development, safety, health care evaluation and audit, and health information management plus 51 sub-categories were identified according to participants' expects about the essential pillars and components for Iranian PHC governance model. Conclusion: Pillars that suggested for designing Iran’ s PHC governance model are presented according to internal informed expert’ s opinions and taking into account PHC system real status. By adding the degree of importance for each component and proper performance indicators to this collection, assessing the progress of the PHC system towards excellence will be possible and it will prevent any mental judgments about system performance.

آمار یکساله:  

بازدید 80909

دانلود 44929 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 38
 • صفحات: 

  81-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1494
 • دانلود: 

  567
چکیده: 

هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر عملکرد شغلی کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی است. جامعه آماری تحقیق را 360 نفر از کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی تشکیل می دهند که 120 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری از طریق روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شدند. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. ابزار تحقیق شامل دو نوع پرسشنامه است؛ پرسشنامه ارزیابی عملکرد شغلی کارشناسان ستادی توسط سرپرستان و پرسشنامه دوم که برای سنجش متغیرهای مستقل تحقیق بود، توسط کارشناسان تکمیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که کارشناسان ستادی از عملکرد شغلی و انگیزش شغلی بهتری برخوردارند. نتایج حاصل از ضریب همبستگی گویای رابطه معنی دار بین عملکرد شغلی کارشناسان ستادی و رضایت شغلی، انگیزش شغلی، سابقه خدمت و عوامل آموزشی است. در بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق با عملکرد شغلی نشان داده شد که متغیر مطابقت دوره های گذرانده شده، مهمترین عامل پیش بینی کننده عملکرد شغلی کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی است که با توجه به این مساله سازمان تربیت بدنی باید به برنامه ریزی و توسعه دوره های آموزشی و مطابقت آنها با نیازهای آموزشی کارشناسان مبادرت ورزد.

آمار یکساله:  

بازدید 1494

دانلود 567 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خلیلی محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (12)
 • صفحات: 

  73-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1054
 • دانلود: 

  377
چکیده: 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی مشروطیت که بر سلطنت استوار شده بود، ناپذیرفتنی محسوب شد اما عقل حکم می کرد که طرد وضع پیشین، تنها هنگامی مقبول می افتد که انقلابیون پیروزمند در قالب متن مدونی، اعلام کنند خواسته های جدید آنها چیست و چه برنامه ای را برای پیاده سازی آنچه وعده داده اند، پیش خواهند گرفت. به همین دلیل، مجلسی به نام «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی» که به مجلس خبرگان قانون اساسی مشهور شده است، برای نهایی سازی متن پیش نویس قانون اساسی که پیشاپیش تهیه شده بود، تشکیل شد. همه قوانین اساسی، برآمده از اوضاع اجتماعی زمانه تدوین قانون هستند و نمی توانند نسبت به مسایل و رویدادهای هم عصر خود، ساکت بمانند. ایران کشوری چند قومی است و که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تنش های قومی مبتنی بر خود مختاری طلبی، استقلال خواهی و تجزیه طلبی، در مرزها و استان های مرزی کشور پدیدار شد. نگارنده در این مقاله تلاش خواهد کرد نشان دهد که خبرگان قانون اساسی (که از میان جمع 73 نفره، 33 نفر را به دلیل وابستگی قومی یا تعلق خاطر به استان های قوم نشین گزینش کرده است) چه نگرشی نسبت به قومیت در هنگامه تدوین قانون اساسی داشته اند. گمان نخستین نگارنده این است که خبرگان منتخب، نگرشی پنج وجهی (مذهبی، بدیهی، عقلانی، انقلابی، فقهی) به قومیت داشته و در مجموع، آن را زیر مجموعه بی اهمیتی از جامعیت دین اسلام تلقی نموده اند. در این بررسی با بهره گیری از نمودارها و جدول های بسیار، سی و شش اصل قانون اساسی گزینش و محک زده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1054

دانلود 377 استناد 1 مرجع 10
نویسندگان: 

دین پناه ر. | نعیمیان ن.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  265-275
تعامل: 
 • استنادات: 

  618
 • بازدید: 

  625
 • دانلود: 

  180
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 625

دانلود 180 استناد 618 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1085
 • دانلود: 

  360
چکیده: 

این پژوهش با هدف کلی بررسی عوامل موثر بر نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی شهرستان کرمانشاه نسبت به کشاورزی ارگانیک انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارشناسان ترویج کشاورزی مدیریت جهاد کشاورزی و مراکز خدمات کشاورزی شهرستان کرمانشاه بود (n=148)، که 123 نفر از آنان به روش نمونه گیری ساده تصادفی برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسش نامه ای بود که روایی آن توسط گروهی از متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSSWin20 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که نگرش اکثر (57 درصد) کارشناسان ترویج کشاورزی نسبت به کشاورزی ارگانیک در حد خنثی بود. یافته های مقایسه میانگین ها از اختلاف معنی دار بین نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی نسبت به کشاورزی ارگانیک بر اساس رشته تحصیلی آنان حکایت داشت. علاوه براین، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای میزان مطالعه نشریات علمی- پژوهشی و استفاده از اینترنت توسط کارشناسان ترویج کشاورزی قادر به تبیین حدود 35 درصد از واریانس نگرش آنان نسبت به کشاورزی ارگانیک بودند. نتایج این مطالعه دستاوردهای مناسبی برای مدیران سازمان جهاد کشاورزی و مراکز خدمات کشاورزی در جهت بهبود و ارتقای نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی نسبت به کشاورزی ارگانیک دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1085

دانلود 360 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  33-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1080
 • دانلود: 

  553
چکیده: 

هدف این مقاله، طرح این سوال است که چرا علی رغم سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های گردشگری در ایران، نتوانسته ایم در این عرصه توسعه یابیم. به نظر می رسد فارغ از کمبودها و موانع فیزیکی موجود، عوامل و موانع بسیار مهم تری وجود دارند که مقابل گسترش این صنعت قرار گرفته اند. برای فهم این موانع و تبیین آن، سعی گردید تا نظرات تعدادی از نخبگان کشور در مورد این عرصه اخذ شود و مورد تحلیل قرار گیرد. روش مطالعه کیفی برای جمع آوری و تحلیل روایت های نخبگان، مورد توجه این مقاله بوده است. تحلیل روایت ها به سوالات مصاحبه که در چارچوب سه نظریه اساسی فرهنگی بوده است، نشان می دهد که برخی نخبگان، علت اصلی عدم توسعه گردشگری را در موانعی همچون نبود زیرساخت های فیزیکی و عدم سرمایه گذاری لازم می دانند؛ در حالی که برخی دیگر، موانع فرهنگی و فکری را نام می برند که ما را از رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده باز می دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 1080

دانلود 553 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  91-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1656
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

هدف: ارزشیابی عملکرد کلی، ضرورت و نحوه استفاده از مربیان خارجی در فوتبال ملی و باشگاهی ایران. روش: از دو روش پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه به منظور جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. پایایی و روایی پرسشنامه به ترتیب با دو روش، آزمون آلفای کرونباخ (ضریب 83/0) و نظر خواهی از افراد متخصص و کارشناس مورد تایید قرار گرفت. 310 نفر از مربیان یا مدرسان فوتبال، بازیکنان ملی و باشگاهی، مدیران، مدرسان دانشگاه و داوران فوتبال در تحقیق (از طریق تکمیل پرسشنامه یا مصاحبه) شرکت نمودند. از روش های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار، درصد) و استنباطی (مجذور کای و آزمون کروسکال والیس) برای استخراج نتایج استفاده شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که عملکرد مربیان خارجی تیم های باشگاهی کشور در مجموع بهتر از مربیان خارجی تیم های ملی بوده است. در مقام مقایسه مربیان خارجی تیم های ملی، نتایج نشان داد که وجود مربیان خارجی برای تیم ملی امید و بزرگسالان مفید تر از سایر رده ها (جوانان و نوجوانان) بوده، ضمن آنکه در رده تیم های ملی جوانان و نوجوانان از کمترین مربیان خارجی استفاده شده و کمترین اثر بخشی به دست آمده است. در مورد ضرورت استخدام مربی خارجی برای فوتبال ایران، به ترتیب تیم های نوجوانان، جوانان، باشگاهی، امید و در نهایت تیم ملی بزرگسالان در اولویت قرار گرفت. معیارهای انتخاب مربیان خارجی از نظر شرکت کنندگان در تحقیق به ترتیب اولویت چنین بود: سابقه مربیگری، ملیت، فرهنگ و سنن، حقوق دریافتی، سابقه قهرمانی و زبان اصلی مربیان خارجی، ملیت مربیان خارجی نیز به عنوان یک معیار گزینش مهم تشخیص داده شد و به ترتیب مربیان کشورهای یوگسلاوی، انگلیس، برزیل، آلمان و کرواسی بهتر از سایرین قلمداد گردیدند. در خصوص نحوه استفاده از مربیان خارجی، نتایج نشان می دهد که به کارگیری آنان به ترتیب در نقش آموزش و یا تمرین دهنده تیم های فوتبال، نظریه پرداز، مشاور در برنامه ریزی، بدن ساز و سرمربی برای تیم های فوتبال کشور، موثرتر خواهد بود. نتیجه گیری: به طور کلی، در شرایط کنونی استفاده از مربیان خارجی توانا و کارامد برای توسعه و موفقیت فوتبال ایران امری اجتناب ناپذیر است. با این حال، به دلیل شرایط و عوامل خاص حاکم بر فوتبال کشور، قرار دادن مربیان داخلی شایسته در کادر مربیان و استفاده از تجارب آنان در هدایت تیم ها، به ویژه تیم ملی بزرگسالان، بسیار ضروری و کمک کننده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1656

دانلود 133 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

ALGER INGELA | FRAN COIS SALANIE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  853-881
تعامل: 
 • استنادات: 

  480
 • بازدید: 

  16554
 • دانلود: 

  32795
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16554

دانلود 32795 استناد 480 مرجع 0
litScript