نتایج جستجو

19386

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1939

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

BARNARD BARK L. | LAN W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  289-300
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  15226
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15226

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
نویسندگان: 

CREAGH E.M. | MARTIN S.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  PT 6
 • صفحات: 

  696-702
تعامل: 
 • استنادات: 

  441
 • بازدید: 

  9329
 • دانلود: 

  25361
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9329

دانلود 25361 استناد 441 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  66-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  511
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

زمینه و هدف: آینده کشورها به واسطه نقش دانش در گرو بکارگیری هوشمندانه شبکه های اجتماعی تخصصی دانش محور است که توجه به سهم برتر متخصصین از عوامل محوری آن است. این مقاله شاخص های الگوی رفتار اشتراک دانش متخصصین ایرانی را در شبکه های اجتماعی تخصصی شناسایی کرده است. روش پژوهش: بدین منظور از مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند با خبرگان حوزه پژوهش (15 نفر) و همچنین روش دلفی (9 نفر) به عنوان ابزار گردآوری داده ها در پژوهش استفاده شده است. یافته ها: نشان می دهد که در الگوی رفتار اشتراک دانش متخصصین در فضای مجازی شاخص های بعد فردی شامل انگیزش، اخلاقیات، شخصیت (شامل برونگرا، سازشکار و خودگشوده)، توانایی، نگرش به منظور اشتراک دانش و امینت روانی می باشد. بعد گروهی دارای 3 شاخص منافع مشترک، ساختار گروه و سرمایه اجتماعی است. بعد محیطی دارای 4 مولفه به ترتیب زیر است: مولفه تکنولوژیکی با شاخص های: زیبایی گرافیکی، کاربرپسند بودن شبکه، امنیت سرور، نوع زیرساخت ارتباطی؛ مولفه سیاسی-حقوقی با شاخص های: بودجه برای R&Dفضای مجازی، تخصیص منابع مالی به توسعه زیرساخت، فیلترینگ، قوانین مربوط به مالکیت فکری و معنوی، پهنای باند، تنظیم مقررات و قوانین فضای مجازی؛ مولفه اقتصادی با شاخص های: هزینه اینترنت و تنوع بسته های اینترنتی؛ و مولفه اجتماعی-فرهنگی با شاخص های: سبک زندگی متخصصین و شخصیت ملی شناسایی شدند. نتیجه گیری: تنها زمانی می توانیم به الگویی جامع از حیث نظری و کاربردی در حوزه رفتار اشتراک دانش دست پیدا کنیم که به شناسایی تعاریف، مفاهیم، ابعاد و مولفه های آن مبتنی بر شرایط حاکم بر فضای مجازی کشور اهتمام ورزیم زیرا موضوع رفتار کاربر ایرانی به خاطر تعامل با موضوعات تاریخی، سیاسی، فرهنگی اجتماعی چند وجهی و پیچیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 511

دانلود 261 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ANDERSSON PATRIC | EDMAN JAN | EKMAN MARTTIAS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  565-576
تعامل: 
 • استنادات: 

  446
 • بازدید: 

  21741
 • دانلود: 

  26189
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21741

دانلود 26189 استناد 446 مرجع 0
نویسندگان: 

BARCHET W. | CELLA M. | COLONNA M.

نشریه: 

SEMINAR OF IMMUNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  253-261
تعامل: 
 • استنادات: 

  447
 • بازدید: 

  7232
 • دانلود: 

  26465
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7232

دانلود 26465 استناد 447 مرجع 0
نویسندگان: 

FARAJPAHLOU A.A.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  451
 • بازدید: 

  28221
 • دانلود: 

  27109
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 28221

دانلود 27109 استناد 451 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2-42
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  231-242
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1103
 • دانلود: 

  374
چکیده: 

هدف کلی این پژوهش بررسی موانع پیش برد کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی بود. روش انجام این تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل 160 نفر از کارشناسان بخش معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی (در سال 1387- 1388) بود (N=160) که با 113 نفر از استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی انتخاب شدند (n=113). ابزار اصلی تحقیق پرسش نامه بود که روایی ظاهری و محتوایی آن با نظرخواهی از پانلی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی و باغبانی و کشاورزی ارگانیک بازنگری، اصلاح و تایید شد. آزمون مقدماتی برای به دست آوردن پایایی پرسش نامه انجام گرفت و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده بین 0.79 تا 0.83 به دست آمد. یافته های تحقیق نشان داده است که در بین سه عامل بازدارنده (موانع اقتصادی، شناختی و اطلاعاتی، بینشی)، موانع اقتصادی در اولویت اول است. همچنین همبستگی مثبت و معنی داری بین موانع اقتصادی بر روند پیش برد کشاورزی ارگانیک و دیدگاه کارشناسان، در سطح یک درصد وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1103

دانلود 374 استناد 5 مرجع 0
نشریه: 

مدیریت نظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  43-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11025
 • دانلود: 

  2498
چکیده: 

اساسی ترین جنبه بررسی و تبیین دیدگاه صاحب نظران نظامی غرب در باب جنگ های آینده و مشخصات آن، مباحث دشمن شناسی، آینده پژوهی و پیش بینی ضرورت های دفاعی است. این پژوهش از زمره پژوهش های کیفی است که برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز آن از روش «روش تحلیل محتوا» استفاده و کوشیده شده تا مبانی لازم برای تبیین موضوع از رهنامه نظامی آمریکا و دیدگاه برخی صاحب نظران نظامی غرب استخراج شود. نتایج بیانگر آن است که فضای جنگ در آینده بیشتر فضایی مجازی، سیال، نرم افزاری و خارج از حواس انسان خواهد بود که به استعاره می توان آن را ذهن نامید.با بررسی آثار و دیدگاه برخی از نظریه پردازان نظامی غرب و رهنامه نظامی آمریکا، مشخصات زیادی برای جنگ های آینده قابل استخراج است که در این نوشتار به مواردی همچون: عملیات سریع و قاطع، راه اندازی ائتلاف و انجام عملیات مرکب، انجام عملیات تاثیر محور، هم زمان سازی قدرت، انجام عملیات غیرخطی، به کارگیری نیروهای ویژه، ارزیابی همه جانبه اطلاعاتی، درگیری هم زمان در سطوح سه گانه، انجام عملیات پیش دستانه، استمرار عملیات تحت هر شرایطی، توسعه صحنه نبرد، تکیه بر عملیات روانی، حمله به مراکز ثقل، آفند مسطح، تهاجم هوایی و موشکی دقیق، مدیریت زمان، کاهش هزینه های جنگ، مدیریت آستانه تحمل ملت ها و تغییر در نوع مانور اشاره شده است.باید خاطر نشان کرد که اغلب نظریه پردازان نظامی غرب غالبا با بیان برتری نظامی و نشان دادن توانایی، قابلیت ها، فناوری، اقتدار علمی، صنعتی و نظامی خود سعی دارند خود را قدرت برتر نشان دهند. البته این تصور نادرست آنهاست و عنصر مهمی که می تواند معادلات جنگ را بر هم بزند نیروی انگیزه، روحیه و شهادت طلبی و اراده ملت هاست که در پشتیبانی از دولت خویش بر می آیند.

آمار یکساله:  

بازدید 11025

دانلود 2498 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  87-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2085
 • دانلود: 

  523
چکیده: 

کارشناس شیلات نقش مهمی در نظام تولید و پرورش آبزیان دارند. وظیفه اصلی آنها راهنمایی ارباب رجوع و آبزی پروران، نظارت بر رعایت اصول، قوانین و مقررات تبیین شده توسط سازمان شیلات ایران و کسب اطمینان از فعالیت پرورش دهندگان در راستای آبزی پروری پایدار است. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی نگرش کارشناسان شیلات ایران نسبت به آبزی پروری پایدار است. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق 550 نفر کارشناسان شیلاتی شاغل در بخش های اجرایی آبزی پروری در کشور و دفتر مرکزی شیلات می باشند که از میان آنها نمونه ای به حجم 226 نفر به روش نمونه گیری طبقه بندی ساده انتخاب گردید. روایی پرسشنامه با توجه به نظرات اساتید راهنما، مشاور و کارشناسان خبره آبزی پروری تنظیم گردید. همچنین قابلیت اعتبار آن با پیش آزمون تعداد 10 پرسشنامه و تعیین ضریب آلفای کرونباخ 85% بدست آمد. نتایج بدست آمده تحقیق نشان داد، بیش از 97% از آزمودنی ها، نگرش مثبت نسبت به آبزی پروری پایدار دارند. همچنین پاسخگویان موکدا موافقند که در آبزی پروری پایدار باید مهارت ها و فناوری های متناسب با موقعیت و جایگاه آن به کار برده شود، آبزی پروری پایدار ذخایر و تنوع زیستی آبزیان را حفظ کند و کمترین میزان تخریب بر محیط زیست داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2085

دانلود 523 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

EBRAHIMPOUR R. | SARHANGI S. | SHARIFIZADEH F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  217-224
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83925
 • دانلود: 

  33789
چکیده: 

This paper presents the results of Persian handwritten word recognition based on Mixture of EXPERTS technique. In the basic form of ME the problem space is automatically divided into several subspaces for the EXPERTS, and the outputs of EXPERTS are combined by a gating network. In our proposed model, we used Mixture of EXPERTS Multi Layered Perceptrons with Momentum term in the classification Phase. Applying this term makes three effects in our system: a) increase convergence rate, b) obtain the optimum performance in our system, c) and escape from the local minima on the error surface. We produce three different Mixture of EXPERTS structure. Experimental result for proposed method show an error rate reduction of 6.42% compare to the mixture of MLPs EXPERTS. Comparison with some of the most related methods indicates that the proposed model yields excellent recognition rate in handwritten word recognition.

آمار یکساله:  

بازدید 83925

دانلود 33789 استناد 0 مرجع 0
litScript