نتایج جستجو

624

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

63

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  202
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 202

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  878
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

تولید اسید ایکوزا پنتائنوئیک  (EPA)بوسیله یک باکتری اقیانوسی بنام Shewanella putrefaciens MAC1 در چهار نوع محیط کشت انتخابی و در دمای گرمخانه گذاری 40 درجه سانتیگراد بمدت 72 ساعت و 10 درجه سانتیگراد بمدت 24 ساعت بررسی شد. اسید ایکوزا پنتائنوئیک تنها اسید چرب با چند پیوند دوگانه تولید شده بوسیله این باکتری بود. اسیدهای چرب اشباع عمده تولید شده نیز شامل اسید پالمیتیک و اسید میریستیک بود. بالاترین راندمان تولید EPA  معادل 34.7 میلی گرم در هر گرم وزن سلول خشک در یک محیط کشت پایه شامل آب دریای سنتز شده با غلظت 1.2 حاوی 1 درصد پپتون و 0.5 درصد عصاره مخمر در 10 درجه سانتیگراد بدست آمد. حداقل تولید EPA مربوط به زمانی بود که 2 درصد گلوکز به ترکیبات پایه محیط کشت اضافه شد و بیانگر آن بود که تولید EPA در محیط های کشت حاوی میزان محدود منبع کربن افزایش می یابد. افزودن 2 میلی گرم در لیتر فاکتورهای کمکی مانند نیکوتینامید دی نوکلئوتید فسفات (NADPH) و فلاوین آدنین دی نوکلئوتید (FAD) به ترکیبات پایه محیط کشت تاثیر قابل ملاحظه ای در میزان تولید EPA در دمای 4 درجه سانتیگراد نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 878

دانلود 229 استناد 0 مرجع 2384
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  5 (پیاپی 86)
 • صفحات: 

  648-656
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  698
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

مقدمه: یکی از مهمترین عامل در شروع و پیشرفت آترواسکلروز نقص هموستازکلسترول در ماکروفاژها و تبدیل آنها به سلول های کفی می باشد. ژن ها و عوامل رونویسی بسیاری مانند PPARa: Peroxisome Proliferator Activated Receptors در هموستاز کلسترول در این سلول ها دخالت دارند. اسیدهای چرب از نوع n-3 یکی از مهمترین عوامل تنظیم کننده فعالیت بیان این ژن ها به حساب آمده و بنابراین می توانند متابولیسم کلسترول درون سلولی و پیشرفت فرایند آترواسکلروز را متاثر سازند. اسید ایکوزاپنتاانوئیک (EPA) در بین این نوع اسیدهای چرب از فراوانی در رژیم غذایی برخوردار است، بنابراین مطالعه اثر آن بر روی بیان ژن فوق از اهمیت به سزایی برخوردار است.روش بررسی: در این مطالعه LDL توسط روش اولتراسانتریفیوژ با شیب دانسیته جداسازی شده و توسط استات سدیم استیله شد. برای تبدیل ماکروفاژها به سلول های کفی،LDL  استیله شده به مقدار 50 ماکروگرم در اختیار سلول ها قرار گرفت. اثر EPA و لیگاند سنتزی (Wy14643) بر روی بیان ژن PPAR توسط Real time PCR در سلول های کفی مشتق از سلول های THP-1 بررسی شد.نتایج: تیمار سلول های کفی با EPA سبب کاهش معنی دار در کلسترول تام، کلسترول آزاد و استر کلسترول سلولی گردید (p£0.05). EPA و Wy14643 سبب افزایش معنی دار بیان ژن PPAR در این سلول ها شد.نتیجه گیری: به نظر می رسد که این اسید چرب اثر منحصربه فرد و خاصی بر روی بیان ژن و متابولیسم لیپید داشته که می تواند از طریق مکانیسم های دیگری به جز PPAR مانند مسیر LXR نیز بر روی هموستاز کلسترول درون سلولی اثرگذار باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 698

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Yousefi Somayeh | Shahsavani Abbas | Hadei Mostafa

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  81-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  206
 • بازدید: 

  50992
 • دانلود: 

  18355
چکیده: 

Introduction: This study aimed to calculate and evaluate air quality index (AQI) in Tehran according to the EPA’ s instruction, and evaluate the obtained values. Materials and methods: The study period included three years of 2013, 2015, and 2017 within the six-year period of 2013-2017. The concentrations of six studied pollutants were acquired from DEPArtment of Environment (DE) and Air Quality Control Company of Tehran (AQCC). EPA’ s method was applied to calculate AQI values during the study period, selecting the highest AQI value among all of the pollutants and monitors. Results: The three-year average of AQI was about 147. During all the three years, the air quality had never been in a “ good” condition (AQI<50). About 92%, 91%, 87% of AQIs indicated the conditions unhealthy for sensitive groups (100

آمار یکساله:  

بازدید 50992

دانلود 18355 استناد 206 مرجع 8370
نویسندگان: 

SUBLETTE M.E. | ELLIS S.P. | GEANT A.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  1577-1584
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  26411
 • دانلود: 

  28684
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26411

دانلود 28684 استناد 458 مرجع 0
نویسندگان: 

CASHDOLLAR J.L. | BRINKMAN N.E. | GRIFFIN S.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  215-223
تعامل: 
 • استنادات: 

  446
 • بازدید: 

  8495
 • دانلود: 

  26281
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8495

دانلود 26281 استناد 446 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Ghaemi Ahad | Vahidi Omid | Salehi Mehrnoush

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  59-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38328
 • دانلود: 

  124135
چکیده: 

Hydrogenation of 2-Ethyl-3-Propylacrolein (EPA) in a three-phase fixed bed reactor is the most important part of 2-Ethyl-hexanol production in the Oxo process. In this research, hydrogenation of 2-Ethyl-3-Propylacrolein in a three-phase fixed bed reactor was modeling and simulated. The model equations including a set of partial differential equations were solved simultaneously using the method of lines and finite differences technique. The simulation with 80 elements of the hydrogenation reactor has 4. 89 percent minimum deviation. Experimental data from laboratory scale reactor was used for evaluation of the hydrogenation reactor simulation results. The effect of operating conditions on 2-ethyl-hexanol yield was investigated in the temperature range of 130-160 oC, pressure range of 16-78 psi, hydrogen flow rate range of 150-220 mL/min, and 2-ethyl-hexenal flow rate in 0. 04-0. 11 mL/min. The results showed that increasing of temperature, pressure and hydrogen flow rate increases the EPA conversion whereas the variation of 2-ethyl-hexenal flow rate doesn't have any effect on the process yield.

آمار یکساله:  

بازدید 38328

دانلود 124135 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

VERLENGIA R. | GORJAO R.

نشریه: 

LIPIDS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  857-864
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  16564
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16564

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
نویسندگان: 

مظفری جواد | کبارفرد محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  47-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1310
 • دانلود: 

  660
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1310

دانلود 660 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  87
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  177-185
تعامل: 
 • استنادات: 

  415
 • بازدید: 

  2929
 • دانلود: 

  20659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2929

دانلود 20659 استناد 415 مرجع 0
litScript