نتایج جستجو

7909

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

791

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76027
 • دانلود: 

  29707
چکیده: 

Background: ELECTRICAL injuries are rarely happened but it makes more harmful lesions comparing to other thermal injuries. The aim of this study was to report ELECTRICAL burned patients according to ELECTRICAL VOLTAGE in Shahid Motahari Burn Center.Methods: This Routine data base study was performed on patients with ELECTRICAL burns which were admitted to Shahid Motahari Burn Center from April 2010 to March 2012. Demographic and clinical data had gathered from medical records. Association between VOLTAGE and morbidity or mortality was evaluated used SPSS v. 16.Results: Mean total body surface area of 287 patients (283 (98.60%) male and 4 (1.4%) female) with mean age of 30±0.7 years was 13.56±0.76% (range 1-100). There were 203 patients (70.7%) with low and 84 patients (29.31%) with high VOLTAGE injury. There was significant association between VOLTAGE and place of injury (p=0.001).Conclusion: High VOLTAGE injuries constitute large number of ELECTRICAL injuries which more of these injuries occurred outdoor and in workplace and need more hospitalization. High VOLTAGE injuries are related with more amputation, so people and authorities should pay more attention to such injuries.

آمار یکساله:  

بازدید 76027

دانلود 29707 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HOSSEINI S.H. | TARAFDAR HAGH M. | MATHUR R.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  215-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86653
 • دانلود: 

  32892
چکیده: 

A New Static Var Genera tor (SVG), using cascaded full-bridge inverters (FBI) with binary output levels and the parallel connections of two cascaded inverters by means of current sharing reactor in each phases is introduced. The new M-level inverter, where M is 2n+2 - 3, consists of only 2n single-phase full bridges for each phase. The proposed technique not only increases the current capacity of proposed SVG but also decreases the output harmonic contents. Also, it can be connected directly to the distribution system without a transformer. Simulation results, based on the PSCAD/EMTDC, a high performance electromagnetic transient simulation program, are used to illustrate the flexibility of control action and also the performance of the proposed SVG in a power system environment.

آمار یکساله:  

بازدید 86653

دانلود 32892 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ANSARI MOHAMMAD REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  79-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  57976
 • دانلود: 

  94359
چکیده: 

This paper presents a simulation of the dynamic VOLTAGE stability in power system. In application of modern power system, dynamic assessment of VOLTAGE stability is known as basic concept. In order to study dynamic VOLTAGE stability in a power system, different dynamic boundaries are defined such as, Hopf bifurcation (HB) boundary. HB point is an oscillatory boundary in power system. For recognition of the bifurcations, it is unavoidable to study the eigenvalues of power system. In spite of this, determination of these eigenvalues needs to dynamic Jacobian matrix of power system and modal analysis that is very time consuming and complex in large systems. Also, different industrial loads (static and dynamic) e.g. induction motors can effect on dynamic VOLTAGE stability boundaries. In this paper, we proposed a solution method based on analyzing the eigenvalues of reduced Jacobian matrix and time domain simulation for assessment of dynamic VOLTAGE stability. In addition, effects of industrial ELECTRICAL loads on the small disturbance VOLTAGE stability are evaluated by the proposed method. To show the effectiveness of the proposed solution method, it is tested on IEEE 14 bus and New England test systems.

آمار یکساله:  

بازدید 57976

دانلود 94359 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1363
 • دانلود: 

  532
چکیده: 

کنترل ولتاژ و توان راکتیو بصورت گسترده در شبکه های توزیع برای افزایش کیفیت توان بکار می رود. اخیرا استفاده از تولیدات پراکنده مبتی بر انرژی های تجدیدپذیر رو به افزایش است که بر عملکرد سیستم و کنترل ولتاژ و توان راکتیو سیستم تاثیر می گذارد. منابع انرژی تجدیدپذیر متناوب و غیر قابل پیش بینی به ویژه سیستم های بادی و خورشیدی و نیز تغییرات تصادفی سطح بار الکتریکی سیستم می تواند منجر به نوسانات شدید ولتاژ شود. در این مقاله یک روش کنترل دو مرحله ای برای بهنیه سازی ادوات کنترلی، تنظیم ولتاژ و اعوجاج هارمونیک ولتاژ ( THD) پیشنهاد می شود. کنترل تپ ترانسفورماتورها و خازن ها بر اساس پیش بینی 24 ساعت آینده بار و تولید در سیستم صورت می گیرد، در حالیکه برای پوشش نوسانات ولتاژ در اثر تغییرات تصادفی بار یا تولید، پیش بینی ساعت آینده بار و تولید صورت گرفته و در نهایت از ابزار توان راکتیو سیستم فتولتاییک استفاده می گردد. نتایج روش پیشنهادی در شبکه 123 باسه IEEE باس استاندارد تحت شرایط بار و تولید متغیر با استفاده از الگوریتم PSO با ماژول آشفتگی (P-PSO) در چهار سناریوی مختلف بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی برای کنترل ولتاژ و توان راکتیو بهینه سیستم توزیع دارای منابع انرژی تجدیدپذیر متناوب بسیار مناسب است.

آمار یکساله:  

بازدید 1363

دانلود 532 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  106
 • بازدید: 

  390
 • دانلود: 

  17462
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 390

دانلود 17462 استناد 106 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  11706-11714
تعامل: 
 • استنادات: 

  368
 • بازدید: 

  10121
 • دانلود: 

  13406
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10121

دانلود 13406 استناد 368 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2088
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

به منظور پیشگیری از خرابیهای ناگهانی، تخمین و پیش بینی عمر سپری شده و باقیمانده در کلیه سیستمهای عایقی به عنوان یک ضرورت غیر قابل انکار شناخته شده و در هر سیستمی با روشهای مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد. در دهه های اخیر، با توجه به ویژگیهای الکتریکی، حرارتی، مکانیکی و شیمیایی مناسبتر، کابلهای با عایق پلی اتیلن کراسلینک بطور گسترده جایگزین کابل های روغنی شده اند. اگر چه قابلیت اطمینان شبکه های زیر زمینی به مراتب بیشتر از شبکه های هوایی است، ولی تنش های مختلفی مثل حرارتی، الکتریکی، الکتریکی - حرارتی و تغییرات بار، عمر مفید بهره برداری کابل های مذکور را کاهش می دهند. در این مقاله برای تخمین عمر عایقی کابل های  XLPEاز شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده و ورودی های شبکه عصبی، دما، شدت میدان الکتریکی، مقاومت حرارتی خاک و مقاومت حرارتی دیگر لایه های کابل انتخاب شده است. با استفاده از شبکه های عصبی، در شرایط مختلف با ورودی های متنوع، عمر عایق و کابل پیش بینی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2088

دانلود 133 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  208-211
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  912
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

مقدمه. درد زایمان از دردهای حاد فیزیولوژیک است که موجب نگرانی شدید روحی برای مادران باردار در دوران حاملگی است. با توجه به اهمیت موضوع و ناشناخته بودن عوامل موثر بر کنترل درد زایمان توسط TENS، اثر این تحریکات الکترونیکی پوستی بر شدت درد و طول مدت زایمان مطالعه شد. روشها. مطالعه بصورت کارآزمایی دو سوکور برروی 149 زایمان انجام شد. خانمهای نخست زا بطور تصادفی به پنج گروه شاهد، پلاسبو، TENS، های ولتاژ و اینترفرانشیال تقسیم شدند. شدت درد از طریق پرسشنامه اصلاح شده مک گیل و VAS در دیلاتاسیون های 4، 6، 8 و 10 سانتیمتر تکمیل و اطلاعات توسط آزمونهای آماری پارامتری و ناپارامتری مرتبط با متغیر مقایسه شد. نتایج. میانگین شدت درد و زمان فاز اول در گروه اینترفرانشیال با بقیه گروهها اختلاف داشت.(P<0.05)همچنین، میانگین شدت درد و زمان فاز فعال در گروه های ولتاژ با بقیه گروهها و در گروه TENSبا گروه کنترل تفاوت داشت (P<0.05). بحث. کاهش درد در گروههای درمانی قابل توجه و در گروه اینترفرانشیال چشمگیرتر بود. تاثیر ضددرد روشهای درمانی با افزایش دیلاتاسیون کاهش یافت. زمان فاز فعال در گروه اینترفرانشیال نسبت به بقیه گروهها کاهشی حدود 40 تا 85 دقیقه را نشان داد که به مفهوم کاهش زمان فاز فعال تا حد 30 الی 40 درصد نسبت به گروههای کنترل بود و احتمالا نشان دهنده تشدید و یا ایجاد انقباضهای رحمی است.

آمار یکساله:  

بازدید 912

دانلود 202 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  95-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10779
 • دانلود: 

  10074
چکیده: 

Background: Treatment of wounds in diabetes often gets less than perfect healing. One of the reasons for the difficulty in treating wounds in diabetes is the growth of aerobic and anaerobic bacteria. This study aims to determine the pulse VOLTAGE and treatment time that can optimally inactivate bacteria, and their effect on wound healing in mice suffering from diabetes. Methods: The study used ELECTRICAL stimulation with a direct VOLTAGE of 10 volts given a pulse VOLTAGE of 50-80 volts, a width of 50 μ s, and the number of pulses of 65 per second. The research samples were Staphylococcus aureus (S. aureus) and Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) bacteria that grew on beef and mice (Mus musculus) with diabetes. The treatment for S. aureus and P. aeruginosa bacteria was carried out using a pulse VOLTAGE of 50-80 volts for 5-15 min/day and repeated for 3 days. Meanwhile, treatment of mice wounds was carried out with a pulse VOLTAGE of 80 volts for 15 min/day and repeated for 7 days. Results: The results showed that treatment with a pulse VOLTAGE of 50-80 volts and a treatment time of 5-15 min significantly reduced the number of S. aureus and P. aeruginosa bacteria in beef (p 0. 05). Treatment with a pulse VOLTAGE of 80 volts for 15 min made beef free from bacteria. Meanwhile, treatment with a pulse VOLTAGE of 80 volts for 15 min per day for seven days resulted in the wound state of three mice in the maturation phase and two mice in the proliferation phase on day 8 with an average wound area of 0. 108 cm 2. Conclusion: The treatment with a pulse VOLTAGE of 80 volts for 15 min made the beef sterile, the mice wounds healed quickly, and the mice not stressed. The higher the blood glucose level, the slower the wound healing process.

آمار یکساله:  

بازدید 10779

دانلود 10074 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کریمی کاظم | عقابی فیروز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (پی در پی 9)
 • صفحات: 

  55-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1533
 • دانلود: 

  332
چکیده: 

سابقه و هدف: در صنعت گوشت، سرعت سرد کردن لاشه از نظر تاثیر آن بر کیفیت گوشت و جنبه های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سرد کردن سریـع گوشت، بلافاصله پس از ذبح، موجب کـوتـاه شـدن(cold shortening)  و سفت شدن ماهیچه می شود. تحریک الکتریکی پس از کشتار به عنوان یک تیمار موثر برای کاهش زمان سرد کردن لاشه و جلوگیری از کـوتاه شدن ماهیچه، در صنعت گوشت کشورهای پیشرفته اعمال می شود. همچنین، تحریک الکتریکی می تواند تردی گوشت را افزایش دهد. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر تحریک الکتریکی با ولتاژ پایین بر تردی و ظرفیت نگهداری آب در گوشت گوساله بود.مواد و روش ها: این تحقیق به روش تجربی انجام شد و تکنیک مورد استفاده مشاهده بود. 18 راس گوسـالـه 12 تا 14 ماهه نــژاد Holstein، بـا متوسط وزن لاشــه گـــرم، 243±13Kg بـلافاصـلـه پس از خون گیــری، با ولتـاژ 110V، 1A، به مدت 20 ثانیه تحریک شـدند. پس از دو نیم شدن لاشه، از هر نیم لاشه حدود 1 کیلوگرم از عضله طویل پشتی، نمونه گیری شد. سپس نیروی برشی، تـردی و آبدار بودن حسی نمونه ها در 1، 3 و 7 روز پس از ذبح تعیین شد. ظرفیت نگهداری آب، افت نگهداری و افت پخـت در 7 روز پس از ذبح تعیین شد.یافته ها: نیروی برشی نمونه های تحریک شده در 3،1 و 7 روز پس از ذبح، پایین تر از مقــدار نیــروی برشـی نمونــه های کنتـرل بود (P<0.05). امتیازات آبدار بودن و تردی نمونه های تحریک شده در 1، 3 و 7 روز پس از ذبح بیش از امتیازات نمونه های کنترل بود (P<0.05). Ageing نمونه های تحریک شده و کنترل به مدت 7 روز، نیروی برشی را کاهش داد و موجب افزایش امتیازات تردی و آبدار بودن آنها شد (P<0.05). تحریک الکتریکی تاثیری بر ظرفیت نگهداری آب، افت نگهداری و افت پخـت نداشت.نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق، اعمال تحریک الکتریکی، روش موثــری برای بهبود تردی و آبدار بودن است.

آمار یکساله:  

بازدید 1533

دانلود 332 استناد 0 مرجع 0
litScript