نتایج جستجو

106

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  23-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94027
 • دانلود: 

  49375
چکیده: 

Background: Coccidiosis of domestic fowl, caused by species of the Genus EIMERIA, is responsible for important economic losses in poultry production. Because different species and/or strains can vary in pathogenicity and other biological parameters, their precise characterization is important for epizootiological studies.Methods: Fifty samples from litter, whole intestinal tract and feces were collected from poultry houses located in different provinces of Iran. One hundred twenty male day-old broiler chicks were challenged with three selected isolates. Data on weight gain, Food Conversion Ratio (FCR), food intake, lesion scoring and shedding of oocysts per gram of feces were recorded and analyzed by the Duncan’s test.Results: In all treatments, the challenged groups had statistically significant lower weight gain than that of unchallenged control group. Isolate three caused the lowest weight gain and food intake and the worst lesion score as well as FCR. Despite originating from close geographical regions for isolates 1 and 2, the difference in bio pathologic factors may be either due to different proportion of identified species or the different pathogenicity of the species present in the isolates.Conclusion: The results highlight the importance of considering various species of EIMERIA in designing the preventive, control and treatment strategies to prevent coccidiosis in different regions of Iran. Further characterization of each isolate would be the next step to provide a basis for coccidiosis research with well-characterized local isolates.

آمار یکساله:  

بازدید 94027

دانلود 49375 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (مسلسل 28)
 • صفحات: 

  37-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1475
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

عامل بیماری کوکسیدیوزانگل تک یاخته ای از جنس آیمریا است که در مجرای روده تکثیر و موجب آسیب رساندن به بافت روده می شود که نتیجه آن اختلال در تغذیه، مراحل هضم و جذب مواد غذایی، از دست دادن آب بدن، خون ریزی و افزایش حساسیت به سایر عوامل بیماری زا می باشد. بررسی منابع نشان می دهد در خصوص شناسایی گونه های آیمریانکاتریکس و آیمریا تنلا به روش اندازه گیری میکروسکپی و  PCR مطالعه ای انجام نشده است. هدف از این مطالعه شناسایی آیمریانکاتریکس و آیمر تنلا در مدفوع مرغ های بومی از راه شناسایی ژن ITS-1 با استفاده از روش های اندازه گیری میکروسکوپی و مولکولی اُاُسیست ها می باشد. به این منظور 50 نمونه مدفوع از مرغ های بومی مشکوک به بیماری کوکسیدیوز به طور تصادفی جمع آوری شدند. از هر کدام از مرغان 2 نمونه یکی جهت روش متداول اندازه گیری اُاُسیست و دیگری جهت PCR گرفته شد. نمونه ها بلافاصله به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی اهواز منتقل شدند و به 2 روش متداول اندازه گیری اُاُسیست ها (میکروسکپی) و روش PCR مورد آزمایش قرار گرفتند. اُاُسیست های هر نمونه مدفوع با استفاده از محلول شناور کننده جدا شدند و به کمک میکروسکپ نوری و با استفاده از شکل و اندازه اُاُسیست، اندازه گیری شدند. در روش PCR اُاُسیست های موجود در هر 50 نمونه مدفوع به روش شناورسازی و خالص سازی جدا و شستشو داده شدند. پس از استخراجDNA ، آزمایش PCR انجام گرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد میزان آلودگی در آزمایش میکروسکپی و  PCRبرای آیمریا تنلا به ترتیب 34 و 48 درصد می باشد و برای آیمریا نکاتریکس در آزمایش میکروسکپی و PCR به ترتیب 10 و 6 درصد است. نتایج نهایی بیانگر این است که روش PCR روش مطمئن و مناسب تری نسبت به روش اندازه گیری انواع آیمریاها می باشد، میزان آلودگی مرغ های بومی نسبت به آیمریا تنلا بیشتر از آیمریا نکاتریکس است، آلودگی مرغ های بومی به آیمریا تنلا و آیمریا نکاتریکس بسیار بالا (57%) می باشد، مرغ های بومی احتمالا نقش مهمی در اپیدمیولوژی و انتشار آلودگی کوکسیدیوز در مزارع مرغ های صنعتی دارند. ضریب هم بستگی دو آزمایش PCR و روش متداول اندازه گیری برای آیمریا تنلا 0.24 و آیمریا نکاتریکس 0.47 است.

آمار یکساله:  

بازدید 1475

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

YAKHCHALI M. | ZAREEI M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (24)
 • صفحات: 

  277-280
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104241
 • دانلود: 

  60722
چکیده: 

This study was undertaken to determine the prevalence and diversity of EIMERIA species in sheep in Tabriz suburb. The prevalence of ovine parasitism due to EIMERIA spp. was estimated in 240 sheep aged less than six months to over 12 months, in a period of one year (2003-2004). The samples were collected from pre-slaughtered sheep in Tabriz slaughterhouse and transferred to the parasitology laboratory. Afterwards, sporulation of the oocysts was performed. The overall prevalence of EIMERIA infection in sheep was found to be 16.7%. Two pathogenic species of EIMERIA, including E. ahsata (8%) and E. ovina (18%) and four nonpathogenic species, E.faurei (18%), E. parva (13%), E. pallida (8%) and E. intricata (35%) were identified. All of the infected sheep (40 out of 240) had mixed infections at least with three species. Intensity of the infection was significantly higher in young sheep compared with older animals (P<0.05). Gender had a significant effect on the prevalence and intensity of the infection (P<0.05). Diversity in EIMERIA spp. In different age groups, potentially, might be an important factor contributing to notable losses in small ruminants in this area.

آمار یکساله:  

بازدید 104241

دانلود 60722 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  99-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  68721
 • دانلود: 

  23969
چکیده: 

In order to determine the involvement of nitric oxide in the pathogenesis of coccidiosis induced by EIMERIA, 30 chickens were challenged with mixed sporulated oocysts of four species of EIMERIA (E. acervulina, E. maxima, E. necatrix, and E. tenella) at 26 days of age. There was an increasing of oocyst shedding in the infected birds at 6, 10 and 14 days post-infection. Histopathological examination revealed a loss of epithelial tissue, congestion of blood vessels, severe muscular edema and necrosis of submucosa. The sum total of nitrite and nitrate was increased in the serum at 6, 10 and 14 days post-infection progressively, but was only significant (P<0.05) at 10 and 14 days post-infection compared to earlier days. The nitrate amounts were also significantly higher at days 10 and 14. It can be concluded that infection by four species of EIMERIA stimulated NO production after infection. It is therefore possible that NO is involved in the pathogenesis of coccidiosis.

آمار یکساله:  

بازدید 68721

دانلود 23969 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2 (پیاپی 87)
 • صفحات: 

  42-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  834
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

صنعت طیور از آغاز فعالیت خود با معضلی به نام کوکسیدیوز مواجه بوده است و بدون تردید کوکسیدیوز یکی از شایع ترین بیماری های طیور صنعتی به ویژه گله های مرغان گوشتی، مادر و اجداد می باشد ، بنابراین در سال های اخیر توجهات برای کنترل کوکسیدیوز ماکیان به روش های دیگری به جز کنترل شمیائی معطوف گشته و لزوم تحقیقات در مورد یافتن داروهای جدید با منشا گیاهی که اثرات سوء کمتری داشته و ارزان تر از ترکیبات شمیائی هستند دارای اهمیت می باشد. در این مطالعه برای اولین بار در ایران اثرات ضدکوکسیدیائی پودر گیاه اکیناسه بر روی کوکسیدیوز تجربی به دست آمده از EIMERIA tenella مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور در ابتدا 120 جوجه یک روزه نژاد Ross به شش گروه بیست تایی تقسیم شدند. 5 گروه با ااسیست های عفونت زای E. tenella آلوده شدند و یک گروه به عنوان کنترل منفی در نظر گرفته شد. در گروه یک و سه، پودر اکیناسه یک دهم درصد و در گروه دو و چهار پودر اکیناسه نیم درصد به جیره غذائی اضافه شد. گروه پنج شامل کنترل مثبت بود که داروئی دریافت نکرد ولی با ااسیست های EIMERIA tenella آلوده گردید و گروه شش شامل کنترل منفی بود که دارو و ااسیست ها را دریافت نکرد. مدت اضافه کردن پودر اکیناسه به جیره در گروه های یک و دو، سه هفته و در گروه های سه و چهار، شش هفته بود. در روز 14، پنج گروه اول با مقدار 200 میکرولیتر از ااسیست های عفونت زای آیمریا تنلا از طریق دهانی آلوده شدند. شش روز بعد از آلودگی با جمع آوری روزانه مدفوع هر گروه به مدت 6 روز متوالی میزان دفع ااسیست بررسی گردید. همچنین میزان وزن حاصله و ضریب تبدیل غذائی در روزهای 7، 14، 21 و 42 مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصله نشان دهنده تاثیر مثبت پودر گیاه اکیناسه بر کاهش دفع ااسیست و بهبود بازده جوجه های گوشتی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 834

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4 (پیاپی 129)
 • صفحات: 

  31-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  250
 • دانلود: 

  158
چکیده: 

تشخیص گونه های آیمریا براساس خصوصیات مورفولوژی بسیار محدود بوده و استفاده از روش های مولکولی این محدودیت ها را برطرف می سازد. نمونه های مدفوع گوساله ها از استان البرز و شهر شاهرود جمع آوری شده و پس از تغلیظ به روش شیتر به طریق میکروسکوپی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نمونه های مثبت با استفاده از روش پی سی آر و با به کارگیری پرایمرهای اختصاصی گونه از نظر مولکولی نیز ارزیابی شدند. با استفاده از روش فلوتاسیون شیتر و گسترش مستقیم در 5 نمونه (10%) از 50 نمونه مدفوع جمع آوری شده از شهر شاهرود و 10 نمونه (09/9 %) از 110 نمونه مدفوع جمع آوری شده از استان البرز تک یاخته جنس آیمریا تشخیص داده شد. در مجموع در میان 160 راس دام مورد آزمایش 15 مورد (37/9 %) با استفاده از گسترش مستقیم و تغلیظ فلوتاسیون مثبت تشخیص داده شدند. از آنجائی که تمام موارد مثبت مربوط به نمونه های غیر اسهالی بود، ارتباط معنی داری بین وضعیت اسهال و حضور این انگل مشاهده نگردید (05/0

آمار یکساله:  

بازدید 250

دانلود 158 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  98-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1675
 • دانلود: 

  308
چکیده: 

گونه های انگلی تک یاخته ای متعلق به جنس آیمریا می توانند سبب بیماری نشخوارکنندگان کوچک از جمله گوسفند شوند که به بیماری ناشی از این گونه های انگلی کوکسیدیوز اطلاق می گردد. کوکسیدیوز یکی از رایج ترین بیماری های روده ای گوسفندان جوان کم تر از شش ماه می باشد. شیوع آلودگی آن در تمام دنیا بالا می باشد و می تواند توسط گونه های مختلف آیمریایی ایجاد گردد. تحقیق حاضر به منظور تعیین میزان فراوانی و شناسایی تنوع گونه های آیمریا در بین جمعیت گوسفندان در زابل انجام شده است. برای انجام این تحقیق نمونه مدفوعی (5-3 گرم) از رکتوم 420 رأس گوسفند در طول چهار فصل سال 1392 گرفته شد. گوسفندان به سه گروه سنی تقسیم شدند، که شامل کم تر از 6 ماه، 12-6 ماه و بالاتر از 12 ماه بودند. تعداد ااسیست در هر گرم مدفوع با استفاده از روش شناورسازی مک مستر مورد بررسی قرار گرفت و ااسیست ها برای شناسایی جنس و گونه انگل اسپروله شدند. بر اساس نتایج به دست آمده شیوع کلی آیمریا در این مطالعه 20 درصد (CI=17.5-28.7 درصد، 20 درصد) بود. سن گوسفندان روی شیوع آلودگی اثر معنی دار داشت. تعداد ااسیست به طور قابل توجهی در گوسفندان کم تر از 6 ماه بالاتر بود (P<0.05). اختلاف معنی داری از نظر شیوع عفونت بین گوسفندان نر و ماده وجود نداشت (P>0.05). اختلاف آماری معنی داری بین OPG (میانگین تعداد ااسیست در گرم مدفوع) با سن و جنس گوسفندان وجود نداشت (P>0.05). شش گونه آیمریا شامل:آیمریا آهساتا (8.33 درصد)، آیمریا پاروا (7.38 درصد)، آیمریا اوینوئیدالیس (3.57)، آیمریاپالیدا (2.85 درصد)، آیمریا ویبرجنسیس (2.14 درصد) وآیمریا انترکاتا (0.95 درصد) جدا شد. نتایج این بررسی نشان داد که آلودگی آیمریایی در گوسفندان شهرستان زابل شیوع دارد که این امر نشان دهنده ی لزوم به کارگیری برنامه های کنترلی مناسب برای پیش گیری از این بیماری است.

آمار یکساله:  

بازدید 1675

دانلود 308 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

توسلی موسی | پاشایی منصور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  245-247
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  797
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

هدف: مشخص نمودن منابع و راههای انتقال ااسیست آیمریا به سالنهای پرورش طیور صنعتی.طرح: مطالعه مقطعینمونه ها: نمونه گیری از 47 سالن مربوط به 30 واحد مرغداری اطراف شهرستان ارومیه انجام شد.روش: نمونه گیری از بستر سالن مرغداری، دست کارگران، چکمه کارگران، چرخ دستی، آب آهک جلو در ورودی سالن و خاک اطراف مرغداری و شناور سازی نمونه ها با آب شکر اشباع.نتایج: نتایج حاکی از آن است که آلودگی به ااسیست آیمریا در نمونه بستر 27 سالن، چکمه کارگران 17 سالن، خاک اطراف 14 سالن، چرخ دستی 12 مورد و دست کارگران 10 سالن وجود داشته است. در بررسی حاضر از آب آهک جلوی در ورودی سالن نمونه ااسیستی جدا نگردید.نتیجه گیری: توصیه می گردد همزمان با استفاده از آب آهک در جلوی سالن و مخلوط کردن بستر با آهک در زمان ورود یا خروج، چکمه کارگران به خوبی شسته شده و در استفاده از چرخ دستی به دلیل نقش آن در جابه جایی ااسیست در داخل یا خارج سالن اقدامات لازم جهت ضد عفونی آن انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 797

دانلود 133 استناد 1 مرجع 2
نویسندگان: 

مجتبوی سیده سمیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  411-415
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  635
 • دانلود: 

  191
چکیده: 

مجموع 114 نمونه بستر از مراکز پرورش طیور اجداد و مادر مناطق مختلف کشور بر اساس 5 ناحیه آب و هوای مختلف جهت جداسازی و تعین خصوصیات بیولوژیک ایمریاها موجود این مزارع تهیه گردید. نیم کیلوگرم از هر نمونه بستر جهت جداسازی اواوسیست های بستراستفاده شده پس از جدا سازی، به روش هوا دهی در دمای 28 درجه سانتیگراد بمدت 48-72 ساعت اسپوره شدن انجام گردید. جهت تهیه تک اواوسیست ها اقدام و زمان دفع اواوسیست و میزان OPG و زمان اسپوره شدن نیز تعیین گردید. با خوراندن تک اواوسیست به 5 قطعه جوجه 4-6 هفته و جمع آوری مدفوع از روز چهارم بعد از تلقیح تکثیر گردیدند. اواوسیست های تکثیر شده گونه های مختلف ایمر یا به مقدار لازم به جوجه های 3-6 هفته عاری از اواوسیست جهت بررسی ضایعات و مطالعات بیومتریک خورانده شد. در مجموع 25 نمونه اواوسیست از آیمریاهای مختلف جدا گردید که بر اساس 1– محل ایجاد ضایعه در روده 2– وضعیت ظاهری جراحات 3– اندازه، شکل و رنگ اواوسیست 4– اندازه شیزونت و مروزوئیت 5– محل انگل در بافت ها 6– حداقل دوره کمون در عفونت های تجربی 7– حداقل زمان لازم جهت اسپیرولاسیون، به هفت گونه ایمریاهای ماکزیما، تنلا، نکاتریکس، آسرولینا، برونتی، میتیس و پرکوکس طبقه بندی گردید که توسط آزمایشگاه رفرانس ویبریج مورد تایید قرار گرفت. و با آزمون آنالیز واریانس دوطرفه با استفاده از نرم افزار آماری SX تجزیه و تحلیل آماری گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 635

دانلود 191 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  2 (پیاپی 123)
 • صفحات: 

  11-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  462
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

کوکسیدیوز بیماری انگلی شناخته شده در صنعت طیور در سراسر جهان است. این بیماری باعث ایجاد زیان های اقتصادی فراوانی از جمله، کاهش اضافه وزن، افزایش ضریب تبدیل غذایی و مرگ و میر بالا در این صنعت می شود. بنابراین، شناخت، پیشگیری، درمان و کنترل این بیماری برای مدیریت مزارع از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از انجام این بررسی، ارزیابی کیفی داروی سالینومایسین بر روی میزان دفع اواوسیست در پولت های تخم گذار، از طریق مانیتورینگ بستر می باشد. برای این منظور جمع آوری نمونه بستر با تناوب هفتگی در طول یک دوره پرورشی پولت های تخم گذار انجام شد. روش مک ماستر جهت تعیین میزان OPG بستر و لام میکرومتری و چشمی مدرج جهت تشخیص گونه های آیمریا استفاده شد. در تعیین نوع گونه آیمریا، با توجه به سنجش شاخص های مورفومتریک مربوط به 154 اووسیست، چهار گونه از جنس آیمریا شامل Eiemeria acervulina، Eiemeria tenella، Eiemeria maxima و Eiemeria necatrix شناسایی شدند که E. maxima بیشترین فراوانی و E. tenella کمترین فراوانی را داشتند. نتایج حاصل از ارزیابی کیفی داروی سالینومایسین نشان دهنده کاهش دفع اواوسیست و کاهش ضریب اسپورولاسیون در طی رشد پولت ها می باشد و بیشترین تاثیر بر روی آیمریا تنلا دیده شد. در این مطالعه ارزیابی تاثیر داروی سالینومایسین، روی دفع اواوسیست آلمیریا، برای اولین بار انجام شد.

آمار یکساله:  

بازدید 462

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
litScript