نتایج جستجو

31875

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3188

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

AKBARI H.R. | MIRIMANI S.M. | ADABI FIROUZJAEE J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (20)
 • صفحات: 

  17-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14983
 • دانلود: 

  15604
چکیده: 

Increasing the motor EFFICIENCY has a significant effect on the energy consumption. By calculating the annual energy consumption of a motor, the effect of increasing the EFFICIENCY on energy savings can be estimated. One of the most effective and inexpensive ways to increase the energy EFFICIENCY is rewinding or redesigning the stator winding. Reducing energy consumption and the cost savings obtained by rewinding motors can attract the investors' attention. In this paper, a single-phase induction motor with 0. 75 horsepower, has been rewound for three-phase operation, and electromagnetic analysis has been performed using the finite element method by the Flux software and its operation characteristics have been analyzed. Economic analysis has been carried out by calculating operating costs, payback period and annual energy savings. According to the results, the EFFICIENCY of the three-phase rewinded motor compared with the single-phase induction motor, has increased by about 12. 5%, and the payback period based on 13 cents per kilowatt-hour is approximately one year. Based on this comparison, replacing a single-phase induction motor with a three-phase rewinded motor in the standard EFFICIENCY (IE1) is more ECONOMICAL than replacing it with a motor in this class of EFFICIENCY and the achieved cost saving, in full load is about 61$. For validation, the experimental results were compared with the simulation results and a measurement error of about 6% was observed.

آمار یکساله:  

بازدید 14983

دانلود 15604 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  121-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28534
 • دانلود: 

  13661
چکیده: 

One of the most important methods for evaluating changes in an ecosystems is studying the biodiversity changes. This study sought to examine the changes of biodiversity in two different fishing grounds of the Persian Gulf. For this purpose, two fishing grounds were selected, Abumusa, Tonb and Siri as subarea 1, and Kish westward as subarea 2. The catching data were obtained from two fishing vessels in January 2010 and July 2011. To evaluate changes in diversity of the populations, Simpson index, economic diversity index, Shannon index and the Hill index were used. The species diversity in subarea 1 was higher than that in subarea 2. The percentage of total frequency was higher for Tunnus tonggol (53. 34 and 37. 64) and Euthynnus affinis (40. 76 and 27. 34) in both subareas. However, the economic diversification index was higher in subarea 2 and the evenness index was higher in subarea 1.

آمار یکساله:  

بازدید 28534

دانلود 13661 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  37-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1296
 • دانلود: 

  405
چکیده: 

در این مطالعه به منظور تعیین بازدهی دقیق طرح های مرتع داری پس از جمع آوری آمار و اطلاعات لازم، با استفاده از روشهای اقتصاد مهندسی به ارزیابی اقتصادی طرح مرتع داری کره پو در شهرستان ایلام پرداخته شد. نتایج نشان داد که معیار ارزش خالص زمان حال (NPV یا Net Present Value) تا نرخ تنزیل 26 درصد دارای ارزش خالص مثبت بوده و در نرخ تنزیل 26.56 این ارزش خالص برابر صفر است. همچنین معیار نسبت منفعت به هزینه (BCR یا Benefit Cost Ratio) نیز تا نرخ تنزیل 26 درصد بزرگتر از یک است و در نرخ 26.56 درصد برابر یک می گردد. نرخ بازدهی داخلی طرح (IRR یا Internal Ration of Return) 26.56 درصد بود و انجام طرح در نه سال با توجه به بالا بودن این نرخ دارای توجیه اقتصادی است. با توجه به توجیه مناسب مالی این طرح بهتر است که روش و سیاستی در واگذاری و اجرای طرح های مرتع داری به بهره برداران اتخاذ گردد تا دامداران تمایل به اجرای طرح ها داشته باشند و دولت مشارکت فعال در اجرای طرح های مرتع داری با تامین بخشی از هزینه ها داشته و باعث افزاش بازدهی اقتصادی طرح ها گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1296

دانلود 405 استناد 0 مرجع 6
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  78
 • صفحات: 

  31-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1144
 • دانلود: 

  318
چکیده: 

کارایی اقتصادی نشان ‎ دهنده توانایی یک سازمان برای تولید و توزیع محصول با کمترین هزینه ممکن است. به علاوه، کارایی زیست محیطی به عنوان یکی از عناصر مهم توسعه پایدار، بیانگر وضعیت تولید آلایندگی از نهاده های تولید است. چنانچه فعالیت های اقتصادی از نظر زیست محیطی از کارایی لازم برخوردار نباشد، دستیابی به توسعه پایدار مشکل می شود. ارتقای کارایی اقتصادی نیز منابع مالی لازم را برای بهبود کیفیت محیط زیست فراهم می کند. در این مقاله، ارتباط بین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی بررسی شده است. برای این امر، ابتدا با به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی های زیست محیطی و اقتصادی 50 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه، شامل ایران طی دوره زمانی 2012-2002م، برآورد و سپس، با استفاده از آزمون علیت گرنجری و نیز تشکیل دستگاه معادلات همزمان، ارتباط بین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی بررسی شده است. نتایج محاسبه کارایی ها نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه از کارایی های زیست محیطی و اقتصادی بالاتری برخوردارند. در این راستا، میانگین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی ایران به ترتیب 0.570 و 0.379 می باشد که پایین تر از متوسط کشورهای مورد بررسی است. همچنین، نتایج آزمون علیت گرنجری نشان می دهد که رابطه علیت دوطرفه ای بین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی وجود دارد. بر اساس نتایج برآورد مدل به روش حداقل مربعات دو مرحله ای نیز بین کارایی اقتصادی و کارایی زیست محیطی در کشورهای منتخب ارتباط مثبت دوطرفه وجود دارد. بدین ترتیب، به رسد ارتقای یکی از این دو کارایی، افزایش کارایی دیگر را به همراه خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1144

دانلود 318 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  173-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  817
 • دانلود: 

  268
چکیده: 

به منظور تعیین درجه موفقیت پنبه کاران استان تهران در استفاده بهینه از منابع مشخص و هم چونین بررسی امکان افزایش تولید محصول با استفاده از مجموعه مشخصی از منابع و عوامل تولید به تعیین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی این گروه از کشاورزان پرداخته شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز مطالعه از میان 110 پنبه کار در شهرستان ورامین با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک تصادفی در سال 1387 جمع آوری گردید. پس از برآورد تابع تولید مرزی تصادفی و تعیین میزان کارایی فنی بهره برداران با استفاده از قضیه دوگانگی تابع هزینه مرزی تخمین زده شد، و در نهایت میزان کارایی تخصیصی و اقتصادی بهره برداران محاسبه گردید. بر اساس نتایج، متغیرهای سطح زیرکشت پنبه، ماشین آلات، نیروی کار، میزان مصرف بذر و تعداد دور آبیاری از لحاظ آماری دارای اثر معنی دار و مثبت بر تولید پنبه در شهرستان ورامین بود. هم چنین متغیرهای سن کشاورز و شرکت در کلاس های ترویجی و آموزشی با ناکارایی فنی بهره برداران ارتباط معکوس نشان داد، اما تعداد قطعات زمین دارای تاثیر مثبت و معنادار بر ناکارایی فنی پنبه کاران بود. نتایج محاسبه انواع کارایی نشان داد که میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران نمونه به ترتیب %93، 80% و 74% است. هم چنین اختلاف میان حداقل و حداکثر کارایی فنی 40%، اختلاف میان حداقل و حداکثر کارایی تخصیصی 43% و اختلاف میان حداقل و حداکثر کارایی اقتصادی پنبه کاران نیز حدود 31% محاسبه شد، که در جای خود قابل تامل است. با توجه به یافته های دقیق، آموزش و ترویج کشاورزی در زمینه کاربرد بهینه عوامل تولید و ارتقای سطح دانش کشاورزان به منظور افزایش تولید و بهبود کارایی از ضروریات است.

آمار یکساله:  

بازدید 817

دانلود 268 استناد 1 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3 (پیاپی 92)
 • صفحات: 

  59-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1354
 • دانلود: 

  344
چکیده: 

این آزمایش با هدف بررسی تاثیر مصرف اسانس آویشن به صورت آشامیدنی بر عملکرد، بازده انرژی و پروتئین مصرفی و مطالعه شاخص های اقتصادی تولید در جوجه های گوشتی مصرف کننده اسانس طراحی و اجرا گردید. در این آزمایش تعداد 500 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه راس 308 استفاده شد. جوجه ها در یک طرح آزمایشی کاملا تصادفی با تعداد 4 تیمار در 3 تکرار و 25 قطعه در هر تکرار، جمعا شامل 20 واحد آزمایشی، گروه بندی شده و آزمایش انجام شد. طول دوره آزمایش 42 روز و شامل مراحل آغازین (0 تا 7 روزگی)، رشد (8 تا 21 روزگی) و پایانی (22 تا 42 روزگی) بود. جوجه ها از روز 8 آزمایش در بین گروه های آزمایشی مختلف به طور تصادفی توزیع شدند. جیره های آزمایشی از نظر انرژی، پروتئین، مواد معدنی و سایر مواد مغذی در هر مرحله یکنواخت بودند. اسانس آویشن خالص در سطوح مختلف به آب آشامیدنی جوجه ها اضافه شد. بر این اساس 4 گروه آزمایشی متفاوت شامل: 1) گروه شاهد (فاقد اسانس آویشن در آب آشامیدنی) 2) سطح 0.1 درصد 3) سطح 0.15 درصد و 4) سطح 0.2 درصد اسانس آویشن گروه بندی شدند. توزین خوراک مصرفی بطور روزانه و خوراک باقی مانده یا افزایش وزن به صورت هفتگی انجام شد. صفات عملکردی شامل خوراک مصرفی و افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی بود که بصورت هفتگی اندازه گیری شدند. نتایج تحقیق نشان داد، از نظر میزان خوراک مصرفی و افزایش وزن روزانه در مرحله رشد، پایانی و در کل دوره پرورش، بین گروه های آزمایشی تفاوت آماری معنی دار وجود داشت (0.05>P). بیشترین میزان خوراک مصرفی و افزایش وزن به سطح 0.2 اسانس آویشن و کمترین به گروه شاهد تعلق داشت (0.05>p). کمترین ضریب تبدیل غذایی مربوط سطح 0.2 و بیشترین مربوط به گروه شاهد بود (0.05>p). شاخص های مربوط به بازده مصرف انرژی و پروتئین شامل نسبت افزایش وزن به پروتیئن جیره، نسبت انرژی متابولیسمی به افزایش وزن روزانه و نسبت افزایش وزن به پروتئین مصرفی روزانه برای تمامی سطوح اسانس آویشن نسبت به گروه شاهد بطور معنی دار (0.05>P) بهبود نشان داد. سطح 0.2 اسانس آویشن بطور معنی دار (0.05>p)، از نسبت افزایش وزن به پروتیئن جیره و نسبت افزایش وزن به پروتئین مصرفی روزانه بالاتر ولی از نسبت انرژی متابولیسمی به افزایش وزن روزانه پائین تری نسبت به بقیه تیمارها برخوردار بود. نسبت انرژی متابولیسمی به میزان پروتئین مصرفی روزانه در بین تیمارها معنی دار نبود. از نظر شاخص های نقطه پراکندگی، شاخص بازدهی کل و شاخص تولید کل، سطوح مختلف اسانس آویشن (به ویژه سطوح 0.2 و 0.15)، نسبت به گروه شاهد بطور معنی دار (0.05>P) بهتر بودند. به عنوان نتیجه گیری کلی می توان اظهار داشت استفاده از آویشن به صورت آشامیدنی در سطوح 0.15 و 0.2 می تواند باعث بهبود صفات عملکرد و بازده انرژی و پروتئین مصرفی شده و شاخص های اقتصادی تولید در جوجه های گوشتی را بهبود بخشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1354

دانلود 344 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  45-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1405
 • دانلود: 

  461
چکیده: 

مصرف کارایی بهینه انرژی در بوم نظام های کشاورزی باعث کاهش چالش های زیست محیطی، جلوگیری از نابودی منابع باارزش طبیعی و تقویت کشاورزی پایدار به عنوان یک نظام تولید اقتصادی می شود. بنابراین، این بررسی به منظور ارزیابی کارایی انرژی و شاخص های اقتصادی تولید گلرنگ تابستانه در نظام های کشت متداول استان اصفهان در سال زراعی 91-90 انجام شد. داده ها با استفاده از آمار و اطلاعات سازمان جهاد کشاورزی استان و گفتگوهای رو در رو با کشاورزان گلرنگ کار گرد آوری شد و سپس شاخص های اقتصادی و انرژی با استفاده از داده های مربوط به نهاده ها و ستاده ها و معادل های هر واحد، برآورد و محاسبه شد. نتایج نشان داد که کل انرژی نهاده های به کار برده شده در نظام تولید گلرنگ برابر 39145 مگاژول در هکتار (66.3% انرژی مستقیم، 33.7%انرژی غیر مستقیم، 19.1% انرژی قابل تجدید و 80.9% انرژی غیر قابل تجدید)، کل انرژی خروجی 66950 مگاژول در هکتار و میزان کارایی انرژی (نسبت ستاده به نهاده) 1.71 بود. بیشترین انرژی مصرفی در نظام تولید گلرنگ به ترتیب سوخت فسیلی (44.1%)، کود نیتروژن (22.2%) و آب آبیاری (14.9%) بود. درآمد ناخالص و خالص در کشتزارهای گلرنگ به ترتیب برابر 943.8 و 115.7 دلار در هکتار، نسبت سود به هزینه برابر 1.09 و بهره وری تولید 1.76 کیلوگرم بر دلار بود. بنابر نتایج این بررسی به نظر می رسد کشت و تولید گلرنگ در منطقه مورد ارزیابی از نظر بهره وری انرژی و شاخص های اقتصادی دارای وضعیت مطلوبی نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 1405

دانلود 461 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  195-211
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  784
 • دانلود: 

  381
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 784

دانلود 381 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (پیاپی 50)
 • صفحات: 

  325-335
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  650
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 650

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حافظیه محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1 (مسلسل 78)
 • صفحات: 

  47-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2063
 • دانلود: 

  428
چکیده: 

سیستم مدار بسته در تکثیر و پرورش میگو با هدف کاهش مواد دفعی محیط کشت، یکی از استراتژی هایی است که می تواند به اقتصاد تولید کمک نماید. در این تحقیق، تاثیر نسبت تراکم های مختلف ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) و میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) بر رشد، ضریب تبدیل مواد مغذی نیتروژن و فسفر غذا – زیتوده و اقتصاد تولید در سیستم مدار بسته مورد مطالعه قرار گرفت. راندمان اقتصادی با توجه به میزان برداشت نهایی زیتوده میگو و تیلاپیا و محاسبه قیمت روز و هزینه های هر تیمار آزمایشی بدست آمد. آزمایش ها در تانک با 6 تیمار، (T1) تیمار دارای فقط میگو با سیستم آب تعویضی، (T2) تیمار دارای فقط میگو با سیستم مدار بسته و (T3-T6) تیمارهای سوم تا ششم دارای تراکم های مختلف تیلاپیا و میگو با نسبت های ذخیره سازی بترتیب 0.01، 0.025، 0.05، و 0.075 که در تمام تیمارها تعداد 40 میگو در هر مترمربع در نظر گرفته شد. میگوها فقط با غذای پلت تغذیه گردیدند و غذای خاصی برای تیلاپیا به سیستم اضافه نگردید. مدت زمان آزمایش برای میگو 8 هفته و برای ماهی 7 هفته در نظر گرفته شد. نرخ رشد و میزان تولید میگو در تیمار دوم به نسبت تیمارهای پنجم و ششم افزایش معنی داری نشان داد هر چند که با سایر تیمارها اختلافی نشان نداد. افزایش نرخ رشد تیلاپیا در تیمار سوم نسبت به سایر تیمارها معنی دار بود. ضریب تبدیل نیتروژن زیتوده کل (میگو– تیلاپیا) در تمام تیمارها بجز تیمار نخست افزایش معنی داری را نشان داد. که بین آنها، با افزایش نسبت تیلاپیا – میگو، افزایشی در این ضریب بدست آمد. ضریب تبدیل فسفر زیتوده کل (تیلاپیا – میگو) بترتیب در تیمار سوم تا ششم اختلاف افزایشی معنی داری با تیمارهای اول و دوم نشان داد. اقتصاد تولید در تیمار دوم و سپس تیمارهای سوم و چهارم افزایش معنی دار آماری را با سایر تیمارها نشان داد. کمترین بازده اقتصادی مربوط به تیمارهای پنجم و ششم و بیشترین آن در تیمار دوم بدست آمد. بطور کلی در کشت توام، افزایش تراکم تیلاپیا در تیمارها، تاثیر آماری مستقیمی بر بهبود نرخ تبدیل فسفر و تاثیر آماری معکوسی بر ضریب تبدیل نیتروژن و نرخ رشد میگو بجای خواهد گذاشت. با توجه به پارامترهای مطالعه شده، در سیستم کشت توام، با کاهش نسبت تراکمی تیلاپیا- میگو (نسبت های 0.01 و 0.025) بدون تاثیر کاهنده بر نرخ رشد میگو، افزایش تاثیرگذاری در بهبود ضریب تبدیل نیتروژن بدست خواهد آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 2063

دانلود 428 استناد 0 مرجع 0
litScript