نتایج جستجو

93016

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9302

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

علوم مراتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  107-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  484
 • دانلود: 

  291
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 484

دانلود 291 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  59
 • صفحات: 

  77-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1579
 • دانلود: 

  354
چکیده: 

شناخت گروه گونه های اکولوژیک گیاهی و مطالعه روابط بین پوشش گیاهی با عوامل محیطی با هدف اعمال مدیریت منطبق با شرایط اکولوژیک در منطقه سرخ ده سمنان صورت گرفت. پس از شناسایی فلور منطقه، نمونه برداری از پوشش گیاهی در 230 پلات و به روش طبقه بندی تصادفی مساوی و نمونه برداری از خاک در عمق 0- 15 سانتی متری انجام شد. با روی هم گذاری نقشه نقاط نمونه برداری با نقشه های شیب، جهت و ارتفاع و نقشه های عوامل اقلیمی، اطلاعات مورد نیاز توپوگرافیکی و اقلیمی استخراج شد. پوشش گیاهی با استفاده از تجزیه وتحلیل خوشه ای در نرم افزار PC-ORD طبقه بندی و 15 زیراجتماع گیاهی تشخیص داده شد. برخی از خصوصیات خاک (هدایت الکتریکی، اسیدیته، آهک، کربن آلی، فسفر، پتاسیم، ازت، درصد ماسه، درصد سیلت و درصد رس)، عوامل اقلیمی (متوسط بارندگی سالانه، متوسط دمای سالانه و متوسط رطوبت نسبی سالانه) و توپوگرافی (شیب، جهت و ارتفاع) به عنوان عوامل محیطی مورد بررسی قرار گرفتند. اثر عوامل محیطی بر طبقات مختلف پوشش گیاهی با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه با تکرار نامساوی تعیین شد. مقایسه میانگین عوامل محیطی که بر 15 طبقه پوشش گیاهی تاثیرگذار شدند، به روش دانکن در نرم افزار spss نسخه 16 انجام گرفت. نتایج نشان داد که تمامی عوامل محیطی مورد مطالعه شامل عوامل خاکی، عوامل اقلیمی و عوامل توپوگرافی به استثنای درصد رطوبت اشباع خاک اثر معنی دار بر طبقات گیاهی داشتند (<0.05) و به طور کلی عوامل محیطی مورد مطالعه نقش عمده ای در تعیین گروه گونه های اکولوژیک منطقه داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 1579

دانلود 354 استناد 0 مرجع 7
نویسندگان: 

عابدی ر. | پوربابایی ح.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  115-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  688
 • دانلود: 

  152
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 688

دانلود 152 استناد 0 مرجع 4833
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  508-519
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1457
 • دانلود: 

  281
چکیده: 

هدف از این بررسی، تعیین گروه گونه های اکولوژیک گیاهی در رابطه با عوامل محیطی توپوگرافی و خاکی و شناسایی رویشگاهها در قالب گروههای اکولوژیک در منطقه حفاظت شده قلارنگ واقع در ایلام در غرب ایران بود. به منظور انجام این تحقیق، مساحت قطعه نمونه برای گونه های چوبی (درختی، درختچه ای و بوته ای) 400 متر مربع (به ابعاد20×20 متر) در نظر گرفته شد و برای برداشت پوشش علفی از روش پلاتهای حلزونی ویتاکر استفاده شد و سطح حداقل 64 متر مربع به دست آمد. در مجموع 50 قطعه نمونه به روش تصادفی- سیستماتیک برداشت شد. در داخل قطعات نمونه نوع گونه های درختی و درختچه ای و درصد پوشش آنها با اندازه گیری تاج آنها تعیین گردید. در داخل سطح حداقل، نوع گونه های علفی کد گذاری و در صد پوشش آنها برآورد شد. به علاوه، عوامل توپوگرافی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در داخل هر قطعه نمونه برداشت شد. برای آنالیز داده ها از روشهای چند متغیره (PCA, CCA) استفاده گردید. نتایج نشان داد که در منطقه مورد بررسی 4 گونه درختی، 3 گونه درختچه ای، یک گونه بوته ای و 78 گونه علفی متعلق به 73 جنس و 32 خانواده وجود دارد. نتایج آنالیز چند متغیره 5 گروه گونه اکولوژیک و به تبع آن 5 واحد رویشگاهی را در منطقه مورد مطالعه نشان داد. عوامل محیطی ارتفاع از سطح دریا، ماده آلی، ازت، فسفر، پتاسیم، وزن مخصوص ظاهری، درصد رطوبت اشباع، کربن/نیتروژن، اسیدیته خاک و درصد رس مهمترین عوامل تفکیک کننده گروه گونه های اکولوژیک بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 1457

دانلود 281 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

JALILVAND H. | KOOCH Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1504-1510
تعامل: 
 • استنادات: 

  378
 • بازدید: 

  20509
 • دانلود: 

  14604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20509

دانلود 14604 استناد 378 مرجع 0
نویسندگان: 

محمودی جلال

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  353-362
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1541
 • دانلود: 

  594
چکیده: 

بررسی تنوع زیستی گونه ای گیاهی در مطالعات اکولوژیک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این تحقیق بررسی و ارزیابی تنوع زیستی در سطح گروههای اکولوژیک گیاهی بود. این بررسی در جنگل حفاظت شده کلار آباد به مساحت 59.4 هکتار انجام شد. ابتدا 77 قطعه نمونه به ابعاد 20×20 متر به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب و سپس مشخصه های کمی و کیفی مربوط به پوشش درختی، درختچه ای و علفی در آن برداشت شد، آنگاه با نرم افزار TWINSPAN چهار گروه اکولوژیک گیاهی تعیین و سپس شاخصهای تنوع، غنای گونه ای و یکنواختی در سطح هر گروه اکولوژیک انجام و با استفاده از تجزیه و تحلیل یک طرفه (ANOVA) آزمونهای لازم گزارش گردید. نتایج نشان داد شاخصهای شانون – وینر و سیمپسون در گروههای اکولوژیک دو و سه بیش از گروههای یک و چهار می باشد و بین آنها تفاوت معنی داری دیده می شود. شاخص منهینیک در گروههای چهارگانه اختلاف معنی داری را نشان نمی دهد ولی، شاخص مارگالف در گروه یک بالاترین میزان را دارد. در گروههای چهار گانه با افزایش یکنواختی، تنوع زیستی نیز افزایش یافته است. در منطقه مورد مطالعه تنوع گونه ای گیاهی در سطح گروهها بدلیل عدم وجود شیب، جهت و ارتفاع از سطح دریای آزاد متاثر از عامل حفاظت می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1541

دانلود 594 استناد 4 مرجع 4
strs
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  87-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  833
 • دانلود: 

  285
چکیده: 

در این مقاله، پوشش گیاهی بر اساس روش بررسی اکولوژیک امریکایی - انگلیسی در منطقه قامیشله مریوان مطالعه شد. در این روش، نمونه هایی از پوشش گیاهی که به عنوان مجموعه ای از گونه های گیاهی تعریف می گردند بر مبنای توزیع شان در کنار یکدیگر، در قالب گروهی در نظر گرفته شدند. روش نمونه برداری تصادفی سیستماتیک با تعداد 76 قطعه نمونه و سطح 256 مترمربع انتخاب گردید. برای تعیین گروه گونه های اکولوژیک از روش تلفیقی تحلیل خوشه ای (Cluster Analysis)، تحلیل دو طرفه گونه های معرف (Tow Way Indicator Species Analysis) و ضرایب تشابه استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در منطقه فوق الذکر 6 گروه گونه ای اکولوژیک وجود دارد. گونه های معرف این گروه ها شامل Quercus libani, Trifolium campestre, Pistacia atlantica, Pyrus syriaca, Quercus infectoria و Teucrium polium است.

آمار یکساله:  

بازدید 833

دانلود 285 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

مرتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  881
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

رستنی ها در طبیعت بیشترین تاثیر را از عناصر اقلیمی می گیرند، لذا درک صحیح و شناخت ارتباط عمیقی که بین گیاهان و عوامل هواشناسی برقرار است، گام مهمی در جهت مدیریت اکولوژیک اکوسیستم های مرتعی خصوصا مراتع متنوع کوهستانی است. تحقیق حاضر به منظور شناخت این روابط به عنوان ابزاری در مدیریت بهینه بخشی از مراتع ییلاقی البرز صورت پذیرفت. ابتدا با استفاده از نقشه های توپوگرافی (مقیاس 1:25000) و عکس های هوایی (مقیاس 1:20000) و با بازدیدهای میدانی مکرر، پنج جامعه گیاهی به روش فلورستیک - فیزیونومیک شناسایی و پس از تعیین مناطق معرف، نمونه برداری به صورت تصادفی - سیستماتیک صورت گرفت. تعداد و اندازه نمونه ها در هر جامعه به ترتیب با استفاده از روش آماری و سطح حداقل و همگنی جوامع با استفاده از هیستوگرام فراوانی رانکایر تعیین گردید. سپس درجه اهمیت گونه های گیاهی اندازه گیری و اطلاعات مربوط به هر یک از جوامع، شامل داده های دما و بارندگی، استخراج گردید. به منظور پی بردن به واکنش گونه های غالب جوامع گیاهی مختلف نسبت به داده های دما و بارندگی، از رسته بندی جوامع و آزمون توکی استفاده گردید. نتایج نشان داد که هر یک از جوامع گیاهی نسبت به فاکتورهای آب و هوایی دارای واکنش متفاوتی بوده به طوری که جامعه درختچه ای (Rosa iberica) با نیاز رطوبتی بیشتر و نیاز حرارتی کمتر کاملا مستقل از جوامع دیگر قرار گرفته و گندمیان Festuca ovina) و Stipa barbata)، با توجه به قابلیت سازگاری با شرایط خشکتر، گروه جداگانه ای را به خود اختصاص داده اند. پراکنش جوامع بوته ای Acantholimon pterostegium و Onobrychis cornuta در محدوده متوسطی از دما و بارندگی منطقه نیز موجب گردید که به صورت یک گروه جداگانه، واکنش نشان دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 881

دانلود 223 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  60
 • صفحات: 

  35-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  456
 • دانلود: 

  300
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 456

دانلود 300 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  853-863
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  953
 • دانلود: 

  263
چکیده: 

عناصر رویشی موجود در اکوسیستم طبیعی که نیمرخ بوم شناسی مشابهی برای یک یا چند عامل بوم شناسی دارند، گروه های اکولوژیک را تشکیل می دهند، در حقیقت با تشخیص گروه های بوم شناسی می توان به اختلاف عوامل متغیر محیطی در رویشگاه های مختلف پی برد. هدف از اجرای این تحقیق، شناسایی گروه های اکولوژیک و ارتباط آن با شرایط ادافیک رویشگاه است که در سری چهارم جنگل آموزشی- پژوهشی دانشگاه تهران واقع در خیرودکنارـ نوشهر انجام شده است. به منظور تعیین سطح رولوه (قطعه نمونه) از روش حداقل سطح استفاده شد. بر این اساس سطح قطعه نمونه 400 مترمربع تعیین شد و در پی آن 151 رولوه برای بررسی پوشش گیاهی با استفاده از روش ترکیبی براون- بلانکه برداشت شدند. پس از برداشت اطلاعات پوشش گیاهی در نتیجه تجزیه و تحلیل TWINSPAN گروه های بوم شناسی تفکیک شده و در هر گروه گونه های ترجیح پذیر مشخص شدند. بر اساس نتایج گروه های اکولوژیک و حضور گونه های ترجیح پذیر، 36 نقطه برای تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مشخص شد و نمونه های حاصل از آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل خصوصیات خاک پیرامون تغییرات پوشش گیاهی، از روش تجزیه و تحلیل چند متغیره مانند تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی PCA استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در گروه اکولوژیک اول با عنصر رویشی Ruscus hyrcanus و گروه دوم با عناصر رویشی sperula odorata, Viola odorata, Hypericum androsaemum, Dryoptris filix-mass مشخصه های شیمیایی خاک و در گروه های سوم با عناصر رویشی Oplismenus undulatifolia, Cyclamen caucasicum و چهارم با گونه های Mespilus germanica Rumex sanguineus, Solanum kisereitzcki مشخصه های فیزیک خاک بیشترین تاثیر را دارند. همچنین رویشگاه هایی که گروه های اکولوژیک اول و دوم در آن حضور دارند، وضعیت مناسب تری را دارا می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 953

دانلود 263 استناد 3 مرجع 0
litScript