نتایج جستجو

6851

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

686

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  697-707
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  237
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

به منظور بررسی تأثیر تنش اسمزی در لاین های گندم دوروم، 83 لاین گندم دوروم در دو سطح پتانسیل اسمزی صفر (شاهد) و 4-بار (تنش) مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفتند. آزمایش در دو شرایط در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار انجام شد. اعمال تنش اسمزی، با هدف شبیه سازی تنش خشکی، با استفاده از PEG6000 صورت گرفت. کشت بوته ها در گلدان های پلاستیکی پر شده از ماسه به قطر 10 و با ارتفاع 50 سانتی متر انجام شد. آبیاری همه گلدان ها تا زمان سبز شدن بذور با آب معمولی انجام شد. بعد از سبز شدن بذور، از محلول هوگلند بدون PEG6000 برای آبیاری گلدان های شاهد و حاوی PEG6000 برای آبیاری گلدان-های تحت تنش استفاده شد. صفات مورفولوژیکی شامل طول ریشه و ساقه، وزن تر و خشک ریشه و ساقه، حجم و سطح ریشه یک ماه بعد از اعمال تنش اندازه گیری گردیدو شاخص های Ti و SIIG براساس این صفات محاسبه گردید. لاین ها در شاخص Ti تمامی صفات دارای اختلاف معنی دار در سطح احتمال 1% بودند. در این مطالعه برای انتخاب ژنوتیپ های متحمل از شاخص SIIG استفاده گردید. بر اساس این شاخص، لاین های 9، 16، 24، 25، 26، 34، 38، 53 و64 متحمل به تنش اسمزی و لاین های 22، 29، 30، 51، 52، 61، 73، 77، 79 و 82 حساس به تنش اسمزی بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 237

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AKAR T. | OZGEN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  753-760
تعامل: 
 • استنادات: 

  396
 • بازدید: 

  12241
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12241

دانلود 17315 استناد 396 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  1 (پیاپی 126)
 • صفحات: 

  23-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  345
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

تنش خشکی آخر فصل از مهمترین عوامل تاثیر گذار در تولید گندم دوروم (Triticum turgidum var. DURUM Desf. ) است. لذا با هدف شناسایی لاین های جدید متحمل به این تنش، تعداد 154 لاین گندم دوروم در شرایط آبیاری بهینه و تنش خشکی آخر فصل (قطع آبیاری از مرحله آبستنی یا Z=4. 5) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اسلام آباد غرب طی سال های 92-1391 و 93-1392 کشت شدند. براساس عملکرد دانه دو محیط، شاخص های تحمل به خشکی محاسبه شد. بین لاین های مورد بررسی تنوع بالایی برای عملکرد و شاخص های تحمل به خشکی مشاهده شد. تجزیه خوشه ای لاین ها را در 6 گروه جای داد. تعداد 12 لاین با قرار گرفتن در یک گروه، براساس بیشتر شاخص های تحمل به خشکی و عملکرد دو محیط نسبت به دیگر گروه ها برتر بودند. نتایج تجزیه به مولفه های اصلی لاین-های برتر نشان داد لاین هایG41، G116، G123 و G199 بهترین لاین ها برای تحمل به خشکی آخر فصل بوده و در شرایط آبیاری بهینه نیز عملکرد مطلوبی داشتند. از طرف دیگر لاین های G50، G46 و G38 برای شرایط بهینه مناسب بوده و واجد تحمل به تنش آخر فصل نیز بودند. لاین های G29 وG157 هرچند در بین لاین های برتر بودند، اما تحمل به تنش پایینی نشان دادند و برای شرایط بهینه مناسب بودند. لاین های G105، G93 و G159 به شرایط تنش انتهایی متحمل بودند، اما در شرایط بهینه عملکرد پایینی داشتند. بطورکلی چهار لاین به شماره های G41، G116، G123 وG199، بویژه لاین G116، پتانسیل تولید رقم برای تنش خشکی انتهای فصل را داشته و برای شرایط منطقه مورد مطالعه یا مناطق مشابه قابل توصیه می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 345

دانلود 173 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  370
 • دانلود: 

  186
چکیده: 

بیماری سوختگی فوزاریومی سنبله (FHB) گندم و جو با عامل قارچی Fusarium graminearum، به دلیل آلودگی به زهرابه-های قارچی گوناگون، آسیب قابل توجهی به عملکرد محصول گندم و کیفیت آن وارد می کند و تهدیدی جدی برای تندرستی انسان و جانوران به شمار می رود. از این رو، ارزیابی و بررسی سازوکار مولکولی مقاومت به بیماری در ارقام گوناگون گندم می-تواند از اهمیت ویژه ای در دستیابی به روش های کنترل غیرشیمیایی این بیماری برخوردار باشد. در این پژوهش، برای بررسی تأثیر بیماری FHB بر الگوی پروتئوم خوشه، شش رقم گندم نان و دوروم در گلخانه با جدایه F. graminearum تلقیح و علاوه بر اندازه گیری تغییرات صفات مورفولوژیک، 14 روز پس از تلقیح، تغییرات الگوی پروتئوم آن ها بررسی شد. جهت بررسی پاسخ بافت سنبله گندم به فوزاریوم، از تکنیک الکتروفورز دو بعدی استفاده شد. استخراج پروتئین به روش TCA-استون انجام و الکتروفورز دو بعدی در بعد اول به روش ژل های نواری و در بعد دوم با استفاده از ژل پلی اکریل آمید دودسیل سولفات انجام شد. نتایج حاصل از بررسی ژل ها نشان داد که از میان 57 لکه پروتئینی دارای تکرارپذیری، تعداد 13 لکه پروتئینی دارای تفاوت معنی دار در بین تیمارها بودند که از میان آن ها 11 لکه پروتئینی، افزایش بیان و دو لکه پروتئینی کاهش بیان نشان دادند. پروتئین های دارای تغییرات بیان بر اساس عملکرد زیستی در گروه های مختلفی دسته بندی شدند که پروتئین های دخیل در مسیرهای متابولیکی و درگیر در مقابله با بیماری (پروتئین Hypothetical و PR پروتئین ها) بیشترین سهم را در میان پروتئین های دارای تغییرات معنی دار به خود اختصاص دادند. نتایج این پژوهش می تواند در برنامه های به نژادی گندم استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 370

دانلود 186 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 38)
 • صفحات: 

  125-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  637
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

به منظور مطالعه نحوه توارث مقاومت به شته روسی در گندم دوروم و برآورد اجزای ژنتیکی آن، شش لاین پیشرفته گندم دوروم با سطوح مختلف مقاومت در قالب یک طرح دای آلل 6 × 6 به صورت یکطرفه تلاقی داده شدند. گیاهچه ها توسط شته روسی به صورت مصنوعی در گلخانه آلوده و صفات کلروز و پیچیدگی برگ به صورت کمی (درصد سطح کلروز و پیچیدگی برگها) یادداشت برداری و تجزیه دای آلل به روش دو و مدل مخلوطB  گریفینگ و روش جینکز و هیمن انجام شد. ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای هر دو صفت معنی دار شد که نشانگر نقش توام اثرهای افزایشی و غیرافزایشی در کنترل این صفات می باشد. تجزیه جینکز و هیمن نشان داد که اثر افزایشی برای کنترل مقاومت در برابر هر دو صفت بیشتر از اثر غیرافزایشی بود و اثر غیرافزایشی ژنی برای کنترل هر دو صفت از نوع غلبه نسبی بود. کنترل صفات کلروز برگ کمتر (مقاومت بیشتر) و پیچیدگی کمتر (مقاومت بیشتر) به ترتیب به صورت غالب و مغلوب بود. وراثت پذیری عمومی و خصوصی برای کلروز برگ به ترتیب %58 و %45 و برای پیچیدگی برگ به ترتیب %86 و %62 برآورد شد که حاکی از بالابودن بازده انتخاب برای افزایش مقاومت به شته روسی بر اساس صفت پیچیدگی برگ نسبت به صفت کلروز برگ می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 637

دانلود 185 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

IRANI P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  143-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70724
 • دانلود: 

  26314
کلیدواژه: 
چکیده: 

To evaluate DURUM pasta quality traits, using international standards, a study was conducted on seven improved and local DURUM WHEAT varieties. The traits examined included grain vitreousity (I.CC. No. 129), grain hardness index (h.i.), yellow berry (y.b.(, black point (h.p.), hectoliter weight (h.l.w.), thousand kerne! weight (t.k-w.j, protein percentage (I.CC. No. 105.1), protein quality through sedimentation tests (I.CC. No. 116), and wet gluten percentage. DURUM WHEAT gluten quality can be used to detect varieties with favorable traits for pasta making: some of these traits being: semolina percentage, pigment content, reaction to cooking and pasta disk pressure tolerance. The varieties Zardak from Kermanshah, Altar 84 from Ahwaz and Yavaros 79 from Karaj exhibited the most favorable pasta quality traits. There existed significant positive correlations (at 1% level) between protein percentage and sedimentation test, wet gluten percentage and protein, wet gluten and sedimentation test, and protein percent and dry gluten. The results indicated that protein percentage of DURUM WHEAT varieties can be used to select varieties of favorable quality for pasta making.

آمار یکساله:  

بازدید 70724

دانلود 26314 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

آقایی سربرزه مصطفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  28-1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  481-502
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1036
 • دانلود: 

  285
چکیده: 

شصت ژنوتیپ گندم دوروم انتخابی از مواد ژنتیکی موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران و کلکسیون بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر به همراه نه رقم/لاین پیشرفته به عنوان شاهد در قالب طرح آگمنت در سال زراعی 89-1388 مورد ارزیابی قرار گرفتند. ارقام شاهد در چهار تکرار و ژنوتیپ ها بدون تکرار در کرت هائی به طول 3 متر و در شش ردیف کاشته شدند. در طول فصل رشد از صفات زراعی یادداشت برداری شد. نتایج حاصله تنوع زیادی بین ژنوتیپ های مورد بررسی را برای صفات ارزیابی شده از جمله عملکرد دانه نشان داد. همبستگی ساده محاسبه شده بین صفات نشان داد که رابطه بین عملکرد دانه با تعداد دانه در سنبله (*r=0.32) و وزن دانه در سنبله (**r=0.38) مثبت و معنی دار، ولی با ارتفاع بوته (**r=-0.53) و طول پدانکل (**r=-0.42) منفی و معنی دار بود. تجزیه رگرسیون به روش گام به گام، صفات ارتفاع بوته و تعداد روز تا ظهور سنبله را در مدل نهائی نشان داد. تجزیه به عامل ها با استفاده از روش مولفه های اصلی، سه عامل را مشخص کرد که 67% از کل تغییرات را توجیه کردند و ارتفاع بوته و اجزاء عملکرد در عوامل موثر حضور داشتند. تجزیه کلاستر به روش WARD ژنوتیپ ها را در شش گروه دسته بندی کرد. هر یک از این گروه ها دارای ویژگی های خاصی از جمله پتانسیل عملکرد، تعداد دانه در سنبله، وزن دانه و غیره بودند. پانزده ژنوتیپ عملکرد دانه بالاتر از میانگین شاهدها داشتند، اما فقط چهار ژنوتیپ شامل ژنوتیپ شماره 3 (Wc-46198 با عملکرد 9789 کیلوگرم در هکتار)، ژنوتیپ شماره 11 (Wc-46031 با عملکرد 9927 کیلوگرم در هکتار)، ژنوتیپ شماره 10 (Wc-46030 با عملکرد 10066 کیلوگرم در هکتار) و ژنوتیپ شماره 55 (P.S.No.22 با عملکرد 10273 کیلوگرم در هکتار) برتر از تمام ژنوتیپ ها بودند. این ژنوتیپ ها به همراه تعداد دیگری که برتر از سایرین بودند برای ارزیابی دقیق تر انتخاب شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 1036

دانلود 285 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  179-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  594
 • دانلود: 

  267
چکیده: 

سابقه و هدف: گندم یکی از مهمترین محصولات غذایی در جهان است که رشد و تولید آن اغلب با تنش خشکی کاهش می یابد. یکی از روش های ممکن افزایش غذا به روش پایدار با حفظ سطح زیر کشت استفاده از سیستم کشت مخلوط است. کشت مخلوط به عنوان یکی از روش ها و نمونه ای از نظام های پایدار در کشاورزی اهدافی نظیر ایجاد تعادل اکولوژیک، بهره برداری بیشتر از منابع، افزایش کمی وکیفی عملکرد، کاهش خسارت آفات بیماری ها و علف های هرز را دنبال می کند. کاهش وابستگی کشاورزان به آفت کش ها به شرط حفظ کیفیت محصول و بازار پسندی آن یکی از اهداف کشت مخلوط در کشاورزی پایدار است. بطورکلی هدف از اجرای این آزمایش ارزیابی اثر تنوع ژنتیکی ژنوتیپ ها بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه تحت شرایط تنش کم آبی بعد از گلدهی در سیستم های کشت مخلوط گندم دوروم می باشد. مواد و روش ها: این آزمایش بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 97-96 در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز انجام شد. عامل ها شامل: رژیم رطوبتی بعد از گلدهی در دو سطح (آبیاری مطلوب و تنش کم آبی) و سیستم های کاشت شامل کشت خالص ژنوتیپ های گندم دوروم (کشت خالص لاین 4-92DW-، کشت خالص شبرنگ، کشت خالص لاین 14-94DW-، کشت خالص بهرنگ) و کشت مخلوط آن ها (کشت مخلوط لاین 4-92 DW-+ شبرنگ، کشت مخلوط لاین 4-92 DW-+ 14-94 DW-، کشت مخلوط 4-92 DW-+ بهرنگ، کشت مخلوط شبرنگ + 14-94 DW-، کشت مخلوط شبرنگ + بهرنگ، کشت مخلوط 14-94 DW-+ بهرنگ، کشت مخلوط 4-92 DW-+ شبرنگ + 14-94 DW-+ بهرنگ) بود. یافته ها: بر طبق نتایج این آزمایش بیشترین عملکرد دانه در تیمار کشت مخلوط دو ژنوتیپ بهرنگ+ 14-94DW-با میانگین 8815 کیلوگرم در هکتار در شرایط آبیاری مطلوب به دست آمد که تفاوت معنی داری با مخلوط چهار ژنوتیپ در شرایط آبیاری مطلوب نداشت. کمترین عملکرد دانه در تیمار کشت های مخلوط بهرنگ + 4-92 DW-با مقدار 2233 کیلوگرم در هکتار در شرایط تنش کم آبی مشاهده شد. همچنین مقایسه گروهی کشت های خالص و کشت مخلوط دوتایی و چهارتایی این ژنوتیپ ها نشان داد که بیشترین عملکرد دانه در تیمار کشت مخلوط چهارتایی تحت شرایط آبیاری مطلوب با میانگین 8799 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. تجزیه ضرایب همبستگی در این آزمایش نشان داد که در شرایط تنش کم آبی حداکثر همبستگی مثبت و معنی دار بین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک (**76/0=r) مشاهده گردید. همچنین در شرایط آبیاری مطلوب بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار بین عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیک (**90/0=r) وجود داشت. نتیجه گیری: استفاده از کشت مخلوط ژنوتیپ های مختلف گندم دوروم، عملکرد و اجزای عملکرد را نیز تحت تاثیر قرار داد. کشت مخلوط ژنوتیپ ها در شرایط آبیاری مطلوب بیشترین عملکرد را نسبت به شرایط تنش کم آبی به خود اختصاص داد. در مجموع به نظر می رسد کشت های مخلوط به دلیل داشتن پتانسیل عملکرد دانه بالاتر چه در شرایط آبیاری مطلوب و چه در شرایط محدودیت های رطوبتی قابل توصیه می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 594

دانلود 267 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  266
 • دانلود: 

  142
چکیده: 

هدف از این تحقیق ارزیابی برهمکنش ژنوتیپ در محیط بر عملکرد دانه 20 ژنوتیپ گندم دوروم جهت تعیین سازگاری و پایداری عملکرد ژنوتیپ های مورد بررسی با استفاده از روش های آماری چند متغیره (GGE بای پلات) و تک متغیره پایداری بود. ژنوتیپ های گندم دوروم طی سه سال زراعی (97-1394) در ایستگاه های تحقیقات دیم سرارود (کرمانشاه)، مراغه و شیروان (خراسان شمالی) در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی (سرارود و مراغه) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس مرکب داده ها نشان داد که بین ژنوتیپ ها، محیط ها و برهمکنش آنها از نظر عملکرد دانه تفاوت معنی داری وجود داشت. سهم اثر اصلی برای محیط، ژنوتیپ و برهمکنش ژنوتیپ در محیط به ترتیب 9/81، 1/2 و2/5 درصد از مجموع مربعات کل بود. بزرگی اثر محیط نشان دهنده متفاوت بودن محیط ها بود که باعث معنی دار شدن برهمکنش ژنوتیپ در محیط و ایجاد تغییر در عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم شد. بر اساس نتایج تجزیه GGE بای پلات، محیط های مورد آزمایش به چند گروه که امکان سازگاری خصوصی را برای ژنوتیپ ها داشتند، گروه بندی شدند. میانگین عملکرد دانه ژنوتیپ ها 2649 کیلوگرم در هکتار و در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی به ترتیب 2212 و 3303 کیلوگرم در هکتار بود و بیشترین میانگین عملکرد دانه در شرایط دیم مربوط به ژنوتیپ G15 (2622 کیلوگرم در هکتار) و در شرایط آبیاری تکمیلی مربوط به ژنوتیپ G3 (3744 کیلوگرم در هکتار) بود. بر اساس مدل GGE بای پلات، لاین های G14، G15، G8، G16 و G11 بعنوان ژنوتیپ های مطلوب با میانگین عملکرد دانه بالاتر و پایداری عملکرد بیشتر، شناسایی شدند. بر اساس آماره های پایداری، لاین G14 بعنوان ژنوتیپ پایدار شناخته شد. نتایج نشان داد که محیط مراغه با توجه به دارا بودن ویژگی های قدرت تمایز و نمایندگی بهتر برای ارزیابی ژرم پلاسم های زمستانه گندم دوروم، مناسب تر بود. بنابراین وجود لاین های با عملکرد و پایداری عملکرد بیشتر و سازگار به شرایط دیم در مناطق سرد، نشان دهنده بهبود ژنتیکی در برنامه های به نژادی گندم دوروم در مناطق معتدل و سرد دیم کشور می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 266

دانلود 142 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  39-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  941
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

به منظور بررسی شاخص های تحمل به تنش و شناسایی ژنوتیپ های متحمل به شرایط تنش خشکی در گندم دوروم، تعداد 16 ژنوتیپ گندم دوروم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در دو شرایط آبی و دیم در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ایلام در سال زراعی 86-1385 مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس عملکرد در شرایط آبی و دیم و شاخص های تحمل به تنش وجود تنوع در بین ژنوتیپ های گندم دوروم را نشان داد. در شرایط دیم بیشترین عملکرد دانه و نیز بیشترین میانگین هارمونیک، میانگین هندسی محصول دهی و شاخص تحمل به تنش متعلق به ژنوتیپ امرابی 3 بود. تحلیل همبستگی بین عملکرد در شرایط آبی و دیم و شاخص تحمل به خشکی نشان داد که شاخص میانگین هندسی محصول دهی و شاخص میانگین محصول دهی مناسب ترین شاخص ها برای تعیین ژنوتیپ های متحمل به گندم دوروم می باشند. نمودار چند متغیره بای پلات نشان داد که ژنوتیپ های امرابی 3، ام ار 3/ ام ان آ 1 و زردک در مجاورت بردارهای مربوط به شاخص های تحمل به خشکی یعنی میانگین محصول دهی، میانگین هندسی محصول دهی، میانگین هارمونیک و شاخص تحمل به تنش قرار دارند، همچنین توزیع ژنوتیپ ها در فضای بای پلات وجود تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپ ها نسبت به تنش خشکی را نشان داد. تجزیه خوشه ای نشان داد که بیشترین فاصله ژنتیکی بین ژنوتیپ های متحمل زردک، امرابی 3 و ام ار 3/ ام ان آ 1 و ژنوتیپ های حساس 9/ آ/ کردستان و 15/ آ/ مراغه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 941

دانلود 230 استناد 0 مرجع 15
litScript