نتایج جستجو

52970

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5297

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

DAROWICKI KAZIMIERZ | JANICKA EWA | SLEPSKI PAWEL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  172-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  99580
 • دانلود: 

  31088
چکیده: 

In this study, a research technique - Dynamic Electrochemical Impedance Spectroscopy for FUEL CELL research is presented. The DIRECT METHANOL FUEL CELL was the object of the study. The changes of operational conditions such as temperature, oxidant flow intensity and load on the CELL global impedance were examined. The results of these changes on the performance of the CELL were observed.

آمار یکساله:  

بازدید 99580

دانلود 31088 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  21-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38188
 • دانلود: 

  23422
چکیده: 

A two-dimensional, single-phase, isothermal model has been developed for a DIRECT METHANOL FUEL CELL (DMFC). The model considers the anode and cathode electrochemical equations, continuity, momentum and species transport in the entire FUEL CELL. Then, the equations are coupled together and solved simultaneously using a commercial, Finite element based, COMSOL Multiphysics software. The crossover of METHANOL is also investigated in the model. This model describes the electrochemical kinetics of METHANOL oxidation at the anode catalyst layer by nonTafel kinetics. The concentration distribution of METHANOL, water, and oxygen was predicted by the model. In addition, the changes of METHANOL crossover and FUEL utilization with current density were evaluated for different METHANOL concentrations (0. 5 M, 1 M, 2 M, 4 M, and 6 M). Furthermore, it was also found that the crossover of METHANOL decreases at low METHANOL concentrations and high current densities. The results show that the polarization curve is in agreement with experimental data.

آمار یکساله:  

بازدید 38188

دانلود 23422 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (پیاپی 12)
 • صفحات: 

  19-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  714
 • دانلود: 

  287
چکیده: 

تاثیر غلظت محلول متانول و عمق کانال صفحات گرافیتی بر عملکرد تک سل پیل سوختی متانولی به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. غشای مورد استفاده از نوع نفیون 117 و ابعاد تک سل 10×10cm است. از محلول متانول با غلظت های 0.5، 1، 1.5، 2 و 3 مولار استفاده شده است. عمق کانال به ترتیب 1، 1.5 و 2 میلی متر انتخاب شده و برای بررسی تاثیر عمق کانال، همزمان عمق کانال آند و کاتد تغییر کرده است. غلظت بهینه متانول برای تک سل فوق حدود 0.5 الی 1.5 مولار می باشد.بر اساس آزمایشات مختلف هرچه عمق کانال کمتر باشد انتقال جرم بهتر صورت گرفته و خارج کردن دی اکسید کربن راحت تر صورت می گیرد. نتایج حاصل عمق بهینه کانال برای عملکرد تک سل فوق را 1میلی متر نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 714

دانلود 287 استناد 0 مرجع 16
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  22-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53018
 • دانلود: 

  35645
چکیده: 

The power density of a DIRECT METHANOL FUEL CELL (DMFC) stack as a function of temperature, METHANOL concentration, oxygen flow rate, and METHANOL flow rate was studied using a response surface methodology (RSM) to maximize the power density. The operating variables investigated experimentally include temperature (50-75 ° C), METHANOL concentration (0. 5-2 M), METHANOL flow rate (15-30 ml min-1), and oxygen flow rate (900-1800 ml min-1). A new design of the central composite design (CCD) for a wide range of operating variables that optimize the power density was obtained using a quadratic model. The optimum conditions that yield the highest maximum power density of 86. 45 mW cm-2 were provided using 3-CELL stack at a FUEL CELL temperature of 75 ° C with a METHANOL flow rate of 30 ml min-1, a METHANOL concentration of 0. 5 M, and an oxygen flow rate of 1800 ml min-1. Results showed that the power density of DMFC increased with an increase in the temperature and METHANOL flow rate. The experimental data were in good agreement with the model predictions, demonstrating that the regression model was useful in optimizing maximum power density from the independent operating variables of the FUEL CELL stack.

آمار یکساله:  

بازدید 53018

دانلود 35645 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نانوساختارها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  221-234
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  714
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

در این مقاله نانوذرات Pt، Co و Fe با روش ساده کاهش شیمیایی نمک های فلزی در کیتوسان به عنوان ساپورت سنتز شدند.NaBH4 به عنوان کاهنده برای سنتز نانوکامپوزیت های pt-Fe، pt-Co و pt-Fe-Co-chitosan سنتز و ا میکروسکوپ الکترونی عبوری و اسپکتروسکوپی Uv-vis شناسایی شدند. در ادامه الکترودهای GC/Pt-chitosan، GC/Pt-Co-chitosan، GC/Pt-Fe-chitosan و GC/Pt-Co-Fe-chitosan ساخته شدند و کارایی این الکترودها در الکترواکسیداسیون متانول بررسی شد. نتایج نشان داد که نانوکاتالیست Pt-Fe-Co-chitosan بهترین گزینه برای الکترواکسیداسیون متانول می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 714

دانلود 131 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

SHABANPANAH SAJEDE | OMRANI ABDOLLAH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  19
تعامل: 
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  36
کلیدواژه: 
چکیده: 

A PROTON-EXCHANGE MEMBRANE FOR A DIRECT METHANOL FUEL CELL WAS PREPARED BY MODIFYING THE CHEMICAL STRUCTURE OF POLY (VINYL ALCOHOL) (PVA) BY MEANS OF SULFONATION. THE MEMBRANE WAS FABRICATED VIA CROSSLINKING OF POLY (VINYL ALCOHOL) BY GLUTARALDEHYDE (GA). THE CHEMICAL STRUCTURE AND PROTON CONDUCTIVITY OF THE PVA AND SULFONATED PVA WERE STUDIED BY USING FTIR AND IMPEDANCE SPECTROSCOPY. THE PROTON CONDUCTIVITIES OF MEMBRANES WERE INVESTIGATED AS A FUNCTION OF SULFONATION GROUP CONTENT. PROTON CONDUCTIVITY OF PVA AND THE RESPECTED SULFONATED MEMBRANE RANGED BETWEEN 2.8 × 10-8 TO 0.096 S/CM.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 36
strs
نویسندگان: 

PARK S. | VOHS J.M. | GORTE R.J.

نشریه: 

NATURE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  404
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  265-269
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  22848
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22848

دانلود 29822 استناد 464 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

ANARAKI FIROOZ AZAM

همایش: 

IRANIAN FUEL CELL SEMINAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

THIS STUDY SHOWS DEVELOPMENTS IN THE FIELD OF NANOTECHNOLOGY AND ITS APPLICATION IN FUEL CELLS. THERE ARE TWO TYPES OF FUEL CELLS APPEAR TO BE THE MOST PROMISING FOR COMMERCIAL APPLICATION: HYDROGEN FUEL CELLS AND DIRECT METHANOL FUEL CELLS. HYDROGEN FUEL CELLS ARE BEING RESEARCHED BY AUTOMOBILE MANUFACTURES AS A REPLACEMENT FOR OR HYBID WITH FOSSIL FUELS IN PASSENGER CARS AND PUBLIC TRANSPORTATION. DIRECT METHANOL FUEL CELLS CAN BE USED TO POWER PORTABLE ELECTRONIC DEVICES SUCH AS MP3 PLAYERS AND CELL PHONES. RECENTLY, COMPANIES HAVE BEEN LOOKING FOR A MORE EFFICIENT, REUSABLE ENERGY SOURCE OF FUEL CELLS. HOWEVER, THERE ARE TWO MAJOR AREAS OF INDUSTRY FOR FUEL CELL APPLICATIONS. ONE IS THE REPLACEMENT OF LITHIUM-ION BATTERIES IN SMALL ELECTRONIC DEVICES SUCH AS CELL PHONE AND LAPTOP COMPUTERS. THE OTHER IS AS A REPLACEMENT FOR, OR HYBRID WITH, FOSSIL FUELS USED IN TRANSPORTATION. TWO FACTORS INHIBITING THE USE OF FUEL CELLS IN CONSUMER APPLICATION IS EFFICIENCY AND SIZE. NANOTECHNOLOGY MAY BE THE ANSWER TO BOTH OF THESE PROBLEMS WITH USING NANOSTRUCTURES.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 102
نویسندگان: 

اولاد علی | براتی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  59
 • صفحات: 

  14-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  797
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

امروزه پیل های سوختی متانول مستقیم به دلایلی از قبیل سازگاری با محیط زیست و بازدهی انرژی نسبتا بالا، به عنوان یکی از مهم ترین منابع انرژی مطرح می باشند. از طرف دیگر معایب این پیل ها نظیر انتخابگری پائین غشاهای مورد استفاده در ساختار این پیل ها و کارایی پایین آنها در محیط های کم رطوبت، کاربرد این پیل ها را محدود کرده و محققین بسیاری را درگیر اصلاح این معایب نموده است. بسپارهای رسانای الکتریکی مثل پلی آنیلین و پلی پیرول جزء موادی هستند که به منظور بهبود ویژگی های غشاء و لایه کاتالیزی پیل های سوختی به کار گرفته شده اند. تحقیقات نشان داده است که به کارگیری این مواد موجب بهبود خواصی چون نفوذپذیری انتخابی غشاء، بهبود کارایی غشاء در محیط های کم رطوبت، بهبود مقاومت مکانیکی آن و بهبود خواص الکتروشیمیائی لایه کاتالیزی می شود. در این مقاله مطالعات انجام شده در زمینه کاربرد بسپارهای رسانای الکتریکی، مخصوصا پلی آنیلین و پلی پیرول در پیل های سوختی متانول مستقیم و نتایج حاصل از آنها به صورت مروری مورد بررسی قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 797

دانلود 242 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

JOURNAL OF NANOSTRUCTURES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  539-546
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46811
 • دانلود: 

  10285
چکیده: 

In this study, palladium nano-particles were electrodeposited galvanostatically on carbon black powder (Vulcan XC-72R). The catalytic activity for electro-oxidation of ethanol and METHANOL in alkaline media were studied by cyclic voltammetry and linear sweep voltammetry techniques. The results indicated that the electro-oxidation of ethanol and METHANOL strongly depends on adsorbed species on the electrocatalyst layer. Effects of ethanol, METHANOL and KOH concentration on the electrocatalytic properties of the synthesized electrocatalysts during electro-oxidation reactions were evaluated by linear sweep voltammetry with various scan rates. The overall rate equations for ethanol electro-oxidation and METHANOL electro-oxidation on Palladium /Vulcan in alkaline media were developed. It has been shown that the Pd-C particles with mass loading of 0. 11 mg cm – 2 have superior catalytic activity. Finally, two overall rate equations were developed for EOR and MOR.

آمار یکساله:  

بازدید 46811

دانلود 10285 استناد 0 مرجع 0
litScript