نتایج جستجو

22442

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2245

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  4 (پیاپی 63)
 • صفحات: 

  329-334
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  585
 • دانلود: 

  174
چکیده: 

مقدمه: کاربرد اینله های سرامیک به عنوان یکی از روشهای ترمیم همرنگ دندان دارای مزایایی چون کاستن از حجم کامپازیتی که سخت می شود می باشد از طرفی همه مطالعات سودمندی اینگونه ترمیم ها را نشان نداده اند. بنابراین هدف از این مطالعه مقایسه میزان ریزنشت اینله های سرامیک سمان شده با دو سمان مختلف و کامپازیت مستقیم بود.مواد و روش ها: جهت انجام این مطالعه تجربی آزمایشگاهی از 45 دندان کشیده شده مولر انسانی استفاده شد. در سطح باکال همه دندانها حفرات یکسان کلاس V تهیه شد. سپس دندانها در گروه های مختلف (15 دندان در هر گروه) به وسیله اینله سرامیک و دو نوع سمان مختلف: Panavia F و Variolink II و کامپازیت مستقیم Heliomolar ترمیم شدند. پس از ترموسایکل سطح دندانها به وسیله موم چسب پوشانده و در رنگ متیلن بلو %2 غوطه ور شدند. سپس دندانها از وسط حفرات برش داده شدند و نفوذ رنگ بر حسب تعداد دیواره های نفوذ یافته رتبه بندی شد. داده ها با استفاده از آزمون های غیر پارامتریک Kruskal Wallis،Mann Whitney  در سطح معنی داری %0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: ریزنشت لبه های عاجی در هر سه گروه بیشتر از مینایی بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (P<0.05). بین روشهای ترمیم حفره اختلاف معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: مواد مورد استفاده در این مطالعه نمی توانند کاملا از ریزنشت جلوگیری کنند. اینله های سرامیک در حفرات کلاس V سبب کاهش قابل توجه ریزنشت در مقایسه با کامپازیت مستقیم نمی شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 585

دانلود 174 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (مسلسل 70)
 • صفحات: 

  107-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  688
 • دانلود: 

  209
چکیده: 

زمینه و هدف: در اینله های کامپوزیتی، بیشتر پلیمریزاسیون کامپوزیت خارج از دهان بیمار اتفاق می افتد. هدف مقایسه دو روش ترمیم دندان به منظور رسیدن به حداقل ریزنشت می باشد.روش بررسی: 34 دندان پره مولر به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند.در گروه ترمیم کامپوزیت مستقیم حفرات مزیواکلوزال تراشیده شدند. بعد از اچینگ و باندینگ 1 میلیمتر از کف حفره با کامپوزیتF2  و مابقی آن با کامپوزیتNulite F ترمیم شد. در گروه اینله مستقیم حفراتی با ابعاد مشابه ولی با دیواره های متباعد (6 - 5 درجه) تراشیده شدند. سپس کامپوزیت Tetric ceram مستقیما درون حفرات شکل داده شده و درمان شد. بعد از خروج اینله ها در آب جوش برای مدت 7 دقیقه قرار داده شدند. سطح داخلی اینله ها با ذرات اکسید آلومینیم هواسایی شد و توسط سمان Rely X درون حفرات چسبانده شدند. پس از ترموسایکلینگ ترمیم ها در فوشین 2 درصد قرار گرفتند. درجه ریزنشت در زیر استریومیکروسکپ با بزرگنمایی40 بررسی گردید. آنالیز داده ها به وسیله تست من ویتنی انجام شد.یافته ها: تمام نمونه ها در این مطالعه از لحاظ درجه ریز نشت در رتبه صفرو رتبه یک قرار گرفته بودند. آنالیز داده ها نشان داد که اختلاف معنی داری بین دو گروه دیده نمی شود.نتیجه گیری: به نظر می رسد که علیرغم اینکه در ترمیم های اینله مستقیم بیشتر پلیمریزاسیون در محیط خارج از دهان اتفاق می افتد ولی ریزنشت کاملا حذف نمی شود. با این وجود این نوع ترمیم از لحاظ بالینی مشابه ترمیم های مستقیم کامپوزیتی قابل قبول می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 688

دانلود 209 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نگره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  83-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  642
 • دانلود: 

  495
چکیده: 

شیوه ی ساخت خاتم گره نسبت به سایر انواع خاتم پیچیده تر و دشوارتر است. خاتم گره معمولاً بر اساس نقوش گره تند و کند هندسی شکل می گیرد و زاویه ی برش مصالح نیز در آن متفاوت است. گره پنج از متداول ترین نقوشی است که مبنای شکل گیری سایر نقوش خاتم گره نیز قرار می گیرد. این نقش مبنای شکل گیری سایر نقوش خاتم گره نیز هست و تقریباً در تمام انواع خاتم گره مشاهده می شود. بر این اساس، موضوع این مقاله به بررسی شیوه ی ساخت و گُل بندی خاتم گره پنج اختصاص یافته و تلاش شده است تا به سه پرسش پاسخ داده شود: 1 ویژگی های کلی خاتم گره کدام است و تمایز آن از سایر انواع خاتم در چیست؟ 2 مراحل طراحی و ساخت خاتم گره پنج چگونه است؟ 3 ترکیب رنگی در تولید خاتم گره پنج چگونه اعمال می شود؟ برای این منظور ضمن توجه به ویژگی های اصلی خاتم گره به ترتیب نحوه ی ترسیم هندسی، مصالح گیری، مراحل خاتم پیچی و گل بندی، تنوع ترکیبی و رنگ بندی در خاتم گره پنج بررسی گردیده است. این مقاله به شیوه ی توصیفی تحلیلی و بر مبنای مطالعات میدانی و کتابخانه ای نوشته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که چند شیوه ی متفاوت برای پیچیدن خاتم گره پنج وجود دارد. با این حال، در تمام این شیوه ها نوع برش و مقدار مصالح یکسان است. همچنین رنگ بندی اجزای گره در گل بندی خاتم گره پنج نیز غالباً از ترکیب دو رنگ به دست می آید و اگر این نقش در سایر نقوش خاتم گره مورد استفاده قرار گیرد به صورت ترکیبی از سه رنگ گل بندی و اجرا می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 642

دانلود 495 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

LETKO E. | STECHSCHULTE S.U. | KENYOUN K.R.

نشریه: 

ARCHIVES OF OPHTHALMOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  119
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  655-663
تعامل: 
 • استنادات: 

  379
 • بازدید: 

  8227
 • دانلود: 

  14665
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8227

دانلود 14665 استناد 379 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  381
 • بازدید: 

  3865
 • دانلود: 

  14970
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3865

دانلود 14970 استناد 381 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  139-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18073
 • دانلود: 

  10424
چکیده: 

The purpose of this case series is to report visual outcomes in patients who underwent explantation of the Raindrop® hydrogel corneal INLAY. Retrospective chart review comprising four cases of explantation of the Raindrop® corneal shape-changing hydrogel INLAY: pre-implantation, pre-explantation, and post-explantation values for uncorrected distance visual acuity, uncorrected near visual acuity, and corrected distance visual acuity (CDVA) were measured; keratometric and tomographic data were collected using the Pentacam system (Oculus, Inc). Three eyes were explanted for progressive haze after implantation that persisted even after removal; one eye was explanted due to poor visual acuity with no haze formation. All patients experienced decreased unaided and corrected distance visual acuity. Persistent increase in corneal thickness and mean keratometry was noted post-explantation. All four patients regained their original near visual acuities, but one patient had persistent one-line loss in CDVA. There are long lasting tomographic corneal changes following Raindrop INLAY explantation. In addition, persistent increased corneal thickness could be related to semi-permanent changes in corneal structure and may account for residual haze experienced by patients. After explantation, patients may not return to baseline CDVA. . .

آمار یکساله:  

بازدید 18073

دانلود 10424 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  426
 • بازدید: 

  282
 • دانلود: 

  180
چکیده: 

مقدمه: حجم زیادی از فاضلاب به همراه ناخالصی هایی چون مواد کلوییدی و رنگ از صنایع مختلف به محیط زیست تخلیه می گردد. این فاضلاب ها موجب مشکلات عمده شده و تهدیدی جدی برای منابع آب می باشند. بنا بر این تصفیه فاضلاب و رسیدن به استانداردهای تخلیه پساب امری ضروری است. در این راستا، کیتوزان به عنوان یک منعقدکننده دارای عملکرد قابل مقایسه ای با سایر منعقدکننده های رایج است. هم چنین با افزودن کیتوزان و حذف کدورت، احتمالا کابرد نانوذرات با دوز پایین، کارآمدتر خواهد شد که بررسی آن، از اهداف مطالعه حاضر است. در این مطالعه، به بررسی کارایی کیتوزان و نانو اکسید منیزیم جهت حذف توام رنگ و کدورت پرداخته شده است. مواد و روش ها: فاضلاب سنتتیک با مخلوط کردن بنتونیت و رنگ DIRECT Blue71 با آب مقطر آماده گردید. پس از آماده سازی مقادیر مشخص از رنگ و کدورت، دوزهای مختلف از کیتوزان و نانو اکسید منیزیم به صورت مجزا و ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر متغیرهایی چون pH، غلظت اولیه رنگ و مقدار اولیه کدورت، دوز کیتوزان و MgO بر کارایی حذف بررسی گردید. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که بالاترین حذف رنگ و کدورت در دوز ترکیبی mg/L 5/1 کیتوزان وg/L 5/1 از MgO با راندمان 5/97 درصد بود. هم چنین، بالاترین راندمان حذف در pH برابر با 7 به دست آمد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نیاز به دوز بالای MgO در کدورت های بالا، استفاده از کیتوزان به عنوان یک منعقدکننده می تواند در کاهش استفاده از MgO موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 282

دانلود 180 استناد 426 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3 (مسلسل 64)
 • صفحات: 

  41-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  717
 • دانلود: 

  187
چکیده: 

زمینه و هدف: اینله های سرامیک به عنوان یکی از روش های ترمیم همرنگ دندان مطرح هستند که به وسیله سمان های رزینی در دهان سمان می شوند. هدف از این مطالعه مقایسه میزان ریزنشت اینله های سرامیک با دو سمان مختلف می باشد. روش بررسی: جهت انجام این مطالعه تجربی از سی دندان خارج شده مولر انسانی استفاده شد. در سطح باکال همه دندان ها حفرات یکسان Cl V تهیه شد. سپس دندان ها در گروه های مختلف به وسیله اینله سرامیک و دو نوع سمان مختلف: Panavia F/ED primer و Variolink II / Excite DSC ترمیم شدند. پس از ترموسایکل سطح دندان ها به وسیله موم چسب پوشانده و در رنگ متیلن بلو 2% مستقر شدند. از ده دندان دیگر در دو گروه پنج تایی به عنوان گروه کنترل مثبت و منفی استفاده شد، پس از آن دندان ها از وسط حفرات برش داده و نفوذ رنگ بر حسب تعداد دیواره های نفوذ یافته رتبه بندی شد. اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری غیرپارامتریک (Mann Whitney) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: اختلافی در میزان ریزنشت بین دو روش مختلف سمان کردن اینله ها مشاهده نشد (P>0.05). سمان Panavia F در مارجین عاجی از مارجین مینایی خود ریزنشت کمتری نشان داد (P<0.05). نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد که سمان مصرفی (Variolink II یا Panavia F) تاثیری در میزان ریزنشت اینله های سرامیکی حفرات Cl V ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 717

دانلود 187 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11377
 • دانلود: 

  2075
چکیده: 

Purpose: To investigate the changes in the optical corneal densitometry as an objective method in assessing the corneal light back-scattering before and 1 year after the annular intracorneal INLAY (AICI) implantation into the keratoconic corneas. Methods: Changes in the optical corneal densitometry, visual acuity, refractive, and tomographical status were assessed before and 1 year after the AICI implantation into the corneas with different stages of keratoconus. Optical corneal densitometry was evaluated using the Pentacam‑ HR in 0– 2, 2– 6, 6– 10, and 10– 12 mm rings in the anterior 120 µ , central layers, posterior 60 µ and also the total value were measured for cornea in the Grey Scale Unit criterion. Results: Totally, 34 patients with keratoconus were studied; the uncorrected and best corrected visual acuity were increased after the surgery (0. 98 ± 0. 25 to 0. 53 ± 0. 30 logMAR, P < 0. 001 and 0. 26 ± 0. 18 to 0. 19 ± 0. 14, P = 0. 007 logMAR, respectively); the spherical equivalent was decreased from − 4. 45 ± 2. 25 to − 2. 06 ± 2. 01 D (P = 0. 004). AICI implantation led to an increase in the amount of optical corneal densitometry in 0– 2 mm central, 2– 6 mm central, 6– 10 mm central, total central, 2– 6 mm posterior, and 2– 6 mm total rings (all, P < 0. 05); however, a decrease was observed in 0– 2 mm anterior ring (P = 0. 049). Results of statistical analysis showed that the total optical corneal densitometry, anterior total, and posterior total back-scattering did not change after the AICI implantation (all, P > 0. 05). Conclusions: Our results revealed a significant improvement in the visual function, including refractive error and visual acuity following the AICI implantation. Changes in the optical corneal densitometry were different in distinct regions and layers however, the total amount did not change after the AICI implantation.

آمار یکساله:  

بازدید 11377

دانلود 2075 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  18-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  405
 • دانلود: 

  278
چکیده: 

مقدمه ویروس پاپیلومای انسانی (HVP) از شایع ترین آلودگی های منتقله از راه جنسی و عامل اصلی سرطان های دستگاه ادراری تناسلی می باشد. سرطان سرویکس، چهارمین عامل مرگ سرطانی در زنان بوده و در بیش از 90% با آلودگی پایدار توسط یکی از تیپ های پرخطر ویروس همراه است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ژنوتیپ های HPV در DNAهای استخراج شده از نمونه های افراد مشکوک به آلودگیHPV انجام شد. روش کار در این مطالعه اپیدمیولوژیکی مقطعی 201 نمونه بافتی از افراد مشکوک به ابتلاء به HPV که در بازه زمانی سال های 98-1395 جهت تشخیص به آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر مظفری شهر تبریز مراجعه کرده بودند، به دست آمد. استخراج DNA با استفاده از کیت high pure viral nucleic acid extraction kit انجام و ژنوتیپ های ویروس با استفاده از کیت HPV DIRECT Flow CHIP تعیین شدند. آنالیز آماری نتایج با استفاده از نرم افزار Excel انجام شد. یافته ها تکثیر DNA ویروسی در 45 نفر (73%) از نمونه ها مشاهده و به عنوان HPV مثبت در نظر گرفته شدند. در میان آنها، 8 نفر (6%) آلودگی تیپ های پرخطر، 36 نفر (34%) آلودگی هر دو تیپ کم خطر و پرخطر و 56 نفر (60%) آلودگی تیپ کم خطر را نشان دادند. تیپ های 6، 11 و 43 به ترتیب با فراوانی 107، 23 و 10 از 145 نفر به عنوان تیپ های شایع کم خطر و تیپ های 18، 39 و 16 با تعداد 23، 11 و 10 به عنوان تیپ های شایع پرخطر در این مطالعه شناسایی شدند. بیشترین تعداد زنان آلوده در بازه سنی 35-25 و مردان در بازه سنی 40-35 سال قرار داشتند. نتیجه گیری این مطالعه نشان داد که تعیین ژنوتیپ های ویروس به عنوان یک قدم مهم در مدیریت افراد آلوده با ویروس، به ویژه آلودگی پایدار با یکی از تیپ های پرخطر HPV تلقی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 405

دانلود 278 استناد 0 مرجع 0
litScript