نتایج جستجو

5527

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

553

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

PERIN L. | GIULIANI S.

نشریه: 

CELL PROLIFERATION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  936-948
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  40571
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 40571

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
نویسندگان: 

BUDDENSIEK J. | DRESSEL A. | KOWALSKI M.

نشریه: 

BMC NEUROSCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  461
 • بازدید: 

  18663
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18663

دانلود 29245 استناد 461 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  109-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  605
 • بازدید: 

  1842
 • دانلود: 

  923
چکیده: 

این پژوهش با هدف تعیین نقش پیش بینی کننده انعطاف پذیری خانواده، تمایزیافتگی و سبک دلبستگی والدین در پیش بینی تمایزیافتگی و سبک دلبستگی فرزندان نوجوان انجام گرفته است. جامعه آماری آن دانش آموزان دختر و پسر سالهای اول، دوم و سوم متوسطه شهر تهران بود که از میان آنها 283 دانش آموز به شیوه نمونه گیری خوشه ای_ تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و به همراه پدران و مادران خود در این پژوهش شرکت کردند ابزارهای به کار رفته در این پژوهش شامل پر سشنامه های انعطاف پذیری خانواده (شاکری، 1382)، فرم کوتاه پرسشنامه تمایزیافتگی (دریک، 2011) و مقیاس دلبستگی بزرگسالان (گریفینوبارتولومیو، 1994) بود. داده ها با استفاده از روشهای آماری ماتریس همبستگی و رگرسیون گام به گام با نرم افزار SPSS 22 مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد انعطاف پذیری خانواده، سبک دلبستگی کناره گیر و مولفه واکنش هیجانی ما در درجهت مثبت و سبک دلبستگی پریشان پدر درجهت منفی توان پیش بینی 34 درصد از تغییرات تمایز یافتگی فرزندان را دارند. همچنین گسلش عاطفی ما در، انعطاف پذیری خانواده، گسلش عاطفی پدر در جهت مثبت وسبک پریشان پدر درجهت منفی توان پیش بینی 15 درصد از تغییرات دلبستگی ایمن فرزندان را دارند. انعطاف پذیری خانواده مهم ترین پیش بین سبکهای ناایمن فرزندان است. براین اساس انعطاف پذیری خانواده و ویژگیهای فردی هر دو والد و کیفیت تعاملات در زندگی خانوادگی از مهم ترین تعیین کننده های تمایزیافتگی و دلبستگی ایمن در فرزندان هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1842

دانلود 923 استناد 605 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  84-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8662
 • دانلود: 

  3942
چکیده: 

A heterogeneous group of CNS tumors are characterized by mixed neuroepithelial and mesenchymal features. Glial tumors manifesting this phenomenon are referred to as gliosarcoma. These tumors are usually mistaken for cerebral metastases or meningioma at operation. Their histological studies have revealed an admixture of gliomatous and sarcomatous tissues, which leads to a biphasic pattern. The mesenchymal component can present in different forms such as fibrosarcoma, undifferentiated pleomorphic sarcoma, chondro-osteogenic, and myogenic DIFFERENTIATION, as well as angiosarcomatous and liposarcomatous types. Squamous DIFFERENTIATION, adenoid formations and glandular structures may also be displayed. Herein, we report a rare case who was admitted to the emergency room with decreased consciousness resembling methadone poisoning. Clinical work-up showed a temporoparietal mass on radiological investigation. Histopathological evaluation of the brain mass revealed a gliosarcoma with adenoid formations and a mesenchymal component, which manifested as chondrosarcomatous DIFFERENTIATION. Immunohistochemical studies confirmed the histologic diagnosis through positivity for EMA, GFAP, S100, and vimentin expression in different components.

آمار یکساله:  

بازدید 8662

دانلود 3942 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GIMBLE J.M. | GUILAK F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  228-238
تعامل: 
 • استنادات: 

  429
 • بازدید: 

  26206
 • دانلود: 

  23179
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26206

دانلود 23179 استناد 429 مرجع 0
نویسندگان: 

LAURENT L. | WONG E.

نشریه: 

GENOME RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  320-331
تعامل: 
 • استنادات: 

  864
 • بازدید: 

  32146
 • دانلود: 

  23719
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 32146

دانلود 23719 استناد 864 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ODORICO J.S. | KAUFMAN D.S. | THOMSON J.A.

نشریه: 

STEM CELLS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  193-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  1320
 • بازدید: 

  30083
 • دانلود: 

  25177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 30083

دانلود 25177 استناد 1320 مرجع 0
نویسندگان: 

YOUREK G. | HUSSAIN M.A. | MAO J.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  219-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  441
 • بازدید: 

  18445
 • دانلود: 

  25361
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18445

دانلود 25361 استناد 441 مرجع 0
نشریه: 

BMC NEUROSCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  27-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  445
 • بازدید: 

  13261
 • دانلود: 

  26097
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13261

دانلود 26097 استناد 445 مرجع 0
نشریه: 

CIRCULATION RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  91
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  189-201
تعامل: 
 • استنادات: 

  890
 • بازدید: 

  109131
 • دانلود: 

  26097
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 109131

دانلود 26097 استناد 890 مرجع 0
litScript