نتایج جستجو

5535

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

554

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

SPIRA A.I. | CARDUCCI M.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  338-343
تعامل: 
 • استنادات: 

  404
 • بازدید: 

  7610
 • دانلود: 

  18705
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7610

دانلود 18705 استناد 404 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  ویژه نامه
 • صفحات: 

  125-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1055
 • دانلود: 

  452
چکیده: 

هدف این پژوهش پیش بینی میزان تمایزیافتگی دختران از روی تمایزیافتگی مادران بود. به همین منظور، تعداد 157 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده برگزیده شدند و به پرسش نامه تمایزخود پاسخ دادند. برای تحلیل داده های بدست آمده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان داد میان تمایزیافتگی و خرده مقیاس های واکنش عاطفی، جدایی عاطفی، آمیختگی با دیگران و جایگاه من در دختران و مادران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و هم چنین، تمایزیافتگی و خرده مقیاس های واکنش عاطفی، جدایی عاطفی، آمیختگی با دیگران و جایگاه من در مادران قادر به پیش بینی این متغیرها در دختران است.

آمار یکساله:  

بازدید 1055

دانلود 452 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ARNEY K.L. | FISHER A.G.

نشریه: 

JOURNAL OF CELL SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  117
 • شماره: 

  PT 20
 • صفحات: 

  4355-4363
تعامل: 
 • استنادات: 

  404
 • بازدید: 

  13150
 • دانلود: 

  18705
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13150

دانلود 18705 استناد 404 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BROOJERDIAN N. | PEYGHAN E. | HEYDARI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  79-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  544
 • بازدید: 

  75593
 • دانلود: 

  31524
چکیده: 

The Lie derivation of multivector fields along multivector fields has been introduced by Schouten (see [10, 11]), and studdied for example in [5] and [12]. In the present paper we define the Lie derivation of differential forms along multivector fields, and we extend this concept to covariant derivation on tangent bundles and vector bundles, and find natural relations between them and other familiar concepts. Also in spinor bundles, we introduce a covariant derivation along multivector fields and call it the Clifford covariant derivation of that spinor bundle, which is related to its structure and has a natural relation to its Dirac operator.

آمار یکساله:  

بازدید 75593

دانلود 31524 استناد 544 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1 (پیاپی 71)
 • صفحات: 

  10-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  994
 • دانلود: 

  617
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی نقش مولفه های تمایزیافتگی والدین در پیش بینی تمایزیافتگی دانش آموزان دختر و پسر انجام گرفت. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران بود که از میان آنها 283 دانش آموز به شیوه نمونه گیری خوشه ای- تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان به همراه هر دو والد خود، پرسشنامه فرم کوتاه تمایزیافتگی (دریک، 2011) را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از رگرسیون گام به گام توسط نرم افزار SPSS22 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد از میان مولفه های تمایزیافتگی والدین، واکنش هیجانی پدران (15 درصد) و موضع من مادران (7 درصد) تمایزیافتگی پسران را تبیین می کنند. بر اساس دیگر نتایج، مولفه های همجوشی پدران (7 درصد) و واکنش هیجانی مادران (5 درصد) تمایزیافتگی دختران را پیش می کنند (P<0.01). مولفه های دیگر تمایزیافتگی والدین در این پیش بینی نقشی نداشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 994

دانلود 617 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (15)
 • صفحات: 

  65-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38669
 • دانلود: 

  14360
چکیده: 

Reproduction in domestic animals, as a major source of food and other products for human, as great importance and study of related subjects including sex DIFFERENTIATION and gonadogenesis during fetal life can solve many questions on normal development and various disorders of urogenital system. Since studies on sex DIFFERENTIATION in goat fetus are scarce, this study was performed. Twenty-five goat fetuses with 5–40 mm crown-rump lengths (CRL) were obtained from slaughter-house and fixed in 10% formalin solution immediately. The development and features of external genitalia of these fetuses as well as their sex DIFFERENTIATION were then examined. In externally indifferentiated fetuses, the cranial half of the body was cut away at the diaphragmatic level and serial sections, 6-micron thickwere prepared and the ovarian and testicular DIFFERENTIATION was studied. Results showed that considering the development of the external genitalia, external sex DIFFERENTIATION occurs at 31 mm CRL in male fetuses and at 33 mm CRL in female fetuses. Microscopic studies suggested that testicular tissue DIFFERENTIATION occurs at 23 mm CRL with formation of tunica albuginea and medullary cords. Ovarian tissue DIFFERENTIATION occurs at 38 mm CRL with establishment of cortical and medullary regions.  

آمار یکساله:  

بازدید 38669

دانلود 14360 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KOVEN N.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  102-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  403
 • بازدید: 

  26290
 • دانلود: 

  18529
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26290

دانلود 18529 استناد 403 مرجع 0
نویسندگان: 

ADA I. | CASTELLUCCIA C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  209-218
تعامل: 
 • استنادات: 

  404
 • بازدید: 

  9938
 • دانلود: 

  18705
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9938

دانلود 18705 استناد 404 مرجع 0
نویسندگان: 

DAWSON E. | MAPILI G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  215-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  404
 • بازدید: 

  9452
 • دانلود: 

  18705
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9452

دانلود 18705 استناد 404 مرجع 0
نویسندگان: 

CHENNA REDDY P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60190
 • دانلود: 

  29308
چکیده: 

The type of the applications for which Internet is being used has changed over the years. Multimedia applications, Real-time applications and Game playing require Quality of service. IEEE has proposed IEEE 802.11e, a quality of service extension to the wireless LAN standard IEEE 802.11. In this paper service DIFFERENTIATION ability of 802.11e is evaluated. Identical traffic is considered for all Access categories to quantitatively differentiate different Access categories. The results indicate, 802.11e achieves service DIFFERENTIATION with some limitations. NS-2.26 is used for simulation.

آمار یکساله:  

بازدید 60190

دانلود 29308 استناد 0 مرجع 0
litScript