نتایج جستجو

273

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

28

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

HOFFMAN D.R. | DEMAR J.C.

نشریه: 

JOURNAL OF LIPID RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  1395-1401
تعامل: 
 • استنادات: 

  460
 • بازدید: 

  30583
 • دانلود: 

  28963
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 30583

دانلود 28963 استناد 460 مرجع 0
نویسندگان: 

VERLENGIA R. | GORJAO R.

نشریه: 

LIPIDS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  857-864
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  16564
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16564

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  87
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  177-185
تعامل: 
 • استنادات: 

  415
 • بازدید: 

  2929
 • دانلود: 

  20659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2929

دانلود 20659 استناد 415 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SERNA SALDIVAR S.O. | ZORRILLA R. | DE LA PARRA C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  121-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  463
 • بازدید: 

  16240
 • دانلود: 

  29629
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16240

دانلود 29629 استناد 463 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  52546
 • دانلود: 

  39589
چکیده: 

The aim of the present study was to investigate the potential of nanoemulsion formulation for topical delivery of Clobetasol propionate (CP) using algal oil (containing omega-3 fatty acids) as the oil phase. CP has anti-inflammatory, immunomodulatory and antiproliferative activities. However, its clinical use is restricted to some extent due to its poor permeability across the skin. Algal oil was used as the oil phase and was also exploited for its anti-infl ammatory effect along with CP in the treatment of infl ammation associated with dermatitis. Nanoemulsion formulations were prepared by aqueous phase titration method, using algal oil, tween 20, PEG 200 and water as the oil phase, surfactant, co-surfactant and aqueous phase respectively. Furthermore, different formulations were subjected to evaluate for ex-vivo permeation and in-vivo anti-inflammatory, irritation and contact dermatitis studies. The optimized nanoemulsion was converted into hydrogel-thickened nanoemulsion system (HTN) using carbopol 971 and had a viscosity of 97. 57 ± 0. 04 PaS. The optimized formulation had small average diameter (120 nm) with zeta potential of-37. 01 mV which indicated good long-term stability. In-vivo anti-infl ammatory activity indicated 84. 55% and 41. 04% inhibition of inflammation for drug loaded and placebo formulations respectively. The assessment of skin permeation was done by DSC and histopathology studies which indicated changes in the structure of epidermal membrane of skin. Contact dermatitis reveals that the higher NTPDase activity in the treatment with the CP-loaded nanoemulsion could be related to the higher anti-inflammatory effect in comparison with placebo nanoemulsion gel.

آمار یکساله:  

بازدید 52546

دانلود 39589 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  232-239
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38720
 • دانلود: 

  18698
چکیده: 

Docosahexaenoic Acid (DHA) Inhibits FADS2 Expression in Astrocytes but Increases Survival of Neurons Co-cultured with DHAenriched Astrocytes

آمار یکساله:  

بازدید 38720

دانلود 18698 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  315-320
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1069
 • دانلود: 

  402
چکیده: 

زمینه و هدف: آنزیم های بتالاکتامازی، مهم ترین عامل مقاومت به آنتی بیوتیک های خانواده بتالاکتام در میان باکتری های گرم منفی می باشند. امروزه شاهد افزایش روز افزون عفونت های ناشی از آن ها در جهان هستیم که این امر به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه محققین در آمده است. آنزیم های بتالاکتامازهای TEM به علت شیوع بالا و AmpC به دلیل ایجاد اختلال در تست های فنوتیپی از اهمیت زیادی برخوردارند. از آنجا که ژن های خانواده بتالاکتامازی دارای زیرگروه های فراوانی بوده بر این اساس به کارگیری روش های مولکولی به ویژه استفاده از پرایمرهای یونیورسال به منظور شناسایی کامل این زیرگروه ها ضروری است، هدف از این تحقیق شناسایی و بررسی شیوع ژن های بتالاکتامازی TEM و (AmpC (DHA, MOX در ایزوله های بالینی Escherichia coli با استفاده از پرایمرهای یونیورسال می باشد.روش بررسی: تعداد 500 نمونه بالینی از بیمارستان های شهر تهران جمع آوری گردید که با استفاده از تست های بیوشیمیایی، تعداد 200 ایزوله E.coli غربال شد و از طریق تست های فنوتیپی Disk diffusion method و Combined disk، از لحاظ تولید آنزیم های بتالاکتامازی مورد ارزیابی قرار گرفتند. سویه های فنوتیپ مثبت، جهت جستجوی ژن های مذکور توسط پروسه PCR بررسی شدند.یافته ها: از 200 ایزوله مورد بررسی (%64)، 128 سویه از طریق تست های فنوتیپی برای PCR ژن های TEM وAmpC  انتخاب شد، (%57.8)74  و (%3.9)5  ایزوله به ترتیب حاوی ژن های TEM و DHA بود و ژن MOX در هیچ ایزوله ای شناسایی نشد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله، به کارگیری روش های مولکولی در کنار روش های فنوتیپی جهت تشخیص کامل این نوع مقاومت ها امری ضروری بوده و به علت شیوع بالای این مقاومت، بهتر است که نسبت به استفاده از پروتکل های درمانی رایج در کشور اقدامات مناسب تری به عمل آید.

آمار یکساله:  

بازدید 1069

دانلود 402 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  63-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  764
 • دانلود: 

  337
چکیده: 

سابقه و هدف: ایکوزاپنتاانوئیک اسید (EPA) و دوکوزاهگزاانوئیک اسید (DHA) دارای اثرات پیشگیرانه و درمانی در بیماری های مختلف به ویژه بیماری های عروقی قلب و التهابی هستند. با در نظر گرفتن مزایای کاربرد نانولیپوزوم ها به عنوان سامانه های حامل ترکیبات زیست فعال، تحقیق حاضر با هدف تهیه و ارزیابی پایداری فیزیکی فرمولاسیون های نانولیپوزومی حاوی ویتامین E بارگذاری شده با DHA و EPA انجام گرفت.مواد و روش ها: نانولیپوزوم های خالی بر پایه دی پالمیتوئیل فسفاتیدیل کولین (DPPC) با روش اصلاح یافته فیلم نازک لیپیدی و امواج فراصوت تهیه، سپس بارگذاری DHA و EPA با انکوباسیون در دمای حدود 50oC انجام شد. به منظور بهبود پایداری ویتامین E به برخی فرمول ها اضافه شد. مطالعه مقایسه ای فرمولاسیون ها بر اساس ترکیبات ویتامین E و متیل و پروپیل پارابن بر ویژگی های آنها از طریق ارزیابی با زتاسایزر، میکروسکوپ الکترونی روبشی (TEM)، کالریمتری روبشی تفاضلی (DSC) و محاسبه درصد کارایی درون پوشانی DHA و EPA صورت گرفت. بررسی پایداری فیزیکی با ارزیابی تغییرات کارایی درون پوشانی، اندازه ذرات، توزیع اندازه ذرات و شکل وزیکول های نگهداری شده به مدت 3 ماه در دماهای 4، 30 و 40oC انجام شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که به طور موفقیت آمیزی بارگذاری DHA و EPA در فرمولاسیون های بر پایه ویتامین E انجام شد و فرمولاسیون بهینه دارای کارایی درون پوشانی بالا (89.1±0.6 درصد و 81.96±1.4 درصد)، دارای اندازه ذرات (82±0.8 نانومتر) و توزیع اندازه ذرات (0.13±0.02) مناسب دربر داشتند (P£0.01). نتایج آزمون های ارزیابی پایداری فیزیکی فرمولاسیون نانولیپوزومی حامل DHA و EPA ادغام شده با ویتامین E پس از نگهداری به مدت 3 ماه در دمای 4oC مناسب بود. ارزیابی نانولیپوزوم های حامل امگا 3 بر پایه ویتامین E به وسیله DSC و TEM پدیده برهمکنش و انتشار DHA و EPA را در غشاء دولایه لیپیدی تایید کردند.نتیجه گیری: یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد که ادغام ویتامین E در فرمولاسیون نانولیپوزومی اثرات محافظتی و پایدارکننده چشمگیری بر میزان DHA و EPA بارگذاری شده در غشاء دو لایه لیپیدی و پایداری فیزیکی آن دربر داشته است. افزودن ترکیبات محافظ به همراه ویتامین E موجب پایداری بیشتر ویژگی های فیزیکی فرمولاسیون لیپوزومی حاوی DHA و EPA نسبت به فرمول شاهد نگردید.

آمار یکساله:  

بازدید 764

دانلود 337 استناد 0 مرجع 27
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  2523-2531
تعامل: 
 • استنادات: 

  655
 • بازدید: 

  4085
 • دانلود: 

  22279
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4085

دانلود 22279 استناد 655 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  94
 • صفحات: 

  441-446
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1039
 • دانلود: 

  361
چکیده: 

مقدمه: مطالعات فراوان انجام شده نشان می دهد که فیبریلاسیون دهلیزی (AF) پس ازعمل در 30 تا 50 درصد موارد رخ و منجر به عوارض مهمی نظیر افت فشارخون، نارسایی قلبی، حوادث ترومبو آمبولی، طولانی شدن زمان بستری و افزایش هزینه های بیمارستانی می گردد.هدف از این مطالعه بررسی تاثیر و کم خطر بودن کاربرد پیشگیرانه دوز واحد و بارگیری یکجای آمیودارون، دیگوگسین و هیدورکورتیزون قبل از عمل و نیز اثر جلوگیری کننده آن در بروز فیبریلاسیون دهلیزی پس از عمل در بیماران تحت عمل جراحی عروق کرونر بدون استفاده از پمپ قلبی- ریوی می باشد.روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در بیماران جراحی عروق کرونر در سال 84-1383 در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد انجام شده است، 100 بیمار منتخب جراحی عروق کرونر بدون استفاده از پمپ قلبی- ریوی که به صورت تصادفی به دو گروه 50 نفری مورد و شاهد تقسیم شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. در گروه مورد مطالعه بیماران از سه داروی آمیودارون به میزان 300 میلی گرم، دیگوگسین به میزان 0.5 میلی گرم و هیدروکورتیزون به میزان 200 میلی گرم استفاده و در گروه کنترل به صورت روتین و بدون استفاده از داروهای فوق بود. مشخصات فردی، نتایج درمان در برگه مشاهده و پرسشنامه ثبت گردید و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی پردازش شد.نتایج: خصوصیات بیماران و نیز متغیرهای جراحی آنها قبل از عمل در هر دو گروه مشابه بود (p<0.05). فیبریلاسیون دهلیزی پس از عمل درگروه مورد مطالعه در 4 بیمار (8%) و در گروه کنترل در 12بیمار (24%) مشاهده گردید (p<0.05).نتیجه گیری: به نظر می رسد کاربرد قبل از عمل سه داروی آمیودارون، دیگوگسین و هیدروکورتیزون به صورت وریدی و با دوز یکجا در جلوگیری از بروز فیبریلاسیون دهلیزی جدید پس از عمل در بیماران تحت عمل جراحی عروق کرونر بدون استفاده از پمپ قلبی- ریوی موثر و کم خطر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1039

دانلود 361 استناد 0 مرجع 0
litScript