نتایج جستجو

57775

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5778

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

مجله چغندرقند

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  798
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

به منظورتهیه والد گرده افشان مقاوم به سفیدک سطحی از جمعیت نسبتا مقاوم 14442 استفاده گردید. از این جمعیت در سال اول تعداد 50 بوته مقاوم در مزرعه بر اساس شاخص مقاومت، گزینش شده و سپس بذر هاف سیب (برادر خواهر ناتنی) تهیه گردید. از بین 50 بوته مقاوم تنها 39 بوته بذر کافی تولید کردند. بذور برداشت شده از این 39 بوته هاف سیب در شش تکرار یک خطی کشت شده و مجددا برای بیماری ارزیابی شدند. از بین 39 هاف سیب مورد ارزیابی، تعداد سه هاف سیب (H.S13،H.S24 وH.S35 ) که آلودگی کمتری (شاخص آلودگی کمتر از عدد 2.5 را نشان دادند) نسبت به بقیه داشتند انتخاب شدند. از هر فامیل گزینش شده فوق تعداد 50 بوته انتخاب و در چادرهای ایزوله کشت شد تا بذر هاف سیب جدید تولید شود. این بذور که جمعا تعداد 88 فامیل جدید بوجود آوردند، هاف سیب جدید نامیده شدند. بذر 88 هاف سیب جدید در شش تکرار یک خطی کشت و مجددا برای بیماری ارزیابی شدند. از بین هاف سیب های جدید، هاف سیب شماره 5، 17 و 22 از نظر مقاومت به بیماری برتر از سایرین بودند. از هر هاف سیب جدید تعداد 35 ریشه و جمعا تعداد 105 ریشه برای تولید S1 انتخاب شدند. هریک از 105 ریشه انتخابی به چهار قسمت تقسیم (کلون) و در زیر یک قفس ایزوله کشت شدند تا بذر S1 به دست آید. با توجه به مشکلات تهیه بذر S1 در زیر قفس ایزوله از بین 105 ریشه گزینش شده تنها تعداد 13 ریشه قادر به تولید بذر کافی با قوه نامیه مناسب گردیدند. بنابراین تعداد 13 بذر خودگشن یا S1 با مقاومت بسیار خوب نسبت به بیماری سفیدک سطحی به دست آمد. بذور خودگشن شده یا S1 (ژرم پلاسم جدید) مجددا برای مقاومت به بیماری سفیدک سطحی آزمون شدند. نتایج نشان داد که در هر نسل گزینش مقاومت نسبت به بیماری افزایش یافت و پاسخ به گزینش مثبت بود، به طوری که کمترین میزان آلودگی (12.9 درصد) در بوته های S1 مشاهده شد. جمعیت S1ها نسبت به جمعیت اولیه 14442 به میزان 72.6 درصد پیشرفت سلکسیون نشان داد. با توجه به مقاومت خوب بوته های S1 می توان از آن ها به عنوان گرده افشان برای تولید رقم مقاوم به بیماری سفیدک سطحی استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 798

دانلود 226 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  23-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  749
 • دانلود: 

  893
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 749

دانلود 893 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  81
 • صفحات: 

  345-362
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  312
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

مقدمه: دانشگاه های علوم پزشکی بیش از هر زمان دیگری به مدیران و رهبران شایسته و اثربخش نیاز دارند تا با تهدیدها و چالش های دنیای مدرن روبرو شوند. این مطالعه با هدف بررسی مطالعات انجام شده در خصوص مؤلفه های توسعه حرفه ای مدیران گروه های آموزشی علوم پزشکی انجام شد. روش ها: در این مرور سیستماتیک مطالعات موجود مرتبط با مؤلفه های توسعه حرفه ای مدیران گروه های آموزشی علوم پزشکی به زبان های فارسی و انگلیسی در فاصله سالهای 1990 تا 2016 با استفاده از روش تحلیل چارچوب مورد بررسی قرارگرفت. کلید واژه های اصلی مورد استفاده دراین تحقیق، عبارت بودند از: ، Department Head، Department Chair، Professional DEVELOPMENT Leadership DEVELOPMENT و Educational Leadership، Program Director و پایگاه ها و نمایه های اصلی جستجو شامل: ، Wiley، Sage، Science Direct، Pubmed، Medline، Eric، Cochran Data Base of Systematic Review Magiran و Iran Medex، SID، Proquest، Taylor& Francis بودند. در جستجوی اولیه 1065 مقاله به دست آمد. پس از غربالگری و ارزیابی کیفی مطالعات، سنتز نهایی بر روی 35 مطالعه انجام شد. روش تحلیل داده ها تحلیل چارچوب ( Framework Analysis ) بود. نتایج: سنتز مقالات مرتبط در دو دسته مطالعات آموزش عالی و آموزش پزشکی، مؤلفه های توسعه حرفه ای مدیران گروه های آموزشی علوم پزشکی را در شش درونمایه شامل توسعه مدیریتی، توسعه رهبری، توسعه فردی، توسعه آموزشی، توسعه پژوهشی و توسعه بالینی مشخص نمود. نتیجه گیری: شش درونمایه حاصل از این مرور سیستماتیک، می تواند الگویی اثربخش برای طراحی برنامه های توسعه حرفه ای مدیران گروه های آموزشی علوم پزشکی باشد و نتایج مفیدی در ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 312

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  7-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  468
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 468

دانلود 115 استناد 0 مرجع 3717
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  41-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  633
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 633

دانلود 105 استناد 0 مرجع 2140
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  219-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  888
 • دانلود: 

  158
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 888

دانلود 158 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  269-280
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  737
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 737

دانلود 107 استناد 0 مرجع 7490
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  51-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  611
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 611

دانلود 89 استناد 0 مرجع 8055
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  227-236
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  647
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 647

دانلود 110 استناد 0 مرجع 7504
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  245-258
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  469
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 469

دانلود 108 استناد 0 مرجع 4824
litScript