نتایج جستجو

2304

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

231

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ملکی مانیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  537-543
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  258
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

مدل نهشت تصادفی ساده ترین مدل رشد سطح است که در آن هیچ همبستگی بین سایت های شبکه وجود ندارد. در مدل بالیستیک، ذرات در حین فرود به اولین ذره در همسایگی خود می چسبند. بنابراین می توان این مدل را برای توصیف نهشت ذرات چسبناک به کار برد. اما در بسیاری از پدیده های روزمره شامل رشد سطوح، چسبندگی وجود ندارد. در عوض، اصطکاک بین ذرات باعث گیر کردن ذرات به هم و تشکیل خلل و فرج در داخل حجم رشد یافته می شود. با ارائه یک مدل گسسته رشد سطح در 1+1 بعد، این حالت را بررسی می کنیم. در این مدل، اگر ذره ای از سمت چپ و راست بین دو ذره محصور شود، در آن مکان ثابت می شود، که معادل وجود اصطکاک در دستگاه است. نماهای رشد و زبری برای این مدل محاسبه می شوند که نزدیک به مدل بالیستیک هستند، با وجود این که رشد عرضی وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 258

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41906
 • دانلود: 

  16431
چکیده: 

The purpose of this study was to investigate the DEPOSITION of the hydroxyapatite (HA) coating via the electrophoresis procedure. The HA DEPOSITION was performed in an ethanol, methanol, acetone and isopropanol suspension. Methanol was found to be the best DEPOSITION media. Among the different environmental conditions, including the encapsulation of the samples under two vacuum types of pressure (10-5-10-4 and 2x10-2 Torr) and also the purge of the argon gas in the tube-like furnace, the optimum environment was the one demonstrating the encapsulation under the vacuum pressure of 2x10-2 Torr (washing with argon gas of 99.9% purity). After the examination of 3 sintering temperatures (1020, 1050 and 1100oC), the sintering temperature at 1050oC illustrated the most desired results. The samples sintered under these conditions were apparently intact, most of the interfacial part of the coating was found to be attached to the substrate surface irregularities and no single cracks were observed.

آمار یکساله:  

بازدید 41906

دانلود 16431 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MARIRAJ MOHAN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  52740
 • دانلود: 

  19843
چکیده: 

Much importance was given to dry DEPOSITION over the past few decades as it deteriorated the environmental conditions and resulted in subsequent health effects. This paper starts with an overall scenario of dry DEPOSITION research; it focuses on: various particulate dry DEPOSITION flux measurement methods, comparison of various published numerical values on dry DEPOSITION velocity and factors controlling dry DEPOSITION velocity. This work provides a technical overview to research studies on the current state of dry DEPOSITION and limitations of various measurement methods. Relationship between dry DEPOSITION flux and particle concentration is discussed with the help of previous works. Various mathematical models used to predict dry DEPOSITION velocity are discussed. Dry DEPOSITION velocity of particulates around the world is compared to gain perspective on factors influencing dry DEPOSITION.

آمار یکساله:  

بازدید 52740

دانلود 19843 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  15-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44099
 • دانلود: 

  20136
چکیده: 

This paper is concerned with asphaltene DEPOSITION in fluid flowing through pipelines. Brownian diffusion and drag, gravitational, thermophoresis, buoyancy, and shear removal are considered as possible mechanisms in the asphaltene DEPOSITION process. The thermo-physical properties of the fluid were obtained from Iranian oil fields. A model was used in the pipeline DEPOSITION modeling to predict the asphaltene DEPOSITION rates under flow conditions. The effects of particle size, temperature gradient, and fluid velocity were studied on asphaltene DEPOSITION rate. The results showed that, among the above-mentioned mechanisms, the gravitational and thermophoresis forces played a significant role in the formation of the deposit under the flow conditions. To verify the model, some predictions were compared with the available aerosol DEPOSITION data in the literature.

آمار یکساله:  

بازدید 44099

دانلود 20136 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

VAFAEI SEFTI M. | MOUSAVI DEHGHANI S.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  408
 • بازدید: 

  20367
 • دانلود: 

  19410
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20367

دانلود 19410 استناد 408 مرجع 0
نویسندگان: 

GHOBADI NADER | DOUSI FALAH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  757-763
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51761
 • دانلود: 

  19843
چکیده: 

We investigate the DEPOSITION temperature, pH and DEPOSITION time that govern evolution of the nanoparticle shape, size and density of ZnSe nanoparticle arrays. The nanoparticle arrays were grown on glass substrate using a facile chemical bath DEPOSITION method. The samples were also characterized by absorbance spectra for energy band gap determination and scanning electron microscopy. In comparison to other similar works, our method is simple, low cost and can be easily controlled. We find that temperature helps to tailoring the nanoparticle shape and has a critical role in comparison with other parameters such as pH and DEPOSITION time.

آمار یکساله:  

بازدید 51761

دانلود 19843 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  166
 • دانلود: 

  68
کلیدواژه: 
چکیده: 

THERE ARE SOME METHODS TO DEPOSIT THIN FILMS ON THE INTERNAL WALLS OF CYLINDRICAL BODIES WHICH THE BEST OF THEM IS A CYLINDRICAL SPUTTERING CATHODE. IN THIS RESEARCH, FOR THE FIRST TIME WE HAVE USED A CYLINDRICAL UN- COOLED CATHODE WITH CONSTANT OUTSIDE MAGNETRON TO DEPOSIT A THIN COPPER FILM ON THE INTERNAL WALL OF A STEEL CYLINDER. THE RATE OF DEPOSITION WAS 30 A/SEC. IN THIS EXPERIMENT, A CYLINDRICAL COPPER BAR WITH SUITABLE DIAMETER USED AS THE CATHODE AND STEEL HALLOW CYLINDER CONCENTRIC TO IT AS THE ANODE. THE BASE PRESSURE WAS 6.7×10-5MBAR AND THE ARGON PRESSURE CONSTANT AT 1.1×10-2 MBAR THROUGHOUT THE EXPERIMENT. IN THIS PAPER, FIRST THE PHYSICS OF CYLINDRICAL SPUTTERING IS DESCRIBED IN BRIEF AND THEN THE EXPERIMENT OF THIN FILM DEPOSITION BY CYLINDRICAL MAGNETRON CATHODE AND ITS RESULTS ARE EXPLAINED. FINALLY THE CONCLUSIONS ARE EXPRESSED.

آمار یکساله:  

بازدید 166

دانلود 68
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  35-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  167
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

مساله تحقیق هدر رفت خاک و اطلاعات از بار رسوبی رودخانه هاست. در حوضه های آبخیز دارای زمین لغزش چگونه می توان بار رسوب دهی زمین لغزش را محاسبه نمود. در این تحقیق با هدف برآورد کمی بار رسوبی زمین لغزش ها با استفاده از تصاویر ماهواره ایی، گوگل ارث و تدقیق میدانی، زمین لغزش ها ی حوضه سد ایلام شناسایی شد. داده های دبی آب-دبی رسوب بررسی شد و با استفاده از روش حدوسط دسته – دبی روزانه، بار رسوب معلق و رسوب ویژه در طول دوره آماری موجود برآورد شد و پیک های رسوبی مشخص شد. زمان وقوع زمین لغزشها با پیک رسوب خروجی دوره آماری تطبیق داده شد، متوسط رسوب ویژه مشاهده ای در زیر حوضه شاهد بدون لغزش اما (ملکشاهی) در طول دوره آماری مشابه 9/0تن در هکتار در سال، در زیرحوضه چاویز 4/10تن و در زیر حوضه گل گل 8/18تن در هکتار محاسبه شده است این روند از یک رابطه معنی دار خطی تبعیت می نماید با استفاده از رابطه ریاضی نسبت ها افزایش 85 درصدی رسوب در زیرحوضه دارای زمین لفزش چاویز با متوسط 36510800 تن در طول دوره آماری مطلوب است، همزمانی وقوع زمین لغزش با پیک رسوبی زیاد تاثیر زمین لغزش بر بار رسوبی را نشان می دهد. با توجه به معنی دار بودن رابطه خطی افزایش زمین لغزش در افزایش رسوب در زیر حوضه ها، با ضریب اطمینان 76/. نتایج محاسبات از متوسط رسوب ثبت شده در ایستگاه چاویز در طول دوره که مقدار 146336 هزارتن است تقریبا مقدار 130000تن براثر وقوع زمین لغزش و 15000 تن رسوب خروجی در حالت نرمال در مقایسه با زیرحوضه شاهد بدون زمین لغزش را نشان می دهد. با این محاسبات در حدود 75درصد رسوب حوضه های آبخیز استان ایلام که بیشتر از یک درصد زمین لغزش دارند به وقوع زمین لغزش مربوط می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 167

دانلود 138 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مواد نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  75-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1106
 • دانلود: 

  320
چکیده: 

در این پژوهش روش پلاسمای الکترولیتی به عنوان یکی از جدیدترین فرایندهای پوشش دهی سطح برای ایجاد پوشش نانو ورق گرافنی بر زیرلایه نیکل مورد مطالعه قرار گرفت. در این روش با اعمال ولتاژ بالا بین دو الکترود با نسبت سطح متفاوت در محلول، پلاسما در اطراف کاتد ایجاد می شود و در یک مرحله و در مدت زمان بسیار کوتاه در فشار اتمسفر، نانو ورق گرافن از الکترولیت حاوی اتانول به عنوان پیش ماده کربنی، تهیه شده و بر زیرلایه نیکل رسوب می کند. کیفیت این پوشش با استفاده از طیف سنجی رامان و تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری مورد بررسی قرار گرفته است. شدت و محل باندها در طیف رامان، ایجاد پوششی از نانو ورق های گرافن توربواستراتیک با حداکثر 10 لایه را تایید می کند. افزایش در زمان فرایند، منجر به افزایش محدودی در تعداد لایه های گرافنی و کاهش در عیوب ساختاری آن ها می شود. هم چنین در بررسی تاثیر طول موج لیزر تهییج رامان بر شدت و مکان باندهای مشاهده شده در طیف رامان این نمونه ها، با استفاده از رامان با دو طول موج لیزر 633 nm و 785 nm افزایش در شدت پراکندگی باندهای مرتبه اول رامان، مانند باندهای D و G و کاهش در شدت پراکندگی مرتبه دوم، مانند باندهای2D  و D" مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1106

دانلود 320 استناد 1 مرجع 1
نویسندگان: 

نشریه: 

NUCLEIC ACIDS RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  D1
 • صفحات: 

  930-940
تعامل: 
 • استنادات: 

  406
 • بازدید: 

  8542
 • دانلود: 

  19057
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8542

دانلود 19057 استناد 406 مرجع 0
litScript