نتایج جستجو

44959

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4496

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  14
تعامل: 
 • بازدید: 

  183
 • دانلود: 

  164
چکیده: 

IN THIS PAPER, THE FINITE ELEMENT METHOD (FEM) IS USED TO STUDY THE DELAMINATION GROWTH AND POST BUCKLING OF COMPOSITE LAMINATES CONTAINING EMBEDDED DELAMINATION UNDER THE COMPRESSIVE LOADING. DELAMINATION DECREASES AN ELASTIC BUCKLING LOAD OF THE COMPOSITE STRUCTURES AND LEADS UNEXPECTED STRUCTURAL FAILURE AT LOADS BELOW THE DESIGN LEVEL. THE INVESTIGATED COMPOSITE LAMINATES WHICH ARE MADE OF CARBON FIBER/EPOXY HAVE THE STACKING SEQUENCE OF [90/ (0/90) 3// (0/90) 14] CONTAINING A CIRCULAR AS WELL AS SQUARE DELAMINATION. THE SYMBOL // ILLUSTRATES THE POSITION OF DELAMINATION IN THE LAMINATE. FOR MODELING AND ANALYSIS THE LAMINATE, THE THREE-DIMENSIONAL CONTINUUM SHELL ELEMENTS HAVE BEEN USED VIA THE ABAQUS 6.12 SOFTWARE. FURTHERMORE, THE SURFACEBASED COHESIVE BEHAVIOR IS UTILIZED TO SIMULATE COHESIVE ZONE MODEL (CZM) WHICH IS APPLIED FOR DAMAGE PROPAGATION. IN ADDITION, THE SURFACE TO SURFACE CONTACT HAS BEEN APPLIED IN THE DELAMINATION ZONE TO PREVENT OVERLAPS BETWEEN ELEMENTS THROUGH SIMULATION. TWO DIFFERENT APPROACHES HAVE BEEN ADOPTED TO SOLVE BUCKLING PROBLEM: LINEAR, BASED ON THE SOLUTION OF EIGENVALUES PROBLEM, AND NONLINEAR. THE RIKS METHOD WAS USED TO SOLVE THE NONLINEAR SYSTEM. THE LOAD/DISPLACEMENT BEHAVIOR OF EMBEDDED DELAMINATION GROWTH FOR COMPOSITE LAMINATES IS PRESENTED. RESULTS REPORTED IN THIS STUDY ARE FOCUSED ON THE EFFECTS OF THE SHAPES AND GEOMETRY IMPERFECTIONS ON POST BUCKLING RESPONSE AS WELL AS. VALIDATION OF THE CIRCULAR DELAMINATION SPECIMEN HAS BEEN PERFORMED WITH EXPERIMENTAL AND PREVIOUS NUMERICAL DATA.

آمار یکساله:  

بازدید 183

دانلود 164
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  43-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1001
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

در این مقاله روش جدیدی برای مدلسازی رشد ترک بین لایه ای در نمونه های دو بعدی و سه بعدی توسعه داده شده است. روش مورد نظر، برمبنای بهینه سازی اختلاف بین میزان رهایی انرژی کرنشی در نوک یا پروفیل ترک با استحکام شکست بین لایه ای در مدل اجزای محدود، استوار است. این روش که شالم تحلیل تعیین میزان رهایی انرژی به روش بسته شدن مجازی ترک و المان های متحرک است، می تواند به عنوان روشی خودکار برای مدلسازی رشد ترک بین لایه ای در نمونه های مود I، II یا نمونه های مود ترکیبی I/II مد نظر قرار گیرد. برای حل مساله بهینه سازی از روش برنامه ریزی خطی پی در پی استفاده شده که علاوه بر سادگی نسبی دارای پایداری مناسبی نیز دارد. در این راستا روشی توسعه داده شده که توسط آن گرادیان تابع خطا را بدون تحلیل اجزای محدود اضافی و در طی یک فرآیند پس پردازشگر می توان محاسبه کرد. کارایی و راندمان محاسباتی روش مورد نظر در حل سه مساله مورد بررسی قرار گرفته و در هر سه مورد، علاوه بر پایداری خوب، راندمان محاسباتی قابل قبولی نیز مشاهده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1001

دانلود 133 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

MIRAVETE A. | JIMENEZ M.A.

نشریه: 

APPLIED MECHANICS REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  89-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  27094
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27094

دانلود 31395 استناد 472 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1397-1410
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

چندلایه های کامپوزیتی برخلاف سایر مواد از منابع عدم قطعیت بیشتری نظیر عدم قطعیت در خواص مواد برخوردارند، از این رو پیش بینی احتمالاتی وقوع انواع آسیب ها در چندلایه های کامپوزیتی تحت اثر رفتار تصادفی سازه های کامپوزیتی، بسیار ضروری می باشد. جدایش بین لایه ای ناشی از ترک ماتریسی یکی از مودهای مخربی می باشد که در چندلایه های کامپوزیتی می تواند رخ دهد. در این مقاله یک الگوریتم جدید برای پیش بینی احتمالاتی وقوع و رشد جدایش بین لایه ای ناشی از ترک ماتریسی بر مبنای مفهوم نرخ رهایی انرژی و مقدار بحرانی آن در مود دوم بارگذاری توسعه داده شده است و با به کارگیری روش پیشنهاد شده تحلیل قابلیت اطمینان عدم وقوع جدایش بین لایه ای ناشی از ترک ماتریسی انجام شده است. تابع حالت حدی با استفاده از یک معیار خرابی عمومی که توسط نویسندگان این مقاله در قبل توسعه داده شده است، فرموله شده است. برای نشان دادن عملکرد الگوریتم پیشنهاد شده، با استفاده از روش های مرتبه اول و مرتبه دوم قابلیت اطمینان احتمال وقوع و رشد جدایش بین لایه ای ناشی از شکل گیری ترک ماتریسی به شکل های مختلف در یک چندلایه شبه همسانگرد حاوی تک لایه های 45، 90، 45-و 0 درجه تحت شرایط بارگذاری و لایه چینی های متفاوت به دست آمده است. احتمالات به دست آمده با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو صحت سنجی شده است. علاوه بر این نتایج مهم به صورت کیفی با استفاده از برخی داده های تجربی در دسترس اعتبارسنجی شده اند. در این پژوهش اثر متغیرهایی چون ضخامت تک لایه ها، سطح تنش تک محوره طولی و حضور تنش های درون صفحه ای به طور همزمان بر احتمال وقوع و رشد جدایش بین لایه ای ناشی از ترک ماتریسی بررسی شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 11

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  26-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  334
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

در این تحقیق، اثر زاویه الیاف فصل مشترک بر روی چقرمگی شکست شروع و پایا در کامپوزیت های تقویت شده با الیاف بافته شده ی ساده با لایه چینی [012//012]، [011/30//0/011] و [011/45//0/011] تحت مود I تورق مورد بررسی قرار می گیرد. این نوع لایه چینی به منظور حذف اثرات لایه های دور دست فصل مشترک تورق، بر روی چقرمگی شکست نمونه تیر دولبه یکسرگیردار انتخاب گردیده است. نمونه ها با استفاده از روش لایه چینی دستی ساخته شده اند و آزمایش شکست نمونه های ساخته شده با استفاده از دستگاه SANTAM STM-150 و مطابق با استاندارد ASTM انجام گرفته است. نتایج آزمایش نشان می دهد که تغییر در زاویه ی بین وجهی صفحه ی ترک، تاثیر ناچیزی بر روی چقرمگی شکست شروع و پایای کامپوزیت های بافته شده با بافت ساده دارد. بررسی های آزمایشگاهی از سطوح شکست، نشان از تاثیر مکانیزم های مختلف بر روند رشد تورق در این نمونه ها داشته است که در این بین رشد ترک در صفحه ی بین رزین و الیاف یکی از مکانیزم های اصلی افزایش چقرمگی شکست در این نمونه ها می باشد. همچنین مشاهدات آزمایشگاهی نشان داد که برخلاف کامپوزیت های تک جهته، در نمونه های DCB بافته شده، پل زنی الیاف مکانیزم غالب در افزایش چقرمگی شکست در طول فرآیند رشد تورق نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 334

دانلود 222 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کاظمی حجت اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  3 (پیاپی 91)
 • صفحات: 

  389-401
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  922
 • دانلود: 

  335
چکیده: 

این مقاله به معرفی روشی عددی برای مدلسازی و بررسی پدیده مخرب تــرک ‏خــوردگی میان ‏لایه ای پوسته‏ های کامپوزیت با بهره‏ گیری از مبـانی نظریه مومسانی، مکانیک تماس محاسباتی و مکانیک شکست می پردازد. بدین منظور هر لایه یا دسته ‏ای از لایه ‏های همانند با بکارگیری المانهای حجمی مش ‏بندی شده، رفتار غیرخطی هندسی و مصالح آنها در تحلیل منظور می گردد. مدلسازی رفتار پیوستگی/ جدایی لایه ‏ها به روش "اجزاء جدا از هم" با توسعه الگوریتمهای سه ‏بعدی مکانیک تماس و بکارگیری الگوی ناهمسانگرد جدایی لایه ‏ها بهمراه روشهای نرم‏ شدگی برگرفته از اصول مکانیک شکست انجام می پذیرد. نمونه های عددی ارایه شده نمایانگر درستی و کارآیی روش پیشنهادی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 922

دانلود 335 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SALEHI MAHDI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93692
 • دانلود: 

  56847
چکیده: 

An investigation of the friction and sliding wear of gray cast iron against chromium plated cast irons was carried out on a newly constructed reciprocating friction and wear tester. The tests were the first to be done on the test rig under dry conditions and at the speed of 170 cm/mm and variable loads of 20-260 N for duration of 15 min to 3 hours. The gray cast iron surfaces worn by a process of plastic deformation at the subsurface, crack nucleation, and crack GROWTH leading to formation of plate like debris and therefore the DELAMINATION theory applies. No evidence of adhesion was observed. This could be due to formation of oxides on the wear surface which prevent adhesion. Channel type chromium plating picked up cast iron from the counter body surfaces by mechanically trapping cast iron debris on and within the cracks. The removal of the plated chromium left a pitted surface on the cast iron.

آمار یکساله:  

بازدید 93692

دانلود 56847 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  83-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  555
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 555

دانلود 238 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

REEDER J.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  17-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  393
 • بازدید: 

  15271
 • دانلود: 

  16799
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15271

دانلود 16799 استناد 393 مرجع 0
نویسندگان: 

KRAWCZUK M. | OSTACHOWICZ W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  147-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  440
 • بازدید: 

  16079
 • دانلود: 

  25177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16079

دانلود 25177 استناد 440 مرجع 0
litScript