نتایج جستجو

77

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (مسلسل 26)
 • صفحات: 

  70-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1466
 • دانلود: 

  295
چکیده: 

در این مقاله هجده گونه انگل از جنس داکتیلوژیروس متعلق به خانواده داکتیلوژیریده از آبشش 5 گونه ماهی مولد وارداتی به آب های شیرین کشور گزارش می شود. ماهیان معرفی شده شامل کپور معمولی، کپور نقره ای، کپور علفخوار، کپور سرگنده و کپور سیاه بوده و از کشورهای روسیه، رومانی، مجارستان و چین در طول 40 سال اخیر به کشور وارد شده اند Carassius auratus گونه دیگری است که مشخص نیست دقیقا از چه طریقی به کشور وارد شده است. انگل های یافت شده عبارت بوده اند از:DACTYLOGYRUS achmerovi, D. anchoratus, D. aristichthys, D. baueri, D. dulikeity, D. ctenopharyngodonis, D. extensus, D. hypophthalmichthys, D. intermedius, D. intermedioides, D. ctenopharyngodonis, D. magnihamotus, D. nobilis, D. sahuensis, D. suchengtaii, D. taihuensis, D. wegeneri, D. vastator. در میان انگل ها، D. vastator و D. anchoratus در آبشش ماهی کپور و D. lamellatus در آبشش ماهی علفخوار جزو گونه های بسیار خطرناک محسوب شده و مسوول تلفات بچه ماهیان در مزارع تکثیر و تولید بچه ماهیان گرمایی محسوب می شوند. شواهد موجود نشان می دهد ورود کنترل نشده ماهیان زنده به داخل آب های ایران سبب انتقال انگل های خطرناک منوژن و سایر انگل ها به ماهیان بومی می گردد. علی رغم اختصاص بودن میزبان در منوژنه آ، انتقال D. anchoratus از کپور معمولی به ماهی بنی که به عنوان یک ماهی بومی بسیار مهم از نظر اقتصادی مطرح است، مثال بارزی از امکان انتقال انگل های اگزوتیک به ماهیان بومی می باشد. بنابراین خطرات انتقال ماهیان جدید و انگل های آن ها به منظور پیشگیری از ضایعات ناشی از انتقال انگل های اگزوتیک به ماهیان بومی باید مدنظر قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1466

دانلود 295 استناد 0 مرجع 5852
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48213
 • دانلود: 

  23881
چکیده: 

DACTYLOGYRUS spp. are monogenean worms found mostly as ectoparasites on the gills of several fish species, including carp and goldfish. These parasites are commonly detected by microscopic analysis of the gill lamellae, but this is time-consuming and technically difficult. In contrast to this conventional method, molecular techniques provide specific, sensitive and safe detection of parasites. In the present study, polymerase chain reaction (PCR) and subsequent DNA sequencing were used to detect DACTYLOGYRUS spp. Specific common primers were designed to amplify the ITS-1 region of the rRNA gene of DACTYLOGYRUS spp. DACTYLOGYRUS worms were collected from 100 goldfishes and identified using a dissection microscope. Then, single worms were used for DNA extraction. To evaluate the PCR, a single parasite was added to a parasite-free gill, which then had its DNA extracted. Subsequently, the PCR products were purified and sequenced. Comparison of the nucleotide sequences of the PCR products with GenBank sequences showed that there was 100% homology with sequences from two DACTYLOGYRUS spp., namely DACTYLOGYRUS vastator and DACTYLOGYRUS dulkeiti (registered under accession numbers AJ 564159 and AJ 564126, respectively). The results obtained from sequence analyses were consistent with species identification by microscopy. Therefore, the results show that it is possible to develop a sensitive and precise PCR method for the detection of DACTYLOGYRUS -infected fish using DNA extracted from the whole gill.

آمار یکساله:  

بازدید 48213

دانلود 23881 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (پی آیند 66) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  39-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  755
 • دانلود: 

  314
چکیده: 

در بررسی حاضر برروی انگل های منوژن ماهیان وحشی و پرورشی معرفی شده به رودخانه مهاباد که در طی سالهای 1375-1376 انجام شد در مجموع هشت گونه مختلف انگل منوژن متعلق به جنس داکتیلوژیروس به اسامیD.kendalanicus, D.gracilis, D.chramulii, D.extensus, D.suchengtaii, D.lamellatus, D.lankorani, D.hypophthalmichthys، مورد جداسازی و شناسایی قرار گرفتند که دو گونه D.kendalanicus، D.suchengtaii برای اولین بار به فون انگلی ایران معرفی می شوند. علاوه بر آن، مقایسه ایکتیوفون و پارازیتوفون حوزه دریاچه ارومیه با ایکتیوفون و انگل های ماهیان آب های شوروی و اروپا تعلق این تحت حوزه را به سیستم اکولوژیکی Ponto-Aralo-Caspian  تایید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 755

دانلود 314 استناد 2 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  411-418
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  228
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 228

دانلود 28 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  71-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  543
 • بازدید: 

  833
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

ماهی بومی ایران لئوسیسکوس پرسیدس که در دریاچه کافتر و سرشاخه های آن مانند رودخانه شادکام زیست می کند، جز فون ماهیان زیر منطقه مزوپوتامیان حوزه کر- نیریز محسوب می گردد. در بررسی های انگل شناسی انجام گرفته، گونه داکتیلوژیروس اسفیرنا در آبشش این ماهی یافت گردید که از نظر مشخصات شکلی و اندازه اندامهای مختلف (قلابها، قلابکها و رابطها) با گونه داکتیلوژیروس اسفیرنا در منطقه اوراسیا مطابقت دارد. اگر چه تفاوتهای اندکی نیز مشاهده شده است که قابل اغماض می باشند. بعلاوه مسیر انتقال انگل به دریاچه و ایجاد آلودگی در میزبان جدید در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 833

دانلود 118 استناد 543 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1051-1061
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22858
 • دانلود: 

  21328
چکیده: 

Grass carp is an herbivorous species, which is actually popular in Iran. Monogenean parasites, particularly members of the family Dactylogyridae, have been one of the main causes of mortalities in Iranian fish farms and therefore they have been subject of many studies in Iran. The main aim of the present study was to describe morphological and molecular characteristics of monogenean parasites recovered from the farmed grass carp (Ctenopharyngodon idella) in the Guilan Province during 2015 to 2016. A total of 80 grass carps have been examined for infestation with monogenean parasites. 10923 DACTYLOGYRUS species were recovered from 95% of the farmed grass carp. The parasite was first classified based on their morphological characteristics and identified as DACTYLOGYRUS lamellatus. The parasite was then subjected to PCR and sequencing of the 28S rDNA gene. The phylogenetic tree showed that D. lamellatus genetically was similar to those previously reported from other countries and Mashhad farms in Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 22858

دانلود 21328 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

JALALI JAFARI B. | MIAR A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3 (36)
 • صفحات: 

  265-270
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46935
 • دانلود: 

  22302
چکیده: 

In this paper, the metazoan parasite community system of Capoeta damascina in the Tigris basin (Mesopotamian region) in the Middle-East is presented. Overall, 54 species have been identified. Between 2005 and 2008, Iranian surveys of Capoeta damascina found a total of 47 metazoan parasites species, most identified to species level. In addition, 6 parasite species from Iraq and 1 species from occupied Palestine have been reported. Among these, 16 species belong to Monogenea (30%), including DACTYLOGYRUS 9, Gyrodactylus 4, Paradiplozoon 1 and Dogielius 2 species. The remaining 70% belong to: Cestoda (7.4%) including Ligula, spp Caryophyllaeus and Coelobothrium 1 species each; Crustacea (5.55%) comprising Lernaea, Argulus Ergasilus 1 species each; Digenea (11.11%) containing Allocreadium spp, Diplostomum, Clinostomum tylodelphis, 1 species each; Acanthocephala (5.55%) 3 species; Nematoda (14%) 8 species; Myxozoa (18%) including Myxobolus with 9 species, Myxidium with 1 species and, Hirudinea 3 species; and at last, Bivalva, Unio as 1 species.

آمار یکساله:  

بازدید 46935

دانلود 22302 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  19-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  542
 • بازدید: 

  1178
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

ماهی سفید یکی از ماهیان با اهمیت اقتصادی مهم در ایران می باشد و به منظور افزایش ذخایر آن در دریای خزر بطور مصنوعی تکثیر شده و بچه ماهیان تولید شده به رودخانه های منتهی به دریای خزر رها می شوند. در این بررسی، تعداد 6 گونه از انگلهای جنس داکتیلوژیروس در ماهیان سفید دریا (دو گونه) و بچه ماهیانی که هنوز در استخرها و رودخانه ها زیست نمودند (5 گونه) یافت شد. بجز داکتیلوژیروس فریزی که در هر دو ماهیان دریا و بچه ماهیان آب شیرین مشترک است سایر انگلها شامل داکتیلوژیروس نایبلینی در ماهیان بالغ دریا و داکتیلوژیروس هاپلوکونوس، داکتیلوژیروس راریسیوس، داکتیلوژیروس سوراسیکوس و داکتیلوژیروس تورالینزس در بچه ماهیان آب شیرین یافت شدند. کار تحقیقاتی حاضر با هدف شناخت منابع آلوده ساز بچه ماهیان سفید در آب شیرین به انگلهای تک یاخته ائی و دستیابی به روشهایی به منظور بهبود تکنولوژی پرورش برای کاهش عفونت ناشی از این انگلها بجای استفاده زیاد از سموم ارگانوفسفره انجام شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1178

دانلود 118 استناد 542 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4 (پیاپی 67)
 • صفحات: 

  2963-2972
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  314
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

انگل ها می توانند با ایجاد استرس های اکسیداتیو در بافت های ماهیان باعث ایجاد طیف گسترده ای از آسیب ها به ترکیبات بیوشیمیایی حیاتی بدن شوند. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات استرس اکسیداتیو ناشی از انگل داکتیلوژیروس بر آسیب به DNA، لیپیدها و پروتئین ها در بافت آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)بود. تعداد 120 قطعه ماهی کپور معمولی از مزارع پرورش ماهی استان آذربایجان غربی تهیه شده و پس از بررسی میکروسکوپی نمونه های بافت آبشش آنها، تعداد 22 قطعه (33/18 درصد) ماهیان آلوده به انگل داکتیلوژیروس تشخیص داده شدند و بقیه ماهیان که فاقد آلودگی بودند به عنوان گروه شاهد مورد استفاده قرار گرفتند. برای بررسی استرس اکسیداتیو ناشی از انگل داکتیلوژیروس در بافت آبشش ماهیان، میزان آسیب وارد شده به DNA از طریق آزمون کامت قلیایی، مقدار آسیب وارده به لیپیدها از طریق اندازه گیری میزان مالون دی­ آلدئید و میزان آسیب وارده به پروتئین ها از طریق مقدار کربونیله شدن پروتئین (گروه تیول)، در بافت آبشش ماهان آلوده و غیر آلوده (به عنوان گروه شاهد) مورد اندازه گیری و مقایسه قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج نشان داد که انگل مونوژن داکتیلوژیروس به طور معنی داری (05/0˂ P) باعث استرس اکسیداتیو در بافت آبشش آلوده از طریق افزایش سطح آسیبِDNA، افزایش مقادیر مالون دی­ آلدئید و پروتئین های کربونیله شده می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 314

دانلود 207 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

گلچین منشادی علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  29-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  414
 • دانلود: 

  247
چکیده: 

در این بررسی 6 گونه بومی و معرفی شده ماهی در دریاچه پریشان در دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد کازرون مورد بررسی انگل شناسی قرار گرفتند. ماهی های بومی بررسی شده شامل حمری (Barbus luteus)، شیربت (Barbus grypus)، کاراس (Carassius carassius)، مارماهی آب شیرین (Mastacembelus mastacembelus) و ماهی های معرفی شده شامل کپور معمولی و کپور آئینه ای (Cyprinus carpio) بودند. 7 گونه یا جنس انگل منوژن شامل DACTYLOGYRUS extensus، DACTYLOGYRUS anchoratus، DACTYLOGYRUS pavlowsky، DACTYLOGYRUS carassobarbi، DACTYLOGYRUS barboides، . Gyrodactylus sp و Mastacembelus sp. و 3 جنس تک یاخته شامل Ichthyophthrius sp.، Trichodina sp. و Myxobolus sp. جداسازی و شناسایی گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که 7/75 درصد از 74 ماهی مورد بررسی، آلوده به انگل های منوژن بودند اما در 3/24 درصد از آن ها هیچ گونه آلودگی به انگل های منوژن مشاهده نگردید. بالاترین و پایین ترین درصد آلودگی به ترتیب مربوط به فصول تابستان (2/84 درصد) و پاییز (60 درصد) بوده است. بالاترین درصد آلودگی (7/29 درصد) به وسیله انگل DACTYLOGYRUS extensus در ماهی کپور معمولی و پایین ترین درصد آلودگی (4/1 درصد) به طور مشترک به وسیله انگل های DACTYLOGYRUS barboides و DACTYLOGYRUS pavlowsky در ماهی شیربت ایجاد گردید. اختلاف آماری معنی داری بین میزان آلودگی و فصل (132/0P=)، احتمال آلودگی و وزن ماهی ها (201/0P=) و میزان آلودگی بین 6 گونه مورد بررسی مشاهده نگردید (12/0P=).

آمار یکساله:  

بازدید 414

دانلود 247 استناد 0 مرجع 0
litScript