نتایج جستجو

26957

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2696

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  849-859
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  999
 • دانلود: 

  492
چکیده: 

در قرن حاضر تولید پایدار محصولات زراعی از اصلی ترین چالش های فرا روی بشر است. مقدار مصرف آب، انرژی و درآمد خالص به عنوان اجزا مهم پایداری نظام های کشاورزی از الویت ویژه و اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله با استفاده از مدل های برنامه ریزی خطی و چند هدفه با هدف حداکثرسازی سه شاخص سود ناخالص، بهره وری آب و کارایی انرژی به تعیین الگوی کشت مزارع کوچک مقیاس در محدوده مشهد- چناران پرداخته است. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 79 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده در قطعات زراعی کمتر از 5 هکتار در سال زراعی 93-92 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که تعیین الگوی کشت با استفاده از برنامه ریزی خطی با هدف بهره وری آب باعث کاهش 27 درصدی تقاضای آب کشاورزی در محدوده مطالعاتی شد. در الگوی کشت حاصله درآمد خالص کشاورزان 2.88 برابر خواهد شد و بهره وری انرژی نیز 28 درصد بهبود یافت. الگوی کشت مبتنی بر همزمانی سه هدف مذکور به روش های مقید و وزنی نسبت به نتایج مدل های برنامه ریزی خطی تنوع محصول بیش تری ولی موجب تشدید بحران کسری مخزن آبخوان محدوده طرح گردید. با توجه به شرایط محدودیت منابع آبی در منطقه و سیاست گذاری های کشور در بخش کشاورزی به ترتیب الگوهای کشت با اهداف بهره وری حداکثری آب و روش وزنی اهداف سه گانه پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 999

دانلود 492 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  163-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  315
 • دانلود: 

  187
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به رشد روزافزون تقاضای آب در بخش های مختلف از یک طرف و کاهش نزولات جوی و عدم توازن مکانی و زمانی آن از طرف دیگر باعث شده که کمبود آب یکی از مشکلات اساسی کشاورزان مناطق مختلف باشد که برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی و خطر افت سطح سفره های آب زیرزمینی را در پی خواهد داشت. بر این اساس برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع آب موجود با معرفی الگوی کشت مناسب با در نظر گرفتن سود حداکثری و مصرف حداقلی آب ضروری است. لذا در این پژوهش ضمن مقایسه دو روش برنامه ریزی خطی معمولی و برنامه ریزی آرمانی، الگوی کشت بهینه و میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی در شهرستان های گرگان و کردکوی واقع در استان گلستان که بخش اعظمی از آن ها در حوضه آبریز قره سو قرار گرفته است، معرفی می-گردد. مواد و روش: حوضه آبریز قره سو واقع در استان گلستان به علت دارا بودن بخش مهمی از اراضی کشاورزی و همچنین قطب مهم کشاورزی استان، به عنوان منطقه مطالعاتی در این پژوهش در نظر گرفته شده اند. پس از تهیه اطلاعات مربوط به سطح زیرکشت، هزینه تولید و قیمت فروش محصولات عمده کشاورزی، نیاز خالص آبیاری با لحاظ راندمان آبیاری و با استفاده از نرم افزار NETWAT محاسبه شد. با جمع آوری اطلاعات مربوط به پتانسیل برداشت آب زیرزمینی، الگوی کشت بهینه و میزان برداشت بهینه آب زیرزمینی با دو روش برنامه ریزی خطی متعارف و آرمانی با در نظر گرفتن محدودیت بازار فروش و همچنین لحاظ کردن آرمان های افزایش سود و کاهش مصرف آب تعیین و با یکدیگر مقایسه گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که با لحاظ الگوی کشت بهینه پیشنهادی حاصل از مدل برنامه ریزی خطی متعارف می توان مصرف آب را در دو شهرستان گرگان و کردکوی به ترتیب 6/19 و 8/8 درصد کاهش و سود حاصل از تولید محصولات کشاورزی را در شهرستان های گرگان و کردکوی به ترتیب 6/12 و 4/10 درصد افزایش داد. مدل برنامه ریزی خطی متعارف کاشت محصولاتی از قبیل گندم، برنج، سیب زمینی و ذرت علوفه ای را در شهرستان گرگان و محصولات گندم، برنج، سویای بهاره دیم و پنبه تابستانه در شهرستان کردکوی را پیشنهاد می دهد در صورتیکه مدل برنامه ریزی آرمانی الگوی کشت بهینه را با افزایش 5 درصد سود در هر دو شهرستان، همراه با کاهش 46 و 47 درصد مصرف آب به ترتیب در دو شهرستان گرگان و کرکوی ارائه می دهد. نتایج مدل برنامه ریزی آرمانی نشان داد که بیشترین کشت در شهرستان گرگان می بایست گندم، برنج، گوجه فرنگی، کلزا و در شهرستان کردکوی گندم، برنج و سویای بهاره دیم باشد. نتیجه گیری: نتایج مدل برنامه ریزی خطی به کار رفته در این تحقیق متعارف و آرمانی جهت معرفی الگوی کشت بهینه در شهرستان های گرگان و کردکوی نشان داد که الگوی فعلی کشت در وضعیت بهینه نیست ولی می توان با استفاده از نتایج این پژوهش مصرف آب را که یک کالای ارزشمند در این منطقه است تا 46 درصد در شهرستان گرگان و 47 درصد در شهرستان کردکوی کاهش داد و این کاهش مصرف آب نه تنها با کاهش سود بلکه با افزایش سود 5 درصدی در هر دو شهرستان نیز همراه خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 315

دانلود 187 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KARAMOUZ M. | AHMADI A. | NAZIF S.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  6 (TRANSACTION A: CIVIL ENGINEERING)
 • صفحات: 

  457-466
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50401
 • دانلود: 

  55789
چکیده: 

Increasing population has dramatically increased the request for agricultural products. In addition, lands and water resources with suitable quality are limited. Therefore, optimal allocation of limited resources to different demands has become very important in recent years. In this study, a model is developed to optimize a water resources allocation scheme considering the conjunctive use of surface water and groundwater resources, as well as determining a suitable CROP PATTERN. The economic objective function of the optimization model is to maximize the net benefit, considering the water pumping cost, CROP cultivation cost and the benefit of total CROP production during the study time horizon. The effect of a marginal water deficit in the reduction of CROP yield and water table fluctuations are considered. A genetic algorithm is used to solve the optimization model. The proposed model is applied to the Varamin plain to determine the optimal CROP mix and water allocation from surface and groundwater. In order to evaluate the results of the model, the performance indices are calculated. The effect of imposed policies on the CROP PATTERN is investigated through the definition of two scenarios and the results are compared. Also, the potential of the study area, for applying deficit irrigation strategies using economic analysis, is investigated.

آمار یکساله:  

بازدید 50401

دانلود 55789 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  116
 • صفحات: 

  59-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

در سال های اخیر به میزان قابل توجهی از منابع آب زیرزمینی کاسته شده است. در این شرایط روند کشت محصولات کشاورزی ازنظر اقتصادی توجیه پذیر نیست. چراکه بیش از 80درصد از منابع آبی در بخش کشاورزی مصرف می شود و سال هاست که موضوع بهینه سازی و تغییر الگوی کشت در کشور مطرح شده است. یکی از چالش هایی که در تغییر الگوی کشت می بایست در نظر گرفت، حفظ سطح درآمد کشاورزان و دیگری تامین نیاز داخل کشور از محصولات تولیدشده است. مهم ترین نوآوری این تحقیق ترکیب سنجش ازدور و سیستم اطلاعات مکانی، جهت بهینه سازی الگوی کشت به صورت قطعه مبنا، با در نظر گرفتن دو سناریو برای دشت اسدآباد همدان است. در سناریو اول هدف کمینه سازی مصرف آب و بیشینه سازی درآمد است و در سناریو دوم هدف کمینه سازی مصرف آب و تامین نیاز داخلی کشور است. علاوه بر توسعه توابع هدف، محدودیت هایی مانند نوع محصول زیر کشت، قطعه مبنا بودن، محدودیت تناوب و نیاز داخلی مدل سازی شدند. با در نظر گرفتن دو تابع هدف یک الگوریتم پیشنهادی جهت بهینه سازی الگوی کشت ارایه شده و نتایج در قالب آن پیاده سازی شده است. نتایج نشان می دهد، در هردو سناریو میزان مصرف آب برای دشت اسدآباد حدود 50% کاهش داشته است و درآمد کشاورزان تنها حدود 10% کاهش خواهد داشت. با در نظر گرفتن این موضوع که کشاورزی پایدار نیاز به کاهش مصرف آب دارد، با به کارگیری این الگو سطح درآمد کشاورزان با کاهش مصرف آب دچار تغییر جدی نخواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 113 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  98-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  520
 • دانلود: 

  243
چکیده: 

بحران کم آبی و سهم بالای بخش کشاورزی در استفاده از منابع آبی، منجر شده است که همواره مطالعات بسیاری جهت بهبود مصرف آب در بخش کشاورزی انجام شود که تعداد قابل ملاحظه ای از این مطالعات به اجرای الگوی کشت بهینه، جهت استفاده مناسب از منابع آبی تاکید کرده اند. اما دراین میان به تاثیر و نقش معیارهای انتخابی در تعیین الگوی کشت و تاثیر آن بر کارایی استفاده از منابع آبی کمتر توجه شده است. برای تعیین الگوی کشت در هر منطقه معیارهای بسیاری وجود دارد که انتخاب هر سری از معیارها، منجر به نتایج متفاوت می گردد. به همین دلیل بررسی و مطالعه جهت انتخاب مناسب معیارهای الگوی کشت که منجر به استفاده بهینه از منابع آبی در بخش کشاورزی شود، امری ضروری می باشد. در این راستا در مقاله حاضر با تکیه بر توسعه پایدار، معیارهای مختلف الگوی کشت مورد ارزیابی قرار گرفته و در نتیجه یازده معیار به عنوان معیارهای اصلی انتخاب شده و برای دو محصول پسته و گل محمدی در حوضه "کویر درانجیر" اولویت بندی و بررسی می شوند. این اولویت بندی در قالب یک مساله بهینه سازی با تابع هدفی مبتنی بر توسعه پایدار پیشنهاد و جستجو می شود. حل این مساله از طریق روش های الگوریتم ژنتیک تصادفی و آشوبناک (تنت، هنون و لجستیک) مورد مطالعه قرار داده می شود. نتایج عددی حل این مساله نشان از قابلیت بهتر الگوریتم ژنتیک آشوبی تنت نسبت به دیگر روش های مزبور دارد. همچنین تحلیل نتایج عددی حاصله از حل این مساله بهینه سازی، بیان گر دسته بندی معیارها به ترتیب دسته معیارهای زیست محیطی، اقتصادی، و اجتماعی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 520

دانلود 243 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  3 (ب)
 • صفحات: 

  361-372
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1055
 • دانلود: 

  252
چکیده: 

مدل های گیاهی در شبیه سازی عملکرد محصول با سناریوهای مختلف کم آبیاری و شوری مناسب می باشند. در این پژوهش، مدل Aqua CROP برای شبیه سازی عملکرد دانه و زیست توده گیاه سویا، تحت تاثیر سطوح مختلف شوری و کم آبیاری در سال های 1391 و 1390 در شهرستان گرگان مورد بررسی قرار گرفت. مدل با استفاده از داده های سال 1390 واسنجی و با داده های سال 1391 صحت سنجی شد. آزمایش شامل سه سطح آب آبیاری به میزان 100%، 75% و 55% نیاز گیاه و سه سطح شوری 0.7، 5 و 10 دسی زیمنس بر متر بود. شاخص های آماری RMSE، E و d برای صحت سنجی مدل به ترتیب، برای عملکرد دانه برابر با 0.225 تن بر هکتار، 0.88 و 0.97 و برای زیست توده برابر با 0.718 تن بر هکتار، 0.77 و 0.95 به دست آمد. نتایج نشان داد که با کاهش مقدار آب آبیاری و افزایش سطح شوری، عملکرد گیاه سویا کاهش می یابد. آنالیز حساسیت نشان داد مدل Aqua CROP نسبت به ضریب کاهش تاج پوشش گیاهی در زمان پیری و ماکزیمم پوشش گیاهی حساس تر از سایر پارامترها است.

آمار یکساله:  

بازدید 1055

دانلود 252 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  3 ب
 • صفحات: 

  341-353
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  694
 • دانلود: 

  288
چکیده: 

مدل Aqua CROP بر اساس پاسخ عملکرد محصول به آب توسط سازمان فائو توسعه یافته است و نسبت به سایر مدل ها به عوامل ورودی کمتری نیاز دارد. به منظور ارزیابی مدل Aqua CROP در شرایط کم آبیاری، آزمایشی در منطقه پاکدشت بر روی گیاه جو انجام شد. این آزمایش با سه تیمار آبیاری و سه تیمار تاریخ کاشت در سال زراعی 94-1393 در مزرعهپردیسابوریحانانجامشد.تیمارهای آبیاری شامل آبیاری کامل و دو تیمار کم آبیاری 80% و 60 درصد و تیمار تاریخ کاشت شامل تیمارهای زود هنگام (8 آبان)، کاشت به موقع (18 آبان) و دیرهنگام (28 آبان) بودند. مقایسه مقادیر برآورد شده مدل Aqua CROP و اندازه گیری شده واقعی عملکرد محصول (زیست توده) جو در روزهای مختلف پس از کاشت در تیمارهای مختلف نشان داد که مدل Aqua CROP تا حدود 96 درصد تغییرات عملکرد محصول را در شرایط مختلف کاشت، آبیاری کامل و کم آبیاری شبیه سازی می کند. همین طور جذر میانگین خطا بین داده های اندازه گیری شده و شبیه سازی مدل از 0.41 تا 0.96 تن در هکتار تغییر می کند که متوسط این خطا حدود 0.77 تن در هکتار است که معادل 8.4 درصد خطا نسبت به متوسط عملکرد محصول می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 694

دانلود 288 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DANESHVAR M. | SAHNOUSHI N. | SALEHI REZA ABADI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  305-310
تعامل: 
 • استنادات: 

  383
 • بازدید: 

  8412
 • دانلود: 

  15153
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8412

دانلود 15153 استناد 383 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  93
 • صفحات: 

  137-165
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  893
 • دانلود: 

  271
چکیده: 

طی دهه های اخیر، افزایش گازهای گلخانه ای و به ویژه دی اکسید کربن، گرم شدن کره زمین را در پی داشته است. از سوی دیگر، افزایش CO2 از طریق تسهیل فرایند فتوسنتز و نیز تعرق گیاهان می تواند موجب تغییر و حتی بهبود عملکرد محصولات کشاورزی شود. بنابراین، ارزیابی تاثیر نهایی افزایش این گاز در محیط تولید محصولات کشاورزی همواره موضوعی بحث برانگیز میان پژوهشگران بخش کشاورزی بوده است. با این توضیح، در مطالعه حاضر به پیش بینی آثار تغییر سطح انتشار CO2 بر الگوی کشت دشت همدان- بهار در دهه های آتی نسبت به سال زراعی 1391-92 پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا با استفاده از رهیافت ناپارامتری KNN حساسیت عملکرد محصولات زراعی منطقه نسبت به انتشار دی اکسید کربن برآورد گردید. در مرحله بعد، با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی و تدوین مدل PMP، شرایط الگوی کشت منطقه شبیه سازی و آثار تغییر سطح انتشار CO2 بر الگوی کشت، در قالب سناریوهای مختلف، بررسی شد. نتایج نشان داد که در افق کوتاه مدت 2020، افزایش سطح انتشار CO2 دارای آثار مثبت بر الگوی کشت است اما در بلند مدت این روند تغییر خواهد کرد. با این حال، استفاده متعادل از سوخت های فسیلی و غیرفسیلی و نیز بهره گیری از رویکردهای جهانی موجب دستیابی به بیشترین بازده ناخالص در سال های آتی خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 893

دانلود 271 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  330
 • دانلود: 

  329
چکیده: 

یکی از ارکان های اساسی مدیریت منابع آب و افزایش بهره وری کشاورزی، استفاده بهینه از منابع (آبی) می باشد. شاخص ردپای آب یکی از رویکردهای جدید است که بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق از رویکرد ردپای آب جهت بهینه سازی الگوی کشت محصولات زراعی در اقلیم های مختلف ایران استفاده شد. برای این منظور 11 محصول زراعی در شش اقلیم مختلف ایران انتخاب شده و ضمن محاسبه ردپای آب محصولات زراعی مورد کشت، به ارزیابی شاخص های RIS و ردپای آب آبی واقعی (WFAblue) پرداخته شد. پس از ارزیابی و محاسبه شاخص ها، از روش بهینه سازی تاپسیس به منظور ارائه الگوی کشت بهینه استفاده گردید. نتایج نشان داد که در بین محصولات موردبررسی، گندم، جو، یونجه، پنبه و توتون محصولاتی هستند که بیشترین مقدار ردپای آب سبز را دارند که بالاترین مقدار آن نیز در اقلیم PH-C-W (خیلی مرطوب خنک گرم) می باشد. این در حالی است که بیشترین مقدار ردپای آب آبی و خاکستری، عمدتاً مربوط به برنج، لوبیا، پنبه و توتون می باشد که به دلیل مصرف آب بالای این محصولات (نیاز آبی بالا) می باشد. ارزیابی مدل بهینه سازی نیز نشان داد که، بهینه ترین محصولات برای کشت در منطقه به ترتیب ذرت با 39 درصد اولویت اول، جو با 23 درصد، سیب زمینی با 20 درصد، گوجه فرنگی با هفت درصد و گندم با یک درصد در اولویت های بعدی و بهینه کشت در ایستگاه ها معرفی گردیدند. نامطلوب ترین محصول برای کشت در استان های کشور نیز به ترتیب توتون، پنبه، لوبیا، برنج، چغندرقند و یونجه شناخته شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 330

دانلود 329 استناد 0 مرجع 0
litScript