نتایج جستجو

1437

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

144

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  40
 • صفحات: 

  207-242
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  126
چکیده: 

موجودات اساطیری و افسانه ای همواره در متون ادب فارسی بازتابی گسترده داشته است. گاو عنبری یکی از این موجودات افسانه ای است که در ادب فارسی از آن سخن به میان آمده است. نکته ای که درباره این جانور افسانه ای و داستان مربوط به آن قابل تامل است، توصیفات مختلف و گاه متضادی است که در بیشتر منابع، اعم از فرهنگ های لغت و شروح شارحان، آشکارا به چشم می خورد؛ درواقع در هیچ یک از این منابع نمی توان به توصیف درست و روشنی از این موجود ناشناخته دست یافت. در بیشتر لغت نامه ها و فرهنگنامه های جانوران و فرهنگ های مربوط به لغات و ترکیبات دیوان شاعران، به اشتباه این گاو دریایی را نوعی ماهی، به نام کاشالو یا کاشالوت، دانسته اند و به تبع آن شارحان متعددی نیز در شروح خود در بیان ماهیت اصلی این موجود عجیب الخلقه به راه خطا رفته اند. بر این اساس، نگارندگان در این پژوهش برآنند تا با گردآوری مستندات از منابع گوناگون و با ارایه شواهدی از شعر شاعران مختلف و بحث و بررسی هر یک از آنها، نقاط مبهم مربوط به داستان عامیانه این جانور افسانه ای را روشن سازند و با استناد به نکات نویافته، توصیف منسجم و معینی از ماهیت اصلی این گاو عنبرزا به دست دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 126 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

ایزدی غلامعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  56 (دوره جدید 12)
 • شماره: 

  4 (48 پیاپی)
 • صفحات: 

  117-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

زهره نه کس را که لقمه نان خورد زانکه آن لقمه ربا گاوش برد وقتی متعالی ترین معانی و مفاهیم الهی در سلک عبارت کشیده می شود، آن را به شرح و تفسیر نیازمند می کند. مثنوی از آن رو که مشتمل بر درر دلالات و احسن مقالات است، توجه شارحان بسیاری را به خود جلب کرده است. در کنار معانی و مفاهیم، مباحث لغوی هم ناگزیر مجال ظهور می یابد و شارحان به این مباحث هم توجه کرده اند. قریب به اتفاق شارحان مثنوی از خواندن درست و درک دقیق مفهوم بیت یادشده در دفتر دوم مثنوی درمانده اند. در این پژوهش با استخراج داده ها و تحلیل محتوا به بازبینی نظر آنان و نکاتی پرداخته می شود که درباره این بیت بیان شده است. پس از نقل و نقد سخنان ایشان، سرانجام مفهوم دقیق بیت گفته می شود. خوانش نادرست بیت سبب شده است تا برخی شارحان به اصالت بیت تردید کنند و به نسخه های نادرستی ارجاع دهند که کمکی نمی کند. علاوه بر توسل به نسخه ها، بیشتر شارحان مثنوی با استناد به آنچه گوهرین در فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی با عنوان «گاو (کسی را) بردن» آورده است، به خطای دیگری دچار شده و آن را یک کنایه پنداشته اند که موجه نیست و چنین کنایه ای در فرهنگ دهخدا هم نیامده است. در بیت منظور، «بردن» فعل تام در معنای دزدیدن است؛ گاو نیز کنایه از انسان شکم باره است. این بیت را نمی توان از ابیات دشوار مثنوی به شمار آورد که نیازمند شرح و تفسیر باشد؛ اما خوانش نادرست آن و درنتیجه برداشت های ناصواب، در نام آشناترین شروح مثنوی، آن را به بیتی بحث انگیز تبدیل کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HUGHES J.

نشریه: 

IN PRACTICE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  517-524
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  34702
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 34702

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

FLINT A.P.F.

نشریه: 

CATTLE PRACTICE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  29-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  21875
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21875

دانلود 29822 استناد 464 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  291-298
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1013
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

آلرژی غذایی از شایعه ترین انواع حساسیت در کودکان می باشد (8% درکودکان زیر یکسال). در میان آلرژنهای غذایی پروتئین های شیر گاو از شایع ترین عوامل آلرژی زا در کودکان می باشد (50-45% موارد حساسیت غذایی)، تستهای تشخیصی آلرژی از قبیل تست پوستی یا اندازه گیری IgE اختصاصی، نیاز به آلرژنهایی با خلوص بالا دارند. هدف از انجام این مطالعه تخلیص 3 پروتئین اصلی و آلرژی زای شیر گاو یعنی کازیین، آلفالاکتالبومین و بتاکتوگلبولین به شکل عصاره آلرژنیک بوده است. ابتدا کازیین از شیر تازه گاو که چربی آن قبلاً جدا گردیده است، به روش اسیدی جدا شده و سپس آلفالاکتالبومین و بتالاکتوگلبولین از محلول رویی (سرم شیر) جدا گردید. آلفالاکتالبومین به وسیلة ژل فیلتراسیون از فراکشن رسوب داده شده سرم شیر توسط سولفات آمونیوم جدا گردید وبتالاکتوگلبولین نیز به وسیله کروماتوگرافی تعویض یونی از فراکشن رسوب داده شده سرم شیر توسط پلی اتیلن گلیکول جدا گردید. پروتئین های جدا شده توسط الکتروفورز پلی اکریل آمید و ایمونودیفیوژن دو گانه ( روش اخترلونی) ارزیابی گردیدند. نتایج نشان داد که کازیین به دست آمده در این مطالعه خالص تر از انواع تجاری موجود است به طوریکه خلوص آن حدود 95 درصد می باشد. آلفالاکتالبومین و بتالاکتوگلبولین به دست آمده نیز هر یک حاوی یک باند در الگوی الکتروفورز بوده و ناخالصی محسوسی در آنها مشاهده نشد. این نتایج بیانگر خلوص بالای محصولات به دست آمده است. این محصولات را می توان در راه اندازی تستهای اختصاصی مثل تست پوستی و الایزا به کار برد.

آمار یکساله:  

بازدید 1013

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MAHJOUR A.A. | PEAR CRAFT S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (20)
 • صفحات: 

  282-284
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58616
 • دانلود: 

  40123
چکیده: 

Tumours of odontogenic origin have been reported in various domestic animals. Ameloblastic fibroodontoma is a rare tumour derived from odontogenic epithelium and pulpal mesenchyme. Plain and formalised sections from masses on the front of the cranial aspect of the jaw and the end of the tongue of a castrated beef cattle from an abattoir was submitted to Mt Pleasant laboratories, Launceston, Australia. Histologically long cords and discrete islands of odontogenic epithelium in a background of loose mesenchymal tissue reminiscent of dental pulp were observed. Based on microscopi c and macroscopic features, the tumour was diagnosed as ameloblastic fibro-odontoma.

آمار یکساله:  

بازدید 58616

دانلود 40123 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  225-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1456
 • دانلود: 

  228
چکیده: 

یک راس گاو هلشتاین 5 ساله با سابقه پرولاپس واژن به کلینیک دامهای بزرگ دامپزشکی دانشگاه تبریز ارجاع داده شد. بنا بر اظهارات دامدار، پرولاپس واژن از پنج ماه پیش شروع شده و به طور متناوب با دفع ترشحات خون آلود از واژن همراه بوده است. اشتهای گاو خوب و تاریخ آخرین زایمان آن 2 ماه قبل بوده است. درمعاینه بالینی اثری از پرولاپس واژن مشاهده نشد و یک توده تومور مانند که به سقف واژن چسبیده و از فرج به بیرون برجستگی پیدا کرده بود جلب توجه می کرد. بعد از بی حسی اپیدورال، این توده با قسمتی از بافت اطرافی به طریقه جراحی برداشته شد. ابعاد آن 5.2 x 4 x 3.4 سانتی متر، تاحدی محاط که ظاهری پرخون، لوبوله و زخمی داشت و سطح مقطع یکنواخت کرمی رنگ و بدون نقاط نکروز و خونریزی داشت. در مطالعه میکروسکوپیک، توده توموری از سلول های دوکی شکل کشیده شبیه به سلول های فیبروبلاست تشکیل شده بود که در دستجات درهم آمیخته آرایش یافته بودند. سلول های نئوپلاستیک، حالت چند شکلی (پلئومورفیسم)، بزرگی هسته ها (کاریومگالی) و هیپرکروماتیسم را نشان می دادند. بر اساس محل، رفتاربیولوژیک، نتایج ایمونوهیستوشیمی، مشخصات ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک، توده مذکور به عنوان توموری با خاستگاه بافت همبندی و از نوع فیبروسارکوم با درجه تمایز خوب تشخیص داده شد. این اولین گزارش فیبروسارکوم واژن گاو از ایران می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1456

دانلود 228 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  39-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7182
 • دانلود: 

  338
چکیده: 

مقدمه و هدف: از حساسیت به شیر گاو به عنوان یک عامل ایجاد کننده کولیک شیرخوارگی نام برده شده است. بنابراین تعداد زیادی از پزشکان رژیم غذایی این شیرخواران را به رژیم غذایی عاری از شیر گاو تغییر می دهند. در این مطالعه، نقش حساسیت به شیر گاو در کولیک شیرخوارگی در شیرخوارانی که به طور انحصاری از شیر مادر تغذیه می شوند بررسی شده است. مواد و روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی یکسو کور  بر روی شیرخواران بین 3 هفته تا 3 ماهه مبتلا به کولیک شیرخوارگی که برای واکسیناسیون یا معاینات دوره ای به مراکز بهداشتی ـ درمانی شهر شیراز در سال 1383 مراجعه کرده بودند انجام گردیده است. پس از تائید کولیک در این شیرخواران پرسشنامه ای برای هر کدام از بیماران تکمیل شد که در آن میزان گریه شیرخوار در شبانه روز، سابقه فامیلی آلرژی و سایر علایم همراه ذکر گردید. به والدین آنها آموزش هایی جهت کاهش نفخ شکم شیرخوار داده شد و سپس  تست پوستی پریک با شیر گاو و آزمایش مدفوع (برای دیدن خون مخفی در مدفوع) برای تمام این شیرخواران انجام گردید. سپس شیرخوارانی که از شیرخشک استفاده می کردند از ادامه مطالعه خارج شدند و شیرخوارانی که به صورت انحصاری از شیر مادر تغذیه می شدند یعنی 77 نفر به دو گروه مورد (35 نفر ) و  شاهد (42 نفر) تقسیم شدند و 50 نفر شیر خوار سالم بدون کولیک نیز به عنوان گروه کنترل فاقد کولیک تحت بررسی قرار گرفتند.  در گروه مورد، به مادران توصیه شد که به مدت 2 هفته شیر گاو و سایر لبنیات را مصرف نکنند. اما در گروه شاهد، تغییری در رژیم غذایی مادران ایجاد نشد. پس از دو هفته شیرخواران مجدداً ویزیت شده و میزان گریه آنها در شبانه روز از والدین سؤال گردید. داده ها با  استفاده از آزمون کای  دو و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها :  شیرخواران مبتلا به کولیک که مادرانشان به مدت 2 هفته لبنیات مصرف نکردند بهبود قابل توجهی نسبت به گروه شاهد نداشتند. شیوع تست پوستی مثبت در شیرخواران مبتلا به کولیک 6/2 درصد بود. اما شیوع تغذیه با شیر خشک و همچنین خونریزی مخفی در مدفوع، به طور واضحی در شیرخواران مبتلا به کولیک بیش از شیرخواران فاقد کولیک بود. نتیجه گیری: با توجه به عدم پاسخ شیرخواران مبتلا به کولیک به حذف لبنیات از رژیم غذایی، می توان ادعا کرد که حساسیت به شیر گاو علت مهم و شایعی برای کولیک شیرخوارگی نیست، بنابراین حذف لبنیات از رژیم غذایی مادران شیرده توصیه نمی شود. همچنین نیازی به انجام تست پوستی به عنوان یک بررسی معمول در این شیرخواران وجود ندارد.  

آمار یکساله:  

بازدید 7182

دانلود 338 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91341
 • دانلود: 

  42343
چکیده: 

Purpose: Microbial pathogens can lead to health problems and disease transmission. Present study aimed to evaluate the microbial quality and quantity of vermicompost production and to compare to the current Iranian standards to protect public health and environmental concerns.Method: This is a pilot-scale experimental study conducted in the Public Health laboratory of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. The samples included organic municipal solid waste, COW manure and wastewater treatment plant sludge which are used for vermicompost production. The samples are mixed as COW manure–organic waste and COW manure–sewage sludge in two reactors. Microbial tests such as fecal coliforms (FC) and parasite egg (Ascaris) were carried out during start, processing and curing time with duplication analysis in 56 days. Totally, a number of 128 samples was analyzed. Analyses were conducted according to standard methods. Data analysis was conducted through one-way ANOVA and Duncan tests.Results: The results showed a significant reduction in number of FCs in COW manure–organic waste so that the number of 350, 000 MPN/g in the raw sample decreased to 800 MPN/g within 8-week period, also FC in the case of COW manure–sewage sludge was achieved to 2400 from 6, 500, 000 MPN/g. In two cocomposting cases, the parasite eggs were completely removed in the second week.Conclusion: The results showed vermicomposting as a feasible method to convert waste into fertilizer humus in agriculture which also enables to achieve Iranian class A compost standard.

آمار یکساله:  

بازدید 91341

دانلود 42343 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

POPESCU S. | BORDA C. | HEGEDUS I.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  23-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  26176
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26176

دانلود 30995 استناد 470 مرجع 0
litScript