نتایج جستجو

625516

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

62552

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  49-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2504
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

 ختلال در آشامیدن، در دسترس نبودن مایعات، ناتوانی های شدید، افزایش دفع مایعات از طرق کلیوی و غیر کلیوی و افزایش مصرف نمک از علل اصلی هیپرناترمی می باشد. نظر به اینکه در هیچ تحقیقی بررسی علایم چشمی بطور اخص مورد بررسی قرار نگرفته است، لذا هدف این مطالعه بررسی سیر تغییرات چشمی ناشی از هیپرناترمی در رت، خوکچه و خرگوش بود. روش کار بدین صورت بود که 50 رت نژاد ویستار 250±20 گرمی بطور تصادفی در 5 گروه تقسیم گردیدند، به منظور ایجاد هیپرناترمی محلول های 2، 3، 3.5 و 4 درصد کلرور سدیم در آب مقطر تهیه گردید گروه کنترل در طول مدت آزمون از آب شرب و گروههای تست از محلول های نمکی اختصاصی گروه استفاده نمودند سایر شرایط زیستی گروهها یکسان بود. با شروع استفاده از محلول های نمکی، معاینات چشمی با استفاده از اسلیت لامپ و دوربین ته چشمی صورت گرفت، پاسخ چشم به محرکها نیز مورد بررسی قرارگرفت. همین آزمون با شرایط مشابه در خوکچه هندی و خرگوش نیز انجام گردید. استفاده کوتاه مدت (5 - 3 روز) از محلول کلرور سدیم 2% با تغییرات چشمی سریع و چشمگیری همراه نبود، اما استفاده طویل المدت ( بیش از یک هفته) آن با صدمات عروقی و سایر نشانه های چشمی همراه بود. 4 - 3 روز پس از استفاده از محلول کلرور سدیم 3% و غلیظ تر بدنبال افزایش سطح سرمی سدیم، جدا شدگی شبکیه،(PVD:Posterior Vitreous Detachment ) ، خونریزی در شبکیه و زجاجیه رتها مشاهده گردید. دیگر نشانه های چشمی هیپرناترمی شامل کدورت قرنیه و عدسی، تورم دیسک اپتیک، کوری، جمع شدگی زجاجیه و هیپوتونی چشم بود. نتیجه گیری حاصل از این کار این است که هیپرناترمی و هیپراسمولاریتی شروع کننده تغییرات چشمی بود، بدنبال از دست رفتن آب ویتره و جمع شدن آن، جدا شدگی شبکیه و PVD بروز نموده و صدمات عروقی، خونریزی در شبکیه و زجاجیه ایجاد گردید. سیر پیشرونده هیپرناترمی، کدورت قرنیه و عدسی، تورم دیسک اپتیک، کوری، کولاپس ویتره و هیپوتونی چشم را در حیوانات بهمراه داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 2504

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JACQUES P.F.

نشریه: 

ARCHIVES OF OPHTHALMOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  119
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1009-1019
تعامل: 
 • استنادات: 

  368
 • بازدید: 

  5613
 • دانلود: 

  13406
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5613

دانلود 13406 استناد 368 مرجع 0
نویسندگان: 

HENNIS A. | WU S.Y. | NEMESURE B.

نشریه: 

ARCHIVES OF OPHTHALMOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  122
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  525-530
تعامل: 
 • استنادات: 

  395
 • بازدید: 

  5673
 • دانلود: 

  17143
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5673

دانلود 17143 استناد 395 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

YENIAD B. | YILMAZ S.

نشریه: 

CONTACT LENS ANTERIOR EYE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  167-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3404
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3404

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MOELLER S.M.

نشریه: 

JOURNAL OF NUTRITION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  134
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1812-1819
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  13747
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13747

دانلود 17487 استناد 397 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  16-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26392
 • دانلود: 

  29754
چکیده: 

Purpose: To summarize actual literature data on clinical signs, differential diagnosis, AND treatment of acanthamoeba keratitis. Methods: Review of literature. Results: Clinical signs of acanthamoeba keratitis are in early stages grey-dirty epithelium, pseudodendritiformic epitheliopathy, perineuritis, multifocal stromal infiltrates, ring infiltrate AND in later stages scleritis, iris atrophy, anterior synechiae, secondary glaucoma, mature cataract, AND chorioretinitis. As conservative treatment, we use up to one year triple-topical therapy (polyhexamethylene-biguanide, propamidine-isethionate, neomycin). In therapy resistant cases, surgical treatment options such as CORNEAl cryotherapy, amniotic membrane transplantation, riboflavin-UVA cross-linking, AND penetrating keratoplasty are applied.

آمار یکساله:  

بازدید 26392

دانلود 29754 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  377-380
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30571
 • دانلود: 

  35767
چکیده: 

Purpose: To report a rare AND complicated case of acanthamoeba keratitis (AK) presented with total necrosis AND dislodgment of CORNEA, iris, AND crystalline LENS with exposure of vitreous hyaloids face. Methods: Case report of 28-year-old female referred to the Farabi Eye Hospital with a history of known left eye AK since 4 months earlier. She also had a history of soft contact LENS wear for two years AND topical steroid use before proper diagnosis. Slit-lamp examination of the left eye revealed ring infiltration AND stromal edema with haziness. The patient was prescribed anti-acanthamoeba treatment. She returned after 2 weeks with increasing ring infiltration AND slight vision loss. Slit-lamp examination showed spontaneous total necrosis of CORNEA, iris, AND crystalline LENS with vitreous exposure to the air. Results: The patient underwent an urgent operation consisting of total debridement of necrotic tissues including a 1 mm rim of the sclera, anterior vitrectomy, tectonic penetrating keratoplasty, AND amniotic membrane transplantation (AMT) with temporary lateral tarsorrhaphy. The graft was clear within the 4 years of follow-up. At the last examination, the left eye was pthysic due to ciliary shut down AND visual acuity remained light perception. Conclusion: Early suspicion to AK, especially in contact LENS wearers, AND applying diagnostic modalities like confocal microscopy AND early appropriate management with cysticide agents such as polyhexamethylene biguanide may prevent these untoward complications.

آمار یکساله:  

بازدید 30571

دانلود 35767 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  19-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  819
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

هدف: بررسی نتایج اپتیکال و بینایی و عوارض عمل کراتوپلاستی لاملار اتوماتیک در بیماران مبتلا به کدورت استرومای قدامی قرنیه.مواد و روشها: 10 بیمار مبتلا به دیستروفی ماکولار، لاتیس، کراتوپاتی، تراخمی اسکار ناشی از جراحیهای رفرکتیو، باند کراتوپاتی و ناخنک عود شده با استفاده از میکروکراتوم LSK-One و اتاقک قدامی مصنوعی ساخت کمپانی موریا تحت عمل Automated Lamellar Therapeutic Keratoplasty (ALTK) قرار گرفتند. دید اصلاح شده، دید اصلاح نشده، رفرکشن، ضخامت قرنیه بعد از عمل، تعداد سلولهای اندوتلیوم و تغییرات کراتومتری مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: 70% بیماران بعد از عمل به دید اصلاح شده 40/20 یا بهتر دست یافتند. در 90% بیماران اسفریکال اکی والانت بعد از عمل میوپیک بود. پاکیمتری بعد از عمل بیماران به طور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرد. ضخامت فلپ تهیه شده با میکروکراتوم بیشتر از حد مورد انتظار بود و تعداد سلولهای اندوتلیال بعد از عمل دچار تغییر نشد.نتیجه گیری: ALTK روش مناسبی برای درمان کدورتهای استرومای قدامی قرنیه در حضور اندوتلیوم سالم می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 819

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  54-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30191
 • دانلود: 

  15436
چکیده: 

Purpose: To quantify normal CORNEAl transparency by anterior segment optical coherence tomography (AS-OCT) by measuring the average pixel intensity. To analyze the variation in the average pixel intensity in mild AND severe grades of CORNEAl OPACITIES. Methods: This is an observational, cross-sectional study of 38 eyes from 19 patients with mild or severe grades of CORNEAl OPACITIES greater than 3 mm AND a normal contralateral CORNEA. AS-OCT was performed centered on the opacity with a 3 mm cruciate protocol. A similar image is taken of the contralateral clear CORNEA in the same quadrant. The average pixel intensity was calculated in a stANDardized manner using MATLAB software. Result: The average pixel intensity of the normal CORNEA was 99. 6 ± 10. 9 [stANDard deviation (SD)]. The average pixel intensity of the mild AND severe CORNEAl OPACITIES was 115. 5 ± 9. 1 AND 141. 1 ± 10. 3, respectively. The differences were statistically significant. Conclusions: AS-OCT images can be used to quantify CORNEAl transparency. Average pixel intensity is a measure that varies significantly with varying CORNEAl opacification.

آمار یکساله:  

بازدید 30191

دانلود 15436 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  12-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  598
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

هدف: بررسی اثرات IntraCORNEAl Ring Segments (Intacs) در درمان کراتوکونوس. مواد و روش ها: طی این مطالعه آینده نگر self controlled در 22 چشم از 19 بیمار مبتلا به کراتوکونوس با میانگین سنی 31.77 سال (21 تا 45) Intacs کاشته شد. مرکز قرنیه در تمامی بیماران شفاف بود و هیچکدام قادر به تحمل لنز تماسی سخت نبودند. برای flattening هر چه بیشتر قرنیه در ناحیه Cone، 2 قطعه Intacs با ضخامت 0.45 میلیمتر در داخل قرنیه کاشته شد. متوسط زمان follow-up 5.43 ماه (1 تا 18) بود. یافته ها: شش ماه بعد از عمل میانگین دید اصلاح نشده (LogMAR) بیماران از 1.84±0.30 SD به 0.32±0.35 SD بهبود یافت. کاهش متوسط میزان خطای اسفریکال 2.39D±1.26 و این میزان در مورد سیلندر 1.39D±1.59 بود. توپوگرافی قرنیه نیز از نظر اندازه و ارتفاع cone بهبود یافت. عارضه مهمی در این مطالعه مشاهده نگردید. نتیجه گیری: در بیماران مبتلا به کراتوکونوس با مرکز قرنیه شفاف که قادر به تحمل لنز تماسی نباشند، کاشت Intacs می تواند درمان موثر و بی خطری باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 598

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
litScript