نتایج جستجو

73

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  27-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  950
 • دانلود: 

  271
چکیده: 

جداسازی تک ااسیست ایمریا تنلا از سوش مزرعه ای انجام و از طریق لوله مری به 20 قطعه جوجه یکروزه تلقیح شد. ااسیست های جوجه های آلوده جمع آوری، سپس ااسیست هاگدار تحت تاثیر محلول سترون کننده ااساید (Oo-cide) به مدت 1 و 6 ساعت و همچنین به عنوان شاهد در آب مقطر قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که محلول 1.20 ااساید می تواند از هاگدارشدن ااسیست ممانعت نماید. در تجربه ای دیگر دو گروه جوجه یکروزه انتخاب گردید، نتایج نشان داد جوجه های آلوده شده با ااسیست غوطه ور شده در ااساید دفع ااسیست در مدفوع نداشته در حالی که مرگ و میر و یک حداکثر 80000 ااسیست در هر گرم مدفوع در گروه شاهد مشاهده شد. دو پن 15 متری در موسسه تحقیقاتی امین آباد دانشکده انتخاب گردید تا بتوان در هر یک از آنها 150 جوجه جایگزین نمود. در ابتدا بستر هر دو پن با 100000 ااسیست در هر متر مربع آلوده سپس بستر یک پن با ااساید اسپری و بستر پن دیگر به عنوان شاهد با آب مقطر اسپری شد، شمارش ااسیست در هر گرم مدفوع جوجه ها نشان می دهد، دفع ااسیست در پن شاهد به طور معنی دار در مقایسه با پن درمان شده در طول دوران پرورش افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 950

دانلود 271 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عطاری سیامک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  29-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  534
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

آنتریتهای انگلی از عوامل اصلی کاهش وزن گله در مرغداریهای گوشتی بوده واکثر مرغداران شهرستان، در طول دوره پرورشی با بروز آنتریتها مواجه و در پایان دوره با مشکل کاهش تولید، دست به گریبان بودند. در این بررسی، تعداد 380 قطعه طیور گوشتی، در شهرستان مهاباد، در طی 11 ماه از نظر شیوع و تعیین انواع تغییرات هیستوپاتولوژیک آنتریتهای انگلی، مورد بررسی قرار گرفتند.در تمام موارد انگل جدا شده تک یاخته کوکسیدیا بوده و شیوع بیماری 6.9 در 100000 تعیین گردید. در بررسی پارازیتولوژیک فراوانی اووسیست در روش لام مرطوب 17.1 درصد و در روش شناوری 36.3 درصد، فراوانی آنتریت انگلی بصورت کوکسیدیازیز 26.3 درصد و بصورت کوکسیدیوزیز10 درصد و در مجموع فراوانی آنتریت انگلی 36.3 درصد تعیین شد. در بررسی هیستوپاتولوژیک فراوانی ادم مخاطی 74.2 درصد، ادم زیر مخاطی 45.3 درصد، خونریزی 25.3 درصد - هیپرپلازی انتروسیتها 30.8 درصد، نکروز سلولی 27.1 درصد، وجود اووسیست در مخاط روده 3.4 درصد، وجود مراحل تکثیرجنسی و غیرجنسی 10 درصد، انفیلتراسیون سلولهای التهابی 18.2 درصد تعیین شد. بیشترین درصد فراوانی کوکسیدیازیز، به میزان 21 درصد، در سن 4 هفتگی و بیشترین درصد کوکسیدیوزیز،به میزان42.1  درصد، در سن 7 هفتگی دیده می شود. همچنین، مشخص گردید که آنتریت انگلی باافزایش ضریب تبدیل غذایی (کاهش قابلیت تبدیل دان به گوشت) ارتباط مستقیم دارد. در یافته های جانبی مشخص گردید بین آنتریت انگلی با نواحی درگیر روده (دوازدهه) بر اساس طبقه بندی جانسون – رد 2 ارتباط معنی دار وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 534

دانلود 215 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  149-153
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  709
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 709

دانلود 200 استناد 0 مرجع 4
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  119-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11765
 • دانلود: 

  53747
چکیده: 

This study evaluated effects of three products of dietary organic acids (Acidomix® AFG; Activate® AD and Lacplus) on protective immunity against COCCIDIOSIS. Two hundred and eighty 1-day broiler chickens were randomly divided into 8 groups by 5 replications (7 birds per replicate), comprising 2 controls (nega-tive=N; positive=P) and 6 supplemented organic acid groups (1% AFG, 1% DA, 1% Lacplus; 2% AFG, 2% DA and 2% Lacplus). With the exception of N control (uninfected), all 7 groups were orally challenged with 8 × 105 sporulated oocysts of Eimeria tenella at day 12 post-hatch. Samples of blood, spleen and ceca were collected on day 22 and 35 post-hatch. Body weight gain, fecal oocyst shedding, lesion score, mortal-ity rate and pH of the ceca were assessed. ELISA was used to detect Cluster of T cell differentiation (CD4+, CD8+) molecules and reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) was employed for detec-tion of pro-inflammatory chemokine (IFNγ-) and cytokines expression (IL-8, IL-15 and IL-17). The result revealed that supplementation of organic acids significantly increased body weight gain, improved feed conversion ratio (FCR), reduced lesion scores and oocyst index (P<0. 05) compared to P control (infected non-supplemented). The mortality rate was higher in P control. The pH of ceca was significant (P<0. 05) and maximum was observed in P control. Chicks fed 2% DA and 1% Lacplus had greater percentages of CD4 T-cell molecules, but had decreased CD8 T cell molecules, suggesting a protective function of these T-cell subsets in innate immune response against E. tenella infection. The cecal and splenic chemokine and cytokines mRNA expression encoding IFN-γ , IL-8, IL-15 and IL-17 showed higher levels of transcript compared to N and P controls, indicating the organic acid products might have exerted their protective ef-fects by improving their production. It is concluded that the Activate® DA at 2% and Lacplus 1% levels at both 22 and 35-days post-hatch have shown best anticoccidial effects.

آمار یکساله:  

بازدید 11765

دانلود 53747 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MONTASERI Z. | Sotoodeh h. | OSTADI Z. | KARIMI J. | Agholi m.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  2946-2954
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

Background & Objective: Human immunodeficiency virus (HIV) infection has changed the epidemiology and prognosis of intestinal opportunistic parasitic infections. The present study was done to determine the prevalence of gastrointestinal COCCIDIOSIS in HIV/AIDS patients with gastroenteritis. Materials &Methods: This cross-sectional study was conducted at the Laboratory of HIV/AIDS Research Station of Fasa University of Medical Sciences, in southern Iran, from October 2013 to July 2020. Demographic data were collected by interviewing 68 participants (54 males and 14 females). Fecal samples were sent and examined for opportunistic parasites using wet mount, formalin-ethyl acetate method, acid-fast stain, nested polymerase chain reaction for the detection and confirmation of Cryptosporidium spp., Isospora belli, Cyclospora cayetanensis. Results: The findings confirmed 2 cases (2. 9%) infected with Giardia cysts, 1 case (1. 5%) infected with Entamoeba coli cysts and 1 case (1. 5%) infected with Cryptosporidium and I. belli co-infection in a man suffering from gastroenteritis. Conclusion: This is the first detected case of gastroenteritis caused by co-infection of Cryptosporidium and I. belli in a man with AIDS occurring in the city of Fasa. If there are no other agents for gastroenteritis, the intestinal COCCIDIOSIS in such patients in Iran should not be ignored.

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 125 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TEHRANI A.A. | YAKHCHALI M. | BEIKZADEH B. | MORVARIDI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67090
 • دانلود: 

  49332
چکیده: 

Hepatic COCCIDIOSIS is considered as a major problem in rabbits which mortality rate may go high as a result of unhygienic maintenance with overcrowding. This study was aimed to determine abundance and pathologic changes of hepatic COCCIDIOSIS in rabbits of northwestern Iran. A total of 320 rabbits (110 New Zealand, 110 Angora, and 100 Native) in different sex and age groups were randomly selected from rabbitories in northwestern Iran. The rabbits were kept either individually in cages or in groups in floor pens. They reproduced for research and instraction. Fecal samples were collected from cages and floor pens and subjected to flotation techniques. The collected liver tissues fixed in 10% buffered formal saline, sectioned, and stained with Hematoxyline and Eosin (H& E). Results indicated that infection rate with E. stiedae was 26.87% (86/320). The prevalence of E. stiedae was significantly higher in weanling rabbits (5-8 months) (9.69%, 31/320) than other age groups. There was no significant difference in the prevalence of E. stiedae between male and female rabbits. At necropsy, numerous and scattered white nodules about 0.1 to 0.5 cm in diameter were observed on the liver surface. Histopathological lesions included hyperplasia of the bile duct epithelium with different developmental stages of coccidian agents. Granuloma tissues encircle the bile duct with infiltration of inflammatory cells. It was concluded that hepatic COCCIDIOSIS was common in Iranian rabbits of the region and with proper management and strict hygine and sanitation can effectively control the rate of infection in the rabbitories.

آمار یکساله:  

بازدید 67090

دانلود 49332 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (پیاپی 5)
 • صفحات: 

  15-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  741
 • دانلود: 

  353
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 741

دانلود 353 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (مسلسل 23)
 • صفحات: 

  62-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1329
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

به منظور مطالعه کارایی داروی سولفاکلوزاین در کنترل کوکسیدیوز تجربی در جوجه های گوشتی تعداد 630 قطعه جوجه گوشتی یکروزه جنس نر (راس (308 بطور تصادفی به 3 گروه مساوی تقسیم شدند بطوری که هر گروه شامل 6 زیر گروه بود. تمام جوجه ها با جیره غذایی بر پایه ذرت - کنجاله سویا در سه مرحله آغازی، رشد و پایانی (بترتیب 1-14، 15-28 و 29-42 روزگی) تغذیه شدند. جوجه های گروه های دوم و سوم در سن 21 روزگی از راه دهانی با کشت مخلوط حاوی ااسیست های چهارگونه ایمریا (شامل 2´105 ایمریا آسرولینا، 2.5´104 ایمریاتنلا، 2.5´104 ایمریا نکاتریکس و 5´104 ایمریا ماگزیما) تلقیح شدند. جوجه های گروه سوم در سنین 24-26 و 30-32 روزگی با میزان 2 گرم در هر لیتر آب آشامیدنی از داروی سولفاکلوزاین (ESB3) درمان شدند. از یک هفته پس از ایجاد عفونت تجربی، نمونه فضولات برای مدت پنج روز جهت شمارش تعداد ااسیست ها در هر گرم از مدفوع جمع آوری گردید. شاخص های تولیدی نیز تعیین گردیدند.نتایج بدست آمده نشان دادند پرنده های آلوده شده با ااسیست های ایمریا در مقایسه با جوجه های غیرآلوده از افزایش وزن و شاخص بازدهی تولید کمتری برخوردار بوده و ضریب تبدیل غذایی بالاتری داشتند (P<0.05). تجویز سولفاکلوزاین موجب کاهش تعداد ااسیست ها در مدفوع و بهبود افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و شاخص بازدهی تولید گردید (P<0.05).از مجموع نتایج حاصل چنین استنتاج می شود که تجویز سولفاکلوزاین می تواند اثرات زیان آور کوکسیدبوز را در جوجه های گوشتی بهبود بخشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1329

دانلود 118 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3 (پیاپی 39)
 • صفحات: 

  251-256
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  665
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

کوکسیدیوز بره‎ ها و بزغاله ها همواره به عنوان یکی از بیماری های مهم با میزان ابتلای بالا و ضررهای اقتصادی زیاد همچون کاهش وزن، تلفات و هزینه های درمان و کنترل آن مطرح بوده است. در یک گوسفندداری در اطراف مشهد 4 راس از مجموع 10 بره نوزاد 1 تا 2 ماهه با نشانه های درمانگاهی لاغری، کم اشتهایی، اسهال زرد رنگ، تب، ژولیدگی پشم، آلودگی دم و پرینه به مدفوع اسهالی و احساس درد در لمس شکم، تلف شدند. در کالبدگشایی به عمل آمده روی یکی از بره ها، جراحات ندولارهیپرپلاستیک متعدد و منتشر به رنگ سفید مایل به زرد در سطح مخاطی ژوژنوم دیده شد. در مشاهدات ریزبینی علاوه بر هیپرپلازی پرزهای مخاط روده کوچک، آلودگی به مراحل مختلف تکاملی تک ‎یاخته ایمریا مشاهده گردید. با توجه به مشخصات مورفولوژیک و ایجاد ضایعات پولیپ مانند فراوان در روده کوچک، گونه‎ تک ‎یاخته درگیر آیمریا باکونسیس تشخیص داده شد. تلفات نسبتا بالا در گله فوق را می‎توان به حضور جراحات ندولر شدید در روده کوچک، سن و میزان ایمنی دام‎ های مبتلا ربط داد.

آمار یکساله:  

بازدید 665

دانلود 220 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  339-344
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1391
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

هدف: ارزیابی اثرات برگ و عصاره گیاه درمنه خزری برکوکسیدیوز جوجه های گوشتی و مقایسه آن با داروهای رایج به منظور جستجوی منابع جدید ضدکوکسیدیایی.طرح: مطالعه تجربی.حیوانات: جوجه های گوشتی نر نژاد هوبارد.روش: 24 گروه 8 تایی جوجه خروس گوشتی در سن 21 روزه انتخاب شدند سپس این گروهها در 6 دسته کلی از لحاظ نوع داروی مصرفی شامل -1 آمپرولیوم، -2 سالینومایسین، -3 برگ گیاه درمنه خزری، -4 عصاره اترپترولیومی گیاه، -5 فراکشن با حداکثر میزان آرتمیزینین و -6 دسته غیردرمان قرار گرفتند. هر دسته به 4 به چهار گروه شامل -1 گروه آلوده شده با ایمریاتنلا، -2 گروه آلوده با ایمریاآسرولینا -3 گروه آلوده با ایمری ماکزیما، -4 گروه غیرآلوده تقسیم شدند. بعد از افزودن داروها و ایجاد عفونت با گونه های ایمریا پس از هفت روز میزان زخم روده ای، میزان افزایش وزن و میزان دفع ااسیست به ازای هر قطعه جوجه در گروه های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.تجزیه و تحلیل آماری: تجزیه واریانس با استفاده از نرم افزار MSTATC و مقایسه میانگین تیمارها به روش آزمون چند دامنه ای دانکن صورت گرفت.نتایج: پرندگانی که با سالینومایسین، عصاره اترپترولیومی، فراکشن، و آمپرولیوم درمان شده بودند از لحاظ افزایش وزن، مشابه بودند و همگی به طور معنی داری از گروه عدم دران افزایش وزن بیشتری نشان دادند (p<0.05). همچنین از لحاظ تعداد دفع ااسیست همگی گروههای تحت درمان در مقایسه با گروه عدم درمان بطور معنی داری کاهش دفع ااسیست ها را نشان دادند (p<0.05).نتیجه گیری: در مجموع بر اساس فاکتورهای ذکر شده عصاره اترپترولیومی گیاه و فراکشن حاوی حداکثر آرتمیزینین می تواند ترکیب مناسبی جهت کنترل و پیشگیری از کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی باشد. هر چند از لحاظ اقتصادی، تولید و تهیه عصاره اترپترولیومی مقرون به صرفه تر است.

آمار یکساله:  

بازدید 1391

دانلود 118 استناد 0 مرجع 3
litScript