نتایج جستجو

1328

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

133

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

HURLEY BARRY | HURLEY TED

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110650
 • دانلود: 

  27387
چکیده: 

Design methods for paraunitary MATRICES from complete orthogonal sets of idempotents and related matrix structures are presented. These include techniques for designing non-separable multidimensional paraunitary MATRICES. Properties of the structures are obtained and proofs given. Paraunitary MATRICES play a central role in signal processing, in particular in the areas of filterbanks and wavelets.

آمار یکساله:  

بازدید 110650

دانلود 27387 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KURANI A.S. | XU D.H. | FRUST J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  426-430
تعامل: 
 • استنادات: 

  436
 • بازدید: 

  7869
 • دانلود: 

  24441
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7869

دانلود 24441 استناد 436 مرجع 0
نویسندگان: 

CHINIPARDAZ R.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  133-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72055
 • دانلود: 

  60712
کلیدواژه: 
چکیده: 

In this paper, the problem of diagonalization of the autocovariance MATRICES of stationary processes is discussed. Basically, there is no explicit form for the diagonal MATRICES. An analytic solution has been provided for stationary ARMA models based on Band MATRICES. The results have been compared with Dargahi-Noubary and Fuller in a numerical study. It has been demonstrated that the results are more accurate compared to Dargahi-Noubary and Fuller approaches.

آمار یکساله:  

بازدید 72055

دانلود 60712 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MAKOUEI A. | FATHI M. | NARENJI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  139-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55994
 • دانلود: 

  34702
چکیده: 

Nowadays, interval comparison MATRICES (ICM) take an important role in decision making under uncertainty. So it seems that a brief review on solution methods used in ICM should be useful. In this paper, the common methods are divided into four categories that are Goal Programming Method (GPM), Linear Programming Method (LPM), Non-Linear Programming Method (NLPM) and Statistic Analysis (SA). GPM itself is divided also into three categories. This paper is a review paper and is written to introduce the mathematical methods and the most important applications of ICM in decision making techniques.

آمار یکساله:  

بازدید 55994

دانلود 34702 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

دیودا ام.وی.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  636
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

وابستگی مرکزی (RC) تعدادی از راس ها با استفاده از شاخص دتور و ملاک فاصله کلوژ روی تبدیل های شل مربوط به آنها محاسبه شده است. سهم RC راسی در یک گراف مولکولی دسته های هم ارزی اتم را می دهد که در پیش بینی طیف NMR مفید است. همزمان با ظرفیت راسی RC یک شاخص جدید را ایجاد می کند که همبندی مرکزی CC نامیده می شود، که می تواند در توصیف خصوصیات توپولوژیکی گراف های مولکولی و مطالعه QSAR/QSPR مفید واقع شود.

آمار یکساله:  

بازدید 636

دانلود 122 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Shams Solary Maryam

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  63-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7666
 • دانلود: 

  5832
چکیده: 

In this paper, we study the eigenvalues of real tridiagonal 3-Toeplitz MATRICES of different order. When the order of a tridiagonal 3-Toeplitz matrix is n = 3k+ 2, the eigenvalues were found explicitly. Here, we consider the distribution of eigenvalues for a tridiagonal 3-Toeplitz matrix of orders n = 3k and n = 3k + 1. We explain our method by finding roots of a combination of Chebyshev polynomials of the second kind. This distribution solves the eigenproblem for integer powers of such MATRICES.

آمار یکساله:  

بازدید 7666

دانلود 5832 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GAU HWA LONG | WU PEI YUAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  30-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49640
 • دانلود: 

  34973
چکیده: 

Please click on PDF to view the abstract.

آمار یکساله:  

بازدید 49640

دانلود 34973 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عبدالهی علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  9-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1286
 • دانلود: 

  164
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله دترمینان ماتریس های مجاورت گراف های با یک تعداد راس مشخص مورد مطالعه قرار می گیرند. با استفاده از اطلاعات گراف های با مرتبه کوچک تولید شده برندن مک کی، دترمینان گراف های با حداقل 9 راس محاسبه شده اند و تعداد گراف های غیر یکریخت با تعداد رئوس مشخص که دترمینان آنها با یک عدد برابر است در جدولی نمایش داده شده اند. با استفاده از ایده ای از ام. نیومن، ثابت شده است اگر G گرافی n راسی و m یالی باشد و {d1,…, dn} مجموعه درجات رئوس گراف G باشد، آنگاه gcd (2m, d2) d دترمینان ماتریس مجاورت G را می شمارد، جاییکه .d=gcd (d1,…, dn) دترمینان های ممکن ماتریس های مجاورت با دقیقا دو دور بدست آمده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1286

دانلود 164 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  9-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1988
 • دانلود: 

  360
چکیده: 

زمینه و هدف: ترفنادین جزو داروهای ضد هیستامین بوده و در درمان آلرژیهای فصلی کاربرد دارد. ترفنادین در واقع یک پیش دارو است و متعاقب تجویز خوراکی در عبور اول کبدی به شدت متابولیزه و به متابولیت فعال یعنی مشتق کربوکسیله آن فکسو فنادین تبدیل می شود. فرم آهسته رهش ترفنادین می تواند با افزایش متابولیزم کبدی و کاهش غلظت پلاسمایی ترفنادین عارضه قلبی آن را کاهش دهد و نیز موجب افزایش پذیرش آن توسط بیماران گردد. علیرغم این مسئله مطالعه اندکی در ارتباط با فرم آهسته رهش این دارو صورت گرفته است.روش ها: در مطالعه حاضر، فرمولاسیونهای آهسته رهش ترفنادین با استفاده از پلیمر هیدروکسی پروپیل متیل سلولز (HPMC) به روش کمپرسیون مستقیم در فشارهای مختلف ( 13.5 ، 54.0 و 67.5 مگاپاسکال) تهیه شدند. سپس یکنواختی محتوای دارویی قرص های ماتریکسی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: از نقطه نظر یکنواختی توزیع ماده موثره، تفاوت معنی داری بین ماتریکسها مشاهده نشد. سرعت رهش دارو از ماتریکسها با استفاده از مدلهای کینتیکی رایج (نظیر درجه اول، درجه صفر، هیگوشی، ویبول، هیکسون- کراول، احتمالات خطی و لگاریتمی و مدل چند جمله ای در برگیرنده فرایندهای فرسایش و نفوذ) مورد ارزیابی قرار گرفتند. کینتیک روند انحلال به خوبی از مدل چند جمله ای حاوی زمان تاخیر با ضرایب تعیین بین 0.992 تا 0.999 تبعیت کرد. تفاوت قابل توجهی بین سرعت آزاد شدن دارو از ماتریکسهای تهیه شده در فشارهای متفاوت مشاهده شد به طوری که زمان رهش کامل با فشار کمپرسیون ارتباط مستقیم داشت و بین 480 الی 570 دقیقه متغییر بود. سرعت رهش دارو از قرص های داخلی و خارجی و نیز پودر دارو بسیار بالا بود.نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان می دهد که ترفنادین به صورت ماتریکسهای تهیه شده، دارای رهش آهسته بوده که سرعت آن تابع فشار کمپرسیون می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1988

دانلود 360 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MANJEGANI SEYED MAHMOUD | NOROUZI ASGHAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72369
 • دانلود: 

  30728
کلیدواژه: 
چکیده: 

Inverse Young inequality asserts that if n>1, then|zw|³n|z|1/n+(1-n)|w|1/1-nfor all complex numbers z and w, and equality holds if and only if|z|1/n=|w|1/1-n..In this paper the complex representation of quaternion MATRICES is applied to establish the inverse Young inequality for MATRICES of quaternions. Moreover, a necessary and sufficient condition for equality is given.

آمار یکساله:  

بازدید 72369

دانلود 30728 استناد 0 مرجع 0
litScript