نتایج جستجو

41317

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4132

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  951
 • دانلود: 

  324
چکیده: 

به منظور بررسی اثر محلول پاشی متانول بر محتوای آب نسبی، محتوای کلروفیل و فلورسانس کلروفیل برگ چغندر قند در شرایط تنش کمبود آب آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در اردیبهشت سال 1387 در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج واقع در ماهدشت کرج به اجرا در آمد. عامل محلول پاشی متانول با 6 سطح، شاهد (بدون محلول پاشی) و 7 و 14 و 21 و 28 و 35 درصد حجمی متانول بود که به هر کدام از سطوح 2 گرم در لیتر گلیسین اضافه شد. زمان محلول پاشی ساعت 17 بعد از ظهر و از 16 برگه شدن گیاه محلول پاشی ها انجام شد. عامل آبیاری نیز با دو سطح عادی (آبیاری پس از 40 درصد تخلیه رطوبتی قابل دسترس) و تنش خشکی (آبیاری پس از70 درصد تخلیه رطوبتی قابل دسترس) اعمال شدند. محلول پاشی 3 بار طی فصل رشد گیاه و با فواصل 14 روزه روی گیاه انجام شد. نتایج نشان داد بین سطوح مختلف متانول اختلاف معنی داری در مولفه های فلورسانس اولیه (F0) و فلورسانس متغیر  (FV)و فلورسانس حداکثر (FM) وجود نداشت ولی در مولفه عملکرد کوانتومی فتوشیمیایی (FV/FM) اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد وجود داشت. تفاوت بین سطوح متانول قبل از محلول پاشی سوم از نظر تاثیر برمحتوای کلروفیل معنی دار نبود در حالی که بعد از محلول پاشی سوم بین آنها اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد مشاهده شد. نتایج نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش معنی داری در فلورسانس حداکثر (FM) و فلورسانس متغیر (FV) و همچنین عملکرد کوانتومی فتو شیمیایی (FV/FM) در سطح 5 درصد می گردد. در حالیکه در مولفه فلورسانس اولیه (F0) اختلافی دیده نشد. تحت شرایط تنش خشکی افزایش معنی داری در سطح 5 درصد در محتوای کلروفیل حاصل شد، و بین عملکرد شکر سفید و عملکرد کوانتومی فتوشیمیایی بیشترین همبستگی مشاهده شد (R2=0.45**). بین سطوح متانول و سطوح آبیاری نیز در محتوای آب نسبی اختلاف معنی داری در سطح 1 درصد مشاهده شد. در این آزمایش در هیچ کدام از صفات اثرات متقابل معنی دار نبود. با توجه به افزایش سطوح متانول در مولفه عملکرد کوانتومی فتوشیمیایی (FV/FM) می توان گفت احتمالا متانول باعث کاهش بازدارندگی نوری در گیاهان تیمار شده با متانول دارد. تنش خشکی نیز با آسیب به دستگاه فتوسنتزی بر ظرفیت پذیرش الکترون اثر منفی داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 951

دانلود 324 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  731-740
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1277
 • دانلود: 

  356
چکیده: 

به منظور بررسی اثر محلول پاشی متانول بر محتوای آب نسبی، محتوای کلروفیل و فلورسانس کلروفیل برگ چغندر قند در شرایط تنش کمبود آب آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در اردیبهشت سال 1387 در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج واقع در ماهدشت کرج به اجرا در آمد. عامل محلول پاشی متانول با 6 سطح، شاهد (بدون محلول پاشی) و 7 و 14 و 21 و 28 و 35 درصد حجمی متانول بود که به هر کدام از سطوح 2 گرم در لیتر گلیسین اضافه شد. محلول پاشی از 16 برگه شدن گیاه، در سه نوبت انجام شد. عامل آبیاری نیز با دو سطح عادی (آبیاری پس از 40 درصد تخلیه رطوبتی قابل دسترس) و تنش خشکی (آبیاری پس از70 درصد تخلیه رطوبتی قابل دسترس) اعمال شدند. محلول پاشی 3 بار طی فصل رشد گیاه و با فواصل 14 روزه روی گیاه انجام شد. نتایج نشان داد بین سطوح مختلف متانول اختلاف معنی داری در مولفه های فلورسانس اولیه (F0) و فلورسانس متغیر (FV)و فلورسانس حداکثر (FM) وجود نداشت ولی در مولفه عملکرد کوانتومی فتوشیمیایی (FV/FM) اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد وجود داشت. تفاوت بین سطوح متانول قبل از محلول پاشی سوم از نظر تاثیر برمحتوای کلروفیل معنی دار نبود در حالی که بعد از محلول پاشی سوم بین آنها اختلاف معنی داری در سطح 5درصد مشاهده شد. نتایج نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش معنی داری در فلورسانس حداکثر (FM) و فلورسانس متغیر (FV) و همچنین عملکرد کوانتومی فتوشیمیایی (FV/FM) در سطح پنج درصد می گردد. در حالی که در مولفه فلورسانس اولیه (F0) اختلافی دیده نشد. تحت شرایط تنش خشکی افزایش معنی داری در سطح پنج درصد در محتوای کلروفیل حاصل شد، و بین عملکرد شکر سفید و عملکرد کوانتومی فتوشیمیایی بیشترین همبستگی مشاهده شد (R2=0.45**). بین سطوح متانول و سطوح آبیاری نیز در محتوای آب نسبی اختلاف معنی داری در سطح یک درصد مشاهده شد. در این آزمایش در هیچ کدام از صفات اثرات متقابل معنی دار نبود. با توجه به افزایش سطوح متانول در مولفه عملکرد کوانتومی فتوشیمیایی (FV/FM) می توان گفت احتمالا متانول بازدارندگی نوری در گیاهان تیمار شده را کاهش می دهد. تنش خشکی نیز با آسیب به دستگاه فتوسنتزی بر ظرفیت پذیرش الکترون اثر منفی داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1277

دانلود 356 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  531-541
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1065
 • دانلود: 

  362
چکیده: 

به منظور بررسی اثر تنش کم آبی و متانول بر محتوای آب نسبی سلول، نشت یونی، میزان تغییرات فلورسانس سریع کلروفیل و محتوای کلروفیل سویا، آزمایش مزرعه ای بصورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال زراعی 1387 در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد کرج اجرا شد. فاکتور اول در 6 سطح که یک تیمار شاهدM0  (بدون مصرف متانول) و تیمارهایM1 ، M2، M3، M4، M5 به ترتیب محلول های 7، 14، 21، 28، 35 درصد حجمی و با 3 بار در فصل رشد با فواصل 12 روز یکبار بر روی قسمت هایی هوایی بوته های سویا محلول پاشی شدند. تنش خشکی بعنوان فاکتور دوم در 2 سطح 70% و 40% درصد تخلیه رطوبت حجمی اعمال گردید. صفاتی نظیر عملکرد دانه، محتوای آب نسبی سلول، نشت یونی، میزان تغییرات فلورسانس سریع کلروفیل و محتوای کلروفیل سویا اندازه گیری شدند. اندازه گیری صفات ذکر شده قبل و بعد از محلول پاشی سوم انجام گرفت. نتایج نشان داد که اثر تنش خشکی بر کلروفیل، عملکرد دانه، نشت یونی بعد از محلول پاشی، پارامترهای ظرفیت فتوشیمیایی فتوسیستم ІІ، حداکثر فلورسانس، فلورسانس متغیر در سطح احتمال 5% معنی دار شد. مقایسه میانگین ها نشان داد که با افزایش سطح تنش خشکی مقدار ظرفیت فتوشیمیای PS ІІ، کلروفیل و محتوای آب نسبی سلول، کاهش و میزان حداقل فلورسانس افزایش و نشت یونی افزایش داشت. همچنین اثر محلول پاشی بر کلروفیل، عملکرد دانه، پارامترهای ظرفیت فتوشیمیایی فتوسیستم دو، حداکثر فلورسانس، فلورسانس متغیر، محتوای آب نسبی سلول در سطح احتمال 5% معنی دار شد. پارامترهای حداکثر فلورسانس، ظرفیت فتوشیمیایی فتوسیستم ІІ و محتوای آب نسبی قبل از محلول پاشی، محتوای آب نسبی بعد از محلول پاشی، کلروفیل بعد از محلول پاشی همبستگی مثبت و بالایی را با عملکرد دانه نشان دادند. اثر متقابل فاکتورهای مورد بررسی معنی دار نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1065

دانلود 362 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  481-492
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  2490
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

به منظور بررسی اثر تغییرات فلورسانس سریع کلروفیل آزمایشی تحت شرایط مزرعه با هفت رژیم مختلف آبیاری برروی سه رقم گندم نان در چهار تکرار بصورت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی انجام شد. اندازه گیری پارامترهای فلورسانس کلروفیل برروی برگ های پرچم گیاهان حدود سه هفته بعد از گلدهی انجام گرفت. تغییرات فلورسانس متغیر (FV)، حداقل فلورسانس (F0)، نصف زمان افزایش F0 به FM (T1/2)، ظرفیت فتوشیمیایی فتوسیستم دوم نوری (FV/FM)، مورد ارزیابی قرار گرفت. محتوای آب نسبی (RWC) و محتوای کلروفیل برگ پرچم نیز اندازه گیری شد. اثر رژیم های مختلف آبیاری برروی FV, FV/FM و T1/2 در سطح %5 معنی دار بود. محتوای کلروفیل، RWC و عملکرد دانه (GY) در رژیم مختلف آبیاری و ارقام بسیار معنی دار بود. میانگین مقدار FV, T1/2, FM و FV/FM با کاهش محتوای آب خاک کاهش پیدا نمودند و مقدارF0 برای تمام تیمارها تقریبا ثابت بود. ارقام با عملکرد بالا FV, FV/FM FM, T1/2، محتوای کلروفیل و RWC بالا داشتند. FV وFV/FM  بیشترین همبستگی و F0 کمترین همبستگی را با عملکرد دانه نشان داد. الگوی هماهنگ تغییر در پارامترهای فلورسانس حاکی از آن است که ارقام با عملکرد بالا ارقامی هستند که می توانند در طی پرشدن دانه از تنش خشکی اجتناب کنند. مشاهده همبستگی بین پارامترهای فلورسانس با محتوای آب نسبی این نتایج را تایید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 2490

دانلود 116 استناد 8 مرجع 0
نویسندگان: 

ASHRAF M.Y. | BHATTI A.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  130-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  365
 • بازدید: 

  9109
 • دانلود: 

  13052
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9109

دانلود 13052 استناد 365 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  571-582
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  681
 • دانلود: 

  197
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 681

دانلود 197 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

IQBAL M.Z. | SHAFIGH M. | QAMAR ZAIDI S. | ATHAR M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  283-296
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  42557
 • دانلود: 

  24313
چکیده: 

The effect of automobile pollution was determined on CHLOROPHYLL CONTENT of four different tree species viz. Azadirachta indica L., Conocarpus erectus L., Guiacum officinale L. and Eucalyptus sp. growing along the roads of the city. Significant changes in the level of CHLOROPHYLL “a”, CHLOROPHYLL “b” and total CHLOROPHYLL “a+b” were found in the leaves of four tree species (A. indica, C. erectus, G.officinale and Eucalyptus sp.) collected from polluted sites (Airport, Malir Halt, Quaidabad) as compared to control site (Karachi University Campus). Lowest concentration of CHLOROPHYLL “a”, CHLOROPHYLL “b” and CHLOROPHYLL “a+b” was recorded in the leaf samples of all tree species collected from Quaidabad site when compared with the leaf samples collected from control site. The highest levels of CHLOROPHYLL pigment were recorded in all tree species leave samples collected from Karachi University Campus. Similarly, better levels of CHLOROPHYLL “a”, CHLOROPHYLL “b” and total CHLOROPHYLL “a+b” was observed in all tree species growing at Airport site as compared to plants growing at Malir Halt and Quaidabad sites. This study clearly indicated that the vehicular activities induced air pollution problem and affected on the level of CHLOROPHYLL pigments in trees which were exposed to road side pollution.

آمار یکساله:  

بازدید 42557

دانلود 24313 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ALAVI MEHRAN | SHARIFI MOZAFAR | KARIMI NASER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1055-1060
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30532
 • دانلود: 

  19978
چکیده: 

In arid and semi-arid areas of the world, excessive mineral aerosol carried by air parcels is a common climatic incident with well-known environmental side effects. In this study, the role of sand-dust accumulation was investigated on various aspects of photosynthetic yield of Plantago lanceolata including CHLOROPHYLL (Chl) a, b, effective quantum yield of PSII photosystem (FPSII), maximal quantum yield of PSII photosystem (Fv/Fm), electron transport rate (ETR), and biomass. P. lanceolata was exposed to a gradient of dust concentrations (0.5 (T1), 1 (T2), and 1.5 g/m3 (T3)) in a dust chamber for a period of 60 days. Results of this experiment indicated that CHLOROPHYLL CONTENT of shoot is negatively correlated with the intensity of the dust exposure. Exposure of plant in T1, T2 and T3 treatments of dust caused a reduction in DF/Fm´ at 4%, 21%, and 26%, respectively. At the same time a reduction of 19%, 22%, and 46% in three treatments was observed for ETR. However, dust accumulation on the plant had not a significant reduction in Fv/Fm. CHLOROPHYLL CONTENT had a significant reduction in the CHLOROPHYLL b. Also, the amounts of reduction in shoot dry mass of T1, T2, and T3 treatments were 26%, 29%, and 32%, respectively, as compared with their respective control.

آمار یکساله:  

بازدید 30532

دانلود 19978 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  717-728
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2409
 • دانلود: 

  672
چکیده: 

به منظور فهم برخی مکانیسم های فیزیولوژیک حساسیت به سرما در گیاهان، اثرات تنش سرما و تیمار سرما روی مقدار کلروفیل، پرولین، مالون دی آلدهید و کارآیی فتوشیمیایی فتوسیستم II گیاه آرابیدوپسیس تالیانا بررسی شد. گیاهان وحشی و جهش یافته ها (chs1-1، chs1-2، chs2-1 و chs2-2) پس از 4 هفته رشد در دمای 23 درجه سانتی گراد (شاهد) به مدت 1 هفته در معرض تیمارهای دمای پایین (شاهد (23 درجه سانتی گراد)، تیمار سرما (13 درجه سانتی گراد) و تنش سرما (4 درجه سانتی گراد)) قرار گرفتند. نتایج کاهش معنی داری در کارآیی فتوشیمیایی فتوسیستم II و مقدار کلروفیل همه جهش یافته ها را تحت تیمار سرما در مقایسه با شاهد و تنش سرما نشان داد. جهش یافته های chs1-1 و chs1-2 کمترین مقدار کلروفیل و کارآیی فتوشیمیایی فتوسیستمІІ  را در میان جهش یافته های بررسی شده داشتند. مقدار پرولین در همه جهش یافته ها و همچنین در گیاه وحشی با تنش سرما و تیمار سرما در مقایسه با کنترل افزایش یافت. مقدار مالون دی آلدهید ساقه و برگ جهش یافته ها تحت تیمار سرما نسبت به 2 تیمار دیگر به طور چشم گیری تغییر کرد. افزایش پراکسیداسیون لیپید در 2 جهش یافته chs1-1 و chs1-2 نسبت به 2 جهش یافته دیگر بارز بود. نتایج نشان داد که جهش یافته های chs1-1 و chs1-2 بیشترین حساسیت را در مقایسه با دیگر گیاهان جهش یافته نسبت به تیمار سرما دارند بنابراین احتمالا برخی آسیب ها در سیستم های فتوسنتزی و / یا در متابولیسم پرولین ناشی از جهش در این گیاهان منجر به حساسیت نسبت به تیمار سرما شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2409

دانلود 672 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  60
چکیده: 

IN ORDER TO ASCERTAIN THE CORRELATION BETWEEN SPAD READING AND ACTUAL LEAF CHLOROPHYLL CONTENT AS WELL AS ILLUMINATING ITS RELATIONSHIP WITH LEAF NITROGEN CONTENT OF SUGARCANE AN EXPERIMENT ACCOMPLISHED USING COMPLETELY RANDOMIZED DESIGN WITH THREE REPLICATIONS IN THE FIELD OF SUGARCANE PLANTATION AND INDUSTRY COMPANY OF AMIR KABIR LOCATED IN KHUZESTAN PROVINCE, AHVAZ- IRAN IN 2012 CROPPING SEASON. TO COPE WITH THIS RESEARCH, INITIALLY SUGARCANE’S LEAVES MARKED IN ACCORDANCE WITH THEIR POSITION ON THE STEM WITH DUE CARE TO THEIR SIZE AND WEIGHT THEN TOTAL CHLOROPHYLL CONTENT AND CHLOROPHYLL A / B ALONG WITH NITROGEN CONTENT OF LEAF BLADE DETERMINED.RESULTS SHOWED SIGNIFICATION AND DIRECT RELATIONSHIP BETWEEN SPAD READING AND LEAF NITROGEN CONTENT, (R2=0.81).WITH THE INCREMENT OF SPAD READINGS, TOTAL CHLOROPHYLL CONTENT AND LEAF NITROGEN CONTENT INCREASED. ALSO POSITIVE AND HIGH CORRELATION ESTABLISHED BETWEEN VARIABLES.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 60
litScript