نتایج جستجو

8652

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

866

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  301-309
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1670
 • دانلود: 

  510
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: کودک آزاری یک آسیب چندبعدی بوده که عوامل متعددی در بروز و تشدید آن موثر است. آزار کودکان پیامدهای جسمی، روانی و اجتماعی بر کودکان داشته و آن ها را در معرض مخاطرات زیادی قرار می دهد. هدف این پژوهش بررسی رابطه ی اعتیاد به مواد و کودک آزاری بود.مواد و روش ها: این مطالعه به روش پیمایش انجام گرفته و روشن نمونه گیری تصادفی سامانمند بکار گرفته شده است. جامعه ی آماری این پژوهش کودکان آزاردیده ی شهر تهران در سال 1393 بودند. حجم نمونه ی این پژوهش 273 نفر بوده و پرسش نامه نیز پس از سنجش روایی و پایایی مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که دختران و پسران به یک میزان مورد آزار قرار می گیرند. با افزایش سن احتمال بروز کودک آزاری بیشتر می شود. بیشترین فراوانی انواع آزار جسمی و روانی بو اما اکثر کودکان طیفی از انواع مختلف آزارهای جسمی، روانی، جنسی، غفلت و اهمال را تجربه کرده اند. اعتیاد والدین (43 درصد) مهم ترین عامل کودک آزاری محسوب می شود و یک ارتباط معنی دار بین اعتیاد والدین با آزار و اذیت کودکان وجود دارد. علاوه بر این، فراوانی مصرف شیشه با 83 درصد بیشتر از سایر انواع مواد است.بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش ضرورت انجام برنامه ریزی های چندبعدی در سطوح فرد، خانواده و جامعه و 3 سطح پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه به منظور پیشگیری و مداخله ی مناسب در کودک آزاری اهمیت زیادی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1670

دانلود 510 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  754
 • دانلود: 

  280
چکیده: 

زمینه و هدف: سلامت دهان و دندان نقش بسیار پر رنگی بر کیفیت زندگی بشر داشته است. ابزار های بسیاری جهت سنجش سلامت دهان و دندان وجود دارد ولی بیش مطالعات در جمعیت بزرگسال انجام گرفته است در حالی که کودکان از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. هدف از این مطالعه بررسی شاخص سلامت دهان و دندان در دانش آموزان مقطع ابتدایی روستای نصرآباد (گرگان) بر اساس CHILD شاخص می باشد. 7931-در سال OIDP 7931 مقطعی که در سال، مواد و روش ها: در این مطالعه ی توصیفی-تحلیلی نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی با استفاده 731انجام گرفت. تعداد روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. مکان مطالعه روستای نصرآباد در CHILD شرق شهرستان گرگان بوده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و با در نظر 71 نسخه ی SPSS استفاده شد. آنالیز آماری با کمک نرم افزار OIDP انجام شد. از ازمون توصیفی درصد و ارتباطات α >5/50 گرفتن ضریب خطای T از ازمون استنباطی استفاده شد. ANOVA-و Test از جمعیت مطالعه دختران بودند. دندان درد، حساسیت 05/0%: : یافته ها دندانها، تغییر رنگ دندان، ضربه به دندان و بوی بد دهان از بیشترین مواردی بود که دانش آموزان به عنوان عوامل ایجاد کننده ی اختلال در عملکرد روزانه از دانش آموزان غذا خوردن را از شایع ترین مشکل 10/0 خود بیان داشتند. % % دانش آموزان ازمراجعه به 01/7 تاثیرگذار بر فعالیت های روزانه می دانستند. دندانپزشک میترسیدند. میان شاخص سلامت دهان و دندان و وضعیت تحصیلی. )P=5/555 دانش آموزان ارتباطی معنادار بود ( نتیجه گیری: این مطالعه تاثیر بهداشت دهان و دندان بر عملکرد روزانه دانش آموزان مقطع ابتدایی را نشان داده است. اثرات مشکلات دهان و دندان شایع بود. تاثیرات عمدتا مربوط به خوردن غذا و لبخند زدن بود.

آمار یکساله:  

بازدید 754

دانلود 280 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4 (پی درپی 37)
 • صفحات: 

  315-324
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1301
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

زمینه و هدف: (IGF-1) Insulin-like Growth Factor-1 نوعی پروتئین پلی پپتیدی است که %90 در کبد ساخته می شود. سیروز کبدی وضعیتی همراه با کاهش IGF-1 است و با پیشرفت بیماری احتمالا سطح IGF-1 کاهش بیشتری می یابد هدف این مطالعه تعیین میزان همبستگی بین IGF-1 و شدت بیماری کبدی بر اساس معیارهای CHILD-Pugh و (Model for End Stage Liver Disease) MELD-Score بوده است.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، تعداد 100 بیمار مبتلا به سیروز کبدی که در سال های 1386 و 1387 به درمانگاه گوارش بیمارستان امام خمینی تهران مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. برای بیماران آزمایشات IGF-1، شمارش سلول های خونی، آنزیم های کبدی، آلکالین فسفاتاز، آلبومین سرم، کراتینین خون و بیلی روبین توتال و مستقیم سرم انجام شد. همچنین سونوگرافی کبد و طحال و آندوسکوپی برای واریس، آسیت و آنسفالوپاتی انجام گردید. سپس بر اساس معیارهای CHILD-Pughو MELD شدت آسیب کبدی و همبستگی IGF-1 با معیارهای CHILD- Pugh و MELD مشخص گردید.یافته ها: میانگین سنی شرکت کنندگان در این مطالعه 15±44.4 سال و میانگین IGF-1 برابر با 91.51± 92.95 نانوگرم در دسی لیتر بود. 14 بیمار (14%) دارای IGF-1 در حد طبیعی و 86 بیمار (86%) دارای IGF-1 غیرطبیعی بودند. در تمام بیماران ضریب همبستگی میان IGF-1 و MELD برابر با (p=0.001) - 0.317 و ضریب همبستگی میان IGF-1 و CHILD- Pugh برابر با (p<0.001) - 0.478 بوده است.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد که IGF-1 یک شاخص برای نشان دادن شدت بیماری سیروز کبدی است و می توان از این شاخص برای تعیین شدت بیماری در بیمارانی که امکان نمونه برداری وجود ندارد، استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1301

دانلود 249 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  24-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33358
 • دانلود: 

  26238
چکیده: 

The purpose of this study was to investigate the relationship between personality characteristics of single-parent, two-parent and multi-parent families with their parent-CHILD relationship in Sari. In a correlational study, 324 high school male and female high school students in Sari were selected by simple random sampling and completed the NEO 5-Factor Personality Questionnaire and Parent-CHILD Relationship Questionnaire (PCRS). The data was analyzed by SPSS software using descriptive statistics and linear regression. The results showed that personality traits explained 49. 5% variance of father-CHILD relationship in single-parent families, 25. 4% variance of father-CHILD relationship in two-CHILD families and 26. 3% variance of father-CHILD relationship in multi-CHILD families (p < 0. 01). Furthermore, the results indicated that personality traits explained 20. 8 % variance of mother-CHILD relationship in single-parent families, 36. 9% variance of mother-CHILD relationship in two-CHILD families and 32. 7% variance of mother-CHILD relationship in multi-CHILD families (p < 0. 01). Therefore, personality traits of students are effective in explaining the parent-CHILD relationship of families.

آمار یکساله:  

بازدید 33358

دانلود 26238 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  18-17
 • صفحات: 

  28-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1632
 • دانلود: 

  952
چکیده: 

در یک کارآزمایی آموزش بهداشت بر اساس برنامه یاری کودک به کودک میزان انتقال دانش توسط کودکان پایه پنجم ابتدایی به کودکان کوچکتر از خود مورد مطالعه قرار گرفت. میزان آگاهی 68 دانش آموز پایه های دوم تا چهارم در قالب یک گروه 38 نفری (آموزش توسط مربی) و پنج گروه شش نفری (آموزش توسط دانش آموزان) قبل و بعد از آموزش مورد سنجش و مقایسه قرار گرفت و نهایتا اختلاف معنی داری در میزان آگاهی بین گروهها مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1632

دانلود 952 استناد 1 مرجع 1
نویسندگان: 

SVANEMYR J. | CHANDRA MOULI V.

نشریه: 

REPRODUCTIVE HEALTH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  34828
 • دانلود: 

  28684
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 34828

دانلود 28684 استناد 458 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

LISTUG LUNDE L. | BREDMEIER K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  124-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  436
 • بازدید: 

  25101
 • دانلود: 

  24441
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25101

دانلود 24441 استناد 436 مرجع 0
نویسندگان: 

FRANCIS L.A. | HOFER S.M. | BIRCH L.L.

نشریه: 

APPETITE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  231-243
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  22030
 • دانلود: 

  28126
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22030

دانلود 28126 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  967-994
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  302
 • دانلود: 

  268
چکیده: 

پژوهش حاضر براساس گفتمان مقاومتی شرق شناسی وارونه به دنبال ارایه شناختی از شرایط بومی جامعه ایران درباره چگونگی حقوق کودک است. بر مبنای مطالعه ای اکتشافی، شش حوزه داخلی و خارجی که مبنای تعریف حقوق کودک در ایران هستند، مبنی بر قوانین و مقررات ایران، سیاست گذاری های داخلی در سه عرصه حاکمیتی، دولتی و دیوان سالاری، جامعه مدنی ایران، سیاست گذاری های جامعه جهانی (بین الملل)، آیین دین اسلام و سیاست گذاری های جهان اسلام را شناسایی و سپس با روش تحلیل محتوای کیفی، تحلیل شده است. جامعه ایران با توجه به شرایط سنتی و اسلامی خود، کودک را در خانواده و تحت ولایت والدین یا سرپرستان درنظر می گیرد و با اولویت منافع جمعی در خانواده و جامعه به حمایت از کودک می پردازد. پیرو این اصل، کودک در خانواده حق حیات دارد، حتی اگر هنوز نطفه ای بیش نباشد. رعایت این حق نیز امری فرانسلی و فراتاریخی است که نسل های پیشین را دربر می گیرد. کودک در جمعی گسترده تر یا ساختاریافته تر مانند جامعه، حق استقلال، نداشتن استعمار و استحمار و همچنین نبود تحریم را دارد. کودکان جوامع اسلامی از جمله ایران به حقوقی نیاز دارند که در جوامع مرکز در پیمان نامه و کنوانسیون حقوق کودک به عنوان منابع جهانی مسلط مدنظر قرار نگرفته اند؛ گویی حقوق کودک در منابع جهانی، خوانشی جدا و فرسنگ ها دور از زمینه های اجتماعی و فرهنگی جوامع پیرامون (شامل اسلام و ایران) است. این موضوع، نیازمند توجه و اقدام جوامع پیرامونی برای ارایه «ساختار بومی حقوق کودک» است.

آمار یکساله:  

بازدید 302

دانلود 268 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1165-1169
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  19797
 • دانلود: 

  30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19797

دانلود 30210 استناد 466 مرجع 0
litScript