نتایج جستجو

22231

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2224

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  92
 • صفحات: 

  133-175
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  851
 • دانلود: 

  297
چکیده: 

بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی در راستای انطباق شبکه بانکی با استانداردهای دنیا تلاش می کند. شبکه بانکی باید تلاش کند از نظر فنی، روش های اجرایی و نیز عملیات بانکی، خود را با روندهای روز دنیا منطبق کند. پیشنیاز اصلی این امر استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختاری بودجه کشور می باشد. چراکه در شرایط کنونی، بانک مرکزی ایران برای اعمال سیاست های پولی به طور مستقل و به منظور برقراری ثبات قیمت ها با محدودیت جدی مواجه است. رهیافت مورد استفاده در این تحقیق، نظریه بازی ها می باشد. در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از روش نظریه بازی ها، این هدف را دنبال می کند تا تعامل جدیدی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران میان بانک مرکزی به عنوان نماینده مقام پولی و سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده مقام مالی شکل گرفته است را مدلسازی نماید و وجود یا عدم وجود تعادل و نوع آن را مشخص نموده و نهایتا بررسی این که آیا تعادل، موافق توسعه اقتصادی و یا ضدتوسعه ای است. اگر تعادل از نوع ضد توسعه ای است توصیه سیاستی متناسب با آن بررسی و مطرح گردد. بر اساس خروجی مدلسازی انجام شده، تعادل از نوع پایدار وجود دارد اما موافق توسعه نیست. نتایج نشان می دهد زمانی تعادل شکل می گیرد که سازمان برنامه استراتژی تقسیم ارز نفتی میان بودجه و صندوق به نفع بودجه و بانک مرکزی استراتژی فعال در مقابل فشار مالی را اتخاذ می نماید. این نکته تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست گذاری پولی بانک مرکزی را نمایان می کند به نحوی که بانک مرکزی با وجود حاکمیت مالی باید بجای تسلیم در برابر تصمیمات مقام مالی، در مقابل فشار مالی نقش فعالی ایفا نماید و در مقابل چاپ پول مقاومت کند.

آمار یکساله:  

بازدید 851

دانلود 297 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KISHAN R.P. | OPIELA T.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  121-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  452
 • بازدید: 

  25408
 • دانلود: 

  27293
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25408

دانلود 27293 استناد 452 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (16)
 • صفحات: 

  131-153
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16268
 • دانلود: 

  29056
چکیده: 

The Impact of Media on Economic Activity from the Channel to Provide Information and the Formation or Change of Economic Behavior and the Portfolio of Financial Assets of Individuals, is one of the Main Topics of Media Studies and Economics. Paying Attention to the Repetition Element in the Media for the Persuasion of the Audience Over Time Reflects the Creation of Time Dependent Dynamics in Family GARCH Models as one of the Most Common Methods of Study of is Variability. Simultaneous Comparison of the Results of the Estimation of Variability Models in Two Cases Without BEKK-MGARCH and Time Dependent DCC-MGARCH, to Examine the Effect of the Presence of the Head of the CENTRAL BANK in the Media on the Economic Behavior of the Society, Indicates the Significance of the Variability Relations and Time-Dependent Conditional Correlations and the Creation of a Type of Time-Based Elemental Expectation Patterns. According to the Results of this model, the Coefficient of Influence of the Presence of the Money official in the Media on the Value of the Dollar Rate and the Total Index of the Stock Market is Significant. The Effect of the Media Presence of the Monetary Authority on the Rate of Return on the Dollar, Through the Establishment of a Dynamic Conditional Correlation Between the Changes in the Dollar and the Coin Rates, also Influence of the Monetary Media Policy on the Price of the Coin over Time Is.

آمار یکساله:  

بازدید 16268

دانلود 29056 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KAVEH K. | DANESHFARD K.

نشریه: 

URBAN MANAGEMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  42
 • صفحات: 

  79-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90022
 • دانلود: 

  21364
چکیده: 

the purpose of this research is to prioritize the indexes of discretion, Heterogeny and Autogeny factors in order to analyze and evaluate their readiness for ideal situation of CENTRAL BANK of the Islamic Republic of Iran (CBI). This research is an exploratory kind and in terms of method is a survey kind. The data collection tool is questionnaire. After two Delphi cycles, in final questionnaire the detachment variable was eliminated and for Autogeny variable 10 questions, Heterogeny 11 questions and discretion 17 questions were regulated, therefore it can be said the ostensible and content validity of the questionnaire was confirmed. Also since Cronbach’s alpha coefficient of the questionnaire was higher than 0.7, it indicates acceptable reliability of the questionnaire. In order to analyze the data, Friedman test with applying SPSS software was used. The results showed, the structural dimension with average grade of 1.83 had higher average than contextual dimension which means in Discretion factor, the structural dimension has more readiness for ideal situation. Also the structural dimension with average grade of 2 had higher average than contextual dimension which means in Heterogeny factor, structural dimension has more readiness for ideal situation. And finally, the contextual tent dimension with average grade of 1.91 had higher average than structural dimension which means in Autogeny factor, the contextual dimension has more readiness for ideal situation.

آمار یکساله:  

بازدید 90022

دانلود 21364 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  187-217
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  949
 • دانلود: 

  284
چکیده: 

سیاست پولی به عنوان اهرمی در دست بانک مرکزی قرار دارد و در راستای رسیدن ثبات اقتصادی و کنترل قیمت ها به کار گرفته می شود. براساس قاعده تیلور سیاست گذاران پولی با تغییر در نرخ بهره نسبت به انحراف از تولید بالقوه و تورم هدف واکنش نشان می دهند، بنابراین بررسی تابع واکنش بانک مرکزی ایران که نشان دهنده میزان قاعده مندی بانک مرکزی در پاسخ به شکاف تولید و تورم است مفید به نظر می رسد. رویکردی که اخیرا توجه بسیاری را به خود جلب کرده این است که که میزان حساسیت بانک مرکزی نسبت به دو هدف یعنی شکاف تولید و انحراف تورم در ادوار مختلف تجاری متفاوت است، بنابراین در این مطالعه، مدل ها براساس روش رگرسیون کوانتایل برای زمانی که واکنش بانک مرکزی متقارن یا نامتقارن است، با بهره گیری از داده های دوره زمانی 1353-1389 برآورد شده اند. نتایج حاکی از آن است که در دوره های رکود و رونق بانک مرکزی نسبت به شکاف تولید واکنشی از خود نشان نمی دهد و نسبت به انحراف از تورم واکنشی خلاف انتظار از خود نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 949

دانلود 284 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  442-453
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  561
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

آتش سوزی به همراه چرای دام، دو عامل مهم در تعیین ساختار و ترکیب گونه ای جوامع گیاهی به ویژه در مراتع خشک و نیمه خشک می باشند. این مطالعه با هدف بررسی اثر آتش سوزی و چرای دام بر خصوصیات بانک بذر خاک شامل تراکم، تنوع و غنای گونه ای در مراتع نیمه استپی زاگرس مرکزی انجام شد. نمونه برداری به روش تصادفی طبقه بندی شده و در 12 سایت با سابقه آتش سوزی یک و پنج ساله انجام گرفت که تحت چرای سبک و سنگین قرار داشتند. نمونه های خاک در فصل پاییز و از دو عمق 5-0 و 10-5 سانتی متری به وسیله آگر برداشت شد و به گلخانه منتقل گردید و در بستر مناسب کشت داده شد. به مدت 6 ماه تمامی بذور جوانه زده در گلخانه شناسایی و شمارش شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که در آتش سوزی یک ساله و تحت شرایط چرای سبک و سنگین، آتش سوزی باعث کاهش معنی دار تراکم، غنا و تنوع گونه ای بانک بذر خاک می شود. در آتش سوزی 5 ساله و تحت شرایط چرای سبک، غنای گونه ای و تنوع نسبت به منطقه شاهد افزایش معنی داری پیدا می کند. همچنین نتایج نشان داد که آتش سوزی و چرا هیچ گونه اثر معنی داری بر بانک بذر لایه زیرین خاک ندارند و این موضوع بیانگر نقش عمق خاک در کاهش تأثیر آتش و چرا می باشد. به طور کلی نتیجه گیری می شود که مدیریت چرا پس از وقوع آتش سوزی در این مناطق، نقش مهمی در احیا پوشش گیاهی از طریق بانک بذر خاک دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 561

دانلود 238 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

مدیریت سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  98-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  238
 • دانلود: 

  180
چکیده: 

مقدمه: بانک مرکزی ایران در سال 1391 با تحریم روبرو شد. تحریم بانک مرکزی، شامل خریدوفروش ملزومات و تجهیزات درمانی نمی شود. این مقاله از جنبه تجربی، تاثیرگذار بودن تحریم بانک مرکزی را در بلندمدت بر سلامت افراد در ایران بررسی کرده است. روش ها: مطالعه حاضر از نوع کاربردی با روش توصیفی-تحلیلی به صورت طولی با استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی در سال های بین 1359 تا 1396 انجام شد. جامعه پژوهش داده های سالانه کل کشور بود. متغیر وابسته، مرگ ومیر سالانه کشور و متغیر مستقل متغیر مجازی تحریم بانک مرکزی است. سایر متغیرهای کنترلی شامل رشد وابستگی سنی، مخارج دولت، واردات، واکسیناسیون سه گانه کودکان 12 تا 23 ماهه، صادرات و ازدحام جمعیت، در مدل وارد شده اند. تحلیل داده ها با نرم افزار Eviews (نسخه 10) انجام شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که در بلندمدت تحریم بانک مرکزی، رشد وابستگی سنی، مخارج دولت و واردات، به صورت معنی دار باعث افزایش مرگ ومیر می شوند. واکسیناسیون نیز باعث کاهش مرگ ومیر شده است. متغیرهای صادرات و ازدحام جمعیت، تاثیر معنی داری بر مرگ ومیر و سلامت نداشته اند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، بهترین استراتژی های پیشنهادی برای کاهش مرگ ومیر (افزایش سلامت) در بلندمدت شامل حذف تحریم و یا کاهش اثرات آن، اتخاذ سیاست های اجتماعی و جمعیتی مناسب در راستای کاهش وابستگی سنی، استفاده کارآمد از منابع مالی کشور در بودجه عمومی دولت و واردات، انتخاب سیاست های مناسب سلامت عمومی مانند واکسیناسیون است.

آمار یکساله:  

بازدید 238

دانلود 180 استناد 0 مرجع 8
نویسندگان: 

MIRZA A.P. | WALLSTORM A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  4206-4214
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  28973
 • دانلود: 

  30307
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 28973

دانلود 30307 استناد 467 مرجع 0
نویسندگان: 

نعمتی حمیدرضا | حمدی کریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  66
 • صفحات: 

  12-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

مساله اصلی پژوهش حاضر "ارایه مدل نتایج کیفیت رابطه بانک با مشتریان شرکتی(مطالعه موردی: بانک ملت)" است. در این پژوهش محقق تلاش می کند به این سوال اساسی پاسخ دهد که نتایج وجود روابط بلندمدت و افزایش کیفیت رابطه بانکها با مشتریان شرکتی چیست؟ پژوهش از نظر هدف از نوع توسعه ای-کاربردی و از نظر روش، آمیخته (کمی و کیفی) می باشد. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از هر دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. ابزار گرد آوری داده ها نیز: بررسی اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش مشتریان شرکتی بانک ملت در سطح شعب استان تهران، که تعداد 350 مجموعه و شرکت های زیر مجموعه را تشکیل داده بودند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 291 نفر از مدیران ارشد مشتریان شرکتی بانک ملت در سطح شعب استان تهران به عنوان حجم نمونه، در این پژوهش همکاری کردند. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS 16 و Smart PLS انجام شد. در پایان رفتار کارکنان، شایستگی و مهارت کارکنان، امکانات فیزیکی، قابلیت اعتماد و تنوع خدمات تحت عنوان مولفه های مدل نتایج کیفیت رابطه بانک با مشتریان شرکتی»، مورد پذیرش قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 156 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 30)
 • صفحات: 

  47-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1138
 • دانلود: 

  466
چکیده: 

از مهم ترین ابعاد توسعه مالی، بخش بانکی است که تاثیر به سزایی در فرآیند تجهیز پس اندازها، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و متنوع سازی ریسک دارد. آزادی اقتصادی عامل تعیین کننده در جهت توسعه بخش بانکی است که افزایش درجه آزادی اقتصادی زمینه را برای تجهیز منابع مالی، تقویت حس سپرده گذاری بانکی در عموم افراد جامعه هدایت سرمایه های اندک آنان به سمت فعالیت های تولیدی فراهم می نماید. از این رو، در این مطالعه به بررسی تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه بخش بانکی ایران طی دوره زمانی 1390-1359 پرداخته می شود. نتایج مطالعه نشان می دهد آزادی اقتصادی رابطه مثبت و معناداری با توسعه بخش بانکی دارد. هم چنین براساس نتایج تخمین تاثیر دارایی های خارجی بانک مرکزی به پایه پولی و نرخ سود واقعی بر توسعه بخش بانکی مثبت و معنادار است. تاثیر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به پایه پولی نیز منفی و معنادار است.

آمار یکساله:  

بازدید 1138

دانلود 466 استناد 0 مرجع 10
litScript