نتایج جستجو

21904

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2191

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25831
 • دانلود: 

  18458
چکیده: 

New monetary literatures widely concentrates on the importance of institutional arrangements in the effectiveness of monetary policy. The debate regarding the optimal institutional design of CENTRAL BANKs, independence and conservatism are usually considered to be the most important ingredients for a stable and successful monetary policy. Therefore, the purpose of this study is to deal with the institutional arrangements of monetary policy especially CENTRAL BANK Independence (CBI) and CENTRAL BANK Conservatism (CBC). Indices used by Grilli et al. (1991), Cukierman (1992), Mathew (2006) and Dumiter (2009) were applied to calculate the CBI during 1961-2016, and CBC in Iran using a dynamic optimal solution under commitment in Barro-Gordon and New-Keynesian forward looking Philips Curve models. Results show that the relative concern on inflation is smaller than that on output gap for the CENTRAL BANK of Iran. Also results regarding the calculations of CBI based on different indices reveals the fact of insufficient independence of CENTRAL BANK in Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 25831

دانلود 18458 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صفردخت محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  63-64
 • صفحات: 

  203-227
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  917
 • دانلود: 

  367
چکیده: 

در این مقاله، به بررسی منتقدانه قانون بانک مرکزی جمهوری چین (تایوان) پرداخته شده و مشخص می شود که میزان استقلال بانک مرکزی تایوان در مقایسه با نقاط دیگر جهان بسیار ناچیز است. با این حال، تایوان توانسته با وجود عدم استقلال کامل قانونی بانک مرکزی، تورم را مهار کند. این مقاله، به توضیح معمای ترکیب هم زمان پایین نگه داشتن سطح تورم/ عدم استقلال کامل بانک مرکزی، در حد امکان پرداخته و در خصوص اینکه تایوان باید همچنان به دنبال روند اعطای استقلال قانونی بیشتر بانک مرکزی خود باشد، به بحث می پردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 917

دانلود 367 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  67-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  597
 • دانلود: 

  339
چکیده: 

یکی از لوازم تحقق بانک داری اسلامی، طراحی نهاد بانک مرکزی بر اساس ارزش ها و اصول اسلامی است. پیش نیاز طراحی بانکداری مرکزی اسلامی، توجه به ساختار پولی و نهادی اسلامی است. با توجه به محدود بودن مطالعات در حوزه بانکداری مرکزی در ادبیات اقتصاد اسلامی، مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیلی به ارائه الگوی مطلوب بانکداری مرکزی در نظام بانکی اسلامی می پردازد. بنا به فرضیه تحقیق، بانک مرکزی در اقتصاد اسلامی در مقایسه با بانک مرکزی در اقتصاد متعارف دارای ماهیت، ساختار، اهداف، ابزارها و سیاست های متفاوت است. بر اساس نتایج تحقیق، الگوی پیشنهادی بانکداری مرکزی اسلامی ساختار جدیدی از نظام پولی و بانکی اسلامی ارائه می دهد. در این ساختار نوین، بانک ها فاقد قدرت خلق پول بوده (ذخیره گیری کامل) و خلق پول تنها توسط بانک مرکزی اسلامی صورت می گیرد. در این الگو، نهاد بانک به جایگاه واقعی واسطه گری مالی باز می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 597

دانلود 339 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

قنبری میترا | محمدی تیمور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  545-567
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1001
 • دانلود: 

  398
چکیده: 

در این مقاله با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی و تحلیل تاثیر دخالت های دولت بر سیاست های پولی در طول دوره انتخابات، به مطالعه رابطه سیکل های سیاسی پولی با استقلال بانک مرکزی پرداخته شده است. بدین منظور از داده های 38 کشور از جمله ایران برای سال های 1983 تا 2012 استفاده شده است. همچنین برای روش تجزیه وتحلیل از تکنیک های پانل دیتا به روش های اثرات تصادفی و ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد این مدل بیان گر معنی دار بودن یک رابطه منفی میان استقلال بانک مرکزی هر کشور با متوسط نرخ تورم آن بوده و با توجه به اینکه کشورهای توسعه یافته در طول دوره انتخابات، از دخالت دولت بر تصمیمات سیاسی پولی بانک های مرکزی خود در امان هستند در صدر رتبه بندی قرار گرفته اند. همچنین قبل از انتخابات سیاستمداران کشورهایی که ابر تورم را تجربه کرده اند برای مهار کردن تورم، بانک مرکزی را تحت فشار تغییر سیاست های پولی قرار داده و این از میزان استقلال بانک های مرکزی کاسته است، آنچه بیان شد دلیل جایگاه پائین این گونه کشورها در رتبه بندی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1001

دانلود 398 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  69
 • صفحات: 

  155-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1464
 • دانلود: 

  564
چکیده: 

بهینه سازی نظام های مختلف سازمانی را برای موسساتی که سیاست های پولی و مقررات احتیاطی کلان را اجرا می کنند، در نظر گرفته ایم. زمانی که بانک مرکزی مسوولیت ثبات قیمت ها و ثبات مالی را به طور هم زمان بر عهده می گیرد، ممکن است که مشکل جدیدی در زمینه ناسازگاری زمانی ایجاد شود. بانک مرکزی بر اساس پیش بینی، سطح بهینه اجتماعی برای تورم را تعیین و انتخاب می کند؛ اگر چه به اعتبار عملکرد گذشته و به منظور کاهش ارزش بدهی های بخش خصوصی، بانک مرکزی نرخ تورم را بالاتر از سطح بهینه اجتماعی در نظر می گیرد. این نتایج ناکارا، زمانی ایجاد می شوند که سیاست های احتیاطی کلان قادر نیستند مانند سیاست های پولی به طور مکرر تعدیل شوند. نکته مهم آن که این برآیند حتی زمانی که بانک مرکزی از نظر سیاسی مستقل است، به وجود می آید. سپس، نقش فشارهای سیاسی را طبق نظریه های «بارو و گوردن» (1983 ) مورد بررسی قرار داده و نشان دادیم که اگر نهاد ناظر احتیاطی کلان یا بانک مرکزی (یا هر دو) از نظر سیاسی مستقل نباشند، جداسازی اهداف ثبات مالی و ثبات قیمت ها موجب دستیابی به وضعیت بهینه اجتماعی نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1464

دانلود 564 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BANAIN KING | LUKSETICH WILLIAM A.

نشریه: 

ECONOMIC INQUIRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  149-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  404
 • بازدید: 

  18821
 • دانلود: 

  18705
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18821

دانلود 18705 استناد 404 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

DANIELS J.R. | NOURZAD F. | VANHOOSE D.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  371-379
تعامل: 
 • استنادات: 

  408
 • بازدید: 

  18966
 • دانلود: 

  19410
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18966

دانلود 19410 استناد 408 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  68
 • صفحات: 

  213-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  699
 • دانلود: 

  245
چکیده: 

در شرایط عادی، بانک های مرکزی باید قادر به کسب سود، عمدتا از طریق درآمدهای حاصل از حق انحصاری نشر اسکناس و مسکوک باشند؛ اما برخی از بانک های مرکزی در عملیات جاری خود دچار زیان می شوند که در بیشتر موارد ناشی از طیفی از فعالیت ها، شامل عملیات پولی در شرایط غیرعادی و بازسازی بخش مالی است. این مقاله اثر زیان عملیاتی بانک های مرکزی را بررسی نموده و اصول و تجربیاتی برای کنترل زیان بانک های مرکزی ارائه می دهد. همچنین، پیشنهاد شده است که این زیان باید به عنوان کاهش خالص ارزش بانک مرکزی نشان داده شود؛ مگر آنکه زیان مورد نظر توسط دولت مورد پوشش قرار گرفته باشد. دولت ها می توانند این زیان را از طریق افزایش سرمایه بانک مرکزی پوشش دهند که در این صورت دارایی جدیدی به صورت اوراق قرضه دولتی ایجاد و نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد. شش مطالعه موردی در این گزارش مطرح شده است که در آنها زیان در حساب های عملیاتی بانک مرکزی ایجاد شده است. تجارب مربوط به چگونگی پوشش این زیان ها و شفافیت و افشاسازی حساب های بانک مرکزی در این زمینه در مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 699

دانلود 245 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

السان مصطفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  101-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1073
 • دانلود: 

  943
چکیده: 

مصونیت بانک مرکزی، گاه به عنوان نهادی وابسته به دولت یا سازمانی که علاوه بر بانکداری برای دولت، در سطح فراملی هم اقدام به عملیات بانکی می کند، بررسی شده است. در یک دیدگاه جدیدتر، بانک مرکزی، مستقل از دولت متبوع خود و بیشتر، به دلایلی که با منافع دولت های سرمایه پذیر ارتباط می یابد، دارای مصونیت شناخته شده است. این مقاله سعی دارد ابعاد مختلف موضوع را با تکیه بر رویه داوری تجاری بین المللی و حقوق آمریکا و انگلیس مورد بررسی قرار دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1073

دانلود 943 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  69
 • صفحات: 

  131-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  938
 • دانلود: 

  356
چکیده: 

در این مقاله، اثربخشی نسبی استقلال بانک مرکزی در مقایسه با قواعد سیاستی با استفاده از ابزارهای سیاستی با هدف دستیابی به عملکرد اقتصادی خوب مورد ارزیابی قرار گرفته است. افزون بر این، تغییرات ایجادشده در طول زمان در زمینه های اقتصاد کلان، پیروی از سیاست پولی قاعده مند و درجه استقلال بانک مرکزی، مورد بررسی قرار گرفته است. معیار ارزیابی عملکرد اقتصاد کلان بر مبنای ثبات قیمت ها و ثبات تولید تعریف شده است. عوامل دیگری غیر از قواعد سیاست گذاری پولی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. استقلال بانک مرکزی در فدرال رزرو هم به مفهوم قانونی و رسمی و هم به لحاظ عملیاتی و اجرایی بررسی شده است. یافته اصلی این پژوهش آن است که بهبود در عملکرد اقتصاد کلان در نیم قرن گذشته، مرهون پیروی از سیاست پولی قاعده مند و تا حدودی استقلال نسبی فدرال رزرو در عمل، بوده است. همچنین، نتایج این مطالعه نشان می دهد که بهبود عملکرد اقتصادی با افزایش درجه استقلال قانونی و رسمی بانک مرکزی ارتباط روشن و محکمی نداشته است. استقلال رسمی و قانونی بانک مرکزی به تنهایی در بهبود نتایج سیاست پولی تاثیر قابل توجهی نداشته است. به نظر می رسد چارچوب قاعده مند سیاست پولی برای بهبود عملکرد اقتصاد کلان ضروری باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 938

دانلود 356 استناد 0 مرجع 0
litScript