نتایج جستجو

481

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

49

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

Yousefi Jozdani m. | GOLI M. | MORTAZAVI S.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  103-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  69486
 • دانلود: 

  62699
چکیده: 

In this research, an industrial spray dryer was used and the effects of atomizer speed on the physicochemical properties of milk powder, the textural and sensory characteristics of white cheese made from this milk powder were evaluated. For this purpose, whole milk was converted into powder by using three different speeds (10, 000, 11, 000, and 12, 000 rpm). The results showed that by increasing atomizer speed in the spray dryer, the average size of CASEIN MICELLE is significantly decreased (P < 0. 05), whereas no significant effect is observed on the chemical properties of milk powder. White cheese characteristics indicated that by increasing atomizer speed, texture parameters, such as hardness, mastication, and gumminess were significantly reduced (P < 0. 05). Sensory evaluation also revealed that the cheese samples prepared with dried milk produced at 12, 000 rpm were highly accepted by the panelists. Overall, the findings suggested that 12, 000 rpm is the optimal atomizer speed for milk powder production.

آمار یکساله:  

بازدید 69486

دانلود 62699 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MEHRANFAR F. | BORDBAR A.K. | AMIRI R.

نشریه: 

BIOMACROMOLECULAR JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70695
 • دانلود: 

  16056
چکیده: 

Curcumin (CUR) is the active curcuminoid with many physiological, biochemical, and pharmacological properties. Solubility and stability of CUR is the limiting factors for realizing its therapeutic potential. Bovine b-CASEIN is an abundant milk protein that is highly amphiphilic and self-assembles into stable micellar nanoparticles in aqueous solution. b-CASEIN nanoparticle can solubilize CUR molecules. In the present study, we introduced a drug-delivery system comprising hydrophobic anticancer drug, CUR, entrapped within b-CASEIN-based nanoparticles. The interaction of CUR with b-CASEIN was investigated using steady-state fluorescence spectroscopy and molecular docking calculation. Results showed that at pH 7, CUR molecules bind to b-CASEIN MICELLE and formed complexes through hydrophobic interactions. Forster energy transfer measurements and molecular docking studies suggested that CUR molecules bind to the hydrophobic core of b- CASEIN. The binding parameters including number of substantive binding sites and the binding constant were evaluated by fluorescence quenching method. Additionally, the cytotoxicity of free CUR and CUR-b-CASEIN complex to human breast cancer cell line MCF7 was evaluated in vitro. The study revealed that the CUR-b-CASEIN complex exhibited better cytotoxic effects on MCF7 cells compared to equal dose of free CUR.

آمار یکساله:  

بازدید 70695

دانلود 16056 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 34)
 • صفحات: 

  73-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  592
 • دانلود: 

  309
چکیده: 

ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﻫﺪف از اﻳﻦﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﻨﻲﺳﺎزی ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﺑﺎ نمک ﻫﺎی ﻛﻠﺴﻴﻢ دار ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢﺑﺎﻻﺗﺮ، زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﺑﺎ رﻧﺖ ﻛﻤﺘﺮ و ﻧﺴﺒﺖﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ: ﺷﻴﺮﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه، ﺑﺎ 4 ﻧﻮع نمک ﻛﻠﺴﻴﻢ دار، ﻛﻠﺴﻴﻢﻻﻛﺘﻮﮔﻠﻮﻛﻮﻧﺎت، ﻛﻠﺴﻴﻢﻻﻛﺘﺎت، ﻛﻠﺴﻴﻢ ﮔﻠﻮﻛﻮﻧﺎت و ﺗﺮی ﻛﻠﺴﻴﻢﺳﻴﺘﺮات در ﻏﻠﻈﺖ 36 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 100 ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ﻏﻨﻲﺳﺎزی ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻫﻨﮕﺎم اﺿﺎﻓﻪﻧﻤﻮدن نمک ﻫﺎی ﻛﻠﺴﻴﻢ دار، ﻣﻘﺪاری ﻛﺎﻫﺶ در pH ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻌﺪﻳﻞ pH ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ دی ﺳﺪﻳﻢﻫﻴﺪروژن ﻓﺴﻔﺎت اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از رﺳﻮب ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺗﻪ ﻇﺮوف ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻴﺰ از ﺗﺮی ﭘﺘﺎﺳﻴﻢﺳﻴﺘﺮات و ﻛﺎﭘﺎﻛﺎراﮔﻴﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ نمک ﻛﻠﺴﻴﻢﻻﻛﺘﻮﮔﻠﻮﻛﻮﻧﺎت دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦﻣﻴﺰان زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﺑﺎ رﻧﺖ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ارﮔﺎﻧﻮلپتیک ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در درجه ﺑﻌﺪی نمک ﻫﺎی ﻛﻠﺴﻴﻢﻻﻛﺘﺎتوﻛﻠﺴﻴﻢﮔﻠﻮﻛﻮﻧﺎت ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ رادارا ﺑﻮدﻧﺪ.ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی: ﻏﻨﻲ ﺳﺎزی ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﺑﺎ نمک ﻫﺎی ﻛﻠﺴﻴﻢ دار ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﻣﻴﺴﻞ ﻫﺎی ﻛﺎزﺋﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮﺑﻪ ﺳﻤﺖ 2 ﻣﻲﮔﺮدد، ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶﺟﺬب ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺑﺪن ﮔﺮدد.

آمار یکساله:  

بازدید 592

دانلود 309 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  9 (پی در پی 81)
 • صفحات: 

  711-722
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  550
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 550

دانلود 213 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

علم الهدی زهراسادات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  207-215
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1944
 • دانلود: 

  340
چکیده: 

در این بررسی تغییرات میکروسکوپی میسل های کازئینی (CASEIN MICELLEs) شیرخام و شیر پاستوریزه به وسیله میکروسکوپ الکترونی نگاره (Scanning Electron Microscope (SEM) و گذاره (Transmission Electrom Microscope (TEM) بررسی گردید. به منظور پاستوریزاسیون شیر از روش کند (Low Temperature long Time (L.T.L.T.)) )دمای 63 درجه سانتی گراد و زمان 30 دقیقه( استفاده شد. نمونه های شیرخام و پاستوریزه از پایلوت پژوهشی دانشکده کشاورزی تهیه و هر یک از آنها به دو قسمت تقسیم شدند. بخش نخست به طور مستقیم مراحل آماده سازی برای مطالعه با میکروسکوپ های الکترونی نگاره و گذاره را گذراند، در حالی که بخش دوم از نمونه های شیر خام و شیر پاستوریزه در دمای 2º C تحت تاثیر مایه پنیر قرار گرفته و پس از نگه داری در این دما به مدت 24 ساعت، پس از انجام مراحل آماده سازی برای مطالعه با میکروسکوپ های الکترونی نگاره و گذاره، مورد مطالعه و تصویر برداری قرار گرفت. تصاویر تهیه شده نمونه های مختلف، به ویژه در نمونه های شیر خام، نشان دادند که در حالت طبیعی میسل های کازئینی دارای ساختمانی کروی و منظم با سطحی صاف و به صورت منفرد می باشند. در حالی که در نمونه هایی که در سرما تحت تاثیر مایه پنیر قرار گرفتند، نوعی حالت کشیدگی پدید می آید که علت این پدیده را می توان با تغییرات ساختاری انجام شده به دنبال عمل آنزیم رنین (Rennin) بر روی پیوند معینی در ساختمان کاپا - کازئین و احتمالا خارج شدن نسبی بتا - کازئین (CASEIN β) از ساختمان میسلی و هم چنین بخشی از کلسیم کلوئیدی موجود در ساختمان میسل های کازئینی مرتبط دانست. شکل های مربوط به میسل های کازئینی در شیر پاستوریزه نشان می دهند که شرایط حرارتی پاستوریزاسیون بر اندازه میسل ها تاثیر داشته و ابعاد آنها را در مقایسه با میسل های کازیینی در شیر خام بزرگ تر نموده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1944

دانلود 340 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1112
 • دانلود: 

  451
چکیده: 

بیماری ورم پستان موجب افت کیفیت شیرخام می شود و فعالیت پروتئولیتیک بیشتری را در شیر حاصل از دام مبتلا به ورم پستان در پی دارد. تا کنون گزارشی در خصوص تاثیر سلامت دام بر ریزساختار میسل کازئین منتشر نشده است، بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر شمار سلولهای پیکره ای بر ابعاد و ریزساختار میسل های کازئین در شیرخام صورت گرفت. به این منظور نمونه های شیرخام با تعداد سلولهای پیکره ای پایین (کمتر از 200 هزار)، متوسط (بین 200 تا 800 هزار) و بالا (بیش از 800 هزار سلول در میلی لیتر) از کارتیه دامهای شیری تهیه گردید و پس از آماده سازی، به وسیله میکروسکپ الکترونی نگاره ای مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که اندازه میسل کازئین در دام مبتلا به بیماری ورم پستان تغییر می نماید و تفاوت قابل ملاحظه ای بین ریزساختار میسل کازئین در نمونه های شیر با شمار سلولهای پیکره ای بالا و پایین وجود دارد. متوسط قطر میسل ها در نمونه های با سلولهای پیکره ای متوسط و بالا به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد و تصاویر میکروسکپ الکترونی نگاره ای نشان می دهد که تمایل به متجمع شدن در نمونه های شیر به غیر از نمونه های با تعداد سلول پایین، به خصوص در نمونه شیر با سلولهای پیکره ای بالا به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. به نظر می رسد مهمترین عامل هیدرولیز کازئین ناشی از افزایش فعالیت آنزیم های پروتئولیتیک مانند پلاسمین و آنزیم های لیزوزومی نظیر الاستاز، کاتپسین B، کاتپسینD، کاتپسین G به ویژه در شیر با شمار سلولهای پیکره ای بالاست، که می تواند موجب کاهش اندازه و افزایش تمایل به تجمع میسل های کازئین در شیر دام مبتلا به بیماری ورم پستان شود. به علاوه ممکن است به عوامل دیگری همانند توانایی کمتر سنتز شیر و دافعه فضایی و الکترواستاتیک پایین تر بین میسل های کازئین نیز در این زمینه اشاره داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1112

دانلود 451 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  211-229
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

گلیوبلاستوما (GBM) یکی از مهمترین نئوپلاسم های مغزی است و با مقاومت دارویی بالا همراه است. مکانیسم های مختلف سلولی و مولکولی، از جمله آپوپتوز، آنژیوژنز، اتوفاژی، مسیرهای NF-κ, B و Wnt، نقش مهمی در پیشرفت GBM ایفا می کنند. ما در این مطالعه، اثر کورکومین و نانومیسل کورکومین همراه با ارلوتینیب را برای سرکوب GBM در شرایط آزمایشگاهی بررسی کردیم. این سرکوب با تأثیر بر مسیرهای سیگنالینگ NF-kB و Wnt، مهار آنژیوژنز و القای اتوفاژی و آپوپتوز انجام می شود. کورکومین و نانومیسل کورکومین (50 میکرومولار) به تنهایی و همراه با ارلوتینیب (50 میکرومولار) در سلولهای گلیوبلاستوما U87 بررسی شد. بیان مسیرهای سیگنالینگ Wnt و NF-kB، آپوپتوز، آنژیوژنز، ژن ها و پروتئین های مرتبط با اتوفاژی توسط qRT-PCR و وسترن بلات بررسی شد. در مقایسه با گروه کنترل، تمام تیمارها از زیستایی سلولهای گلیوبلاستومای U87 کاسته اند. علاوه بر این، پروتئین های مرتبط با آنژیوژنز، به عنوان مثال، Cox-2، VEGF، HIF-1α,و bFGF، به طرز چشمگیری کاهش یافته اند. همه تیمارها پروتئین های مرتبط با اتوفاژی و آپوپتوز، یعنی Bax، Beclin 1، کاسپاز 8، Bcl-2، LC3-II و LC3-I را تنظیم کردند. Total NF κ, B (p65) و phospho NF. κ, B (p65) با هر تیمار در سطح پروتئین کاهش یافتند. بیان VEGF، cyclin D1، Twist، ZEB و ژن های مرتبط با مسیر Wnt نیز کاهش یافت. به طور کلی، این نتایج نشان داد که کورکومین و نانومیسل کورکومین به تنهایی یا در ترکیب با ارلوتینیب از طریق تنظیم یک سری مکانیسم ها مانند آپوپتوز، اتوفاژی، آنژیوژنز، مسیرهای سیگنالینگ Wnt و NF. κ, B، اثرات ضد GBM از خود نشان می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RAJABZADEH H. | NOUROUZIAN D. | ZARE K. | MOLLAAMIN F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59412
 • دانلود: 

  25441
چکیده: 

Diminishing protein aggregation by chaperone is very important factor in medicine and industry. In this paper, it is induced the chaperone ability for; b-CASEIN upon modification of its acidic residues by Woodward reagent K (WRK) and examined on lysozyme as a target protein at pH 7.2 and outlined the mechanism for chaperone ability of modified system by UV-Vis and fluorescence spectroscopy and theoretical calculation methods.

آمار یکساله:  

بازدید 59412

دانلود 25441 استناد 0 مرجع 2730
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  238-245
تعامل: 
 • استنادات: 

  602
 • بازدید: 

  79421
 • دانلود: 

  64371
چکیده: 

Biocompatible hydroxyapatite nanocomposites are biocompatible, biodegradable, nontoxic and have been paid many attentions as one of the most suitable vehicle for drug delivery use. Our objective in this work was to prepare and characterize CASEINs based HA nanocomposite in a colloidal form for drug delivery purposes. CASEIN biopolymer was firstly extracted from skimmed milk by adding acetic acid and was used then to prepare colloidal hydroxyapatite nanoparticles (nHA) through a modified microemulsion technique. Characterization of the as prepared samples was carried out by means of Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy, X-ray powder diffraction patterns (XRD), Field Emission Scanning and Transmission Microscopy (FESEM & TEM). Dynamic light scattering (DLS) technique was finally used to measure particle size and zeta potential distribution of the sample using electrophoresis mobility. The results revealed successful preparation of a colloidal HA /CASEIN suspension with a hydrodynamic zeta average particle size distribution of 256.6 nm.

آمار یکساله:  

بازدید 79421

دانلود 64371 استناد 602 مرجع 0
نویسندگان: 

TUINIER R. | ROLIN C. | DE KRUIF C.G.

نشریه: 

BIOMACROMOLECULES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  632-638
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  20148
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20148

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
litScript