نتایج جستجو

12708

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1271

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

PINTO L.F.B. | DEMELO C.M.R.

نشریه: 

ANIMAL RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  419-425
تعامل: 
 • استنادات: 

  456
 • بازدید: 

  13582
 • دانلود: 

  28312
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13582

دانلود 28312 استناد 456 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1 (پیاپی 90)
 • صفحات: 

  72-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1148
 • دانلود: 

  302
چکیده: 

در این تحقیق شاخص های انتخاب اقتصادی برای بهبود رشد و ترکیب لاشه برای گوسفندان لری بختیاری محاسبه شد. صفات وزن گوشت لخم و وزن چربی لاشه در اهداف انتخاب و صفات وزن زنده بدن، برآورد وزن دنبه و عمق بافت نرم حاصل از اولتراسوند در سن شش ماهگی در شاخص انتخاب قرار گرفتند. پاسخ های مورد انتظار به انتخاب برای صفات اهداف انتخاب با ضرایب اقتصادی نسبی 4.61 و -0.92 به ترتیب برای صفات وزن گوشت لخم و وزن چربی لاشه و با شاخص های متفاوت محاسبه شد. پاسخ های مورد انتظار به انتخاب در شاخص های مختلف با نسبت های 0.02، 0.04، 0.06، 0.08 و 0.10 قوچ برآورد شد. متوسط نسبت شدت انتخاب به فاصله نسل برای دو جنس با نسبت های مختلف قوچ به ترتیب 0.52، 0.48، 0.45، 0.43 و 0.41 بود. بیشترین پاسخ همبسته به ازای هر سال برای افزایش وزن گوشت و کاهش میزان چربی بر اساس شاخص انتخاب کامل که شامل صفات وزن زنده بدن، عمق بافت نرم حاصل از اولتراسوند و برآورد وزن دنبه و شاخص انتخاب که شامل صفات وزن زنده بدن و برآورد وزن دنبه بود، مشاهده شد. با شاخص انتخاب کامل پاسخ غیرمستقیم به انتخاب برای وزن گوشت از 320 تا 252 گرم در سال و برای وزن چربی لاشه از -118 تا -93 گرم در سال برای نسبت های قوچ 0.02 تا 0.10 بود. پاسخ اقتصادی با شاخص انتخاب کامل و شاخص انتخاب شامل صفات وزن زنده بدن و برآورد وزن دنبه مشابه و بیش از به دو شاخص دیگر بود. بازده پاسخ همبسته با شاخص انتخاب کامل نسبت به پاسخ مستقیم برای میزان گوشت و چربی لاشه، 0.82 بود. با اهداف و شاخص انتخاب متفاوت، با افزایش نسبت قوچ پیشرفت ژنتیکی وزن گوشت به ازای هر سال کاهش یافت و میزان کاهش برای میزان گوشت در شاخص انتخاب کامل بیش از میزان چربی به ازای هر سال بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1148

دانلود 302 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3 (پی آیند 68) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  56-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1201
 • دانلود: 

  568
چکیده: 

به منظور بررسی امکان کاهش وزن دنبه و چربی لاشه از طریق دورگ گیری، تعداد 126 راس میش زندی با قوچ های زندی و زل آمیزش داده شدند. از تعداد 85 راس بره متولد شده، تعداد 9 راس بره نر و ماده خالص و 19 راس بره نر و ماده دورگ به مدت 114 روز پروار شدند. با توجه به میانگین وزن پایان پروار، تعداد 24 راس بره نر و ماده جهت بررسی صفات لاشه کشتار شدند. میانگین وزن پایان پروار و افزایش وزن روزانه ترکیب نژادی زندی خالص کمتر از بره های دورگ بود و ضریب تبدیل غذایی بره های دورگ بهتر از بره های خالص بود ولی این تفاوت ها معنی دار نبود (p<0.05). درصد گوشت و استخوان بره های دورگ بیشتر از بره های خالص و این تفاوت برای درصد استخوان معنی دار بود (p<0.05). درصد چربی زیرجلدی، بین عضلانی و احشایی بره های دورگ بیشتر (p<0.01). و درصد دنبه کمتر از زندی خالص بود (p<0.01). چربی لاشه (چربی زیرجلدی، بین عضلانی و دنبه) نسبت به وزن لاشه سرد بره های دورگ و خالص به ترتیب برابر 35.1 و 38.7 و چربی اتری در بره های دورگ و خالص به ترتیب برابر 33.0 و 37.0 درصد و این تفاوت ها معنی دار بود (p<0.05). چربی کل دام (مجموع چربی لاشه و چربی احشایی) نسبت به وزن لاشه سرد برای بره های دورگ و خالص به ترتیب برابر 48.1 و 46.3 درصد بود (p>0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 1201

دانلود 568 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

POULTRY SCIENCE JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  47017
 • دانلود: 

  22738
چکیده: 

An experiment was conducted to evaluate the effect of different levels of germinated barley (GB) on live performance and CARCASS TRAITS in broiler chickens. The experiment lasted for 5 weeks starting from 7 days of age and ending at 42 days of age. Chicks (Ross 308) were fed six dietary treatments including a corn–soy diet (corn diet), a barley–soy diet (barley diet), a barley diet plus enzymes (enzyme barley diet), and 3 other diets in which GB was replaced with barley at levels of 33%, 66%, and 100% in the barley diet (33% GB diet, 66% GB diet, and GB diet, respectively). Data were analyzed in a completely randomized design. Results indicated that birds fed a barley diet had significantly lower performance than those fed other diets (P<0.05). Supplementing of the barley diet with b -glucanase enzyme as well as replacing GB with barley improved the performance of broilers. Birds fed a GB diet had a significantly higher CARCASS yield those fed other diets (P<0.05). The lowest abdominal fat percentage was observed in birds fed a barley diet or a corn diet. Thus, it is concluded that replacing GB with barley, especially at 33% level, is more effective than supplementing barley diets with b-glucanase enzyme in improving live performance of broiler chickens.

آمار یکساله:  

بازدید 47017

دانلود 22738 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  329-335
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  712
 • دانلود: 

  219
چکیده: 

در این مطالعه اثر روغن ماهی و اسانس آویشن بر عملکرد و خصوصیات لاشه بزغاله های نر مهابادی بررسی شد. برای این منظور 28 راس بزغاله نژاد مهابادی 4 تا 5 ماهه با میانگین وزن اولیه 17.8±2.8 کیلوگرم به طور تصادفی با یکی از چهار جیره: 1. شاهد، 2. 0.2 درصد اسانس آویشن، 3. 2 درصد روغن ماهی، و 4. 2 درصد روغن ماهی+0.2 درصد اسانس آویشن، به صورت انفرادی و به مدت 84 روز تغذیه شدند. بزغاله ها هر 21 روز وزن کشی شدند و در انتهای آزمایش کشتار شدند. میانگین ماده خشک مصرفی، افزایش وزن روزانه، و ضریب تبدیل غذایی تحت تاثیر روغن ماهی و اسانس آویشن قرار نگرفت (P>0.05)، اما وزن نهایی، وزن لاشه گرم، بازده لاشه، مساحت عضله چشمی، طول لاشه، وزن کبد و کلیه، چربی احشایی، و چربی کلیه تحت تاثیر اسانس آویشن و روغن ماهی قرار نگرفت (P<0.05). درصد و وزن قطعات متفاوت لاشه، و همچنین عضله، چربی، و استخوان تفکیک شده از دنده ها تحت تاثیر روغن ماهی و اسانس آویشن قرار نگرفت (P<0.05). نتایج این آزمایش نشان می دهد که مکمل سازی جیره بزغاله های مهابادی با روغن ماهی و اسانس آویشن تاثیر چندانی روی عملکرد و صفات لاشه ندارد، ولی روغن ماهی باعث افزایش ضخامت چربی پشتی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 712

دانلود 219 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2 (پیاپی 91)
 • صفحات: 

  43-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1006
 • دانلود: 

  277
چکیده: 

به منظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف تربوتالین، یک اگونیست بتاآدرنرژیک، در جیره غذایی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار شامل سطوح صفر (شاهد)، 7.5 و 15ppm (قسمت در میلیون) تربوتالین در کیلوگرم جیره و چهار تکرار (10 قطعه جوجه در هر تکرار)، جمعا 120 قطعه جوجه گوشتی نر سویه کاب از سن 29 روزگی تا 49 روزگی به اجرا گذاشته شد. اندازه گیری خوراک مصرفی و وزن زنده جوجه ها به صورت هفتگی انجام گرفت. در پایان دوره آزمایش از هر تیمار 20 قطعه جوجه به طور تصادفی برای خونگیری و هشت قطعه جوجه برای تجزیه لاشه انتخاب شدند. فراسنجه های خونی با روش های اسپکتروفتومتری و هورمون ها به روش رادیوایمیونواسی اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که اثر تربوتالین در سطح پایین بر روی افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی داری داشت (p<0.05). افزودن سطح پایین تربوتالین به جیره سبب افزایش وزن لاشه، نسبت وزن لاشه به وزن زنده، وزن سینه و وزن ران به ترتیب به میزان 10.2، 5.22، 3.41 و 4.81 درصد و کاهش چربی شکمی به میزان 22.8 درصد نسبت به گروه شاهد گردید (p<0.05). همچنین، افزودن تربوتالین در جیره جوجه ها سبب افزایش معنی داری در درصد پروتئین سینه و ران و نیز کاهش درصد چربی سینه نسبت به گروه شاهد گردید (p<0.05). استفاده از هر دو سطح تربوتالین در جیره جوجه ها باعث افزایش معنی داری در سطوح گلوکز، تری گلیسرید، کلسترول و تیروکسین خون شد (p<0.05)، در صورتی که سطوح انسولین، ازت اوره ای و اسید اوریک خون را کاهش داد (p<0.05). استفاده از تربوتالین اثر معنی داری بر سطوح اسیدهای آمینه آلانین و گلوتامین و آنزیم های کراتین کیناز و آسپارتات آمینوترانسفراز خون جوجه ها نداشت. بر اساس نتایج این آزمایش می توان نتیجه گرفت که استفاده از تربوتالین بویژه سطح 7.5 ppm در کیلوگرم جیره جوجه های گوشتی باعث افزایش عملکرد و کیفیت لاشه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1006

دانلود 277 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  121-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87763
 • دانلود: 

  47878
چکیده: 

Molecular genetics selection on individual genes is a promising method to genetically improve economically important TRAITS in livestock. The insulin like growth factor-I (IGF-I) gene may play important roles in growth of multiple tissues, including muscle cells, cartilage and bone. The objectives of the present study were the estimate the haplotype frequencies of the IGF-I gene polymorphisms in Iranian Mehraban sheep and to determine associations between polymorphisms and CARCASS TRAITS in 439 individuals. Polymerase chain reaction-single strand conformational polymorphism (PCR-SSCP) and DNA sequencing methods were employed in screening for genetic variation. Two single nucleotide polymorphisms (C114G and G116A) and two amino acid exchange (S5T and G6S) with three patterns were found in IGF-I gene fragment. Associations of IGF-I patterns with blood cholesterol and blood triglycerides were significant (P<0.05) and tended to be significant (P<0.1) for dorsal fat thick and CARCASS weight. The other studied TRAITS were not significantly affected by different patterns of IGF-I. This finding indicates that IGF-I polymorphisms may be used as DNA markers for selection in the breeding process of Mehraban sheep.

آمار یکساله:  

بازدید 87763

دانلود 47878 استناد 0 مرجع 5236
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  337-348
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  854
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

در این تحقیق تاثیر تفاله دانه انار حاوی اسیدهای چرب بلند زنجیر به همراه ال– کارنیتین، بر عملکرد و صفات لاشه با استفاده از 32 رأس بزغاله نر مهابادی بررسی شد. جیره های آزمایشی شامل: 1) جیره بدون تفاله دانه انار و ال-کارنیتین، 2) جیره با 10 درصد تفاله دانه انار بدون ال-کارنیتین، 3) جیره بدون تفاله دانه انار با 300 قسمت در میلیون ال-کارنیتین در کیلوگرم ماده خشک، و 4) جیره با 10 درصد تفاله دانه انار با 300 قسمت در میلیون ال-کارنیتین در کیلوگرم ماده خشک بود. بزغاله ها در انتهای آزمایش، کشتار و صفات مربوط به لاشه اندازه گیری شد. افزودن تفاله دانه انار همراه ال-کارنیتین به جیره، چربی دور کلیه را کاهش داد (05/0>P). بزغاله های تغذیه شده با تفاله انار همراه با مکمل ال-کارنیتین قابلیت هضم ظاهری چربی خام بالاتری نسبت به تیمار های دیگر داشتند (05/0>P). همچنین با استفاده از تفاله دانه انار در جیره، هزینه خوراک برای تولید هر کیلوگرم لاشه گرم کاهش یافت (05/0= P). نتایج این آزمایش نشان داد که جایگزینی بخشی از دانه غلات جیره با تفاله دانه انار همراه با افزودن ال-کارنیتین به جیره باعث کاهش چربی کلیه شد. همچنین استفاده همزمان ال-کارنیتین و تفاله دانه انار با افزایش قابلیت هضم ظاهری چربی خام، عملکرد عددی بالاتری نیز نشان داد. با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش، تفاله دانه انار را می توان به عنوان محصول جانبی ارزان قیمت، بدون تأثیر منفی بر عملکرد، با کاهش چربی کلیوی به همراه مکمل ال-کارنیتین در جیره ی بزغاله های پرواری استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 854

دانلود 242 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  161-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  654
 • دانلود: 

  260
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 654

دانلود 260 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NOBAKHT A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  59-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70639
 • دانلود: 

  31995
چکیده: 

An experiment with 4 stage were conducted to evaluate the effects using different blends of some medicinal herbs on CARCASS TRAITS of broilers. In each of these experiments 240 (Ross- 308) broilers were used from 1- 42 days in two breeding period starter (1-21 days) and grower (22-42 days) of age in a completely randomized design in 4 treatments and 3replicates (with 20 bird in each replicate). The experimental groups in the first experiment included: 1) control (without using any medicinal herbs), 2) 1% of Zizaphora+0.5% of Menta pulagum+0.5% of peppermint 3) 0.5% of Zizaphora+1% of Menta pulagum+0.5% of peppermint, 4) 0.5% of Zizaphora+0.5% of Menta pulagum+1% of peppermint, in the second experiment the experimental group included: 1) control (without using any medicinal herbs), 2) 1% of nettle+0.5% of Menta pulagum+0.5% of Zizaphora, 3) 0.5% of nettle+1% of Menta pulagum+0.5% of Zizaphora, 4) 0.5% of nettle+0.5% of Menta pulagum+1% of Zizaphora, in the third experiment the experimental groups included: 1) control (without using any medicinal herbs, 2) 1% of Malva+0.5% of Alhaji+0.5% of Menta piprita, 3) 0.5% of Malva+1% of Alhaji+0.5% of Menta piprita, 4) 0.5% of Malva+0.5% of Alhaji+1% of Menta piprita, in the fourth experiment experimental group included: 1) control (without using any medicinal herbs), 2) 1% of thyme +0.5% of nettle+0.5% of Lucern, 3) 0.5% of thyme+1% of nettle +0.5% of Lucern, 4) 0.5% of thyme+0.5% of nettle+1% of Lucern. The results showed that there were significantly difference between treatments in experiments about the CARCASS TRAITS. In the first experiment the highest percents of CARCASS (70.76), and the lowest percents of abdominal fat (2.34) and digestive organ (6.34) in the second experiment the highest percents of CARCASS, breast meat (72.72) and (33.67) and the lowest percent of abdominal fat (3.4) and in the third experiment the highest percent of CARCASS (70.19) were observed in 3 experimental groups. The overall results indicated that in broilers using different mixtures of medicinal plants have positive effects on CARCASS TRAITS.

آمار یکساله:  

بازدید 70639

دانلود 31995 استناد 0 مرجع 0
litScript