نتایج جستجو

1007

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

101

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (پیاپی 1)
 • صفحات: 

  39-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  856
 • دانلود: 

  290
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 856

دانلود 290 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

ROSEBROUGH R.W. | MCMURTRY J.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  231-242
تعامل: 
 • استنادات: 

  409
 • بازدید: 

  11762
 • دانلود: 

  19588
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11762

دانلود 19588 استناد 409 مرجع 0
نویسنده: 

JOULIDEH POUR AMIN REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  149
 • دانلود: 

  68
چکیده: 

DISEASES THAT IMPAIR LIVER FUNCTION IN BROILERS ARE GENERALLY SHAPED POISONING, LIVER DIAGNOSTIC TREATMENT IN SUCH CASES IS IMPORTANT BECAUSE IN ORDER TO INCREASE PRODUCTION AND EFFICIENCY METABOLISM, LIVER METABOLISM AND IS CONSIDERED AN IMPORTANT CENTER DUE TO THE GASTROINTESTINAL TRACT AND THE BLOOD OF PARAMOUNT IMPORTANCE AND THE POWER OF LIVER DAMAGE IN THE FIRST STEP AND THUS WILL AFFECT THE EFFICIENCY OF THE PRODUCTION OF CHICKENS (ZAREAEE2006). ALSO CAUSE SEVERE LIVER TOXICITY CAUSED BY DRUGS SUCH AS NEOMYCIN AND GENTAMYCINE TAKING SOME AT DOSES HIGHER THAN THE THERAPEUTIC DOSE FOR POULTRY ARE SUDDEN DEATH (GIANNENAS2010).METHODS: A TOTAL OF 60 DAY OLD CHICKS WERE RANDOMLY DIVIDED INTO THREE TREATMENTS AND TWO REPLICATIONS FOR EACH TREATMENT. TREATMENTS INCLUDED, POISON CONTROL, DILUTE POISONOUS HAY, ALFALFA IS CONCENTRATED POISON, AND AT THE END OF THE GROWING PERIOD INDICATORS OF LIVER FUNCTION ENZYMES (AST, ALT, ALP) WAS DECIDED THE RESULTS ARE AS FOLLOWS: TREATMENT OF LIVER ENZYMES BUT STATISTICALLY SIGNIFICANT REDUCTION IN THE LIVER ENZYME ALT LEVEL OF 0.05 AND HAY DILUTE TOXIC TO LIVER ENZYME ALP IN THE 0.01 SIGNIFICANT OTHER ENZYME DID NOT SHOW A SIGNIFICANT DECREASE OF AST.CONCLUSION: THE ETHANOL EXTRACT OF ALFALFA AT A CONCENTRATION OF 0.1% IS ANT POISONING AND CAUSES A SIGNIFICANT REDUCTION IN LIVER ENZYMES ALT, ALP IS BUT IN HIGHER CONCENTRATION MAY LEAD TO INCREASED POISONING. THE RESULT SHOWED THAT THE POISONING EFFECT OF ALFALFA IN POULTRY IS DOSE DEPENDENT.

آمار یکساله:  

بازدید 149

دانلود 68
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

TAO X. | XIN H.

نشریه: 

TRANSACTIONS OF THE ASAE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  491-497
تعامل: 
 • استنادات: 

  406
 • بازدید: 

  24030
 • دانلود: 

  19057
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24030

دانلود 19057 استناد 406 مرجع 0
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  39-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  809
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

آزمایشی به منظور ارزیابی عملکرد پنج نوع مکمل ویتامینی، شامل: 1- مکمل ویتامینی طبق احتیاجات پیشنهادی(1994) NRC ،  2-مکمل ویتامینی نصف احتیاجات پیشنهادی (1994) NRC، –3 مکمل ویتامینی یک و نیم برابر احتیاجات پیشنهادی (1994) NRC 4- مکمل ویتامینی دو برابر احتیاجات پیشنهادی (1994) NRC،-5  مکمل ویتامینی طبق سطح پیشنهادی شرکت پشتیبانی امور دام و همچنین سه نوع مکمل ویتامینی عمده موجود در کشور، در تغذیه نیمچه های گوشتی سویه آرین با استفاده از طرح کاملا تصادفی (CRD) ، با 480 قطعه جوجه گوشتی نر و ماده در سه تکرار و در 24 واحد آموزشی انجام گرفت. مکمل های ویتامینی مختلف بر مصرف خوراک و افزایش وزن در دوره های مختلف آزمایشی و کل دوره آزمایش اثر معنی داری نداشتند. ضریب تبدیل غذایی در دوره آغازین به طور معنی داری تحت تاثیر مکمل های ویتامینی مختلف قرار گرفت (P<0.05)، به طوری که مکمل ویتامینی نصف سطح پیشنهادی (1994) NRC نسبت به سایر مکمل های ویتامینی بیشترین ضریب تبدیل غذایی را داشت (1.79) ولی در بین سایر مکمل های ویتامینی مورد آزمایش تفاوت معنی داری مشاهده نشد. مکمل های ویتامینی مورد آزمایش بر روی صفات لاشه و درصد تلفات اثر معنی داری نداشتند. نتایج این آزمایش نشان داد که سطح پیشنهادی (1994) NRC نسبت به سایر مکمل های ویتامینی مورد آزمایش دارای بهترین عملکرد و کمترین هزینه هر کیلوگرم افزایش وزن می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 809

دانلود 119 استناد 1 مرجع 3
نویسندگان: 

BANAI M. | POURBAKHSH S.A. | EZI A. | ARDEHALI M. | JANATI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  53
 • صفحات: 

  67-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60135
 • دانلود: 

  38552
چکیده: 

The clinical and laboratory findings associated with Cryptosporidium infection in four broiler flocks were reported. The severity of Cryptosporidium-induced disease is greatly compounded by the presence of other pathogens. Tracheal swab culture on blood agar revealed a bacterium which identified as Ornithobacterium rhinotracheale by further biochemical and serological characteristics. This isolate was resistant to enrofloxacin and flumequine, and sensitive to ampicillin and tiamulin. Escherichia coli isolated from heart of the carcasses were resistant to all conventional antibiotics. Eimeria tenella was also detected in the ceca of some carcasses of this flock. Simultaneous isolation of C.baileyi, Clostridium perfringens type A, and E. coli serogroup 08 in a broiler flock affected by gangrenous dermatitis and serious weight gain loss was also reported.  

آمار یکساله:  

بازدید 60135

دانلود 38552 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  828
 • دانلود: 

  303
چکیده: 

عفونت های ناشی از کمپیلوباکتر ژژونی به عنوان یکی از مهمترین بیماری های منتقله از غذا در بسیاری از کشورهای جهان می باشد که باعث ایجاد اسهال در اکثر کشورها می شود. در این بررسی 400 نمونه کد طیور از تابستان 1380 لغایت بهار 1381 از فروشگاه های عرضه کننده گوشت طیور در سطح شهرکرد و کشتارگاه صنعتی طیور شهرکرد نمونه برداری شد. نمونه ها در محیط های کشت غنی کننده و اختصاصی کشت داده شدند.از مجموع 400 نمونه کبد گرفته شده، 64.75 درصد از کبدها آلوده به کمپیلوباکتر ژژونی تشخیص داده شد که از 200 نمونه اخذ شده از فروشگاه های عرضه کننده گوشت طیور، 65 درصد و از 200 نمونه اخذ شده از کشتارگاه صنعتی طیور شهرکرد 64.5 درصد آلوده به کمپیلوباکتر ژژونی بود. همچنین از 400 نمونه کبد گرفته شده در طول 4 فصل سال، در پاییز 1380، با 80 درصد بالاترین میزان آلودگی و در بهار 1381، با 45 درصد کمترین میزان آلودگی به کمپیلوباکتر ژژونی مشاهده شد. از نظر آماری اختلاف معنی داری بین هر کدام از فصول با میزان کل و در بین فصول مختلف مشاهده شد (P<0.001).بر اساس نتایج حاصله می توان گفت که مصرف کبد طیور آلوده به کمپیلوباکتر ژژونی به عنوان یکی از مخاطرات بهداشتی در جوامع انسانی نقش مهمی ایفا می نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 828

دانلود 303 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

GHODRAT A. | EILA N. | SALEHI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  11-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  47593
 • دانلود: 

  19410
چکیده: 

Two Hundred and forty one-day old broiler chicks (Ross 308) were distributed in 16 pens as 4 experimental groups (treatments) with 4 replicates in a Completely Randomized Design in order to evaluate the effect of feeding nanosilver and probiotic on performance of the chicks. Experimental groups were reared and fed identically according to Ross strain company recommendation up to 42 days. Four treatments were considered as: control group (corn-soybean based diet without any additives), nanosilver group (base diet supplemented with 45 mg/kg nanosilver), Probiotic group (base diet supplemented with 250 mg/kg probiotic, Primalac Trade Mark), nanosilver and probiotic group (base diet supplemented with 45 mg/kg nanosilver and 250 mg/kg probiotic). Performance of chickens was analyzed. Body weight gain and feed conversion ratio of chicks treated by nanosilver and probiotic were the best and nanosilver group ranked as the second. In view point of carcass traits there were no significant difference between treatments.

آمار یکساله:  

بازدید 47593

دانلود 19410 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  261-266
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  998
 • دانلود: 

  281
چکیده: 

هدف: بررسی تاثیر افزودن سه نوع پروبیوتیک تجاری به خوراک بر بازده تولید جوجه های گوشتی.طرح: طرح آماری کاملا تصادفی.حیوانات: هفتصد و بیست قطعه جوجه یکروزه گوشتی جنس نر از سویه تجاریRoss 208 .روش: در این آزمایش تجربی از چهار گروه استفاده گردید که هر گروه شامل شش زیر گروه 30 قطعه ای بود. جوجه های یک گروه به عنوان شاهد جیره غذایی پایه ذرت - سویا را دریافت کردند. برای تغذیه جوجه ها در سه گروه دیگر از جیره های غذایی پایه که به ترتیب سه نوع پروبیوتیک A،B  و C به آنها اضافه شده بود، استفاده گردید. وزن بدن، مقدار مصرف غذا، ضریب تبدیل غذایی، و میزان تلفات در سنین 21، 42 و 49 روزگی تعیین گردیدند.تجزیه و تحلیل آماری: برای تعیین اثر استفاده از پروبیوتیک ها در خوراک بر عملکرد تولید، از آزمون تجزیه واریانس استفاده شد. در موارد مشاهده اختلاف معنی دار، از آزمون Tukey برای مشخص نمودن اختلاف بین گروهها استفاده شد.نتایج: افزودن پروبیوتیکهای A و C به غذا سبب افزایش معنی دار وزن بدن تا سن 21 روزگی گردید (P<0.05)، در حالی که اضافه کردن پروبیوتیک B به خوراک تاثیر معنی داری بر وزن بدن نداشت. در پایان آزمایش، تفاوت معنی داری بین وزن بدن در گروه های تیمار شده در مقایسه با گروه شاهد مشاهده نگردید. با این حال استفاده از پروبیوتیکها همراه با غذا موجب افزایش نسبی وزن بدن شد. به کارگیری هر سه نوع پروبیوتیک تجاری مورد بررسی در جیره های غذایی موجب کاهش معنی دار ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با گروه شاهد تا سن 21 روزگی گردید (P<0.05)، ولی در خاتمه آزمایش تفاوت معنی داری بین بازده غذایی گروه های تیمار شده و شاهد وجود نداشت. در پایان دوره آزمایش، جوجه های دریافت کننده جیره حاوی پروبیوتیک B از وزن بالاتر و ضریب تبدیل بهتری نسبت به سایر گروه ها برخوردار بودند.نتیجه گیری: از مجموع نتایج به دست آمده می توان چنین نتیجه گیری نمود، اگرچه در خاتمه دوره آزمایش اختلاف بین عملکرد تولید در گروه های تیمار شده و شاهد معنی دار نبوده است، ولی به دلیل آن که افزودن پروبیوتیکهای مورد استفاده در این بررسی به غذا سبب بهبود معنی دار وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی به ویژه در سه هفته اول پرورش گردیدند، لذا به نظر می رسد که استفاده از این ترکیبات در جیره غذایی جوجه های گوشتی حداقل تا سن سه هفتگی قابل توصیه بوده و می تواند موجب افزایش بازده تولید گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 998

دانلود 281 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1 (پیاپی 82)
 • صفحات: 

  74-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1435
 • دانلود: 

  477
چکیده: 

هدف از اجرای این مطالعه بررسی تغییرات هماتولوژی و بیوشیمی بالینی در خون جوجه های مبتلا به آسیت می باشد. در مورد تغییرات کلینیکال پاتولوژی ناشی از سایر بیماری های پرندگان گزارشات زیادی وجود دارد. در حالی که تنها مطالعات انجام شده در ارتباط با سندرم آسیت مربوط به تغییرات هماتوکریت، هموگلوبین و تعداد گویچه سرخ است. به منظور تعیین تغییرات کلینیکال پاتولوژی در آسیت تجربی طیور از 300 قطعه جوجه خروس گوشتی یک روزه نژاد راس، که به سه گروه مساوی: کنترل نگه داری شده در سرما و مصرف کننده هورمون T3 تقسیم شده بودند، در روزهای متعدد خون گیری به عمل آمد. د و عامل سرما و هورمون T3 در این پرندگان به منظور ایجاد آسیت به کار برده شد. وقوع آسیت با شاخص هایی چون میزان مرگ و میر، علایم کالبد گشایی و هیپرتروفی بطن راست قلب مورد تایید قرار گرفت. در این مطالعه 24 جوجه در اثر ابتلا به آسیت تلف شدند (11.4%). در کالبد گشایی علایمی چون هیدروپریکارد یوم، هیدروپریتونئوم، پر خونی شدید عضلات وریه، هیپرترفی قلب و تورم کلیه و کبد قابل مشاهده بود. نتایج تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS  مورد آزمایش t.test و آنالیز واریانس قرار گرفتند. نسبت وزن بطن راست به وزن کل بطن ها در 39 و 46 روزگی در گروه های که در آنها T3 استفاده شده و نگه داری شده در سرما در مقایسه با گروه کنترل دارای افزایش معنی داری بود. تعداد RBC در گروه کنترل با سایر گروه های مورد بررسی اختلاف معنی داری نداشت. اما میزان PCV و Hb به ترتیب در 11 و 32 روزگی در گروه های مصرف کننده T3 و نگه داری شده در سرما در مقایسه با گروه کنترل دارای اختلاف معنی داری بود (P>0.04). فعالیت سرمی آنزیم های AST، ALT از روز 21 در گروه نگه داری شده در سرما و مصرف کننده T3 در مقایسه با گروه کنترل دارای افزایش معنی داری بود (P>0.02). با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر این است که تعیین شاخص های هماتولوژی و بیوشیمی بالینی می تواند یکی از راه های موثر در تشخیص سندرم آسیت طیور باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1435

دانلود 477 استناد 0 مرجع 1
litScript